Waóer. Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 5179 50s,e Jaargang Woensdag 18 Aug. 1937 REIST PER WAC0 WAT WILT U VAN ZWALUWEN WETEN? Uitslag van de Wolkeuring 1937. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 12 oent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- tleerig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 et. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Vj uur later.) 19 20 21 22 23 24 25 Aug 7,36 8.30 9.10 9,57 10.39 11,14 11,54 VAN OVER DE GRENS. DE PERS-OORLOG LONDEN—BERLIJN. Nog altijd zijn het weinig opwekkende berichten, die uit alle deelen der wereld' tot ons komen. Twist, oneenigheid, strijd en geschil is alles wat men hoort. Van nabij, zoowel als uit verre landen. Het schijnt inderdaad, zooals wij in ons vo rig overzicht reeds opmerkten, of er de laatste tijd al weer te veel over toenade ring en over vredesgezindheid is gespro ken. Dit blijken keer op keer in onze woelige samenleving te teere onderwer pen, om de mond van vol te hebben. Om met onze naaste omgeving te beginnen- het persconflict tusschen Londen en Ber lijn houdt de gemoederen en daarmede de pennen nog steeds in beweging. Toch, schijnt het, dat Duitschland in de eerste scherpe uitlatingen thans een ietwat ver- zoenender houding gaat aannemen. De nadere commentaren in de Duitsche bla den over de uitwijzing van de heer Eb- butt waren althans in heel wat gematig der termen gesteld. In hoeverre dit is toe te schrijven aan het optreden van de vereeniging der buitenlandsche pers, kan moeilijk worden nagegaan, maar geheel zonder invloed zullen deze stappen wel niet zijn geweest. Ook bij vroegere gele genheden immers is de Duitsche regec- ring wel gevoelig gebleken voor de re actie van het buitenland op sommige ha- rer daden, vooral als deze reactie de vorm aannam van een breed opgezette tegenactie. Dit is ongetwijfeld een geluk kig verschijnsel, want er blijkt uit, dat er ook Duitschland nog veel aan gelegen is, in goede verstandhouding te leven met de overige mogendheden en dat men niet schroomt, een eenmaal ingenomen stand punt te verlaten, indien blijkt, dat an ders de gevoelens van het buitenland ernstig worden gekwetst. Deze ervaring rechtvaardigt de verwachting, dat het ge-, schil alsnog door wederkeerige uiteen zettingen en in onderling overleg tot een voor alle partijen bevredigende op lossing zal kunnen worden gebracht. EEN MAL GEVAL Vondel: De vader eert zich zelf in d' eere van zijn zoon. Shakespeare: Een wijs vader die zijn eigen kind kent. Wilh. Busch: Vader worden is heel licht. Vader zijn een zware plicht. Euripides: Geen schooner erf deel dan de zoon te zijn van een voortreffelijke vader. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaahv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Ernstiger dan de ontwikkeling van dit geschil, is het verloop van het conflict in het Verre Oosten. Meer en meer komt men tot de overtuiging, dat de Chinee-, sche regeer'ing het er op aanlegt, door het uitlokken van nieuwe incidenten het gevechtsfront voor de Japanners te ver- breeden, met het doel hun positie te ver zwakken en hun moeilijkheden te ver- grooten. De verplaatsing van de strijd naar het Zuiden, naar Shanghai, kan van dit gezichtspunt bezien, slechts beschouwd worden als een handige zet op het stra tegische schaakbord. Hoe grooter dq moeilijkheden voor Japan worden, om op alle bedreigde punten voldoende troepen en oorlogsmateriaal samen te trekken en hoe grooter vooral ook het gevaar wordt van internationale verwikkelingen, des te meer waarborg heeft China, dat Japan zich nog wel eens twee maal zal beden ken, eer het een oorlog begint, waarbij het wel