Can JSacR. No. 5183 50ste Jaargang Woensdag 1 Sept. 1937 Oe Nieuwe Texelsche Courant EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 Het Raadsel van de Vogeltrek Landhonger Uw advertentie in dit blad wordt op Texel liuis aan huis gelezen. DORPSSTRAAT-OUDESCHILD. (Foto-Tex. Crt.) is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. U1TQ.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg fl.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 pea* kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer Vi uur later.) 2 3 4 5 6 7 8 Sept. 8,38 9.20 10.05 10,50 11.15 li,49 12,11 LICHT OP R1IW1ELEN en RI1TUIGEN 8 17 FRANCO MAAKT VORDERINGEN. De val van Santander heeft Franco's positie in Spanje in belangrijke mate ver-1 sterkt. Het verzet der republikeinen in Baskenland schijnt thans vrijwel gebroken te zijn, want de kleine strook aan da Noordkust, die thans nog in handen van de regeering is, is zoo goed als ingesloJ ten en er bestaat heel weinig kans, dat de zich daar bevindende roode troepen nog1 in gesloten formatie zullen kunnen ont wijken. Het gebied, waar Franco de scep ter zwaait, is door de val van Santander met ongeveer 5500 vk. K.M. toegenomen en daarmee hebben de nationalisten thans reeds meer dan tweederde van Spanje in hun bezit. Het machtsgebied van de repu blikeinen neemt thans dusdanig af, dat ook reeds de mogendheden gaan over leggen, welke houding zij zullen aanne men, indien de regeering Franco een feit) wordt, want dat het daarop zal uitloopen, is door het jongste succes van diens troe pen al weer zeer veel waarschijnlijker ge-' worden. De hachelijke kwestie van de niet-inmenging zou daarmede tevens uit de wereld zijn, wat zeker geen der daarbij bij betrokken mogendheden zal betreuren, wan.t deze tot een oplossing te brengen is een taak gebleken, die voor de huidige di plomatie nog te zwaar is. Alle besprekin gen, welke dienaangaande gevoerd zijn en het gansche ingewikkelde systeem van controle hebban immers niet kunnen ver hinderen, dat' Russische vliegtuigen en Russisch oorlogsmateriaal aan regeerings- zijde werden gebruikt en dat Italiaansche keurtroepen aan de zijde van Franco meevochten. Verbloemd wordt dit alles took al lang niet meer, de heldendaden der Italiaansche bondgenooten worden open lijk geroemd en Rome jubelt luide over het succes, dat zijn manschappen Franco; hebben helpen behalen. ART1S-AVONTUUR. Eigenlijk moesten we wat meer doordrongen zijn van het feit, dat men heel vaak niet altijd meer bereikt met een lachende bemerking, met een joviale grappige terechtwij zing dan met een ernstige berisping. Een stroeve predicatie gaat er bij wei nigen in, maar een leuke opmerking vindt altijd haar weg. Er is misschien te veel ernst en te weinig lach in de opvoeding onzer medemenschen. Een onderwijzer was gewoon zijn leerlin gen spannende aardige verhaaltjes te vertellen, waarin zij heel onwillekeu rig iets voor zichzelf vonden; geen ernstige, taaie kost, maar stof, die zich vlot liet verwerken Er zijn zooveeT levensmomenten, waarin men veel verder komt met een lach dan met stroef genepen mond. Neemt er eens de proef mee. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. GEVAAR UIT DE LUCHT. Niet alleen door de val van Santander is de positie der Spaansche regeering ver zwakt. Ook de besluiten van de Engel- sche kabinetsraad hebben daartoe bijgfe- dragen. In de laatste tijd werden her haaldelijk aanvallen gedaan op handels schepen, die onder Britsehe vlag voeren, zoo voor kort nog op de Noemi Julia. Door welke partij deze bommen geworpen zijn, is nog niet met zekerheid ko men vast te staan, ofschoon de aanvallen de vliegtuigen de kenteekenen der natio nalisten droegen. Wel is waar heeft En geland bij de nationalistische leiding ge protesteerd, doch het schijnt, dat Londen) er toch nog niet geheel van overtuigd was, daarmede aan het goede adres te zijn. De mogelijkheid bestaat n.I., dat de vliegtui gen overgeschilderd waren in de nationa listische kleuren, doch afkomstig warer» uit het regeeringskamp. Engeland heeft