No. 5174 50ste Jaargang Zaterdag 31 Juli 1937 Uw advertentie fn dif Wad wordi Hoe word ik verkeersvlieger? EERSTE BLAD. KUNT U LACHEN LEERT ZWEMMEN. - - r*" m m m REIST PER WACO op Texel huis aan huis gelezen. VOOR DE ZONDAG Zooals ieder landschap eerst zijn volle schoonheid krijgt, wanneer de zon daar op schijnt, zoo gaat er van de mensch eerst dan kracht en warmte uit, wanneer een lach zijn gezicht siert. Lachen is een kunst en wanneer men haar verstaat kan men er zooveel geluk mee onder de men- schen brengen. Maar, degene die lacht zonder het te kunnen doen, maakt zichzelf slechts belachelijk als degene, die een instrument bespeelt zonder vaardigheid. We kennen allen de onuitstaanbare dwaas die lacht of -grinnikt bij ieder woord dat hij zegt. Maar anderen zijn er, die óók altijd lachen, doch van wier lach blijheid en vertrouwen uitgaat. Waarlijk behoeft men niet slechts te lachen, wanneer men verheugd is. Iedere gemoedstoestand kan in een lach tot uiting komen, en wanneer men de kunst van het lachen beheerscht, is een enkel lachje welsprekender dan een stortvloed van woorden. Men kan afkeu rend lachen, bemoedigend lachen, verach telijk lachen, spottend lachen, uitdagend lachen, men kan lachen in het diepste ver driet. Dat laatste is het moeilijkst, wantl het is een bewijs, dat men sterker is dar» de tegenspoed. Er is een Engelsch versje, dat, vertaald, luidt: Het is geen kunst, vroolijk te kijken Als het leven voortglijdt als een lied. Maar de man met pit is de man die durft lachen Wanneer alles hopeloos verkeerd gaat. Wanneer ge uw lachspieren beheerscht, beheerscht ge uzelf, en daarmee de we reld ZONDAG, 1 Augustus 1937. Illllllll VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Doorgaans vinden we slechts hen ver standig, die denken zooals wij. De Ia RouchefoucaTd. MAANDAG De sluier, die het aangezicht der toe komst bedekt, is geweven door de hand der barmhartigheid. DINSDAG Wie de dood vreest heeft het leven ver loren. WOENSDAG Indien we wisten, hoeveel goeds er ligt in welwillendheid, dan zou ieder wen- schen het te zijn. DONDERDAG Over veel heenstappen bewijst wijsheid. Over alles heenstappen bewijst onver schilligheid. Over niets heenstappen bewijst dom heid. VRIJDAG Arbeid is het voedsel van edele gees ten. Seneca. ZATERDAG Het sieraad van een huis. zijn de vrien den, die er verkeeren. Emerson. Zwemmen kan men op iedere leeftijd. Jonge kinderen van vijf jaar kunnen al leeren zwemmen. Dames, die zwemmen geleerd hebben, kunnen haar geliefkoos de sport blijven beoefenen, zoolang zij willen. Men moet echter niet langer in het water blijven, dan het gestel toelaat, an ders gaat de nuttige invloed van het zwemmen snel verloren; overleg met de huisarts is in dit opzicht aan te bevelen. De meeste bevrediging geeft het zwem men, wanneer men het technisch zoo goed mogelijk doet. Zich aan de op pervlakte van het water weten te houden, leert men al vrij spoedig, en zich voort bewegen in het water eveneens. Goed zwemmen vereischt eenige tijd van inge spannen oefening. Heeft men het zwem^ men zoodanig geleerd dat men het vol maakt beheerscht, dan ^ïeeft men daaJ veel meer plezier van, dan wanneer men zich in het water kan houden maar ook' niet meer. De badmeester van de Texelsche Zwem- veneen, de heer Van Beek, is volkonjen bevoegd om zwemles te geven. Wie eenmaal voor de zwemsport ge wonnen is, blijft meestal een trouwe aan- hanger(ster) daarvan. Vooral wanneer men zich bij een zwemvereeniglng heeft aangesloten en met de daar gemaakte' vrienden en kennissen gezamenlijk zwemt, DE KOOG. (Foto Tex. Crt.) dan blijft de genegenheid voor het water' lang bewaard. Voor de jeugd is het lid zijn van een club steeds een goede prikkel. De jeugd leeft vooral mee met de