dexel No. 5181 50ste Jaargang Woensdag 25 Aug. 1937 De Nieuwe Texelsche Courant Een rijkdom voor nu en later. Md REIST PER WAC0 Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. OUDESCHILD BIJ AVOND. (Foto S. de Waard.) is sinds 1 Juli 1930 tn dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg f 1losse nrs. tct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefig tarièt voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Va uur later.) 26 27 28 29 30 31 1 Sept 12,32 1.— 1.30 2,12 3.13 4,30 5,54 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 8 32 llllllllllll VAN OVER DE GRENS. Hllllllllll DE OORLOG IN CHINA. Ofschoon de officieele oorlogsverkla ring nog altijd niet heeft plaats gehad,, en ook de diplomatieke betrekkingen nog niet zijn verbroken, wordt de strijd tus schen Japan en China met toenemends heftigheid voortgezet. Daarbij valt thans reeds op, dat het militair uitstekend uiteruste en daarbij zeer wilskrachtige Japan aanmerkelijk meer in de aanval is dan het op eigen grond vechtende Chi na, ofschoon dit juist in de eerste tijd van het gewapend conflict, zoolang Japan nog slechts een gering aantal troepen op Chineesche bodem heeft kunnen brengen,; zijn groote slag zou moeten slaan en de Japanners gevoelige verliezen zou moeten toebrengen. Over eenige tijd, als Japan voldoende gevechtsmateriaal in Chinui heeft, zal dit zooveel te moeilijker zijn. Dat China van zijn aanvankelijk voordeel geen beter gebruik heeft weten te ma ken, zal hoofdzakelijk zijn toe te schrij ven aan gebrekkiger technische uitrusting van zijn leger, want, wat het „aantal" soldaten aangaat, overtreft het Japan nogi verre. Het is voor China reeds heel moeilijk, om zijn troepen naar de fronten te vervoeren, speciaal naar het Noorder front, waar de treinen bij het passeeren van de Gele Rivier door de Japanners kunnen worden bestookt. Meer nog dan' te land ontwikkelen beide partijen en speciaal Japan een groote activiteit in de lucht. Japan legt er zich allereerst op' toe, China in zijn grootste kracht, de luchtmacht te treffen, en zendt zijn vliegtuigen over groote afstanden uit om; de Chineesche luchtbases te vernietigen. Het schijnt daarin goed te slagen en het laat zich aanzien, dat er binnen niet al tei lange tijd niet veel meer van de trotsche jonge Chineesche luchtmacht zal over zijn.. DE LANDEN BUITEN CHINA EN JAPAN. De houding, die de buitenlandsche mo gendheden door hun persoonlijke en zakelijke belangen (welke laatste in de millioenen loopen) zoo nauw betrokken, bij het Chineesche-Japansche conflict tegenover de ontwikkeling van de gebeur tenissen in het Verre Oosten aannemen, is er tot nog toe een van „de kat uit de boom kijken". Zouden vroeger incidenten' als het bombardement van het internatio nale concessie of het getroffen wordem van een Ainerikaansch oorlogsschip door- een bom, onmiddellijk aanleiding zijn ge weest tot scherpe protesten en uitwisse ling van diplomatieke nota's, thans be paalt men er zich liever toe, de veront-, ruste gemoederen zooveel mogelijk te kal- meeren en elke gevaarlijke opwinding te vermijden. Toch hebben de mogendheden met Engeland vooraan, wel ingezien, dat zij zich niet geheel afzijdig konden hou den en althans eenige voorstellen tot be middeling moesten doen. En zoo kwamer? zij met het theoretisch inderdaad zeer logische voorstel voor de dag, dat zoowel Japan als China hun troepen van Sjangi hai zouden terugtrekken, onder voorwaar de, dat de mogendheden de verantwoor7 delijkheid voor de veiligheid der Japan- sche onderdanen in China op zich zouden nemen. Geen beter middel inderdaad, om| de vijandelijkheden onmiddellijk te