No. 5170 50ste Jaargang Zaterdag 17 Juli 1937 EERSTE BLAD. Zelfopoffering. Vijf Texelaars Vijf dagen naar Parijs REIST PER WACO Beveiliging van gebouwen tegen bliksemslag. in. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel liuis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURAMT GEZICHT OP HET DOOLHOF van het Laantje van Brakenstein uit. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii!iiiiiiiiniiiin|||||| llllllllllll VOOR DE ZONDAG ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| Zij, die nog jeugdig zijn en onervaren, meenen dikwijls, dat men naast een ze kere bekwaamheid slechts een weinig ide alisme en wat welsprekendheid noodig heeft, om heel de wereld in nieuwe ba nen te kunnen leiden en zichzelf een eerenaam voor de toekomst te verzekeren. Naarmate men echter de geschiedenis, de wereld en de drijfveeren der menschen beter leert kennen en begrijpen, zal men steeds meer tot de overtuiging komen* dat er voor hem, die iets goeds tot standi wenscht te brengen, zijn omgeving ot zijn volk achting wil afdwingen, en toe standen beheerschen en verbeteren wil* slechts één mogelijkheid is: de uiterst moeilijke weg van zelfopoffering. Slechts door zelfopoffering moogt ge verwach ten in staat te zijn werkelijke invloed op uw omgeving te verkrijgen, het lot van uw medemensch te verbeteren, iets blij te dragen tot bestrijding van slechte toestanden en tot leniging van maat schappelijke nood. Maar uw streven moge nog zoo edel wezen, uw bedoelingen nog zoo zuiver en eerlijk, gij kunt er bij voor baat van verzekerd zijn te zullen stuiten op miskenning en tegenstand, ook van die zijde, vanwaar gij deze het minst had verwacht. Mogelijk, dat gij u vele en groote moeite zoudt willen getroosten, zoo gij slechts wist, dat toch ten laat ste ww werK waardecring zou vinden, zelfs al was dit pas na uw dood. Maar indien' gij oprecht en werkelijk onbaatzuchtig naar het goede streeft, zult gij zelfs deze gedachte laten varen en u bij al uw pogen slechts laten leiden door ditééne: Zelfopoffering. ZONDAG, 18 Juli 1937. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. ||||||iiiiiii!IIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii)iiii.iiiiiiii|||||| ZONDAG Er zijn kleine waarheden, die door over drijven groote leugens worden. D. Stern. MAANDAG Houd op ongehoorzaam te zijn in de school der ondervinding en begin met ne derigheid en geduld de lessen te leeren, die naar de volmaaktheid leiden. DINSDAG Verlang niet naar de vrucht van uw dienst en voel u niet ongelukkig wanneer de geholpene u niet dankbaar is. Arundale. WOENSDAG Wanneer men mij beleedigt, tracht ik mij zoo hoog te verheffen dat de belee- diging mij niet bereiken kan. Descartes. DONDERDAG Het is gemakkelijker vrienden te vin den dan vriendschap. VRIJDAG Arbeid is des lichaains voeder, Arbeid is der zielen hoeder. Arbeid is der deugden moeder. ZATERDAG Wie de slaaf is zijner gewoonten, kan bezwaarlijk meester zijn over anderen. PARIJS. Gezicht op het tentoonstel lingsterrein (zie verslag.) Ons tweede bivak onder de Fransche hemel sloegen we dus op aan de zoom van de Lichtstad, in de buurt van he( vriendelijke dorpje Goussain Ville. Nog even dient vermeld te worden, dat bij een kort oponthoud in de hoofdstad onze auto door een paar verdacht uit ziende individuen grondig bekeken werd; ze noteerden ons nummer en waren on prettig nieuwsgierig. Autodiefstallen en afpersing van autorijders zijn hier aan de orde van de dag. De vreemde sin jeurs vertrokken echter en hebben ons' verder met rust gelaten. De volgende dag zouden we de veelbe sproken wereldtentoonstelling eens be kijken. Drie leden van het gezelschap hadden echter in een autorit door het drukke verkeer weinig zin meer, zoodat alleen de chauffeur en Simon du Porto; er 's middags op aftrokken. De rit had1 een vlot verloop. Alles went, ook auto rijden door Parijs. Bij de hoofdingang1 van de tentoonstelling op de Place de Ia! Concorde werd geparkeerd. Een kaartje' a zes