No. 5184 50ste Jaargang Zaterdag 4 Sept. 1937 O EERSTE BLAD. Zelfoverschatting. Heeiemaai geen nieuws. Wolkenkrabbers en Goudmijnen. REIST PER WACO Na de Broedtijd. VOOR DE ZONDAG ffiFBfflfflffiffifflfflEEBE fflfflfflfflEBffiBBEEEB LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAME. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Geen heilzamer en nuttiger momenten in het leven dan die, waarop wij onszelf, volkomen eerlijk en zonder pardon, be trappen op zelfoverschatting. Wij gelooven, dat de menschen, die zichzelf in de samenleving op hun eigen juiste waarde kunnen taxeeren, zeer zeld zaam zijn; ieder schepsel heeft de neiging zichzelf het belangrijkst te achten, de spil, waar alles in zijn omgeving om draait of althans draaien móést; het goede in ons zien we vergroot, het kwade ver kleind; is er iets misdaan of mislukt, wij weten ons vrij te pleiten; is er een suc ces bereikt, wij schakelen onszelf onwille keurig in en beelden ons in, dat wij het succes min of meer gehéél hebben bewerkt. Het is een algemeen menschelijke ka raktertrek en wij moéten deze ln de even- mensch willen begrijpen en zooveel mo gelijk vergeven, maar voor onszelf moeten wij streng zijn. Wij mogen ons aan geen valsche illu sies overgeven. Dagelijks en op ieder oogenblik van de dag moeten wij ons oefenen in de ongelooflijk moeilijke kunst van zelfkennis, in de kunst van nederig heid. Ons voorbeeld zal tot navolging strek ken en naarmate de zelf-overschatting) verdwijnt zal het geluk der menschen groeien. Zondag, 5 September 1037. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Plichtsbesef en toewijding vindt men zeldzaam bij zelfzuchtige lieden. MAANDAG Het goede, dat men aan menschen doet, gaat niet verloren. DINSDAG Voor twee dingen moet men zich in de wereld wachten: belachelijk en bekla- genswaardig zijn. WOENSDAG Een goed vriend is ons tweede geweten. DONDERDAG Willen is streven, maar moeten is plicht Blijf steeds van willen, naar het moeten gericht VRIJDAG Wees rein en vriendelijk, vol liefdadig heid en mededoogen; zoo kunt ge ande ren goed doen. ZATERDAG De eenige ware vrijheid, die er voor menschen bestaat, is zelfbeheersching. Wij, menschen van de twintigste eeuw, zijn in allerlei opzichten verwend. Ook door de veelheid en door de snelheid van het nieuwe. Er gebeurt tegenwoordig zoo ontzettend veel in de wereld, dat ons in spanning houdt en sensatie brengt (dat is de veelheid) en dikwijls hooren we het niet alleen, wanneer het is gebeurd, maar reeds wanneer het nog aan het gebeuren is, en we leven het intens mede (en dit is de snelheid). Wij komen hierop omdat dezer dagen iemand tot ons zei: „Er is heeiemaai geen nieuws vanavond", en hij gooide zijn krant van 12 groote pagina's op zij. Denk u dit in: een avondblad van 12 pagina's, volgepropt, en de lezer zegt: er is geen nieuws vanavond. Ongetwijfeld hebben we allemaal die opmerking wel eens gemaakt. Nu staat zoo'n krant natuurlijk vol nieuws, maar de opmerking beteekent: er is geen sen sationeel nieuws vanavond. Als het tegenwoordig niet iets groots, iets geweldigs, iets dramatisch is, dan is er „geen nieuws" en schuiven we onze krant terzijde. Zóó zijn we er aan gewend, dat er elke dag iets sensationeels gebeurt, dat het feitelijk een recht is geworden: als hef! nieuws ons niet doet sidderen, dan staat er „niks" in de krant. Michiel de Ruyter's dood in ApriI1676 bij