Vergeten. No. 5171 50ste Jaargang Woensdag 21 Juli 1937 Uw *dVerientle fn De Nieuwe Texelsche Courant EERSTE BLAD. Ervaringen van een luchtpassagier. REIST PER WACO op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg f 1losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deeiïg tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 22 23 24 25 26 27 28 Juli 9,01 9.42 10.22 ln,52 1 .30 12,01 12,43 LICHT OP R1IWIELEN en RIITUIGEN 9,39 VAN OVER DE GRENS. ROND DE OORLOG IN SPANJE. Het Engelsche compromisvoorstel in de kwestie van de niet-inmenging is in de commissie te Londen besproken en heeft daar een matig onthaal gevonden., Het voorstel komt in hoofdzaak neer op een herziening van het controlestelsel in deze zin, dat de controleerende vloten zul len Verdwijnen en daarvoor in de plaats internationale controleurs in de Spaansche havens zullen worden gevestigd, verder; op een systematisch terugtrekken der vrij willigers en tenslotte op een toekenning van de rechten van oorlogvoerenden aan, de beide partijen, zoodra er tenminste! met terugtrekking der vrijwilligers een zekere voortgang is gemaakt. Het Engel- sche voorstel is ingenieus en Eden en zijn medewerkers, die het in zoo korte tijd hebben uitgewerkt, komt alle eer toe. Men bedenke daarbij, dat de Engel sche staatslieden het behoud van de Eu- ropeesche vrede voor alles voor oogen staat. Het voorstel is door de Commissie als basis voor verdere besprekingen aan-' vaard. Daarmede is de niet-inmengingsA politiek voorloopig weer in kalm vaar- DE EERSTE TOCHT NAAR AMSTERDAM. In de vroege morgen van de dag, waar op de dienst der K.L.M. officieel begon./ keek ik uit mijn raam naar buiten, vol, belangstelling naar weer en wind. 't Zag er niet bepaald aanlokkelijk uit. Het, gouden haantje op het torenkruis kraaide droefgeestig naar het zuidwesten en de lucht hing vol grijs-grauwe groezels. Ergens boven de daken vloog een groo- te kokmeeuw voorbij, welke in zwierige cadans lustig spotte met alle sombere' vooruitzichten. O veilige, onbevangen vo-, gel Superieure vlieger in alle atmosfe rische toestanden Ik volgde hem met de oogen en bewonderde de snelle wendin gen en gracieuze cirkels door de lucht, totdat hij verdween in cle egale nevel Een scherpe claxon herinnerde me er aan, dat de taxi van de K.L.M. voor de deur stond en na weinige oogenblikken snorde ik in gezelschap van de altijd ac tieve en actueele redacteur van de Texelsche Courant over de Waalderweg in de richting van het vliegveld. Ever.' voorbij de Ruigedijk kwam van achter een groote bcboomde boerderij het pavil joen van de K.L.M. reeds te voorschijn. Een oranjebordje met kortaf „Vlieg veld" deed de rest en maakte opeens, weer duidelijk, dat we op onze levensweg ook zulke richtingswijzers van noode heb ben, ja, zelfs soms een wagen met chauf feur. Met een geroutineerde zwaai zwenk ten we het parkeerterrein op. De chauf feur kon niet nalaten even op te merken, dat het weer niet mooi was, om te vlie« gen, wat we trouwens al wisten. De chef was op zijn post en had vooc deze extra gelegenheid het officieele hoofddeksel op óf was het van wege, „Hebt u niets vergeten?" staat met geëmailleerd plaatje op menige ma gazijndeur. En de rubriek „gevonden voorwerpen" illustreert hoe vergeet achtig de menschheid is. Tram- en spoordirecties moeten geheele afdee- lingen voor gevonden voorwerpen er op na houden en het is wonderbaar lijk wat men al zoo vergeet mee te nemen. !Wat minder vergeetachtig, zou ons heel wat verlies en displezier be sparen. We vergeten te veel. We moeten soms een heele tocht terug doen, omdat we vergaten iets mee te nemen wat we noodig hadden. We denken soms aan veel nutteloos en het noodige vergeten we. Zoo gaat het ook in heel ons be staan. Wat minder vergeetachtigheid zou ons veel gemak opleveren. water geraakt. Dat desondanks de tijd voor optimisme nog niet rijp is, zal intus- schen geen nader betoog behoeven. Want bespreking van het voorstel betcekenfi tenslotte nog geen instemming met het oompromis. Geen der in de commissie! vertegenwoordigde mogendheden had op het oogenblik botweg kunnen verkla ren, dat zij het compromisvoorstel van dq hand wees, wijl zij zich daarmede in de; oogen van de geheele wereld verantwoor delijk zou stellen voor de ineenstorting, van de niet-inmenging. Men moet daar mede bij de beoordeeling van de huidige toestand rekening houden. Eerst bij de nieuwe besprekingen zal nu kunnen blijken, of er overeenstemming over de verschillende punten van het plan' mogelijk is. Hoofdzakelijk zal de strijd, wel gaan over