No. 5182 50ste Jaargang Zaterdag 28 Aug. 1937 EERSTE BLAD. FOUTEN. REIST PER WACO Vliegen in de Wildernis. Een Autobandiet. Texelsche Berichten KERKJE DEN HOORN.' OEN HOORN. N. H. KERK DEN HOORN. Mn ffl EB EB To I s to i ffl EB fflfflEBEBfflEEEBEBEBSl y ffiffifflffiEBffllïffiRB® Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii VOOR DE ZONDAG We zeggen wel eens: Een goed vriend is het, die ons de feilen toont. Maar de vriend zelt kan heel goed wezen wij zijn vaak niet zóó goed, dat we 't aanvaarden kunnen. De practijk bewijst maar al te vaak, hoe weinig vriendschappen dit verdragen. Hoe dat komt? Laat de vraag tot beoordeéling en cri- tiek over ons werk, ons karakter of wat dies meer zij liever van onszelf uitgaan. dan staan wij open en ontvankelijk voor zijn critiek, die wij zelf als nood-/ zakelijk of gewenscht erkennen. We zijn ons bewust, dat 't misschien minder prettig is, wat we te hooren krij gen, dat 't leed kan berokkenen en pijn doet wellicht. Maar we wenschen zijn onomwonden oordeel, omdat zijn critiek ons wat waard is, anders zouden we er niet om vragen. En laat de criticus de schoone kans die hem gegeven wordt als een bewijs van groote vriendschap en groot vertrouwen waard blijken te zijn. Laat hij uitgaan van 't goede, 't posi tieve, dan zal 't leelijke en 't slechte nog overtogen worden door de glans van schoonheid, die mede kan werken om het negatieve te veranderen in positieve zin. Geven we elkander de kans van groei en bloei, van ontwikkeling en ont plooiing. Wanneer we die kans aan een ander geven, worden we er zelf door ver rijkt. Gelukkig en gezegend de mensch, die vóór alles 't schoone en 't goede leert zien. ZONDAG, 29 Augustus 1937. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Wat mensch leeft zoo volmaakt, die zich niet eens vergist. Vondel. MAANDAG Niets groots wordt tot stand gebracht zonder een weinig dweperij. f Emerson DINSDAG Edele naturen vermoeden nooit iets on edels bij anderen. A 1 b. Delpit. WOENSDAG De waarlijk edelmoedige is de waarlijk wijze. John Home. DONDERDAG Waarheid en diepte van gevoel uiten zich nooit beter dan in eenvoud. P. ter Spill. VRIJDAG De eenzaamheid is het vaderland der groote geesten. Etienne Rey. ZATERDAG De eer voert zelden tot rijkdom. S a u r i n. &&W «3888388? HET ONGELUK Als u ooit een indruk wilt krijgen, van wat de vliegmachine voor ontdekkingsrei zen beteekent, dan moet u het boek van de zwerver Martin Johnson en zijn vrouw lezen, getiteld „Bavianenland". Meer dan twintig jaar gingen ze, van hun personeel vergezeld, Atrika's wildernissen in, om er de dieren te bestudeeren. Eerst gingen ze te voet; later per auto, en tenslotte per vliegmachine. En als ze dan vlogen over de bergen en over de landen, en ze kwamen wat naar beneden, dan vluchtten de kudden roofdieren en andere bewo ners der wildernissen in wild gekrijsch en geschreeuw en gebrul wegde leeuwen en de olifanten, de neushoorns en de anti lopen, de giraffen en de bavianen, dei luipaarden en de hyena's, de buffels en alle andere bewoners der eindelooze wou den en vlakten; ze staarden even stom, Verbaasd naar de reuzevogel met zijn donderende geluiden en gingen er dan in wilde ren vandoor. De nijlpaarden en krokodillen schoten het water in. Een zelfde vrees beving eerst de inlanders» maar deze kwamen, als de vogel was ge daald, allengs schuchter naderbij en Johnson vertelt, hoe hij eenmaal in zijn tienpersoons-vliegtuig 36 kleurlingen mee nam voor een tochtje van een uuiEn als ze ih hun vliegtuig zitten, op de grond, deze koene reizigers, komen leeuwen lang zaam aan; ze staren door de ruitjes van de cabine naar de menschen daarbinnen met hun neus tegen het glas. De groote ontdekkingsreiziger Stanley heeft eens over zoo'n tocht door bosch en jungle heen, meer dan 100 dagen gedaan, dagen van