^Lit er mee. (Bnze ócRapenfoRóag. fie Nieuwe Texelsche Courant No. 5185 50ste Jaargang Woensdag 8 Sept. 1937 Q Uw ",vertenHe EERSTE BLAD. REIST PER WACO In ieder opzicht zeer goed geslaagd STAPEL! LICHT OP fflffiffiffiffifflffifflfflffl tl fflfflfflBBBBffifflfflBW BB BB tl DE OPENING. EB F8 op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg f 1.losse nrs tct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deeïïg tariêt voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 10 11 12 13 14 15 16 Sept. 12,58 1.— 1.23 1,59 2.59 4,i0 5,38 R1IW1ELEN en RIITU1GEN 8.01 VAN OVER DE GRENS. illllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllll DE ONVEILIGE MIDDELLANDSCHE ZEE. De afgeloopen week heeft het Middel- landsche Zee-probleem op bedenkelijke wijze op de voorgrond geschoven. Het begon met het opduiken van onbekende onderzeebooten voor de Dardanellen en een zeer nadrukkelijke waarschuwing van Turkije. In de haven van Marseille von den zeer eigenaardige scheepsbranden en explosies van munitieschepen plaats. Aan het strand van het kleine Fr'ansche plaatsje Frontignan vielen twee door 'n onzichtbaar schip afgevuurde granaten neer, klaarblijkelijk voor een daarin lig gende petroleumtank bedoeld. Twee Rus sische schepen werden getorpedeerd en, tenslotte moest de Britsche torpedojager Havock melden, dat hij had bloot gestaan aan de aanval van een onbekende duik boot. Terwijl in Engeland de grootste opwinding heerschte en de ministerraad zich met deze voorvallen bezighield, kwam. het bericht binnen dat tusscnen Valencia: en Barcelona een Britsch tankschip ge torpedeerd was. Dat is een beetje veel voor de niet- onbegrensde ruimte van de Middelland- sChe Zee. Oeen wonder dus, dat men. zich in Engeland opwindt en maatrege len ter beveiliging van de scheepvaart in deze zee wil nemen. In de eerste plaats is nu de Britsche Middellanidsche Zee- vloot aanzienlijk versterkt. Verder heeft de Britsche admiraliteit plannen uitge werkt voor een internationale actie te gen onderzeeërs, die de Middellandsche Zee onveilig maken. Deze plannen zullen te Genève worden voorgtelegd aan de Middellandsche-Zee-mogendheden. Men hoopt nu te Londen, dat de conferentie Vrijdag of Zaterdag zal kunnen aanvan gen. Het is waarschijnlijk, dat ook Italië een uitnoodiging tot deelname zal aan vaarden. AAN WIE DE SCHULD? Natuurlijk heerschen er groote mee- ningsverschillen over de vraag, in welk kamp de duikbootpiraten gezocht moetea worden. Voor Berlijn en Rome staat het vanzelfsprekend vast, dat de „bolsjewist ten" van Valencia de schuldigen zijn. Maar de meening doet, gezien het feit, dat er ook eenige Russische schepen ge torpedeerd zijn, wat ongeloofwaardig aan, In Engeland en Frankrijk verdenkt ineïi, meer of minder openlijk de Italianen, wat op een woedende ontkenning van Rome is gestuit. Een andere verklaring geefi) de „Manchester Guardian", die meent, dal men te doen heeft met twee duikbooten, bemand met „buitenlandsche vrijwiIli-< gers". Officieren van diverse vloten zou den openlijk hun verachting willen de- monstreeren voor het protocol, dat aan vallen van duikbooten op koopvaardij schepen verbiedt. Dat is natuurlijk wei mogelijk, maar dan blijft toch nog steeds de vraag open, welke regeering de duik booten leverde. In dit verband herinnert men overigens aan de beruchte telegram-» wisseling tussehen Mussolini en Franco na de val van Santander, waarin