de vraag, in welk stadium! van de terugtrekking der vrijwilligers aan, Franco en Valencia de rechten van oor logvoerende zullen worden toegekend. Op dit gebied zijn scherpe meeningsverschil- len niet uitgesloten. De aandacht verdient' dat lord Plymouth er op gewezen heeft, dat het plan een zorgvuldig geheel vormt/ en dat het daarom onmogelijk is een ot ander hoofdelement er van te laten valJ len, zonder het geheele plan te doen mis-i lukken. Aanvaarding van het compromis-) het gebrek aan zomerzon - Eerst de vereischte formaliteiten, net als bij de douane. De bagage wordt afge wogen- hoe meer bagage, des te minder benzine. Een beambte nam de koffer aan de haak, hief hem met een'krachtige vin ger i n de hoogte en tusschen die haak en de vinger bevond zich een toestelle tje, waarmede ook de gepiepte kastanv jes op de markt op hun gewicht bepaald wordenonze slager heeft een nauwkeu riger toestel. Op het terras zitten eenige passagiers der lucht een kopje koffie te verschalken; men zegt, dat dit een probaat middel is tegen eventueele luchtziekte. Maar onze eerste reizigers hebben dit niet noodig: aan hun gezichten zou ik zeggen, dat ze de luchtvrees allang te boven zijn. Daar komt onze piloot, een jonge, kwieke man, op wiens gelaat de K.L.M. haar charmiq en dienstvaardigheid heeft gestempeld., Aller blikken zijn op hem gericht. Dat is maar niet zoo de eerste de beste taxi chauffeur, maar zijn waarde wordt afge- meten naar de hoogte, waarop hij het toe stel met acht kostbare menschenlevens zal opvoeren. Hij staat zelfs in onze waardee ring hooger dan de kapitein van de „Mar- nix van St. Aldeg'onde", omdat zijn navi gatie op veel wispelturiger grondslag wordt gevoerd dan op het water. Op 'n schip immers zijn in 't yjterste gevat nog reddingsbooten aanwezig, maar in de luchtbrrrrje moet er niet aan* denken. Eén ondoordachte manoeuvre aan de stuurknuppet óf gaspedaal en je ligt in mootjes. Maar de serene rust van zijn glimlach overwint alle emoties van angst en zenuwknobbeltjes en wij stappen on vervaard en manmoedig in „De Blauwe Texelaar". We zitten dus, netjes achter elkaar als in de bioscoop en kijken uit de raampjes in afwachting van de taferee- len, welke zich voor ons oog zullen ont rollen. Ik kijk eens rond naar de mede passagiers. Mijn aangeboren beleefdheid en distinctie weigert, u iets verder te ver-, len. Alleen de baby van 3 jaar, die ntefl ons meereist op moeders schoot, ver- OUDESCHILD. (Foto Tex. Crt.) voorstel als een basis voor verdere be sprekingen, beteekent dan ook geenszins dat de Engelsche regeering nu al dadelijk) voeling met de Spaansche autoriteiten /al, nemen om de vereischte medewerking van, die kant te verkrijgen. Dat is van latei- zorg. Eerst moet er overeenstemming in de niet-inmengingsconnnissie worden, bereikt en eerst daarna kan Engeland zich met een duidelijk omschreven man daat van de commissie bij de Spaansche/ partijen vervoegen. Op het oogenblik kun nen wij dus slechts de verdere ontwikke ling, die voor de toekomst van Europa) van het grootste belang is, met de noo dige aandacht volgen. EEN JAAR OORLOG. Zaterdag 17 Juli was het juist een jaar geleden, dat de Spaansche burger oorlog, die sinds die tijd zooveel onrust in Europa heeft teweeggebracht, uitbrak. Er is in dit tijdperk oneindig veel aan cultuurwaarde verloren gegaan. Stroo men menschenbloed hebben gevloeid en, nog is 't einde niet te zien. Laat ons voor' het geteisterde Spaansche volk hopen, dat, het Engelsche initiatief er thans toe mag 'leiden, dat er aan al deze verschrikkingen thans spoedig een einde komt. DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. België heeft in de afgeloopen week 'n kabinetscrisis in zakformaat beleefd. Dei aanleiding daartoe stamt nog uit de tijd voor het vertrek van minister-presidenü Van Zeeland naar Amerika. De liberalen hadden toen bezwaren tegen de benoemde minister van justitie maar stelden een breuk met het kabinet juist met het oog op deze Amerikaansche reis toen uit. In, de afgeloopen week barstte echter het gommetje. Van Zeeland zag zich ge. breekt de eigenaardige stilte door eenige leuke opmerkingen over koetjes en vo geltjes. U hadt misschien verwacht, dat die eerste officieele luchtreis van Texel met eenige plechtigheid, zou worden „op geluisterd". O, dan kent u de K. L. M. niet. Thans is het „dienst", en, alsof er' sinds de Batavieren al een luchtlijn op/ Texel bestond, zoo doodgewoon wordt deze nieuwe lijn ingezet. Op het comman do „contact" begint de schroef te draaien v zij verwekt een storm van knallend gera-/ tel, waarbij''t onmogelijk is onze belang rijke mededeelingen aan elkander over te brengen. De portieren worden geslo tenergens in de ruimte valt 'n diepd, zucht. Met een energieke aanloop sprin gen we de lucht in. De wielen draaien nog wat na. 