wederwaardig heden der vereeniging. Het is bekend, dat onze Hollnndsche wedstrijdzwemsters een goede naam. heb ben en zich bij ontmoetingen met buiten- landsche zwemsters behoorlijk weten te onderscheiden. Wij willen dit zoo zien te houden, dat Holland op dit sportge bied zijn reputatie handhaaft. Voor de zwemsport in het algemeen is het wedstrijdzwemmen echter van onder geschikt belang. De voornaamste betee- kenis van het zwemmen is: de bevorde ring van onze gezondheid. Om deze reden, kunnen we de Hollandsche dames eU heeren niet genoeg aanmoedigen om zelf te zwemmen en de jeugd te laten zwem men. In de toekomst moet een ieder in het water vertrouwd zijn. MIS EN TOCH STRAKS RAAK. door A. PLESMAN Directeur van de K.L.M. OPLEIDING EN KARAKTER. Voor het beroep van vliegtuigbestuur der, dat voor een ondernemend en daad krachtig jongmensch wel zeer aantrekke lijk is, moet men beschikken over veM schillende certificaten, zooals dat van na vigator le en 2e klas, en een zeer ern stige en zeer grondige schoolopleiding1 hebben genoten De candidaat moet in 't bezit zijn van een einddiploma H.B.S. ot een daarmee gelijk te stellen diploma ot een getuigschrift kunnen overleggen, ee nige klassen van een Middelb. Techn. school te hebben doorloopen. Van zijn in tellect wordt verwacht, dat hij een goed technisch inzicht heeft; dat hij gevoel voor oriëntatie bezit en in staat is, scherp waar te nemen. Hij zal snel moeten kun nen begrijpen en onder alle omstandighe den snel moeten kunnen handelen. Hij moet zich niet door prikkels van buiten van de wijs laten brengen, terwijl hij verschillende dingen tegelijk moet kunnen behandelen en daarbij nog snel bereke ningen uit het hoofd kunnen maken. Van zijn karakter wordt een hoog verant woordelijkheidsbesef verlangd. Zijn zelf vertrouwen moet niet aan overschatting lijden, zoodat het niet kan voorkomen, dat hij oplossingen kiest, die boven zijn macht liggen. Wel moet hij besluitvaar dig zijn en niet te lang aarzelen, terwijl eerlijkheid vóór alles het kenmerk van zijn karakter moet zijn. Zijn physiek moet sterk, zijn moreel hoog zijn, opdat hij na tegenslag weer over de noodigo vlieglust zal beschikken. De inschrijving voor de Rijksopleiding tot verkeersvlie ger is opengesteld van 15 Juni af. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de Commandant der Kweekschool voor de Zeevaartschool, Prins Hendrikkade 189 te Amsterdam. TUSSCHEN DE 17 EN 21 JAAR. Wat de leeftijd voor deze opleiding be treft: men moet op 1 Juli van dit jaar. niet jonger dan 17 en niet ouder dan 21 jaar z.ijn, Nederlander en ongehuwd. Voor de opleiding, die reeds met ingang van de volgende maand begint met het practisch vlieger, op Schiphol, zullen 22 jonge mannen worden aangewezen. Het eerste onderricht wordt gegeven door instructeurs van de Nationale Luchtvaart- school. In die tijd blijkt al spoedig, wel ke candidaten aanleg hebben voor vlie gen en welke niet. Na eenige weken wor den de leerlingen, die onvoldoende aan leg hebben, van de verdere opleiding ontheven, zoodat op 15 Sept. met onge veer 15 leerlingen de opleiding wordt voortgezet. Deze duurt dan twee jaar en gedurende die tijd zijn de jongelui gehuisvest in de Kweekschool voor de Zeevaart. Twee dagen in de week krijgen zij practische vlieglessen op Schiphol, De vakken, welke hun worden onderwe zen, zijn in hooge mate interessant, zoo als meteorologie, aardrijkskunde voor het luchtverkeer en radio; verder vakken als aërodynamica en motorkennis, leer der in strumenten, enz. Ter tegemoetkoming in de kosten der opleiding moet de candi daat een schoolgeld van duizend gld. peil jaar betalen. Eenige der aangenomen can didaten kunnen in aanmerking komen voor het sluiten van een verbintenis als re servevlieger, in