doen staken, maar het was al heel weinig aan nemelijk, dat Japan de taak van bescher ming der belangen van zijn onderdanen, waarvoor het reeds zooveel materiaal in Er zijn van die stumpers, "die met kunst en vliegwerk alles in het werk stellen om de jaren tegen te houden en van alles verzinnen om er toch maar jeugdig te blijven uitzien. Ge woonlijk zijn het dan griezelig be schilderde skeletten. Maar er zijn anderen, die op hun oudere dag verwonderlijk de kunst hebben verstaan om waarlijk jong te blijven: n.l. jong van geest en hart. In alles hebben ze nog plezier, met alles leven ze nog mede. Ze begrijpen de jeugd volkomen en leven niet in het verleden doch in het heden. Dat is een gelukkige ouderdom. Zulke jonge oudjes zijn voor zichzelf en voor anderen een geluk. Heel hun omgeving fleuren ze op. Ieder houdt van hen. Men begrijpt hen, omdat ze de jongeren begrijpen. Hun voorbeeld en hun woorden hebben daarom zoo veel vat op de jeugd. Het is een zegen jong te blijven van geest en hart. China had ontscheept, maar zoo uit han den zou geven. Het heeft danook het voorstel der mogendheden afgewezen en beroept zich hardnekkig op de bepaling van het verdrag van 1932, volgens welke China geen troepen in het buitenlandsche concessiegebied van Sjanghai mag hebben. GEVRAAGD: OORLOGSMATERIAAL. Hebben dus waar het betreft de vei ligheid van Sjanghai, de mogendheden nog niets kunnen bereiken, ook ten aanzien van een andere kwestie, welke van het! grootste belang is voor de ontwikkeling van de strijd^ is nog geen beslissing genomen, namelijk de vraag, ot Amerikal de neutraliteitswet in werking moet stel-' len. Roosevelt stelt zich op het stand punt, dat hiervan geen sprake kan zijn, zoolang China en Japan nog diploma tieke betrekkingen onderhouden. Hij is overigens van meening, dat toepassing van deze wet in dit geval practisch van weinig beteekenis zou zijn, aangezien Ja pan tot nog toe zoo goed als geen aan- koopen van oorlogsmateriaal in Amp- rika heeft gedaan en China de grootste moeite zou hebben, eventueele aankoopen in zijn land afgeleverd te krijgen wegens de Japansche blokkade van zijn kusten. Voorloopig neemt dus ook in dit opzicht Amerika nog geen maatregelen, zoodat èn China èn Japan nog de vrije hand hebben, zich wapens in Amerika aan te schaffen. Veel gebruik maken zij er ech ter niet van; veeleer zoekt China zijn wapenvoorraden in Amerika aan te vullen, waar zijn minister van Financiën Koeng juist een succesvolle diplomatieke en za kenreis achter de rug heeft en met na mei in Tsjecho-Slowakije groote bestellingen heeft gedaan. PORTUGALS CONFLICT MET PRAAG. En daarmede zijn wij tevens aangeko men in het land, dat een der partijen is van een nieuw, ietwat opgeschroefd con flict, de kwestie over de wappnleveran- ties van Tsjecho-Slowakije aan Portugal, waarin Lissabon tot groote verrassing van heel Europa aanleiding vond, de di plomatieke betrekkingen met Praag te verbreken. Portugal had machinegeweren) besteld in Tsjecho-Slowakije, doch kreeg na aanvankelijke aanvaarding van de or der, het bericht, dat de betreffende fa briek het gewenschte type niet kon leve ren. Hierin zag Portugal ongerechtvaar digd wantrouwen van Tsjecho-Slowakije nopens de bestemming der machinege weren (Lissabon's sympathie voor Franco is bekend.) 