21 AUGUSTUS mi'M Groote Kaart van Europa Groote Kaart van Nederland Boekhandel Parkstraat. Hevige SNIJWOND IN DEN VINGER KLOOSTERBALSEN No. 5178 50ste Jaargang Zaterdag 14 Aug. 1937 „Valkenheide"- speldjesdag Nu de Wereld-Jamboree voorbij is. EERSTE BLAD. GROOTHEID VAN HART. 'JÉxcJJ cl 'isr REIST PER WACO lAlil OKjcloi tefo óye/r(cCóic) ou uo BLOEDT VERSCHRIKKELIJK Verband met KLOOSTERBALSEN geneest de wond in 24 uur Geen goud zoo goed" Uw advertentie in dit blad wordt op Texel liuis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Toen Salomo gevraagd werd, wat hij het meest noodig had, antwoordde hij: „Grootheid van hart". Is er iets beters dan grootheid van hart Dat beteekent kracht om liefde uit te stralen, edel te handelen, diep te denken,, rijkelijk te genieten, grootsche plannen te ontwerpen. Dat beteekent plaats in het hart voor beminde, buurman en vriend voor inenschen en dieren, voor andere volken dan het onze, voor armen en rij ken, voor al wat geschapen is. Dat beteekent gastvrijheid ook voor andermansmeeningen, voor een anders ge loof, sympathie met een anders geest drift. De ürooten van Hart hebben geen vij anden, want zij hebben hen reeds van te voren begrepen en begrijpen is vergeven., Wat de meesten van ons deert is be krompenheid van hart. Wij worden verpletterd door het He den doordat het Hart geen Morgen kent. Bekrompenheid van hart maakt oorlog. Grootheid van Hart maakt vrede. Bekrompenheid brengt tranen. Grootheid vaagt ze weg. VERRUIM UW HART. Waarom te leven in een hut, als gij wonen kunt in een paleis. Roep binnen de arbeiders: Moed, Hoop, Liefde, Wijsheid en Blijmoedigheid, op dat zij uw wallen van slijk omver halen - en een koninklijk paleis voor u bouwen. ZONDAG 15 Augustus 1937. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Hij, die wacht, tot men zijn taak hem wijst, zal sterven eer zijn boodschap is vervuld. Lowell. MAANDAG De herinnering is het eenige paradijs, waaruit wij nooit kunnen worden verdre ven. Jean Paul. DINSDAG De overwinning is hem, die de meeste volharding aan de dag legt. Napoleon. WOENSDAG ■"Grijp een zaak aan en Iaat haar niet los vóór ge haar geheel meester zijt.. Dan zult ge u een weg door het leven banen. DONDERDAG Ieder mensch is een zoon van zijn tijd, maar hij mag niet een slaaf van zijn vooroordeelen zijn. Shakespeare ZATERDAG Men kan nooit staren op een groot man zonder er zelf bij te winnen. C a r I y I e. VRIJDAG Wilt gij dat men u roemt Doe het dan zelf niet. Ojl/f'LU.it> 'TL vc CMjn l St. A /f'extern iccfC cjP, JoCcje'o Qt^/ru jbvur cO' CJu-Oe q)oAa. d (j i/erlcuru) - ^eCo-cXciorrj (JoltC renIl'dor hrX. De vijfde Wereld-jamboree is voorbij. In de annalen van de internationale padvindersbeweging staat nu Vogelen zang opLjeteekend naast Londen, Kopen hagen, Birkenhead, Godöllö. Tienduizen-' den jonge menschen zullen weldra uit eengaan en zich weer verspreiden over de heele wereld, met het slot-advies van hun oude levenswijze Chief-Scout in de ooren en, hopen we, ook in de harten: Tracht vriendschap te bewaren met allen, met wie gij nu vrienden zijt geworden: goodwill en vriendschap, gericht naar alle kanten De practische levensproblemen van on ze wereld hebben een hardnekkige neii ging om tegenstellingen en verdeeldheden te onderstreepen. De organisatie van overigens reëele en dikwijls volkomen le gitieme groepsbelangen, is veel ouder en vaak ook veel beter en doeltreffen der dan de organisatie van datgene, dat die groepen en groepsbelangen in har monisch onderling verband zou kunnen brengen Juist daarom is een beweging, die aan de jeugd van de heele wereld de grond-eigenschappen van goede kame raadschap en onderlinge hulpvaardigheid, in een eenvoudige verhouding van mensch tot natuur tracht bij te brengen, van zooveel 'beteekenis. Dat deze beweging, welke Lord Baden Powell in het leven riep, ondanks alles kon uitgroeien tot de afmetingen, welke zij thans bereikt heeft, is een bemoedigend teeken.. Dat landen als Duitschland, Italië en Sowjet-Rusland hun jeugd verkiezen ver re te houden van dit „spel van verken-i nen", is betreurenswaardig, maar be wijst wellicht in hoofdzaak, dat deze kracht van gelijkgerichte padvindersam-i bities in de internationale padvinderij! wordt erkend als een factor, welke men1 daarginds weliswaar niet wenscht, maar in elk geval niet onderschat. Ook over schatting van de invloed welke duurzaam van de padvindersbewe