c2 usf weinig. De Nieuwe Texelsche Courant 'IWEpSs No. 5169 50sle Jaargang Woensdag 14 Juli 1937 EERSTE BLAD. Bij de Foto's. REIST PER WAC0 Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. .UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deeiïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 15 16 17 18 19 21 21 Juli 2,22 3.03 3.55 5,05 6.18 7,29 8,14 LICHT OP R1IWIELEN en R1ITUIGEN 9 47 DE LUCHTLIJN OP AMSTERDAM. Op werkdagen Van Texel: 8.25 13.35 (Zaterd.) 16.40 (Zaterdags niet) Van Amsterdam: 9.20 14.45 (Zater- dags) 17.35 (Zaterdags niet) STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 5.20; 7.30 Van Den Helder: 6.50; 10.00; 12.20; 6.30; 9.15. VAN OVER DE GRENS. DE SPAANSCHE CONTROLE. Men is het Vrijdag in de niet-inmen- gingscommissie te Londen nog niet eens kunnen worden over de wegen, welke men in de Spaansche aangelegenheid nu verder moet bewandelen. Na een heele week tijd om na te denken, zijn beide partijen, Rome en Berlijn eenerzijds en Londen en Parijs anderszijds, even on verzettelijk gebleven als tevoren. Duitsch- land en Italië blijven vasthouden aan hup voorstellen voor de opheffing van de zee- controle en de toekenning van oorlogvoë. rende rechten aan Franco, terwijl Enge land en Frankrijk een dergelijk voorstel van de hand blijven wijzen, wijl zij mee- nen, dat een herstel van de controle ter zee alleen de niet-inmenging werkelijkheid kan maken. Overigens hebben Londen en Parijs alle andere in de commissie verte genwoordigende mogendheden achter zich zoodat de beide dictatuurstaten wel in een eenigszins afgezonderde positie ver- keeren. Men is thans op het doode punt geko men, en het is de vraag, of het N.eder- landsche voorstel, dat in de niet-inmeti-. gingscommissie met algemeene stemmen is aangenomen en dat neerkomt op eer» uitnoodiging aan de Engelsche regee- GENERAAL FRANCO. Boven een pleisterplaats aan een lange zonnige weg stond lokkend voor de moede wandelaar: „Rust een wei nig". Rust is een verkwikking na een moeilijke tocht. Rust komt ons toe na veel arbeid. Rust is noodzaak voor mensch eti goed werk beiden. Wie zijn taak goed wil volvoeren, wie veel en flink werk wil verrich ten, moet ook de noodzaak van de rust erkennen en in toepassing bren- gen. Men bedenke tijdig de vermanende uitnoodiging boven de pleisterplaats: Rust een weinig. Men brenge haar in haar geheel in toepassing. Rust een weinig.... Dus niet te lang. Te veel rust verslapt onze energie. Rust roest. Rust moet nooit ontaarden in iets wat naar traagheid of luiheid zweemt. Breng dus elk onderdeel in toepas sing: „Rust een weinig". ring om te beproeven een oplossing te vinden en de beide partijen bij elkaar te; brengen, de wereld daarover heen kan helpen. In ieder geval heeft Londen daar mede een tactisch voordeel behaald, want' weigeren Berlijn en Rome op een door, de Engelsche regeering uitgewerkt voor stel in te gaan, dan zullen wij de verant v woordelijkheid van een mislukking moe ten dragen. Het is danook zeer wel mo gelijk, dat het indienen van het Neder<- landsche voorstel van Engelsche zijde be vorderd is. Het is hooge politiek, welkW men op het oogenblik in Londen voert. DE VERDEELING VAN ARABIE. Naast de internationale kwestie heeft de Engelsche regeering zich op het oogen blik met meer „eigen zaken" bezig te houden. Wij hebben hier het oog op de verdeeling van Arabië. Zooals te ver wachten was, zijn Joden noch Arabieren erg met het voorstel van de Britsche Ko- ninkl. Commissie ingenomen, waarbij in- tusschen kan worden vastgesteld, dat de' teleurstelling onder de Joden, die er inder daad niet al te gunstig zijn afgekomen, veel grooter is dan onder de Arabieren. In ieder geval kan echter worden vastge steld, dat het verdeelingsplan zeer zeker; een mogelijkheid tot een definitieve rege ling biedt. Inderdaad heeft de Daily Tele graph gelijk, wanneer hij schrijft, dat als* het plan slaagt, twee zelfstandige naties het leven zouden zien, hetgeen een be langrijke bijdrage zou zijn tot de pacifi catie van de wereld. FRANKRIJK: BONNET AAN HET WERK. Ook Frankrijk heeft zijn binnenlandschc moeilijkheden en deze liggen op financi eel gebied. De nieuwe minister van finan ciën Bonnet tracht deze moeilijkheden nu op te lossen door verschillende maatrege len, waartoe de regeering Chautemps door het parlement gemachtigd is. Deze maatregelen behelzen het scheppen van 7.5 milliard aan inkomsten voor de ge wone begrooting en 2.5 milliard voor de spoorwegen. Om aan deze nieuwe in komsten te geraken, zijn verschillende belastingen verhoogd en eeriige iSeuwe belastingen in het