't Gaf zijn glezant te Praag op dracht te vertrekken. Aan dit oogenschijn- lijk zoo nietige conflict werd reeds spoe dig een onaangename uitbreiding gegeven, doordat Lissabon Praag verweet, op aan stoken van een derde mogendheid (kenne lijk Rusland), de wapenleveranties te hebben geweigerd, terwijl Praag er Lissa bon van beschuldigde, dat het zich door' Berlijn zijn gedragslijn laat voorschrijven. Nu moet aanstonds worden toegegeven, dat deze laatste bewering, hoe overdreven rij ook mag zijn, ongetwijfeld steun vindt in de overdadige bejubeling van de Por- tugeesche stap door de Duitsche pers. Anderszijds echter laat zich de grootei vriend van Tsjecho-Slowakije, Moskou, ook niet onbetuigd. Immers is de Pravda,, Moskou's spreekbuis, met het al even onbekookte verhaal komen aandragen, dat Berlijn zich van Portugal als werktuig zou bedienen, om thans ook in het hart van Europa bedoeld is, dat hetzelfde eerst in Spanje zou zijn geschied de lont in het kruit te steken. door DR. JAC. Texel is in de mode. We zijn nu al „omgeroepen" ook. Maar het belangrijk ste teeken des tijds is de opening van het vliegveld met op iedere Zaterdag zes diensten heen en weer: Eierland Schiphol. En T.E.S.O. vaart iedere dag extra diensten, vervoert iedere week dui zenden passagiers. Het is vooral te doen om de vrijheid de ruime duinen, de breede stranden, de frissche lucht. Alleen bij Oudeschild stinkt het nogal eens door de vischmeel- fabriek en de zuivelinrichting, wat heel jammer is en daar moeten we wat op zien te vinden. Want we mogen geen vlekje dulden op ons juweel. De belangstelling in Texel is begon nen om de flora. Toen ik nu bijna 5Q jaar geleden op Texel ging wonen, kreeg ik van mijn vriend en oud-leeraar Dr. C. Kerbert een nogal zeldzaam boekje mee, getiteld „De plantengroei van de Noordzee-eilanden", door Franciscus Hol- kema, in leven doctorlaudus in de wis- en natuurkundige wetenschappen. Dat boek was Holkema's dissertatie maar hij heeft zijn promotie niet mogen beleven: „op 11 Juni 1870, toen hij nog zoo even, schijnbaar in welstand, een drukproef had nagezien, werd hij door een geweldige bloedspuwing overvallen, die binnen één uur tijds aan zijn veelt belovend leven plotseling een einde maak te". Inderdaad een veelbelovend leven. Deze „Plantengroei" is nu nog altijd onont beerlijk voor ieder, die een degelijke stu die wil maken van de belangwekkende flora van onze Noordzee-eilanden. Wian- neer wij denken aan Holkema's tragisch lot, dan komt ons voor de geest ook het heengaan van een ander jong, groot geleerde in onze dagen, Dr. J. W. van Dieren, die ons verrijkt heeft met zijn beroemde studie over de duinen van Ter-i schelling. Hij heeft voor ons de duinen gemaakt tot figuren vol leven en bedrijf met een eigen bestaan, dat wij liefst zoo weinig mogelijk zullen verstoren. Zij beloonen ons dan door telkens nieu we schoonheid. Het is in hoofdzaak om de flora en om de duinvormen, dat het Staatsbosch- beheer in overleg met de Staatscommis sie voor Natuurbescherming haast alle Texelsche duinen en «en groot deel van die van Vlieland en Terschelling tot na tuurmonument heeft verheven. Na de flora en de duinen komen de vogels. Het groote publiek denkt, dat de vogels in de eerste plaats komen. Nu, dat doet er weinig toe. Inderdaad is ei over de vogels het meest gesproken en geschreven en zijn ze het overvloedigst in beeld gebracht. En op vogelgebied heeft de natuurbescherming op Texel haar schoonste resultaten bereikt door dat de Mui nu wel voor goed een ster ke bezetting van lepelaars heeft gekre- gen en de broedplaatsen van de Ver- eeniging tot Behoud van Natuurmonu menten gastvrijheid hebben kunnen ver Ieenen aan de steltkluut en de middelste zaagbek. Het Staatsboschbeheer, de Vereen, tot Behoud van natuurmonumenten en voor vogelbescherming houden zorgvuldig de wacht voor Texels vogelbevolking en verschaffen meteen de gelegenheid om kennis te maken met al die heerlijkheid Tusschen de duinen aan de westzijde en de moerassen