TEXELSCHE COURANT. No. 5187 51ste Jaargang Woensdag 15 Sept. 1937 Q Uw De Oprichters van de Texeische Crt. NA N HALVE EEUW. GELUKWENSCH. „Stil! Going Strong". m m N\ t. ONS WEEKBLAD. ffl eb s ff ff ff op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCH E COU RANT A. DE ROOIJ, 9 September 1930. overleden en W. J. LANGEVELD overleden 2S Augustus 1910. Vandaag, 15 Sept. 1937, bestaat de Texeische Courant een halve eeuw en net is met een gevoel van vreugde en dank baarheid, dat wij, in alle bescheidenheid een woordje willen wijden aan dat heu gelijk feit. Heugelijk, want het kleine zaadje, een halve eeuw terug aan Texels bodem toe vertrouwd, kwam, geholpen door de sym pathie en de daadwerkelijke medewerking, van velen, tot wasdom. Wanneer we na gaan, hoe ons krantje in de loop der ja ren gegroeid is; hoe het aantal abonné's. en daarmede dat der advertenties ver meerderde, hebben we reden tot blijd schap en dankbaarheid. Blijdschap om het loon, dat voor de ge leverde arbeid onvermoeid, van vroeg tot laat ons deel werd. En hierbij den ken we dan niet in de eerste plaats om het geldelijk gewin, maar aan de voldoe ning, arbeid te hebben mogen leveren, welke gedijt. Dankbaar zijn we voor de steun, welke wij van de aanvang af bij ons werk hebben mogen ontvangen, bij (hoog en bij laag, in alle kringen in onze gemeente. Nimmer klopten we aan doovemans deur, tot wie wij ons, bij ons werken voor de krant, die ons lief is, ook wendden. „De krantenman, die rekent op er kentelijkheid, kan beter zijn pen in de inktkoker laten rusten dan dat hij er mee schrijft." Zoo lazen we eens van een journalist, een medewerker aan een groot dagblad. Welnu hij heeft gelijk. Wij hebben op erkentelijkheid ook nimmer gerekend, doch immer slechts gedaan, met heel onze kracht en van ganscher harte, wat we meenden, dat onze plicht was. En gaarne hielden wij daarbij dan rekening met cri- tiek van welwillende lezers,die ons blad goed gezind waren en tot verbetering en opbouw gaarne van dienst wilden zijn. Opbouwende critiek is altoos wel kom, immers: altijd vruchtbaar. We spraken van erkentelijkheid. Daarop rekenden we nimmer, maar dat ze ons in ruime mate ten deel viel, vertelt u dit nummer van ons blad, op overtuigende wijze. Hartelijk danken wij voor deze bewij zen van oprechte waardieering en sym pathie. Die erkentelijkheid legt ons zware ver plichtingen op. Maar met vertrouwen ne men we die last wederom op onze schou ders. We gaan vandaag onze 51e jaargang in en doen dat met een woord van hart grondige dank voor de steun, van abon né's, adverteerders, en andere medewer kers in de achter ons liggende jaren in zoo ruime mate ondervondenwe doen dat mede met de oprechte verzekering met lust en ijver te zullen blijven arbei den aan de verzorging, innerlijk en uiter lijk, van ons kleine, strikt plaatselijke blad, opdat het in de rij van kleine locale kranten, een bescheiden maar niettemin eervolle plaats moge blijven in nemen. Dat wij vertrouwen ook in de toekomst op uw medewerking een beroep te mogen doen, behoeft nauwelijks te worden vermeld, want, zoo ergens, dan kan hier door samenwerking alleen iets goeds tot stand worden gebracht. DE DIRECTIE DER N.V. BOEKHANDEL EN DRUKKER!! v.h. LANQEVELD EN DE ROOIJ. Donderdag 15 September. A". 