CÏÏIOQÓ. Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 5175 50ste Jaargang Woensdag 4 Aug. 1937 WAT EEN WEER! REIST PER WAC0 Uw advertentie fn dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg fl.losse ars. let. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deerig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer >/j uur later.) 5 6 7 8 9 10 11 Aug 8,44 9.41 10.26 11,01 11.46 12,20 12,49 LICHT OP RljWIELEN en RIITUIGEN 9.18 VAN OVER DE GRENS. ROND DE OORLOG IN SPANJE. Vrijdag is de ondercommissie voor de niet-inmenging bijeengekomen en zooals« men het verwacht had, is het geloopen: de meeningsverschillen over de erkenning; konden niet worden overbrugd en na 'n vergadering van drie uur is de commissie, uiteengegaan, zonder dat een tijdstip voor een nieuwe bijeenkomst is vastgesteld. Franco's vrienden zijn n.l. blijven vast houden aan hun eisch, dat de toekenningi van oorlogvoerende rechten moet samen vallen met het begin van de terugtrekking der vrijwilligers, terwijl in het biezonder Rusland slechts tot toekenning van oor logvoerende rechten wil overgaan, zoodra de laatste vrijwilliger uit Spanje ver trokken is. De ineening van de Fransche regeering nadert het Russische stand punt, hoewel zij zich ten aanzien van dit vraagstuk niet heeft vastgelegd, evenmini als Engeland, dat zijn uiterste best doet) de rol van bemiddelaar zoo goed moge lijk te blijven vervullen. Zoo heeft Cham berlain in de afgeloopen week een zeeri langdurig onderhoud gehad met Grandi,, waarvan men oorspronkelijk voor de toekomstige ontwikkeling veel goeds had verwacht. Tot nog toe is daar echter niets van gebleken en ten aanzien van de Spaan,sche kwestie kan men niet an-i ders zeggen, dan dat zij weer op het doode punt is gekomen. Daarop zal zij nog wel eenige tijd blijven staan helaas. N.-CHINA IN VUUR EN VLAM? In Noord-China heerscht op het oogenblik formeele oorlog. Tientsin is gebombardeerd en deerlijk gehavend, ter wijl Peiping slechts van de strijd ver schoond is gebleven, wijl deze stad door! Chineesche verraders om zoo te zeggen, in handen van de Japanners gespeeld is. Of de Chineezen het bij het verlies van deze belangrijkste stad van N.-China zul len laten, is de vraag. Zeker is, dht maarschalk Tsjiang Kai-sjek. ZWITSERSCHE KAAS. Ons schoonste bezit kan de herin nering zijn. Daarom moeten we er ernstig voor waken, dat nooit, nooit door eigen schuld de herinnering iets wrangs krijgt. We beleven na tuurlijk veel leed naast blijde gebeur tenissen. Laat de herinnering aan dit leed nimmer de heugenis aan eigen schuld in zich dragen. Laat de herinnering aan het blijde niet ver troebeld worden door eigen tekort koming. Ons leven moeten we zóó bouwen, onze daden zóó verrichten, dat de herinnering rustig en kalm zonder zelfverwijt zij. We moeten er voor zorgen, dat de herinnering bij alle levensgemis en bij alle zor gen in de toekomst, een waardevol en rijk bezit zij, waaruit wij verheu genis en troost, opbeuring en bemoe diging kunnen putten. GENERAAL SOEGIYAMA. Japans Minister van Oorlog. aanvaiard heeft, ook al is deze nog n ie-1 algemeen geworden. Hem blijft overigens) ook geen andere keus over, want het; verlies van de vijf noordelijkste Chinee sche provincies, die tot het vruchtbaar-' ste deel van het rijk behooren, is voor Nanking ondragelijk. Gezien de huidige toestand, moet er danook absoluut met een algemeene oorlog rekening gehouden worden, waarbij niet minder dan 500 mil- lioen menschen direct en indirect betrok ken zouden zijn. WAAR GAAT HET HEEN? Voorloopig is de toestand intusschen nog zoo, dat de strijd beperkt blijft tusschen liet in N.-China liggende 20e leger en de Japansche strijdkrachten. Be kend is, dat het 29ste leger, gezien zijn, gebrekkige uitrusting geenszins tegen de Japanners zal zijn opgewassen en onge twijfeld weggevaagd zal worden. Anders wordt de toestand echter, wanneer Nan king zijn allerbeste troepen ter hulp zendt. Japan zou dan aan zijn in China! aanwezige strijdkrachten bij lange na nie'i voldoende hebben. Het zou nieuwe, zeer; groote troepencontingenten naar China moeten zenden. Alles hangt nu af van de maatregelen, welke Tsjiang Kai-sjek, nadat zijn ulti matum, waarin de terugtrekking van alle Japansche troepen uit Hopei geëischt wordt, door Tokio onbeantwoord is gela ten, zal nemen. De militaire voorbereidin gen, welke men aan beide zijden neemt, blijven natuurlijk voor het grootste deel geheim. Maar wat daarvan bekend wordt, wijst er toch op, dat men in China en in Japan de toestand niet gunstig in ziet. KOMT RUSLAND TE HULP? Moeilijk te overzien is nog, in hoeverre een eventueele strijd van invloed op de overige wereld zou zijn. Verschillende Europeesche mogendheden en vooral ook; Amerika hebben groote