francs ontsloot ons de expositie,, welke onze stoutste verwachtingen over trof. Wat je daar ziet, grenst aan het ongelooflijke. De meeste stands zijn paleizen gelijk, opgetrokken van steen, en beton, van binnen en van buiten in de puntjes verzorgd. Je kunt er te kust en te keur genieten, op allerlei gebied/ Het terrein is gelegen in het centrum, van de stad, deels om, deels in de rivier! de Seine; het beslaat een oppervlak vair 100 H.A. De 300 M. hooge Eiffeltoren vormt het middelpunt; per lift kon je deze toren bestijgen, maar dat kostte wel 15 frs., dat is f 1.20. Op 200 M. hoogte bevindt zich een restaurant, van waar je een buitengewoon uitzicht over het terrein hebt. Vlak bij de Eiffeltoren bevinden zich recht tegenover elkaar twee; paleizen, die in pracht en praal met el kaar wedijveren, maar die overigens een groote tegenstelling vormen: het eene is net paleis der Sovjet-Unie, kenbaar aan de bekende emblemen, hamer en sikkel; het andere, met het hakenkruis en de ade laar, is het paleis van het Derde Rijk, van Duitschland. We hebben wel vijf uuï over de groote uitgestrektheid van de Parijsche wereldtentoonstelling ge dwaald en zagen nog maar 'n klein' gedeelte. Maar we. moesten nu toch weet; naar ons kampement. BOB KUIPER. (Wordt vervolgd.) ||||||iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||! AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. ||||||llllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| WOORD EN DAAD Besloten het bedrag aan Hoofde lijke Omslag op hoogstens f20.000 te brengen en hiertoe 3.1 pet. in plaats vara 3 pet. van het inkomen te heffen. Op verzoek wordt eervol ontslag verleend aan mej. D. H. Brans als onder wijzeres nuttige handwerken aan de school te Midden-Eierland. Ze wordt opgevolgd door mej. Tabeling. Mw. A. C. VisserBruin vraagt wegens benoeming van haar echtgenoot tot lid van het Alg. Armbestuur ontslag als regentesse van dat Bestuur. 'Wordt eervol verleend. Alg. Armbestuur: Herkozen de hee- ren J. C. Visser en P. J. Witte. In de va- cature-A. C. Visser—Bruin wordt be noemd mw. G. Eelman—Huisman. Alg. Weeshuis. Herkozen de heeren Aug. C. Keijser en C. van Heerwaarden en mw. A. C. VisserBruin. ZATERDAG 20 FEBRUARI 1909. Afwezig: de heer A. Dros. In zijn nieuwjaarstoespraak herinnert Burgemeester Hiddingh o.a. aan de blijde tijding, volgens welke hoop mag wonder^ gekoesterd, „dat aan de aloude Oranje stam weer een nieuwe loot zal ontsprui ten". Voorz. doet voorlezing van een be sluit van Ged. Staten, behelzende verhoo-/ ging van de jaarwedde van de gemeente ontvanger van f600 op f700. 208 ||||||!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll|||||| llllllllllll HYGIENE EN VEILIGHEID j||||||||||| ||||||!lllllllllllllll!llllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!lll!lllll|||||| V. Als toevallige geleiders komen in aan merking: metalen daken en dakgoten, ijzeren binten, betonijzeren vloeren en muren, centrale verwarming-, gas- en wa terleidingsbuizen. Komen deze ergens dicht bij elkaar, dan moeten ze onder-! ling worden verbonden, terwijl grootq verticale metaaldeelen, zoowel van boven als beneden moeten verbonden worden met de afleider. Bij al deze verbindingen) moeten scherpe bochten worden verme den. Op deze wijze wordt als het ware; om het te beschermen gebouw een net! ot kooi gespannen (Kooisysteem Van Melsen), waardoor men voorkomt, dat de bliksem langs gevaarlijke wegen op dezd stukken overspringt en tegelijk het afleii derstelsel een gewenschte uitbreiding geeft. Wat de grond- ot aardverbinding be treft is het de gewoonte deze in het grondwater te doen plaats hebben. Be paald noodzakelijk is dit echter niet. Ook zonder aanraking met het grondwater kan een uitstekende aardverbinding ver kregen worden. Is gas- ot waterleiding aanwezig, dan heeft men in het bodemnet dier buizen een uitstekende grondverbinding. Anders vervaardigt men vati gewotie ijzeren gasbuizen ter dikte van een Eng* duim een soort raam, dat, hetzij in het grondwater wordt begraven, indien dit gemakkelijk te bereiken is, of anders in de bovenste aardlaag, welke door de regen, waarvan het onweer meest vergezeld gaat, voldoende vochtig is om voldoende aard- verbinding te verkrijgen. VAN TEXELS RAAD. - Op verzoek wordt aan de heer F. Heeroma eervol ontslag verleend als hoofd van de o.l. school te De Koog. Aangehouden wordt het adres van dhr F. Dekker, waarin deze de aanleg van een steiger achter Oost ondoelmatig noemt; hij geeft de voorkeur aan een haven en verklaart zich bereid in de kosten van aanleg een twintigste bij te dragen. Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken te M.-Eierland mw. B. Ta beling. Besloten tot aanleg van gas in en tot het bouwen van een waschboet bij het Gesticht van Weldadigheid. Besloten wordt de aannemer van het Gesticht van Weldadigheid, de boete, groot f200.opgelegd wegens te laat opleveren, kwijt te schelden. Vaststelling suppl. kohier Honden belasting 1908 f 13. Vaststelling kohier Hondenbelasting 1909: f217.—. Vaststelling kohier schoolgelden le kw. 1909 f717.—. Vaststelling suppl. kohier hoofde lijke omslag 1908: f176. - Vaststelling kohier hoofdelijke om slag 1909: f19876.—. 209, ||||||ll!lllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!lllllll!lllllllllllllllll1lllll||llll llllll OM VOORUIT TE KOMEN lllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllllll RECLAME. Handhaaf altijd het beginsel: wat ik van mijn goederen zeg, is zoo. Overdaad in reclame doet meer schade dan goed. Zoodra reclame ovcé. laden is, vermoeit ze, en vermoeienis ver oorzaakt ontstemming. 99 Reclame is dc motor van welhaaslj iedere onderneming. De beste motor is daarvoor nog niet goed genoeg, de goede! nog te slecht. 9 9 Reclame-drukwerk moet beschaafd, opvallend en smaakvol zijn. Alleen dan heeft het kans niet onmiddellijk in dei prullemanden der ontvangers te belanden. 9 9 BELEEFDHEID. Beleefdheid brengt 'n klant terug en doet nieuwe naar u toekomen; onbeleefd heid drijft uw klanten dc deur uit en verspert nieuwen de weg. 9 9 Alle menschen zijn gesteld op bezit, op geld, maar iedereen weet, dat er din1- gen zijn meer waard dan gelei; zelfrespect is er één van, en wie onbeleefd is, belee digt het zelfrespect van anderen, maakt' hen tot vijanden en uzelf tot een dwaas. EEN STUGGE, DROGE HUID? Purol maakt soepel en zacht. |||||liiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii"iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiii|||||| llllllllllll VAN DE BOEKENPLANK, llllllllllll lllllliilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'üllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll BOEKEN ZIJN BROOD in geestelijke nood! door THEO THIJSSEN. Neen, het goede boek is niet at te wij zen als maar-een-surrogaat van het le ven. Het is concentratie van het leven, het is feller dan het leven, het is werk zamer dan het leven, het leert ons méér! dan het leven. Het lezen van goede boe-< ken is het middel om aan kostelijke erva ring, aan echte kennis, aan ware wijsheid meer op te doen, dan het betrekkelijk toch zoo poov.ere leventje van één ge woon menschenkind zou opleveren. Laat u daarom nooit wijsmaken, dat ge uw tijd verknoeit met het lezen van boeken „voor uw genoegen". Dat lezen stelt u in staat, alle grenzen, door de) harde werkelijkheid om uw persoon ge trokken, te overschrijden; en een ont wikkeling te bereiken, alsof ge ontelbare levens tegelijk doormaakt. En zeer zeker blijft het daarna nóg waar, dat ge, bij de moeilijkheden van( uw eigen leven, uw eigen levensstrijd slechts zélf kunt strijden, met de kennis en dc wijsheid, die uw eigen bezit zijn. Maar dat bezit, uw geestelijk bezit, kunt ge vermeerderen door 't lezen van boeken. Wacht niet, tot de toevalligheden van uw persoonlijk levenslot u genoeg lee ren het boek maakt u vrij van tijd en plaats en kring en toeval, het boek maakt voor iedereen een waarlijk-leerend leven mogelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1