rJS fMorgen. De Nieuwe Texelsche Courant Nc. 5173 50ste Jaargang Woensdag 28"*Juli 1937 *irerten"e EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 LEERT ZWEMMEN. op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 in dh blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg f 1.losse nrs 4ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie- maat berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f 0.70. HOOGWATER ter roede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 29 30 31 12 3 4 Aug 1,— 1.44 2.30 3,28 4.43 6,23 7,50 LICHT OP RljWIELEN en R1ITUIGEN 9 29 VAN OVER DE GRENS. In de niet-inmengingscommissie te Londen ziet men zich klaarblijkelijk voor een niet op te lossen vraagstuk geplaatst. Voor de vergiadering van de sub-com missie heeft men n.l. nog steeds geen datum kunnen vaststellen. Nu is het on aanvaardbaar, dat een procedurekwestie! een werkelijke oorzaak tot uitstel zou kunnen vormen en in Londen zou men' .dan ook gaarne een klemmender reden voor de Italiaansche houding vernemen dan wel een Italiaansch voorstel om tot overeenstemming te komen, bij gebreke waarvan men tot de slotsom zou moeten komen, dat Italië het Engjelsche verlan gen om de non-interventie doeltreffender te maken, niet deelt. Naar uit de Engel- sche bladen valt op te maken, is het in dit geval mogelijk, dat de Engelsche re geering zich verplicht voelt haar voorstel-» len in te trekken en een nieuwe houding aan te nemen. DE DUITSCHE PERS. Hoe men onder de huidige omstandig heden uit de moeilijkheden moet geraken, is moeilijk in te zien. Vast staat, dat de spanning weer gestegen is. Dit komt o.a., tot uiting in een nieuwe persoorlog tus- schen Duitschland en Frankrijk. De Völ- kische Beobachter is de aanval begon nen met de melding, dat 800 Fransche soldaten van het vreemdelingenlegioen via; Marseille naar het republikeinsche Spanje» zouden zijn gegaan. Ondanks een officï-t eele tegenspraak van de Fransche regee ring hebben het D.N.B. en de Duitsche bladen het bericht overgenomen. De Fransche ambassadeur te Berlijn heeft AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. We rekenen zoo zeker op de dag van morgen, dat wij ons leven niet zonder die volgende dag kunnen den ken. Er mogen nóg zooveel menschen rondom ons sterven, wij voelen toch o zoo weinig de werkelijkheid van dit ééne: De morgen kan ook voor óns niet meer aanbreken. Wanneer we het bij onszelt al leen maar nagaan, betrappen we er ons op, dat wij volstrekt geen re kening houden met de mogelijkheid, dat we er morgen niet meer zullen zijn. Wij stellen verschillende noodi- ge zaken uit. We rekenen op een vol gende dag om veel af te doen, om veel te verbeteren en veel te herstel len. Wanneer we rond ons zien, is het soms wel ietwat dwaas te aan schouwen, hoe weinig menschen er mee vertrouwd zijn, dat er geen mor gen meer komen kan. DE ANDERE daarna in de Wilhelmstrasse geprotes teerd. Een dergelijke botsing is teekenend voor het ondeninge wantrouwen en onte genzeggelijk zal net de moeilijkheden in de sub-commissie nog vergrooten. WAT FRANCO SCHADEN ZOU. Nu is het niet aannemelijk dat Italië en Duitschland zich na dit Engelsche dreigement onmiddellijk geroepen zullen voelen, eerst de kwestie der vrijwilligers en eerst daarna de toekenning van de» rechten van oorlogvoerenden aan d|e' Spaansche partijen te bespreken. Rome en Berlijn hebben er nimmer een geheim van gemaakt, dat zij Franco liefst zoo spoe dig mogelijk tot oorlogvoerende partij er kend zouden zien. De terugtrekking der» vrijwilligers ligt hun heel wat minder na aan het hart, ja, men mag zelfs