Italië werd zes weken later pas in het vaderland bekend. Een paar eeuwen later kwam Napo leon's dood op St. Helenapas na eenige maanden ter kennis van de couran ten. Thans verlangen we zulke berichten na enkele uren te weten. We hebben er recht op, nietwaar? Waar betalen we anders ons abonnement voor EB FE Zij, die hun tijd het slechtst FE 15 gebruiken, zijn er het eerst bij ffi FE om zich over tijdsgebrek te bekla- ER 31 gen. EE ffl H ffiffiffiffiffiffiffiffinai sïffiaEEffisiiiaiffiEE NIEUWS UIT ZUID-AFR1KA. Zuid-Afrika staat op het oogenblikom zijn toenemende welvaart in het middel punt van de belangstelling. De opleving, waarom de Zuid-Afrikaners benijd wor den, heeft slechts een incidenteel karakter vergeleken bij de vóór de oorlog begon nen, aan Noord-Amerika herinnerende regelmatige voortschrijding van zijn wel vaart. Uit dat gezichtspunt verdient vooral Johannesburg de aandacht: de hoofdstad van het land. Het uiterlijk van die stad is in een betrekkelijk korte spanne tijds ja in enkele jaren, Zoo volkomen ver anderd, dat een globetrotter, die de stad meende te kennen, en er nu terugkomt, haar eenvoudig niet herkent. Tot kort geleden had men in de zaken wijk van Johannesburg huizen van ten hoogste drie of vier verdiepingen. Thans rijzen daar paleizen op, wolkenkrabbers van achttien en meer étages. Op iedere straathoek vindt men tegenwoordig bios copen en variété's. Er is een nieuwe bi bliotheek opgericht met duizenden boe ken en een hoogst modern postkantoor: ln dit laatste bevindt zich een afdeeling met 1S00 postboxen. De „nieuwe zake lijkheid" viert bij de meeste gebouwem hoogtij. Het zal geen jaar meer duren of Jo hannesburg heeft een eigen schouwburg., n.l. His Majesty's Theatre met 3000 zit plaatsen. Het wérd tijd, vond men, want het is toch wel vreemd, dat men geen schouwburg had in een land, vijfmaal zoo groot als Frankrijk en door twee millioen blanken bewoond, en waar de huizen als paddenstoelen omhoog schieten, alsof men er bodemruimte te kort kwam. Toch is dit laatste niet zoo vreemd 'als het lijkt. De grondprijzen in Johannesburg zijn zeer in de hoogte gegaan, en 'dit is weer veroorzaakt, doordat elk stuk grond in die streek,Nhoe klein ook, een grodte rijkdom aan goud kan bevatten, die maakt, dat men een terrein niet meer per vierkante meter betaalt, maar per fantasie-taxatie. De grondspeculatie, die, het gevolg is van deze toestand, maakt dat men midden in Johannesburg tusschen een paar aanzienlijke wolkenkrabbers een of ander loodsje vindt, een pothuisje van een schoenlapper b.v., die zijn hand werk daarin blijft drijven in de zalige hoop, dat men hem plotseling een for- AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. WOORD EN DAAD Op een vraag antwoordt de voorzit ter, dat gedurende de kermis het maker:' van straatmuziek alleen zal worden toe gestaan op Donderdag, Vrijdag en Zater dag. DONDERDAG 8 JULI 1909. Stemming ter Vervulling van drie plaatsen in de gemeenteraad wegens pe riodieke aftreding van de hecren D.C. Dros, J. S. Dijt en H. W. Keesom. Uit gebracht worden 760 geldige stemmen; op dhr Dros 669, op dhr Dijt 578, op dhr Keesom 389. Herkozen derhalve de aftredende leden. Mede moest worden voorzien in de va cature-Dikkers. Met -400 van de 753 stemmen wordt dhr Jb. Kikkert P.Pz. be noemd. ZATERDAG 31 JULI 1909. Afwezig: de heer Keesom. Goedgekeurd wordt de rekening Alg. Weeshuis over 1908: ontv. f19395.uitg. f19169. Batig saldo f224.S7. Goedgekeurd wordt de rekening Alg. Armbestuur over 1908: ontv. f50S0, uitg. 15075. Batig saldo f 5.