welk geval de Minister van Defensie een jaarlijksehe tegemoet- koming in de kosten van het school geld toekent ten bedrage van f500, Deze verbintenis verplicht de adspirant tot een diensttijd van ongeveer zeven jaar als militair vlieger, waarvan het eer ste jaar in werkelijke dienst bij de lucht vaartafdeel ing en de overige tijd als z.g. maandvlieger. DE EINDPAAL. Aan het eind van de tweejarige cursus wordt een examen afgelegd voor vlieg tuigbestuurder, brevet B; navigator 2e klas; en voor radiotelegrafist 3e klas. De fflffl5Jffl31818IfflfBffl y EBEBfcBEfifflfSEBiSBEB Eg Het Geluk, zoo klagen we, Eg f$j Is nergens uit te vinden. Eg Eg Maar niet daar ligt de schuld, EB Eg Doch bij de bloodaards, blinden. Eg EB Sanders. EB Eg Te willen wat men moet: daar- Eg Eg op berust de heele beteekenis van Eg fcg ons geluksbegrip. Eg Eg W a 11 i s. EB EB W Eg Men zoekt vaak het geluk zoo fg fg ver, terwijl de wijze natuur het Eg Eg vlak bij ons, in ons eigen hart, Eg EB heeft gelegd. Sj 31 F 1 o r i a n. EB 31 EB ffifBEBEEEESJISifilSiS BBfflEBffiEBLBfflfflffl® AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. leerlingen, die tevens de geschiktheid blij ken te bezitten, om een goed militair vlieger te worden, gaan voor hun vor ming ter zake naar de Luchtvaartafdee- ling te Soestcrberg. De opleiding daar duurt ruim een jaar. Na afloop daarvan komen de jonge vliegtuigbestuurders in dienst der K.L.M.tal van examens moe ten dan nog worden afgelegd, nadat eerst verschillende cursussen zijn gevolgd, zoo als voor boordwerktuigkunde, voor het vliegen in het binnenland, voor piloot op het Europeesche luchtnet, voor tweede bestuurder op de AmsterdamBatavia- route, waaraan tenslotte de examens voon navigator le klas en gezagvoerder op de Amsterdam—Bataviaroute aansluiten. De ze laatste graad wordt op het oogenblik) pas na 5-jarige diensttijd bij de K.L.M. be reikt. Niet iedere fiksche jongen kan echter verkeersvlieger worden. Daarom is hetgelukkig.dat ook voor anderen plaats is in de rangen van het vliegend persot neel. Immers, boordwerktuigkundigen en radiotelegrafisten vervullen in de uitoefe-» ning van de verkeersluchtvaart eveneens een prachtige taak. Wij wenschen niet slecht jongelui die achten en negens opi hun eindrapport hebben. Wie een gezond] verstand heeft, een krachtig gestel en eer» sportief karakter, is welkom. SALARISREGELING. De K.L.M. onderscheidt in de salaris regeling vliegers le en vliegers 2e klasse. Bij deze laatste categorie wordt iedere vliegtuigbestuurder geacht te behooren op de dag van zijn indiensttreding bij tfe Maatschappij. Tot vliegers le klasse wor den zij bevorderd, nadat zij o.in. gedu rende 6000 vlieguren naar genoegen van de KL.M. hun dienst hebben verricht. Een vlieger 2e klasse begint met een salaris van f3000 per jaar. Men kan aannemen, dat in het algemeen vliegtuigbestuurders nog vóór hun 30ste jaar tot vlieger 1ste klasse worden bevorderd, waardoor zij in de salarisklasse van f 5000 tot f 6000 ko men, een traktement, dat met de premie voor de vlieguren nog kan opklimmen tot f 10.000 en meer. Men dient hierbij te bedenken, dat deze bedragen niet ten volle uitbetaald kunnen worden; van de premie voor de vlieguren wordt n.I. de helft ingehouden en in een spaarfonds gestort. Bij het verlaten van de K.L.M.- dienst ontvangt de vliegtuigbestuurder 't aldus gespaarde geld, wat tot een aardig kapitaaltje kan zijn aangegroeid. Eie vliegtuigbestuurders, die in het lijnver- keer buitenlandsche luchthavens bezoeken, en daar moeten overnachten, om de vol gende dag hun vliegtuig weer verder of terug te vliegen, genieten tevens een be hoorlijke vergoeding voor de verblijfkos ten H.Post. TEXELSCHE COURANT M j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1