Weet waar hij begint, maar niet waar hij zal eindigen. Intusschen heeft de Chineesche regeering het toch veiliger geoordeeld, haar zetel van Nanking naar het meer in het binnenland gelegen Han- kou te verplaatsen, hetgeen inderdaad geen overbodige maatregel blijkt, nu er in Shanghai reeds zoo gevochten wordt. De verschillende incidenten, die in de laatste dagen de toch al lange reeks van schermutselingen zijn komen vermeerde ren, maken de kans al kleiner en kleiner, dat het conflict nog langs diplomatieke weg opgelost zal kunnen worden. Integen deel, het ziet er thans naar uit, dat een oorlog onvermijdelijk zal zijn, of feitelijk ziij het nog niet officieel, reeds begon nen is. Niet alleen in Shanghai, maar ook in Sjapei zijn de gevechten ernstiger ge worden. In deze laatste plaats hebben de Chineezen eenige bruggen opgeblazen, ter wijl de Japanners van hun oorlogsschepen af het vuur op de Chineesche troepen hebben geopend. Ook in Shanghai wordt reeds hevig gevochten en neemt de toe stand van dag tot dag een dreigenclei karakter aan. Chineesche versterking is uit het Zuiden onderweg en schijnt reeds dringend noodig te zijn ook. De strijd schijnt met wisselend succes gevoerd'te worden, maar ook hier spreken de'he- ricnten over de uitslagen der geleverde gevechten elkaar in de meeste gevallen lijnrecht tegen, zoodat het ondoenlijk is, zich een nelder beeld van de toestand te vormen. Een nieuwe, uiterst gevaarlijke kwestie is op het Zuid-Amerikaansche continent waar het blijkbaar al weer te rustig is geweest, ontstaan. Het aanbod van de Vereen. Staten om oorlogsschepen aan Z.-Amerikaansche staten te verhuren, heeft begrijpelijkerwijs een storm van verontwaardiging uitgelokt, speciaal van de zijde van Argentinië, dat daarin een directe bedreiging voor eigen veiligheid ziet. Immers het is de groote buur Bra zilië, die op het aanbod wenschte in te gaan en een aantal Amerikaansche tor pedojagers dacht te pachten. Hoe men op dit ongelukkige denkbeeld is gekomen, is onbegrijpelijk. Het is een spelen met vuur, dat vooral tusschen de licht ontvlambare Zuid-Amerikanen onverantwoordelijk ge noemd moet worden. Terecht heeft dan ook de Amerikaansche senator Vander- berg met kracht tegen dit voornemen vart zijn regeering geprotesteerd, er op wij zende, dat een dergelijke daad een „aan moediging voor de bewapeningswedloop" zou beteekenen. "Worde men wijzer Waar? In de steile wand van de zandafgraving achter de, woning van de heer Joh. Dogger, nabij de Zandkuil. door JAN P. STRIJBOS in: „De Vogels rondom ons Huis" Uitsluitend zomervogels en insecten eters, die hun prooi in de vlucht be machtigen. Zonder uitzondering zijn het danook ongemeen snelle en behendige vliegers. Twee vertegenwoordigers van deze familie zien we ook geregeld bij onze woningen. BOERENZWALUW (Hirundo rustica L.) Deze talrijke en overal voorkomende zwaluw arriveert in de regel tegen mid den April, soms iets eerder. De lange' vleugels, de snelle en gemakkelijke vlucht met de vele onberekenbare wendingen en draaiingen, de diep gevorkte staart, met de opvallend verlengde buitenste staartpennen, de staalblauwe bovenzijde- en roestbruine keel en voorhoofd ma ken het gemakkelijk deze vogel te her*-1 kennen. Hun kunstig klei-nest bouwen ze bij voorkeur in schuren en stallen, ga rages en dergelijke, maar ook wel bui tenshuis, onder dakgpten en topgevels, en onder bruggen. Het bestaat uit een komvormig napje van klei, van binnen bekleed met veertjes, haren en enkele grassprietjes. Het legsel wordt gevormd: door 4—5, soms 6 zeer teere witte ei tjes met bruinlroode en grijze vlekje* en stipjes; in de regel maken ze twee,, een enkele maal drie