't Gaat steeds hooger. Dd marconist draait de antenne neer en zet de telefoon op het hoofd. In de diepte; herkennen we de Rugediek, Plassendaai, De Waai* en in minder dan geen tijd be vinden we ons boven de metropool van; Texel. In de straat staan menschen te wijzen, kinderen wuiven, mijn hond, kwispelt met zijn stompje staart, en ik zie heel goed hoe een oud vrouwtje be denkelijk het hoofd schudt tegen ons, waaghalzen. Den Hoorn ligt als een co quet hoedje met een witte veer op het hoofd van moeder aarde. De Hors is als een Oostersche zandwoestijn in onzo Westersche beschaving. De Razende Bol blijkt lang zoo razend niet te zijn aid men zegt. In het Marsdiep ontwaren we geweldige stroomingen van groenend wa ter en aan de kop van Noord-Holland staat de Lange Jaap als een moderne ver keersagent om te beduiden, dat we niet) ongestraft de wettelijke bepalingen voor, hét vefkeer ten vas'telande zullen mogen! overtreden Den Helder is werkelijk een groote stad, wa7 men bij een 6ezoe£ te voet niet zou zeggen. ik zal natuurlijk niet herhalen wat reeds bij een vorige reisbeschrijving in oX) Texelscffe Courant is verteld, over huize- kens, spoortjes, hoopjes hooi en menscli- jes, maar toch moet mij een enkele ver- dwongen het ontslag van het kabinet aan te bieden, maar dit werd door de koning geweigerd. Bedoelde minister van "justitie heeft zich daarna zelf uit het kabinet teruggetrokken en daarmede behoorde de ze storm in een glas water reeds weer tot het verleden. DE CRISIS IN TSJECHO-SLOWAK1JE. Ernstiger is de kabinetecrisis in Tsje- cho-Slowakije, ontstaan door meeningS- verschillen tusschen de Agrarische Partij) en de minister van financiën. De oorzaken van deze strijd zijn internationaal gezien van weinig belang, maar een andier feit is, dat zeker Tsjecho-Slowakije, dat zich al niet in een al te aangename positie in' Europa verheugt, een kabinetscrisis moei lijk kan verdragen. Het is derhalve te hopen, dat dit binnenlandsche geschil spoedig zal worden bijgelegd. Zelts dan blijven er voor Praag nog voldoende, uiterst moeilijke problemen over. DE BOTSING JAPAN-CHINA. Wat gebeurt er in het Verre Oosten? Het is niet gemakkelijk daar de ware toe stand te beoordeelen. Men onderhandelt, maakt ruzie, zendt nieuwe troepen, en lost zelfs nog at en toe wat schoten. Toch laat het zich aanzien, dat er wel een voorloopigc regeling zal worden bereikt. Reeds in een vorig overzicht hebben vvijv er op gewezen, dat Japan noch China zich de .weelde van een oorlog kunnen veroorloven. China is daartoe militair nog, geenszins in staat en Japan bevindt zich financieel in een allesbehalve aangename! situatie, waarbij nog komt, dat het bij een oorlog met het Hemelsche Rijk zeker voor eenige tijd zijn grootste afnemer zou verliezen, om van het dreigende gevaar van Russische zijde nog maar niet eens) te spreken. heven gedachte van 't hart. Als wij op, 2 a 300 M. zóó oordcelen over de „din- den dezer aarde", welk denkbeeld moefi dan Hij over dit alles hebben, Die is: zoo hoog gezeten, Zoo diep in 't grondelooze licht, Van tijd noch eeuwigheid gemeten.... (Vondel.) 't Uitzicht uit onze cabine is bedroefd. Slierten regenwolken sleuren langs het venster en de droppels kletteren tegen de' ruiten. Wij kunnen juist genoeg zien, dat in dc diepte nog „land" aanwezig is en dat er nog boerderijtjes bestaan. Toch/ valt het op, dat onze Hollandsche boeren hun land keurig kunnen bewerken en niets van de kostbare grond laten verlo ren gaan. Lijnrechte vorens, kortgeknipte' grasvlakten, mathematisch getrokken sloo- ten en greppels, zuiver gemeten bunders en verzorgde woningen zijn het kenmerk van Hollandsche degelijkheid en zorg zaamheid. De atmospheer en de stemming in de j,,kist" is iet ot wat benauwd. Af en tod een kleine stijging, gevolgd door een dito dumping doen de maag en het gelaat wat ineenkrimpen. Maar 't heeft niet veel te beteekenen. Dat zijn juist de „at tracties" van een luchtreisje. Er is een passagiere, die bedenkelijk ineengedoken fetil voor zich zit te turen met een ver holen lonkje naar het eventueel redden de zakje. Maar zij houdt zich flink voor) haar doen. Baby slaapt op moeders schoot. We kunnen ons ternauwernood oriënteeren. Zijn we Alkmaar al gepas seerd? Welke schoone polder ligt daar AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1