ontzettende vermoeienis en moeilijke heden. En diezelfde afstand legde John-i son met zijn machine af in vier uur< Helaas maakte een vliegongeval een eind aan het leven van Johnson, aan wie wij zooveel kennis omtrent de levende, natuur in Afrika's diepste wildernissen danken. Het behoort tot de goede gewoonten van de Nederlandsche pers, zoo weinig mogelijk commentaar te leveren op rech terlijke vonnissen. Onze rechterlijke macht geniet terecht een reputatie van volkomen onomkoopbaarheid, groote bekwaamheid en rechtvaardigheid, en een pers die haar1 roeping en taak begrijpt, zal dit vertrou-' wen niet willen ondermijnen of schokken,. Wapneer de Haagsche Post dan ook bij uitzondering van die ongeschreven jour nalistieke regel afwijkt, dan wil dit zeg gen, dat zij de indruk heeft, dat in dit geval door die uitspraak zekere normen verre overschreden zijn. Ziehier wat ze aan het Nieuws van de Dag van 4 Augus tus, het verslag van een zaak voor het kantongerecht te Leiden, ontleent. Op 27 Mei reed G. van T. uit Leiden met een vriend in een auto over de Ko- revaartstraat te Leiden. Zonder eenige reden was hij links gaan rijden; hij had toen zijn auto geheel moedwillig op een heer en een dame aangestuurd, die daar liepen te wandelen. Op eenige meters van beiden gekomen, had hij nog meer ga9 gegeven, met het oogmerk beiden omver te rijden, ook dit zonder eenige teden. De beide wandelaars, de Leidsche kapper| G. M. S. en zijn vrouw moesten toep ijlings op zij springen om niet door dö auto geraakt te worden. Deze daad van de verdachte, had zeer ernstige gevcJgen gehad. Mevr. S. was gevallen, waardoor zij volgens doktersverklaringen een ern stige spierverlamming had opgedaan, die nooit meer genezen zal en haar voor altijd invalide zal maken. De plaatsvervangend kantonrechter, mr. Nord Thomson, voor wie T. zich had te verantwoorden, noemde verdachte een autobandiet. De handelingen van ver dachte zijn schandelijk geweest. Zoowel de ambtenaar als de kanton rechter waren van meening, dat het ten. laste gelegde wettig en overtuigend be wezen was. In felle bewoordingen gaven zij hun meening over het gebeurde te ken nen. Een strenge straf moest er volgen voor deze manier van rijden. De ambte naar eischte een hechtenisstraf van een, maand en intrekking van het rijbewijs voor de tijd van een jaar. De kantonrech ter veroordeelde verdachte conform dp. eisch. Wij behoeven hier niets aan toe te voe gen, aldus de H.P. Maar we willen toch wel zeer uitdrukkelijk zeggen, dat naar ons oordeel deze „autobandiet" een vééli en vééi te geringe straf heeft gekregen.! Wij zijn waarlijk niet wraakzuchtig, ge zind, doch wat deze man „gepresteerd" heeft is van zóó, wij aarzelen niet te zeg gen: misdadige aard, dat de straf, die hem is opgelegd in geen verhouding staat tot zijn verschrikkelijke daad. Morgenmiddag om 12 uur zendt de A.V.R.O. in baar cyclus „Klan kenschoonheid uit Nederlandsche Kerken" orgelspel uit, dat on langs door haar reportagedienst op eenige grammofoonplaten werd opgenomen. Ds. G. Moen, N. H. predikant te Den Hoorn schrijft in verband hiermede het volgende: De uitzending van orgelspel uit de N.H. kerk te Den Hoorn is een goede aanlei ding, iets te vertellen van het niet alleen/ voor Texelaars zoo bekende en gewaar deerde kerkgebouw. Nu de natuurlijke schoonheid van ons eiland door steeds meerderen ontdekt wordt, is het gelukkig, op te merken, dat men óók nog oog blijkt te hebben, voor wat nog herinnert aan leven en werken van het voorge slacht op deze oude bodem. De geschiedenis van Texel is buitenge woon interessant; veel is er nog van te vinden bij aandachtige beschouwing van onze dorpen en landen. Het is duidelijk, dat de oude kerkgebouwen dan vooral aandacht verdienen; vele eeuwen is im mers het volksleven al samengfeweven met de