aan nemen, dat zij voor een terugtrekking in feite weinig gevoelen. Dat Franco van» een werkelijke terugtrekking der vrijwilli gers de meeste schade zou ondervinden,, is bekend. LUWT DE STRIJD IN CHINA? Terwijl dus de spanning in Europa weer toegenomen is, valt er in het Verre Oosten een zekere opklaring waar te ne men. Tusschen de Japansche militaire autoriteiten en generaal Soeng Tsje-joean, de president van de politieke raad van Hopei en Tsjahar, is een overeenstem ming bereikt. De Chineesche 37ste divi sie wordt van Peiping naar Paoting over geplaatst en ook de Japansche troepen trekken zich terug. Het hangt er nu van af, of Nanking deze plaatselijke over eenkomst, waarvan alle onderdeden nog niet bekend zijn, zal goedkeuren. Blijft Tokio er op staan, dat Nanking afziet van zijn souvereiniteitsrechten in Noord- China, dan is er tenslotte nog niet veel gewonnen. Maar in ieder geval valt er een zekere ontspanning op te merken en dat is onder de huidige omstandigheden al veel waard. WAAR HET IN FRANKRIJK OM DRAAIT. In Frankrijk staan de financieele maat regelen van Bonnet nog steeds in het middelpunt der belangstelling. Men moet toegeven, dat Bonnet met groote kennia van zaken en groote moed, n.l. moed tot onpopulaire maatregelen, te werk gaat. Maar of hij er daarmede zal komen? In de afgeloopen week heeft het centrale comité van de communistische partij ver gaderd en Duclos heeft daar een verkla ring afgelegd, die Bonnet niet al te aan genaam in de ooren zaï hebben geklon ken. Hij begon te verklaren, dat de com munisten het kabinet-Chautemps even eer lijk zouden steunen als indertijd het ka binetBlum. Misschien was dat wat iro- Inisch bedoeld, want de vele moeilijkheden, die de communisten Blum 'hebben be rokkend, zijn maar al te bekend. Hij liet er overigens ook direct op volgen, dat zijn partij zou blijven wijzen op de on rechtvaardigheid en ondoeltreffendheid van Bonnet's maatregelen. De commu nisten blijven nog steeds vasthouden aan een heffing op net vermogen, dus een soort onteigening van de bezittende klasse via het belastingbiljet. Onder deze om standigheden moet Bonnet wel denken, aaii het oude woord De hemel be- scherme mij voor mijn vrienden, tegen1 mijn vijanden kan ik mijzelf beschermen. (Foto Tex. Crt.) DE KOOG BELGIE: EEN GROOTSCH PLAN. Een belangwekkend initiatief heeft de Belgische koning genomen en wel in een briet aan Van Zeeland, waarin hij wijst op het gewicht van de zending, die door Groot-Brittannië en Frankrijk in de per soon van de minister-president aan Bel gië werd toevertrouwd en die een veei ruimere strekking heeft dan men haar ge meenlijk toekent, vermits zij inderdaad tot het vinden van elementen van een ra- tioneele hervorming der gansche wereld economie kan leiden. De koning is van meening, dat het van overwegend belang ware een organisme voor economische studie te stichten, welks waarde zou blijken door zijn drievoudig karakter en wel door zijn universaliteit, bestendigheid en zelfstandigheid. Een der gelijke instelling zou van nationale invloe den natuurlijk zoo onafhankelijk mogelijk moeten zijn. Men zou moeten kunnen re kenen op de medewerking van alle groote deskundigen ter wereld, die zich 't meesti hebben gewijd aan de studie van alle vraagstukken betreffende de nijverheid,, jde handel, de landbouw, het geldwezen en de arbeid. De koning meent, dat men de» moed moet hebben om het economische vraagstuk in zijn algemeenheid te be schouwen en een Oplossing te vinden voor de groote problemen, die dreigend voor de gansche menschheid oprijzen, de ver deeling der grondstoffen en der geldmid