1887. Nieuws- en Dit blad irrxcbljnt Interen H on«darx<end. AUruL.-*,~*iipri4 per S unlm Voar tn Bora 90 Cu. - Om e«h*ol Tem. 96 Cu. Dear p hotl Ncdujsd tO Cu. - Kur Anuu to anJvV» (2 CU. franco per f<xt Advertentieblad. XJirrtrotlfo »6»r Aoruli{aortrn 10 oor. Prp» der Adtaienlx/n V«o 1 tot 6 nette MOx- rtftl m»r0CU. 0realo Icltoo cd VirattUn werdeo uur (-UiUrulnJl» brnkocd. bowiltnaajmn 2 Cu ptr dammer ABONNEMENTEN en ADYERTENTlEN worden aangenomen I-IJ do üitgnm LAXOEVEI.D L DE ROOU, Parkitraat, BcBo op Teert- Aan de Ltstr» t Beleefd zoo bel zeker niet wezenom tyj het Ycrachyceo vac bet eerste nummer ons Weekbladals het ware zoo maar met do deur In het bois (o vallenzonder enkel'woord tot inleiding to zcy-^en Ton cindo den schijn van onbeleefdheid to miI^a-vi zij het oih vergund don jeugdigen Tc.rTL.xan San do lozers voortedellen vlciendo, dat hij later zijnen weg zelve wol zal vinden. W'J xerzoeken voor bcra voarlooplg goed onthaal, Utcr inogo biykcu of hj dat gcodo onthaal waardig wa*. Wel ligt bet voor de band, dat sommigen Am ial'tnzer tjnvrtljk met een mMelijdond schouderophalen of iroaiachon grimlach zullen aanzien, om zjjno nietigheid, een naUiuriyk gevolg echter van zyncn jeugdigen Rofiyd; maar toch ook, wj) vleien or ons al<>ïin.« mede, zullen er worden aangetroffen,dw don jeugdigen Tixelxab als vriend zullen ontvangen en een welgemeend welkom toeroepen- zijn ex zulko vrienden wat veel, dan kan het niet andora of do thans nog jeugdigezal krat litis genoeg worden, om eeno waardige jlaate in te noroen op Tozel bodem. Uit den aard dei zaak, zullen w(j Mechts ■n bescheiden kring werkzaam zijn, en is ons blad niet meer dan een lokaal blaadje. Ten einde DJ Iedereen vrijen toeging te verkrijgen, zal ons Weekblad zkh kouden buiten olie partijschappen en zkh bepalen tot het mc-L-lcvlen van he'yx n in onzo omgeving vojrvali oil der vermelding waardig er, verder het opnemen zou mogvlyk, van een algemeen oveiacht, het medododon van builcnlandacho cn bbincnhndsLiio Dncbten, het verstrekken van berichten op gebied van landbouw, vee teelt cn risscherij, het raedcdovlon van don ïtiód der markten, het opnemen van een feuilleton enz. enz., terwjjl xvjj ons vleten dat ons blad b-jveml Textl s bewoner» dienstbaar zal zjjn tot hot mede-loc lea van familieberich ten door bet plaat*, n van odvertentiin, b» trefléD-le getoorto, huwciyks- en ovcriydens- bcrichten, het vermelden van heugelijke ge- bcurterijfcon enz. enz., alsmede voor het tot elkander brengen van verkoopere cn k«pem, vyerkgovers en werkzoekers, cn al wat verder voor bekend ma ting In ruimeren kring wen- •cbrtijk wordt gracht. klr-jlaar, waarde lezer, wat de jeugdige Tt.-tlx.xb zkh ten doel stelt Door bQiyko prj7.cn v-or abonnement cn adverteotien, mconon wj uw aller stouo cn medewerking tot bcreikirg van dat doel mogen inroepen, - van xekn, ora hetgeen zjj In ruimer kring wonscncn bekend toduori worden, aan ons blad ter publiatw toe to vertrouwen, van allen door zich ons Uait to nUJTen om bekend te wunlen met hetgeen In odu omgeving voorvalt en wordt wrlangd. Zoo toch wordo bereikt het doel der uitgave. Ons btaadjo vindo io iedere woning eeno plaats cu wordo tyj allen een wclkomo vricn-l; het wordo een middel