ging op de ontwikkeling der jeugd kan uitgaan, is intusschen verkeerd. Het be vorderen van het onderling begrip en. onderlinge waardeering tusschen men schen van verschillende landaard is nu eenmaal een werk van lange adem. En dertigduizend jongens vormen nog maar een uiterst klein deel van de jonge we reldgeneratie. Maar ieder van hen kan in eigen kring, en in eigen groep de gedachte, welke hier op de Wereld-Jam boree weer duidelijker, tastbaarder tot uitdrukking is gekomen, verder dragen en er ook zijn dagelijksche „goede pad vindersdaad" van doordringen. Niet in sentimenteel, week internationalisme, dat de werkelijkheid van groepen en grenzen, in struisvogelmentaliteit niet wil zien maar in het besef, dat ook onder de na tionale vlaggen van vele naties, die in. Vogelenzang fier naast elkaar gewapperd hebben, eerlijke vriendschap en waardec- ring voor elkanders ambities en prestaties mogelijk is. Al tracht een oudere gene ratie veelal het tegendeel te bewijzen. De natuur heett dit jeugd-experiment begunstigd Het onzekere klimaat van deze lage landen bij de zee heeft na een, begin van grijze luchten dagen lang zijnt warmste zonnestralen over het kamp ge worpen. Een week lang heeft de Jambo- rie vrijwel de heele Nederlandsche publie ke belangstelling op zich gevestigd. Dei idee van jeugd met en vóór jeugd bleei.1 een machtige magneet te zijn, zóó mach tig, dat bijna de vraag zou rijzen, of. het kamp niet teveel werd verdrongen onder de druk der honderdduizenden toe schouwers, die er op bezoek geweest zijn, al was dat danook welkom uit een oog punt van de financieelc organisatie, zon der welke ook een massale jeugdbeweging het nu eenmaal niet geheel kan stellen., Maar indien publieke belangstelling de stuwkracht van een beweging kan ver- grooten, dan zal de vijfde Wereld-Jam boree hier reservekracliten hebben verza meld om ook in de toekomst de padvin dersbeweging energiek verder vooruit te brengen in de geest van gezonde ka meraadschap, waarop ook H.M. de Ko ningin in haar openingswoord doelde. Nu volgen weer vier jaar van „ver kennen", voor elk in eigen kring, in eigen land. En dan komt de jeugd der wereld met nieuwe jongeren opnieuw blijeen. Uit het laatste kampvuur is Maandagavond een stuk hout afgezonderd, dat bewaard zal- worden om het eerste kampvuur van de volgende Jamboree waar dan ook te ontsteken. De jeugd reikt daarmee "haar fakkel verder en met die fakkel ook- het vuur van het lj,amp, dat tevens het vuur is van een gedachte, die onze benauwde wereld niet ontberen kan. IN DIVERSE HELDERE KLEUREN ALFABETISCH REGISTER verge- makkelij kt het opzoeken van een bepaalde naam. FORMAAT 75 bij 95 c.M. 75 CENT Als moeder van een groot gezin, had ik hel ongeluk m(/ bij 't brood snijden aen flinke Jaap In den wijsvinger ta geven. Hel bloedde verschrikkelijk. Een van mijn kinderen bracht dadelijk den Kloostcrbalsem, die In mjn huisgezin met kinderen telkens van pas komt. Na een doekje met dezen geneeshrach- tigen balsem op mijn vinger te hebben gedaan, hield het bloeden dadelijk op en de hevige wond was tot mijn ver bazing in 24 uur geheel geheeld en totaal genezen." B D Qr Alf IfFD'C ORiaiNIIL TBR INZAQI Onovertroffen bij brand-en snij wonden Ook ongeëvenaard als wrijfiniddel bjj Rheumatlek, •pit an pijnlijke snieren Schroefdoos 85 ct. Potten: 62)4 ct. en f 1.04 ZOO SPRAK.. REV. A. HERBERT GRAY: Uit elke oorlog komt steeds een nieuwe oorlog', voort, zooals geweld steeds weer ges weid oproept. PROF. DR. UDE, uit Graz, op Paci fistencongres te Parijs: Oorlog is steeds het tegenovergestelde van liefde en steeds in strijd met de wetten der menschenlijk- heid. Militaire opvoeding van de jeugd is een misdaad. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. RECENSIES. De Modelbouwer. Het Juli-nr. van dit Maandblad voor de vervaardiging van scheeps-, vliegtuig-, machinebouw en an dere modellen bevat o.a. aanwijzingen met duidelijke illustraties over modellen bouw op het gebied van luchtvaart, van. scheepvaart en spoorverkeer, artikelen be treffende machinebouw, over gereedschap en werkplaats,, enz. Biezondere vermel ding verdient de beschrijving van de bouw? van een model van het Jacht Piet Heijn,, dat aan het Prinselijk Paar zal worden aangeboden. Bijlagen: drie werkteekenin-; gen. Prijs van het Maandblad: f4,25 p.j. Uitg. E>e Esch N.V., Hengelo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1