daarin aanleiding gevonden, de bepalin gen, welke schepen het recht geven, onder Britsehe vlag te varen, te herzien, ten einde misbruik van deze vlag voor oor logsdoeleinden in de toekomst onmogelijk te maken. DE SCHEEPVAART BEDREIGD. Over het algemeen is trouwens de Mid- dellandsche Zee tegenwoordig verre van veilig. Niet alleen uit de lucht worden onder neutrale vlag varende han delsschepen bedreigd, ook onder water loert het gevaar. Het geval met de duik boot van onbekende nationaliteit, die het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee onveilig maakt, heeft de Turksche regee ring aanleiding gegeven tot het over handigen van twee diplomatieke nota's bij de buitenlandsche missies te Ankart. llllllllllll GEMENGD NIEUWS Den Haag. Het geraamte van de oli fant Jenny, van Sarrasani, zal geplaatst worder. in 't Haagsche Onderwijsmuseum. Te Oegstgeest reed Vrijdagavond een verhuisauto^ van H. de Bie, R'dam,, door een tegenligger verblind, tegen een stilstaande truck met oplegger. De ver- huisauto vloog in brand; de chauffeur] wist zich te redden, zij het met brand wonden en een gebroken been; de man,1 die naast hem zat, kwam in de vlammen om. Naarden. De niet-eervol ontslagen keuringsveearts van Naarden heeft be roep aangeteekend tegen dat ontslag. Spanje. Een artikel van Franco in een te Burgos verschijnend blad over de verovering van Santander eindigt mgt de woorden: Leve Spanje, leve Italië, leve Duitschland. Spanje. De Italiaansche commandant Teruzzi seinde aan Mussolini: Uw bevelen zijn opgevolgd. De zwarthemden waren steeds bezield door een oorlogsgeest, hun door uw wil ingeprent. Ver Staten. 1930 uitgezonderd bouw de Ford nimmer zooveel auto's als in 1937: in acht en een halve maand wel een millioen. Sinds 1903 25 millioen. Sedert eeuwen verwondert de mensch- heid zich over de geheimzinnige kracht die de trekvogel iedere herfst, als op commando, naar het warme Zuiden brengt en altijd weer de goede weg laat kiezen. Ongeveer 100.000 vogels worden elk jaar door de vogelwachters van Helgoland en Rossitten van lichte genummerde alu- miniumringen voorzien en dan vrijgelaten. De vogels jsluiten picli bij de vogelvluch ten naar het Zuiden aan, zooals zij dat elk jaar gewoon zijn. Deze tijd van de „trek" kent iedere vogel. Het is geen ge brek aan voedsel, noch magnetische in vloed, welke de vogels die jaarlijksche lange rë?S laten maken, doch een natuur lijk verschijnsel, dat de trekvogel bij de aanvang van het vogelleven wordt mee gegeven. Deze wetenschap was het begin van 'u reeks onderzoekingen. Zoo bracht eens de jonge Zoöloog Dr. Rueppel van de Vo gelwacht van Rossitten tweehonderd jonge ooievaars uit Oost-Pruisen in een goederenwagen van een sneltrein jiaar Essen. Daar liet hij de vogels los. In plaats dat de ooievaars over Spanje direct naar Afrika vlogen, volgden de dieren 'n veel meer zuidoostelijk liggende reisroute, welke reeds door hun voorvaderen sinds eeuwen was gevolgd. Een andere keer nam Dr. Rueppel op een treinreis van Hamburg naar Op)na- bruek een dozijn jonge spreeuwen mee; hij poogde onderweg de dieren door 'een, list van hun weg naar het zuiden af te brengen. Het was echter niet mogelijk de vogels te laten verdwalen; na zien enkele seconden te hebben georiënteerd, vlogen zij regelrecht naar het nest terug. Prot. Dr. Drost, leider .van de Vogelwacht in Helgoland, probeerde zelfs verscheidene malen de vogels, door druk op een be paald lichaamsdeel te hypnotiseeren, waarna de dieren, als verstard, alles met zich lieten doen. Doch ook in deze ge vallen sloegen de dieren met evenveel zekerheid als vóór de hypnose, na hun vrijlating de weg in, welke de natuur hun voorschrijft. En zelfs de narcose heeft hierop geen vat. In Februari 1935 werd op Borkum een zilvermeeuw doodgtevonden. Het dier was 26 jaar oud geworden. In Juli 1909 kreeg de vogel zijn Rossittenring om de poot en hij trok elk jaar, wanneer de winter voorbij was, weer naar het Noorden terug. In een ander geval werd het nestelen van een Duitsche ooievaar in de Fransche stad