en plassen langs de oostkant ligt het Oude Land met zijn AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. P. THIJSSE. kern van zand en keilcem, dat zijn hoog ste verheffing heeft in de Hoogeberg met zijn zware beuken en ahorns. De polders het Noorden, Eierland, Prins- Hendrik en de Eendracht zouden we het Nieuwe Land kunnen noemen. In het Oude Land liggen de schilder achtige dorpen 'Den Burg, De Waal, Den Hoorn, Oosterend en de nog schilder achtiger buurtjes en afzonderlijke boerde rijen en boetjes. t De oude Texelsche boerderij, het groote vierkante gebouw, met zijn hoog pyrami- daal dak, riet met smalle dakpanzoom, verrast u overal door zijn eenvoudige en indrukwekkende schoonheid. Die „stol pen" zijn verschillend van grootte, ver schillend van welvaart maar haast alle maal zijn ze mooi, doch enkele hebben reeds een gegolfd ijzeren dak en dat is minder aardig. Sommige staan boutweg, open en bloot in het vrije veld, zonder eenige be schutting tegen wind en zon. Andere heb ben zich een mantel verschaft van strui ken en boomen, geschoren door de Zuid wester. Dit houtgewas met nog een paar eendekooien, wat wegbeplanting en enkele verstrooid liggende boschjes voor „ge- riefhout", waren tot veertig jaar geleden zoowat alles wat Texel aan „bosch" te vertoonen had. Thans is er een nieuwe trek in het landschap gekomen door de Staatsbosschen, die beslag hebben ge legd op een deel van de duinen en op de indertijd in enge kring zoo beroemde Mient. Wij hebben van die bosschen goe de verwachting. Intusschen is het Oude Land ook sterk veranderd. De dorpen heKk°"> nieuwe wij ken gekregen en zijn ook innerlijk ver nieuwd. Aan Den Burg zijn daardoor veel halfwilde tuinen met weelderige groei van vlier en lijsterbes verdwenen en daarmede gingen ook de spotvogels heen, 'die vroe-' ger bij dozijnen paren in en om het dorp broedden en de zomerdagen en nachtem vervulden met hun blij gezang. Veel hooiland en weiland is omgezet in bollenvelden en graanakkers. De be roemde polder Waalenburg heeft een be maling gekregen, is daardoor geheel van karakter veranderd en heeft daarmee zijn fabelachtig rijke vogelbevolking ingeboeE Zoo staat er tegenover winst, die wij be haalden, ook weer groot verlies. Het Oude Land is bij de bezoekers van Texel nog lang niet genoeg bekend. Daar liggen rondom de dorpen en zelfs van dorp tot dorp alleraardigste wandelwe gen en voetpaden. Men gaat in deze tijd teveel op rol letjes. Gelukkig leeren de menschen nu ook hun voeten wat meer en meer ge bruiken. Texel is bij uitstek een land voor wandelaars, niet alleen over strand en duinen, maar ook door de weiden' en langs de akkers. Ik ben er nog al bang vcor, dat sommige van die paden in on bruik raken en dat men daardoor het gebruiksrecht verliest. En het zou ook! niet kwaad zijn, wanneer nog nieuwe! paden konden worden ingesteld. Nu de belangstelling in Texel zoo groot is geworden, gevoelen we de noodzaken lijkneid, niet alleen om te behouden, walj Wij tot nu toe hebben geleerd te waardee- ren, maar ook te bevorderen, alles wat tot nog fliooger (waardeering kan leiden. Het Gemeentebestuur van Texel en de Texelsche bevolking vinden hier eer» schoone taak en mogen zich hierbij over tuigd achten van de dankbare belangstel-i ling van alle kenners van de vaste vval.i Texel is een der belangrijkste factoren voor de bewoonbaarheid voor Nederland in de volgende jaren, in de volgende eeuwen. „Groene Amsterdammer". TEXELSCHE COURANT nanantanBaHBnonMBaManBBBnNnaBinMni ■■mbpihhi^i ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllM jjjjjllllllIlllllllll

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1