kerk. Wij hebben nu hier het voorrecht nog enkele Middeleeuwsche ge bouwen te bezitten, die ieder voor zich een zeldzaam boeiend stuk geschiedenis bergen. De kerk ivan Den Hoorn is gebouwd begin 13e eeuw, omstreeks 1423 en zal oorspronkelijk grooter geweest zijn: daarop wijzen gevonden grondslagen aan de oostzijde (waar zich dus vermoedelijk nog een koor bevond) en ook de groota hoogte van bet gebouw, die opvalt in verhouding met de lengte; toch kan in die groote hoogte ook wel opzet schuilen,, daar de kerk met zijn witgepleisterde toren tevens bedoeld was als baken voor de scheepvaart. Het bovengedeelte vap de oostmuur is in 1649 nieuw opgetrokken van gele steen; in die oostmuur trekken binnen de aandacht drie rond boog pi sse#p waarin geschilderde tekst; ook is merk waardig de spreuk in dichtvorm, die ge- SPORT VAN DER VIJVER, de 22-jarige Roosendaalsche wielrenner, die te Ko- penhagen op het wereldkampioen schap voor amateurs beslag legde, ij TEXELSCHE COURANT O fflEöSffitëEBfflffiffllfi Wees scherp in uw blik, EB EB maar zacht in uw oordeel. schilderd is op de lijst van de gaanderij (1701 gebouwd); verder is er prachtig houtsnijwerk in de kerk, gedateerd 1670, terwijl ook de koperen voorlezerslesse- naar, de koperen lichtkroon en de dito doopbekkenhouder van die tijd afkomstig zijn. De torenklok, die nog alle Zondagen oproept tot de openbare Eeredienst, is in 1461 gegoten, door Ricout Butendüc Het oude uurwerk is jammerlijk versleten,; maar zal spoedig vervangen worden. Zijn we binnengekomen, dan treft ons de wijding en tegelijk het intieme van deze echte dorpskerk; we kunnen ons voorstellen, dat de echte Hoornders hup eigen kerk liefhebben en er trotsch op zijn, maar we zijn dankbaar, dat de mees- ten beseffen, dat die liefde voor hun kerk dwaasheid is, als ook niet de eeuwig blijde Boodschap van de kerk, die voor, elk geslacht gelijk blijft, wordt aangeno men, zoodat er een levende band is tus- Dorp en Kerk. En nu over het orgel. Tot 1857 heett de daartoe aangestelde voorzanger het zingen der gemeente geleid; op de le Pinksterdag van het jaar 1857 werd het bestaande orgel ingewijd; een Zwolsche firma had het voor f 2300 gebouwd en was met deze bouw wel zeer gelukkig ge weest; na 80 jaar gebruik is het mecha niek nog goed te noemen en de klank is zoodanig, dat niet alleen de trouwe kerkgangers maar ook de vele „toeval lige" bezoekers, (vooral badgasten) er door getroffen worden; kenners beweren, dat het 't beste orgel is van ons eiland. Zondag hoort u, gespeeld door de heer J. Visser, organist van de N.H. Kerk te Den Burg, net (slotgedeelte van de Fan tasie over: „Dankt, dankt nu allen Gód", van Nees Brouwer en „Sarabande", van J. S. Bach. We hopen, dat allen, die deze „klankenschoonheid" beluisteren, temeer overtuigd zullen worden, van de rijkdom, die we bezitten in onze kerken. ZOO SCHREEF.. ENKA VOICE: Zware lasten maken de schouders breed ot breken de ruggen. BIRMINGHAM POST: Zelfs als China het effectief van zijn leger tot veertig millioen zou opvoeren, zou het „Gele Gevaar" de staatslieden der andere mo gendheden nog niet veel zorg baren, want/ zij hebben de zekerheid, dat China failliet zou gaan als het zou probeeren, moderni oorlogsmateriaal voor zulk een massa soldaten te verkrijgen. DAILY DISPATCH (Manchester): In 1894'95 moest China Formosa aan Ja pan afstaan (221.000 vk. K.M.), alsmede, de souvereiniteit over Korea (385.000 vk. K.M.), dat in 1910 door Japan werd ge annexeerd. In 1904—'05 stond China spoorweg concessies toe en bevestigde het de at j stand van Kwantoeng (36.400 vk. K.M.), In 1931 veroverde Japan Mandsjoerije (1.300.000 vk. K.M.). In 1933 voegde het Dzjehol aan Mand- sjoekwo toe. Thans tracht het geheel Noord-China onder zijn beheer te krijgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1