Musso lini in zijn vreugderoes sprak over zijn- moedige „vrijwilligers te land en ter zee". „Het moet nu maar eens uit we zen!" zegt moeder, en liet gekrakeer verstomt, het wordt stil. Laten wij, grooteren, ook al hoo- ren we moeders stem niet meer, toch blijven luisteren naar haar gebiedend woord van vroeger. Er is zooveel geharrewar, er is zooveel gekijf, ge kift, geschrijf, getwist, ongenoegen, dat geheel overbodig is. wc maken ruzie en blijven ruzie maken en we ten van geen end. Laten we tocli geen kinderen meer zijn, maar groote menschen met verstand en wilskracht, die op een beslissend oogenblik tot ons zelf gebiedend kunnen zeggen: en nu is het uit! Uit! Maar dan moet het ook voor goed uit zijn met tweedracht en ge kibbel of erger. Uit! en gedaan moet 't wezen met al wat ons verdeelt en scheidt. Laten we moeders stem in ons le ven blijven hooren: „en nu moet 't uit zijn!" AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Deze opzienbarende openhartigheid van de duce heeft intusschen niet nagelaten, invloed uit te oefenen op de politiek van lie Engelsche en in het biezonder de Fransche regeering. In Parijs denkt men er thans sterk over, de Pyreneeëngrens. weer open te stellen voor transporten vrij willigers en munitie en, gezien de Itali- aansche inmenging zal men moeilijk cri- tiek op een dergelijke maatregel kunnen uitoefenen. De Fransche regeering schijnt ook nog het plan gekoesterd te hebben, in de niet-inmengingscominissie tegen de telegramwisseling Mussolini- Franco te protesteeren, maar de Engelsche regee ring zou haar van dit voornemen heb ben afgehouden. In Londen blijft men nog steeds vasthouden aan de hoop, dat er tenslotte toch nog iets terecht komt van de Britsch-ltaliaansche toenadering, waarover men korte tijd geleden zoo hoog van de toren blies. Bij die gelegenheid hebben wij er overigens op gewezen, dat men zijn verwachtingen niet te hoog moest spannen, en de feiten schijnen ons daarin thans gelijk te geven. HET STREVEN VAN ENGELAND. Engeland doet thans alle moeite, de toestand in Europa nog niet jneer ge spannen te maken, dan hij al is" en daar toe moet het veel door de vingers zien. Noodgedwongen, want de gebeurtenissen in het Verre Oosten nemen Engeland's aandacht op het oogenbllik in hooge inate in beslag en Engeland kan niet op twee plaatsen tegelijk ingrijpen. Immers: de krijgsbedrijven in China nemen een geheel andere loop dan Engeland wenscht. De oorlog breidt zich daar steeds verder uit. Nanking heeft door de afkondiging van de algemeene mobilisatie getoond, dat 't dit keer in zijn verzet tegen de Japansche veroveraars tot het uiterste wil gaan. De sympathie van het officieele Engeland staat natuurlijk aan de zijde van China. Men schijnt thans te Londen economische drukmiddelen tegen Japan in overweging te hebben genomen en dit natuurlijk niet slechts om genoegdoening te verkrijgen in het incident-Hugessen, maar tevens om de Japansche actie in China te ver lammen. Men denkt over economische dwangmaatregelen tegen de Japansche handel in Groot-Brittannië en de Brit koloniën. Overigens leveren de gebeurtenissen in de Middellandsche Zee en het Verre Oos-< ten nieuw koren op de molen der En gelsche herbewapeningspropaganda. Men kan steeds weer in de Engelsche bladen lezen, hoeveel meer bewegingsvrijheid men zou bezitten, indien al de nieuwe sche pen, welke men op het oogenblik bouwt en nog bouwen wil, reeds in dienst ge steld zouden zijn. Zeker is, dat men in Engeland op het oogenblik het herbewa- peningsprogramina in een zoo snel mo gelijk tempo tot uitvoering brengt. 