—. Besloten wordt het pad te Oude- schild, gelegen tusschen de perceeien van W. Slaman en A. Wuis aan de Haven „Oranjepad" te noemen en de straat te, Den Burg, gelegen tusschen einde (We verstraat en Hallerweg) „Julianastraat". 212 S» LEPELAARS DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onderl. Rundveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Paardenverzekering D.E.L H.H. Veehouders! wondt allen lid! cBfflfflEBffifflERFHffl ft tuin zal aanbieden voor zijn lapje grond, zoodat hij van de rente daarvan een zorgelooze oude dag kan hebben. Eu in de gewone woningen, voor een of twee families geschikt, betaalt men ook fantastische huurprijzen. Daarbij zijn de woonvertrekken volgens onze begrippen heel klein, al zijn ze in het algemeen zeer bruikbaar ingericht. Het land, waar men het meest aan denkt in verband mei architectuur en levenswijze is: Amerika. De opkomst van Johannesburg heeft iets van de opkomst vóór de oorlog van talrijke steden in de Vereen. Staten. De blanke bevolking van Johannesburg is b.v. sinds drie jaren met 40.000 zielen vermeerderd, dat is met 15 pet. De zwarte bevolking inbegrepen heeft de hoofdstad een half millioen inwoners. Het is iets heel gewoons, in een straal te Johannesburg voor een huis te staan, waarin beneden bananen worden ver kocht, op de tweede en derde verdieping nieuwe huurders intrekken en op de 4c geschaafd wordt en getimmerd en van de nog hoogere étages alleen het stalen geraamte overeind staat. Als het noodig is, woont men te Johannesburg desnoods zonder dak boven zijn hoofd. De heek- stad trilt van het zakenleven. Het ver keer is natuurlijk naar evenredigheid. Men heeft hier, alweer ongeveer als in Ante rika, één auto op iedere vijf inwoners, zuigelingen en bedelaars inbegrepen. Dit regeling van dit verkeer geschiedt dooi in totaal 75 verkeersagenten volgens de modernste principes, die niet in de Iaat ste plaats aan Johannesburg de naam hebben geschonken van „modernste we reldstad". VAN TEXELS RAAD. Vaststelling kohier schoolgeld 3e kw. 1909: f775.50. Benoemd tot onderwijzeres te De Waal uit 21 sollicitanten mej. Elis. Bak ker, Den Burg. DINSDAG 7 SEPTEMBER 1909. Afwezig: de heer Bakker,. Installatie van de herkozen raads leden Dijt, Keesom en Dros en het nieuwe lid Jb. Kikkert P.Pz. Afwijzend wordt beschikt op het adres van de afd. Texel van de Bond van Ned. Onderwijzers „om het herhalings- onderwijs te doen geven door alle onder wijzers". Dit besluit wordt gemoti veerd door het feit, dat er van dat on derwijs maar zeer weinig gebruik wordt gemaakt en dat soms slechts met veel moeite het vereischte aantal leerlingen bijeengebracht kon worden. Dhr J. S. Dijt wordt met 91 stem men herbenoemd tot wethouder. Vastgesteld wordt suppl. kohier schoolgeld 3e kw. 1909: f9.90. Besloten wordt in de politieverorde ning een bepaling op te nemen, welke verbiedt bij de bereiding van een voe dingsmiddel slootwater te gebruiken. Te vens wordt bepaald, dat het vervoer der melk moet geschieden in goed gesloten flesschen, bussen, kannen, enz. en dat voor die afsluiting geen gebruik mag worden gemaakt van oud papier, lappen of an dere voor de melk schadelijke bestanddee- Ien 'bevattende goederen. 213 TEXELSCHE COURANT door KEES IIANA. 