economische be langen in China. Maar het is hoogst on waarschijnlijk, dat zij ter bescherming van deze belangen zich in de strijd zouden mengen. In zooverre heeft Tokio de kan sen voor zijn actie goed berekend. Voon de Japanners blijft nog het gevaar be staan, dat Rusland van de gelegenheid ge bruik zou maken, om met Tokio af t< rekenen. Maar Moskou schijnt het op het oogenblik te druk te hebben met de; zuivering van het land van „spionnen, saboteurs", enz. Bovendien is het de vraag, of Moskou na de terechtstelling BEZOEKT TEXELS MUSEUM. (Foto Tex. Crt.) GEMEENTE TEXEL van een aantal der beste generaals van' het roode leger op het oogenblik reedv weer tot het voeren van een oorlog in. staat is. Herinnerd zij hier aan het in cident bij de Amoer, waar de Japanners' een Russische kanonneerboot in de grond boorden. In normale tijden zou dit oorlog! beteekend hebben, maar in dit geval heeft men het zien gebeuren, dat de Rus- schen zonder veel tegenstand afdropen. Tenslotte is het niet geheel onmogelijk, dat dit incident voor de Japanners een proefballonnetje is geweest, om eens te zien, wat de Russen dan wel zouden doen. Opmerkelijk is in ieder geval, dat onmiddellijk nadat was komen vast te staan dat de Russen geen oorlog wilA den, het conflict in N.-China uitbrak. DE VERDEELING VAN PALESTINA. Te Genève heeft de permanente man- datencommissie haar buitengewone zitting voor de bespreking over Palestina ge opend. Het rapport van de commissie- Peel over de verdeeling van het land als mede de talrijke binnengekomen petities zullen daar besproken worden. Waar schijnlijk zal de vergadering 14 dagen; duren. Daarna zal de commissie verslag uitbrengen aan de Volkenbondsraad, die dan tenslotte over het Engelsche voor stel, waartegen nog steeds zoowel in Joodsche als in Arabische kringen veel oppositie bestaat, beslist. AMIN HOESSEINI. De Groot-Moefti van Jerusalem, leider van de Palestynsche Arabieren, leider van de oppositie tegen de voorgestelde verdeeling van Palestina. ONRUST IN BELGRADO. In Belgrado blijft de atmosfeer nog steeds geladen, hoewel de begrafenis van de patriarch Warnawa feitelijk zonder, incidenten heeft plaatsgevonden, indien, men dan tenminste de scherpe rede var* £e aartsbisschop van Damatië met toe spelingen op „vergiftigde patriarchen", buiten beschouwing laat. De kwestie is, dat er thans een nieuwe patriarch ge meenschappelijk door de clerus en de regeering benoemd moet worden en dit,, terwijl verschillende leden van de regee-s ring geëxcommuniceerd zijn en dus aanl deze verkiezing niet mede kunnen wer ken. Stof tot nieuwe conflicten is er dus voldoende aanwezig en duidelijk wordt, dat in deze strijd, die ook politieke ach tergronden heeft, het laatste woord nogf lang niet gesproken is. GEMEENTEREKENING. i Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat de reke ning van inkomsten en uitgaven van de gemeente, over liet dienstjaar 1936, is overgelegd aan den Raad, en gedurende veertien dagen, van 31 Juli tot en met 14 Augustus aanstaande, ter gemeentesecre tarie voor een ieder ter lezing ligt, en, tegen betaling der kosten, algemeen ver krijgbaar is gesteld. Texel, 31 Juli 1937. Burgen, en Wethouders voornoemd, K. VLAMING, loco-burg. C. JONKER, secretaris. DE TIJD. Nooit zooveel als in deez' maanden Kijken menschen zoo benauwd Naar de lucht, in angstig vragen Hoe het weer zich toen wel houdit. Zal het regenen, zal het waaien, Wordt het winderig en guur, Als de zon schijnt en 't mooi is, Is dat dan van lange duur? Zal er een depressie komen Of een hoogedrukgebied, Zal 't te heet zijn om te fietsen Of zat 't regenen dat 't giet? Duizenden vacantiegangers Vragen wat De Bilt nu meldt, Al hun hoop en hun vertrouwen Is in 't weerbericht gesteld: Is dat slecht, dan zegt men immers: „Och, dan valt het heusch wel mee! is het goed, dan gelooft men 't vast niet, En dan roept men ach en wee.... Iedereen wenscht zich nu prachtweer, Neen toch niet, ik sprak een vrind, Die om regen is gaan bidden En om veel Zuid-Westenwind! Toen ik verontwaardigd uitriep: „Vent, schei uit, je bent niet snik"! Zei hij„Man, ik wensch niet anders, Dat is vischweer! Dat wil ik"! ZOO SCHREEF. TIMES: Een oorlog tusschen Japan en China zal eigenlijk heelemaal geen oor log zijn in de zin die wij daaraan hechten. •China is een land, dat nagenoeg geheel landbouwend is en de administratieve machine is zóó ingericht, dat iedere pro vincie ongeveer een onafhankelijke positie inneemt. De vijand zou Nanking kunnen bezetten en China zou er betrekkelijk wei nig van merken; de regeering zou eenvou dig naar een andere plek verhuizen. Er is geen enkel punt waarvan de vijandelijke bezetting de nationale economie zou ver lammen. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1