3} Van een stijfkop en een zot 3} 51 Vult een advocaat zijn pot. Wat is die dag goed geslaagd: Biezonder gunstig weer; een stralende zon de lucht was vrijwel onbewolkt en nagenoeg geen wind. Een heerlijke zo merdag, zooals we er in Juli en Augus tus helaas te weinig genoten hebben. Groote belangstelling, zoowel wat be treft de deelname aan de fokveedag, als wat aangaat de kijkers ende bewon deraars van „de bloem van Texels wol veestapel". Want dit bleek de ingewijden ai spoedig: de inzendingen waren talrijk niet alleen: de kwaliteit van het inge zonden materiaal was, uitzonderingen daargelaten, zeer te roemen. Ook over gebrek aan belangstelling van officieele zijde had men niet te klagen. Zoo was o.a. tegenwoordig het volledig college van het Dagelijksch Bestuur onzer gemeente. Te kwart over negen kwamen de di verse landbouwbesturen met de genoo- digden in De Oranjeboom hijeen. Daar heette de heer A. Keijser RJz., voorz. afd. Texel H.M. v. L., namens hetTex. Schapenstamboek en de Tex. Landbouw- org. allen hartelijk welkom, in het bie zonder de lieeren Burgemeester en wet-i houders en gem.-secr. Jonker. Het doet ons buitengewoon veel genoegen, zeidcf spr., dat u onze uitnoodiging heeft aan genomen. Het getuigt van belangstelling in de schapenfokkerij, welke hier nog, steeds een belangrijke tak van bestaan is. Het is voor de eerste maal, dat u zoo'n Schapenfokdag meemaakt, Burgemeester (vorig jaar vertoefde Mr. Kamp op de Schapenfokdag buiten de gemeente.) Wij hopen, dat u er een goede indruk van zult meenemen. Verder heet ik hartelijk welkom Ir. l. de Vries, Rijksveeteeltconsulent en de heer E. Covers, lid van het Hoofdbestuur der H. M. v. Landbouw. Mocht ik, vervolgde spr., bij de opening van de vorige fokveedag de wensch uit spreken, dat de schapenteelt in 1937 weer loonend zou zijn, tot ons genoegen heb ben we kunnen constateeren, dat men over de resultaten, in 1937 behaald, al gemeen zeer tevreden is. De deelname aan de Schapenfokdag is nu wel biezon|der groot. Dit is voor een goed deet toe te schrijven aan de toename van liet ledental van het Tex. Schapenstainboek. Ik ben er van overtuigd, dat het zoo de goede kant op gaat. wil Texel zijn goede naam als fokdistrict behouden", dan moet dat le- Ik zag een plaatje in de krant van de aankomst te Londen, van de, naar het schijnt „groote" en beminnelijke film- speler Robert Taylor, schrijft P. P. in de N. Harl. Crt. Hand in hand geschaard stond op het kiekje een keten van poli tiemannen afgebeeld, die een heirleger jongedames van tussehen de 20 en de 80 jaren achteruit drong. De zwakke sexe vocht in de letterlijke zin om een glimp op te vangen van de aangebeden filmheld. Is dat weerzinwekkende, hysterische ge doe nu een staaltje van de opvoedendü waarde van de film? Aan boord van de „Berengaria", waar mee Robert Taylor naar Europa kwam. moet het nog erger zijn toegegaan. De grootste „autograinmenslag" van deze eeuw was oorzaak, dat dit schip van 52000 ton een half uur te laat uit New- York moest vertrekken. Duizenden schreeuwende en gillende vrouwen en meisjes bestormden het schip. Tussehen de politie, de stewards van het schip, douanebeambten, kruiers en passagiers eenierzijds en de bewonderaar- (sters) van de filmartist anderszijds, kwam het tot een verschrikkelijke worsteling in het verloop waarvan twaalf vrouwen in onmacht vielen. Toen de „binnendringsters" tenslotte .