2.) WEELDE Zoo, dat was over die Heintjevaar- put een heel klein brokje ongeschre ven Texelsche geschiedenis. Nu kan ik rustig verder gaan vertellen van allei heerlijkheden, die we daar aan de anderd kant van de duinrichel, in Eierland, te genieten kregen. En, materialist als ieden mensch nu eenmaal in zijn diepste we zen is, doel ik dan niet in de eerste plaats op bloemen, vogels en vlinders, doch op de kostelijke, wilde aardbeitjes- die juist rijp waren en waaraan we ons gedrieën, de duinwachter niet uitge zonderd, schromelijk tc buiten gingen. Ze waren ook zoo heerlijk sappig, die kleine dingen; suiker er op zou de smaakt alleen maar bedorven hebben. Eindelijk toen we met geen mogelijkheid meer een enkel vruchtje konden vinden zijn we voortgegaan in het zonnige, wijde landschap van de Slufterbollcn. Langs enorme braamstruiken, die be halve onrijpe vruchten een vracht van zuiver witte of rose bloemen droegen en voorbij oude duindoornboschjes, die onherkenbaar geworden waren onder 'n dek van alles overwoekerende kamper foelie, nog nagcurcnd van de afgeloopen nacht. Wat was't er fijn tusschen al die uitbundige weelde van planten en dieren. Doch nu moet ge vooral niet denken, dat al deze wezens daar zoomaar aan het zonnen en luieren wanen. O neen, zij voerden ieder voor zich net zoo'n hardci strijd om het bestaan als wij menschen. Ja, dikwijls waren zij nog veel wreeder. Zoo waren er, bijvoorbeeld, de fel zwart met geel gestreepte rupsen der Sint-- Jacobsvlinders, die maar niet van het Jacobskruiskruid konden afblijven. Tot .op de nerven vraten zij de plantjes kaal niet zelden hierin ijverig bijgestaan door de rups van de Tienuursvlinder met haar lang, sterk behaard lichaam. Maar ook zij hadden geen vrij spel, want allerlei vogels loerden op hen en kleine sluipv wespen vlogen geniepig rond, steeds ge reed om een deel van haar eieren te de- poneeren in zoo'n rupsenlijfje, dat dan van binnenuit zou worden leeggevreteit door de jonge larven, die zich eindelijk, even voor de verpopping, naar buiten zou den werken, een slap velletje overlatend van wat eens een welgedane rups was. Echter ging het leven hier niet steeds zoo hard tegen hard. Er waren pok VeeL vriendelijke vlinders, vooral Bonte Zanid- oogjes en Blauwtjes, die ijverig de ver schillende bloemen bezochten om haar te helpen, bij de bestuiving en tegelijk hun loon, bestaande uit een dropje nektar, in ontvangst te nemen. En vooral die Zand- oogjes hadden een aardige manier van doen: zoodra ze op een bloem waren neergestreken, klapten zij hun vleugels) samen en een oogenblik later, wanneer ze inderdaad hun heele omgeving veilig waanden, lieten ze ten overvloede de voorvleugels zakken, zoodat die tusschen de achtervleugels kwamen te hangen. Dan schenen de vlindertjes kleine, verdorde blaadjes, welke heel toevallig aan een bloem hingen. Dat je je hierin echter Iee- lijk kunt vergissen, ondervond een zweef vlieg, die wild kwam aansuizen en zich op dezelfde bloem wilde zetten. Ze waa nog maar nauwelijks een decimeter van de vlinder af, toen deze de komst van; de concurrente bemerkte. Onmiddellijk schoten de voorvleugels weer onder de beschutte achtervleugeltjes vandaan en vertoonden zij het donkere oog, wat de vlieg blijkbaar zoo van haar stuk bracht, dat ze onmiddellijk rechtsomkeert maakte. TOERISTENKAMPIOEN. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1