leven geroepen. Boven dien zijn er maatregïelen tegen de specu latie en belastingontduiking genomen. Al le transacties omtrent aankoop van goud op termijn en deviezen van speculatieve aard, aangegaan tusschen 10 Juni en 3Q Juni, worden getroffen door een biezon-f dere belasting van 100 pet. der buitenge-, wone winsten, die de speculanten behaald) hebben. De speculanten zullen dus niet: de vruchten plukken van de nieuwe koers vermindering van de Fransche franc. Dat» is een maatregel, die zeer in de smaak! valt van de Volksfrontpartijen. Minder te spreken is men intusschen over eenige an dere belastingen, die ook de minder goed gesitueerde lagen van de bevolking tref fen. Dat is gebleken op de partijdag, welke de socialistische partij Zondag te Marseille heeft gehouden. Dat de sociaal democraten met de regeering-Chautemps blijven samenwerken is danook wel enkel en alleen toe te schrijven aan de grootc< invloed van Léon Blum, die van de aan-.' vang at Voor deze samenwerking is ge weest. FRANKRIJK: IEDER WERKE MEE. Het is voor het Fransche volk thans zaak, dat, zooals minister Bonnet het uitdrukte, een ieder medewerkt aan de gemeenschappelijke arbeid. Maar of Bon net ook op deze medewerking kan reke-, nenIn ieder geval kan de regeering Chautemps op het oogenblik rustig met haar maatregelen voortgaan, wijl het par lement tot October met vacantie is. Eerst, begin November zal zij zich weer voor het parlement hebben te verantwoorden. Bonnet heeft dus volop tijd de door hem noodig geoordeelde maatregelen te ne men, en indien iemand in staat is, het moeilijke werk van de saneering der Fransche financiën te volbrengen, is het deze kundige econoom. Het Verre Oosten is berucht om zijn incidenten. Nauwelijks was het Russisch- Japansche Amoerconflict geregeld, of Tokio zag zich reeds weer in een ander incident verwikkeld. De directe aanlei ding van dit incident ziet er als volgt uit t De Japanners hielden bij Wang Ping, een plaats in de omgeving van Peiping, ma noeuvres, waarbij het volgens de Chinee- zen wat al te echt toeging. De bommen bleken niet van bordpapier te zijn en der halve wilden de Chineezen er een stokjer voor steken, waaruit zich een gevecht ontspon. Daarna hebben de Chineezen Boven: Een kiekje, dat we Donder dagmiddag op ons vliegveld maakten, toen daar twee voor Eindhoven bestemde ramlammeren werden „ingescheept". U ziet bij de Fokker o.a. de fokker R. W. Stoepkcr, de veehandelaar 11. W. Kecsom, de K.L.M.-stationschef W. de Vaal, ha venmeester K.v.d.Kooij en de vrachtrijder Kuiper. Links A. De jongste passagier van de negen, die de eerste reis op de dienfetj Texel—Amsterdam maakten: een drie jarig ventje int Hillegersberg. Links B. De zeereerw. heer J.Brink man, pastoor alhier, die als eerste beta lende passagier op deze luchtlijn werd ge boekt. lapansche versterking uit Tientsin tegen gehouden. Spoedig werd na eenige onder handelingen dat incident weer geregeld. Voorloopig hadden zoowel de Japansche als de Chineesche troepen zich terugge trokken. Daarna zijn ze echter opnieuw slaags geraakt. Het is waarschijnlijk, dat achter al deze incidenten in niet onaanzienlijke mate de gevolgen schuilen van de Japansche teleurstelling over de mislukking van de schepping van een onder Tokio's invloed; staand „onafhankelijk" Noord-China. On danks alle pogingen van Tokio om hét tegenovergestelde te bereiken, heeft Nam king zijn invloed in Noord-China niet slechts weten te bewaren, maar bovendien nog versterkt. Nu de „samenwerking" met Nanking voor Tokio een illusie is ge bleken, tracht men het thans met ge- weldmiddelen het gewenschte doel te be* reiken. En aangezien China, dat op het oogenblik weer nauwe relaties met Ja pan's gevaarlijkste vijand, Rusland, schijnt aangeknoopt -te hebben, niet van plan is, voor deze Japansche druk te vv.ijken, blijft,' de toestand in het Verre Oosten vol spanning en gevaren, want dat Japan een; gematigder houding zou aannemen, lijkt niet zeer waarschijnlijk. GEMENGD NIEUWS - De Wereld-jamboree zal Zaterdag; 31 Juli door H.M. de Koningin wordeni geopend. Aan de opmarsch zullen 25000! padvinders deelnemen. Frankrijk. Zaterdagavond zijn bij Le Mans twee treinen tegen elkaar ge* botst Negen personen gedood, dertig ge wond. - Vereen. Staten. De staten in het Oosten worden door een hittegolf geteis terd. In de staat New-York kwamen dien tengevolge reeds 221 personen om. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. TEXELSCHE COURANT HOE LAAT HOOGE POLITIEK. (DE BOTSING CHINA—JAPAN. (DiRAAIT JAPAN BIJ?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1