„teruggeworpen" waren, vond men nog,- twee meisjes, die tot in de cabine van Robert hadden weten door te dringen en zich daar, haar autogramboekje kramp achtig onder de arm gekneld, onder het bed nadden verstopt. 't Wordt tijd, dat die meneer Taylor zich een secretaris aanschaft om hand- teekeningen te zetten. Anders zal de lie verd zich nog overwerken. DE ZILVEREN T.E.S.O.-WISSELBEKER kwam dit jaar in het bezit van de heer J b. Eel man GOoster end. DE MEDAILLE VAN Z.K.H. PRINS BERNHARD werd toegekend aan de heer J o h. J. Roeper Johz., Oosterend. dental nog veel meer worden uitgebreid. Er /ijn ook nu weer diverse extra prijzen beschikbaar. Hartelijk danken we voor de groote, door Z.K.H. Prins Bcrnhard beschikbaar gestelde medaille. Het Scha penstainboek verdient de dank der fok kers voor het uitloven van veertig pre mies van f 10.Verder is weer ter be schikking de fraaie wisselbeker, door T. E.S.O. uitgeloofd en vorig jaar aan de heer M. Witte, Sir Robert Peel, toege kend. De strijd om die beker zal zwaar, zijn, want er zijn in de rubriek eenjarige rammen 29 inzendingen (vorig jaar 21. Door de Tex. organisaties worden weer drie premiën van f 25 uitgeloofd voor de drie beste geregistreerde rammen. (Dczie premiën worden in Sept. 1938 uitgereikt, mits de rammen het eigendom blijven van inwoners onzer gemeente, gehouden en gebruikt worden op liet eiland Texel en op de keuring 1938 verschijnen) Vorig jaar kon van de drie premies er maar een worden toegekend. Laat ons hopen,, dat het er nu drie zijn. Het weer is ons gunstig, Wanneer de belangstelling van buiten grooter is dan vorig Jaar, ben ik er van overtuigd, dat deze dag naar wenschi zal slagen. In het vertrouwen, dat het va o zal ziin. o^en ik deze fokveedag MR. KAMP SPREEKT. Vervolgens spreekt Burgemeester Kamp een kort woord, eerst om dank te zeggen, voor de vriendelijke woorden, tot het college gericht*. Spr. gat ronduit toe, van schapen geen verstand te hebben, in tegenstelling met zijn beide deskundige! wethouders en de niet minder daarmee bekende gein.-secretaris. Spr. zou zich; zelfs buiten de geslachten willen houden* doch wilde gaarne uiting geven aan zijn vofcloemng over het betrekkelijk gering aantal niet-geregistreerde schapen, waar mee men deze dag ter keuring kwam. Ik hoop, dat zij geneel uit het programi- ma van de fokveedag zullen verdwijnen, zei spr., die vervolgens nog herinnerde aan zijn bemoeienis met de schapenteelt in verband met het Schapenpotje. Daarop hebben, we, zei spr., met nog eenige hee- ren uit uw midden, met succes een aan slag gepleegd. En tot onze verwondering is het ook dit jaar uitgekeerd. Je kunt z.g. vóór de bui binnen zijn. Wanneer we met die bui de crisis bedoelen, kunnen die woorden, omgekeerd, ook zoo uitgelegd wordenWe hebben de buit binnen, juist vóór de crisis geheel voorbij is. Het is te hopen, dat men nooit meer een Burgemeester noodig heeft om geld uit het Schapenpotje te krijgen. Moge ik be sluiten met de wensch, dat deze fokvee dag in ieder opzicht slagen mag. ffi RONDVLUCHTEN: dagelijks ffl op "vliegveld (minstens 8 pers.) 85 3J Gezellig zitje in het Stationsge- 51 8B bouw en op het terras. 51 BB ffl m GOEDE CONSUMPTIE ffl BILLIJK TARIEF.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1