broedsels. In Ju li begint al weer de terugtrek, maar in begin September en soms nog wel la- .ter kan men nesten met eieren of jon gen vinden. In het begin van October worden ze al zeldzamer en tegen het eind van deze maand vertrekken de laat ste. November-vogels zijn werkelijk heel zeldzaam. HUISZWALUW (Delichon urbica (L.)) De huiszwaluw is heel gemakkelijk van de boerenzwaluw te onderscheiden door de opvallende, witte stuit, die sterk af steekt tegen de staalblauwe rug en vleu gels. De staart is minder diep gevorkt en de onderzijde is zuiver wit. Vertoont meer neiging tot kolonievorming dan de boerenzwaluw en vaak vinden we dan ook tegen huizen, onder topgevels en daklijsten en andere geschikte plaatsen aan onze woningen, grootere of klei nere nederzettingen. In de regel verschij nen ze wat later dan de boerenzwaluw, in Augustus trekken ze weer weg, de laatste verlaten ons pas in het begin vair October. In tegenstelling met de boerenzwaluw die zoo graag binnenshuis nestelt, bouwen de huiszwaluwen steeds hun bolvormige kleinesten aan de buitenzijde van de hui zen en boerderijen. Ofschoon zij dezelfde bouwstoffen gebruiken, is toch het nest onmiddellijk te onderscheiden van een boerenzwaluwennest. Het is geheel bol vormig, en op een klein vlieggat na ge heel gesloten. De binnenbekleeding be staat ook weer uit veertjes, en draden cn haartjes.. De eieren, iii de regel 45 in', getal, zijn nog wat kleiner dan die van de boerenzwaluw en geheel wit. Regel is, dat ze twee broedsels groot brengen. In de weken voor de afreis naar het zuiden, verzamelen ze zich, evenals de boeren zwaluwen in groote troepen, vaak op telegraafdraden. Soms zien we nog een zwaluwsoort in de nabijheid van de tnenschelijke wonin gen, n.l. de oeverzwaluw (Riparia riparia (L.)De geheele bovenzijde en kop is aardkleurig, de onderzijde, behalve de bruine borstband, is wit. Ze nestelen al tijd gezellig bijeen in grootere of klei nere kolonies in rotswanden (Zuid-Lim burg, Nijmegen, etc.), in steile wanden, wallen, afgravingen en zanderijen, sloot kanten, dijken en rivieroevers, soms ook in niet meer gebruikte afvoerpijpen van rioleeringen in grachtwallen. Het nest be vindt zich aan het einde van een lange, gang, soms wel 1.50 M. diep, die ze zelf graven. Is evenals de beide andere soor ten een echte zomervogel en insecteneter, die tegen half April verschijnt, om vanaf Augustus tot half October weer te ver trekken. Libei no. 176—177. Met veel foto's en teekeningen. f0.90. In aansluiting op hetgeen we Zaterdag omtrent de dezer dagen gehouden wolkeuring konden meedeelen laten we nog volgen: De geheele collectie rammenvachten gaf het volgende beeld. Stuks Bekroond Onvoldoende 38 12 6 Eenjarige 37 5 12 2-en 3-jarige 14 6 3 Oudere 89 23 21 Totaal. Bij de rammenvachten wordt de kwa- den gehecht, aangezien dit door de leet- liteit beneden gemiddelde eerste onvol- tijd kan komen. Hun eerdere vachten, doende geacht; zij moeten 310 punten ha- dienen mede te worden beschouwd, len. Aan het onvoldoende zijn der oudere De geheele verzameling ooienvachten rammen mag geen te groote waardewor- is als volgt samen te vatten: H TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 8 48 EEN LACH EN EEN TRAAN BLOEDIGE STRIJD. SPANNING IN ZUID-AMER 1KA. DAAR WONEN OEVERZWALUWEN. DE ZWALUWENFAMILIE. DE OEVERZWALUW (Riparia riparia). Punten Omschrijving 2-j- Oudere meer dan 400 Uitmuntend 3 3 371-400 Best 5 1 9 341—370 Zeer goed 20 8 25 311—340 Goed 37 23 64 281—310 Voldoende 36 27 86 Onvoldoende 3 1 251—280 Onvoldoende 38 20 38 Beneden 251 Slecht 12 19 13 Abnormaal 5 Onjuist nummer 7 TOTAAL 154 88 251

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1