Sens aan de Seine gemeld. De Vo gelwacht van Helgoland ontving omtrent deze vogel een drietal brieven, n.I. van de Vereen, van Dierenbescherming aldaar, van het Zoölogisch Museum en van het stadsbestuur. Wel een bewijs voor de be langstelling, welke men in Europa aan de dag legt omtrent het jaarlijks terugkee- rend wonder van de vogeltrek. Het „duur-vliegrecord" onder alle vo gels houdt waarschijnlijk de poolzeezwa- luw. Deze soort zwaluw vertoeft in de zomer slechts twee maanden in het hooge Noorden, op Groenland en in Noond- Canada, en vliegt dan, wanneer de broed tijd voorbij is, terug naar het winterkwar tier, dat meer dan 15000 K.M. van het noorden verwijderd, in het Zuidpoolge bied ligt. In totaal legt de poolzwaluw in één jaar minstens 30.000 K.M. af en daarbij neemt de vogel niet eens altijd de kortste weg. Doch ook de West-Euro- peesche zwaluw heeft een groot uithou dingsvermogen en vliegt vanuit ons land gemakkelijk naar Kaapstad. BB ffl ffl Wat klaagt u Binnen veer- ffl Ill tig jaar zullen ze over nu spre- fü IS ken als over ,die goede oude IS IS tijd. - ffi IS ffl fflfflfflffiffifflfflfflffiffl U fflfflfflfflfflfflfflfflfflffl 800 GEGADIGDEN VOOR DE 47 BOERDERIJEN IN DE WIERINGERMFER. Goed 800 op de 47 voor de oplos sing van dat probleem staat de directie van de Wieringermeerpolder, zoo schrijft de Standaard. Voor de zeven en veertig boerderijen die in het drooggelegde deel der Zui derzee thans ter beschikking worden ge steld, meldden zich meer dan achthonderd gegadigden aan. Het is een duidelijke aanwijzing van de landhonger, die heerscht. Het is een duidelijke aanwijzing ook voor de belangstelling, die de Nederland- sche landbouw moet koesteren voor do bloei der industrie. Overtuigend materiaal voor de verdedi ging dezer gedachte is bijeengebracht door Dr. De Hoogh in zijn proefschrift „De economische beteekenis der ontginning. In ongeveer 100 jaren is de bevolking van Nederland ruim verdriedubbeld; de beschikbare cultuuroppervlakte per hoofd der bevolking bedraagt slechts 0.3 H.A., een ruimte, verre blijvend beneden de op pervlakte, die andere landen aan cultuur-, grond bezitten. Tot de dichtstbevolkte landen van Eu ropa behoort Nederland. Alleen Enge land en België overtreffen het in bevol kingsdichtheid, maar alle andere landen blijven verre beneden het Nederlandsche bevolkingscijfer. Welnu, Dr. De Hoogh toont aan, dat bij algleheele uitvoering van de drooglegging der Zuiderzee plaats kan worden geboden aan een landbou wende bevolking van 115.000 personen, dat is het aantal, waarmee de landbou wende bevolking van Nederland in vijf jaren toeneemt. Door deze drooglegging, door ontgin ning, ruilverkaveling, splitsing van groote bedrijven, bestaat voor de landbouwende, bevolking in de eerste tientallen jaren nog de mogelijkheid tot uitbreiding. Echter is die mogelijkheid zeer be grensd en meer dan thans zullen op.de duur de kinderen der landbouwers een bestaan buiten de Nederlandsche land bouw moeten zoeken. Voor de boerenstand is ook daarom een bloeiende nijverheid en handel van het grootste belang aldus de conclusie van Dr. De Hoogh. Een juiste conclusie! Nu bij de snelle toename der bevolking de Nederlandsche landbouw slechts een geringer deel van de plattelandsbevolking te werk kan stellen, is ook voor het platteland de uitzetting der Nijverheid een levensbelang. Een levensbelang ook in zooverre als een krachtige stabiele nijverheid voor de landbouw, die, als men zich export-gele genheid ziet ontgaan, een begeerenswaar- dig binnenlandsch object vormt. Ook dat leert 800 op 47. ffl ffl RONDVLUCHTEN: dagelijks ffl ffl op't vliegveld (minstens 8 pers.) ffl ffl Gezellig zitje in het Stationsge- ffl ffl bouw en op het terras. ffl ffl ffl GOEDE CONSUMPTIE ffl ffl BILLIJK TARIEF. ffl ffl ffl TEXELSCHE COURANT ||||||lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllll llllllllllll VAN OVER DE GRENS. llilllmminimihui ||||||illltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll|||||| lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1