delen, de internationale verdeeling van de arbeid, het evenwicht tusschen de land-» bouwstaten en industrielanden, enz. De brief besluit aldus: „Indien een eerste stap kon worden gedaan om een betere verstandhouding te bereiken, zouden wij het menschdom (en vooral het Oosten) het bewijs heb ben geleverd, dat het Westen boven het stoffelijke en geestelijke kracht ver kiest, die uitgaat van een waarachtige broederlijke liefde". Voorwaar, het doet goed in deze tij den van wantrouwen over en weer een dergelijk geluid te hooren. Zoolang Eu ropa nog leiders bezit als de Belgische koning, menschen, die aan een groot ver stand een warme liefde voor de geheele menschheid paren, behoeft men ten aan zien van de toekomst nog niet al te pes simistisch gestemd te zijn. Hopelijk vin den de woorden van de Belgische koning hun weg naar de harten van millioerien menschen, die naar een betere levensorde snakken. IN DE VEREEN. STATEN. President Roosevelt heeft in de Senaat een zware nederlaag geleden. Met 70 tegen 20 stemmen werd besloten het wetsontwerp tot hervorming van d'c rechtscolleges naar de juridische commis-' sie terug te sturen, waarmede men de hervorming van het hooggerechtshof nu van de baan kan actften. Dat Roosevelt's, zedelijk overwicht daardoor een klap heeft gekregen, staat wel buiten twijfel, en dat is in meer dan een opzicht jammer. Roo-» sevelt was de man, die de Amerikanen et! nog van kon overtuigen, dat de Vereen. Staten zich niet buiten de groote inter nationale problemen kunnen houden. Zoo als bekend voelt de gemiddelde Ameri kaan voor bemoeiingen buiten het eigen werelddeel slechts weinig. En nu Roose velt's prestige gedaald is, is het zeer waarschijnlijk, dat ook in dit opzichl zijn invloed op zijn landgenooten gerin ger zal worden, zulks natuurlijk ten na- deele van de zoo hoognoodige internatio nale samenwerking. HYGIENE en VEILIGHEID. Tegenwoordig is iedereen van de waar de van het zwemmen overtuigd; ook de overheid, die, waar mogelijk, meewerkt tot verbreiding van de zwemkunst onden de jeugd, al kon op dit gebied nog well meer gedaan worden. In ons waterrijk Holland moet iedereen kunnen zwemmen. Ter wille van onze veiligheid, maar ook om de gunstige invloed, welke het zwem men op onze gezondheid heeft. Zwemmen dwingt tot juiste, diepe adem haling en tot sterke uitademing. Zwemmen versterkt de werkzaamheid van longen en hart. Zwemmen verfrischt de huid, bevordert de bloedsomloop. Zwemmen versterkt alle spieren van het lichaam. Zwemmen is turnen in het water in een stofvrije omgeving. Zwemmen bevordert elegante lichaams vorming. Zwemmen bevordert de zelfbeheer- sching en kracht. Zwemmen hardt, beschermt tegen ver koudheid, geeft de zenuwen spankracht en voorkomt bleekzucht en bloedarmoede. Zwemmen geeft aan het moegeworden lichaam nieuwe moed, blijdschap en ener gie. Zwemmen als sport geeft geestelijke en zedelijke sterkte, weerstands- en uit houd i ngs vermogen Zwemmen is juichende vreugde, is vrij heid en lust in licht en lucht, in zon en1 water. Zwemmen is de gezondste lichaamsoe fening voor jongens en meisjes, voor mart en vrouw; in het biezonder voor meis jes in de ontwikkelingsjaren Er is aan de Schans thans een pracht- gelegenheid om zwemmen te leeren. De badmeester van de Texelsche zwem- vereeniging bereikte met verscheidene! leerlingen reeds een uitstekend resultaat De kosten zijn gering, terwijl het pro fijt heer groot is: U kunt er uw leven, het leven van uw kind of dat van een ander mee redden. TEXELSCHE COURANT GEEN STAP VERDER? O -J& r<^6or

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1