van gemeenschap lo» schen verschillende personen, en voor allen een bron om botend te worden met hetgeen cp ons eiland plaats vtadt, in één woord hot wordo <>i vraagbaak voor allen, dio niet on verschillig zijn, voor bctgoeti op TcxeU bodem voorvalt Mugv do jcugdlgo Tcxe.i: ioo zijne roeping vervullon, dan zal bJJ vooralen in t-cno groote bebeefte. cn de vreemdeling van thans, na eenigen tjjd, oen onml-toro huisvriend blijken te zijn. Met die wensch ga hij dan de wereld in, en wordo in de boiao^ulllog van Toxel's bargerj) aanbevolen door DE ÜITOEVER3. Binnenland. TEXEL, It September 1637. A'uor A rn/rikaDU L» tegenwoordig hel wachtwoord van velen, die me' moeite don «rijd volhouden om het dagelyksch brood 'tls Am ook niet te ontkennen dat do lo<y stand van menigeen verre van rooskleurig la, cn dit men d-x>r den nood gedrongen, cr toe tcslult, zyn vaderland te verlaten, om ui den vreemdo te zoeken, wat hier zich laat wachten. Do berichten, welke uit Amerika naar hi-r komen van sommigen, die lo do nieuwu wereld vcrU.deimg zeehtenen wdko berichten niet ongunstig zijn, geven gcrcedelijk aanleiding •lat zij, -he hier c-en moilolijk en «ober Ustoin vinden, hunno blikken daar henen wenden. Ook dew wwk zulkn weder 18 fwrsonen van ons eiland dien tccht ondernemen, terwyi naar wij vernemen, bij verschillende anderen dat voorbeeld in tm.-il;o overwegmg wordt genomen. Moge het hun allen wel gaan. Tc-A Is het zeker niet overbodig er op te wijzen, dat do gunstige berichten door som ml gen gemeld, met als maatstaf voor allen kannen gelden en ivn onpartijdig croderzot-k niet mag worden verzuimd, eer men tot zulk een stap besluit. - In den minder gunrfigee toestand der ceprtjzen, wellicht ook een gevolg van de loog dun ge droogte, schijnt cenigo vcrtiotering te zolltn komen, merkbaar in dehoogereprijzen wolko voor het woivco worden besteel Wd- licht ook tengevolge daarvan, werden in do vurigo weck ongeveer 1C00 Maks wolveovnn liler p»-r«t«jot en andoro »:hecpisgclcgcaheil verzonden, terwijl talen morgen weder pL m 400 stuks wolveo werd verscheept Is die gunstiger toestand niet ongiyweracht, te vovrzlen b bet evenwel nog niet dat voor den arboWonirtnnd do bxstan-1 daardoor zoov eel - Als oen bcwjjj, dat nicttegetiBteando do droogo zomor, allo vruchthanrtald nog niet uit dea bodem U gewekenwordt cru modo> gwlevld dat door den tulomm, Jh.Ryk,opeen stukje Lin llij 'tDlemertalbler, van oén otruik ruim 5 kop aordapwlen werd ge plukt Zckcï eon niet alledaagscb voorval. - Aan do ezantons tot bekoming van acte voor bger ondcrwjjs, in do volg»jnle DuanJ to Amsterdam te houdenzullen van do nonnaahcbjr-l nlhier dcvlnemen do leeriJngua i). Dekker Jl, IV. tVadund eo Joh. DoiLzta. - Illnr.enkortzald« vuurtoren te Elorliod, ion do ncjrüiont van TojuI ai* seinpost icguncht wordeo, waaxrote et,, uitbreiding too bot per- soDxcl (rei-vard gut Do Uilefouixhs vcxMndlnQ mc: DoCockwlurp U ook met het oog hierop tot ■tand gckoinoo. i.XArraEO), 11 Sopt Sedert eenjgo dagen wordt in do nabflbei l van ons'dorp een boer met zijn huDgvzio, al» 'tware, gevangen go lioudcn dour zijDe Uireo. Do zood van don Dor D-tnpte voor ongevver 14 dagen cencn bauryingen In den pcreboom, welke hij daaruit verwjjderdo op niet zeer ongevoelig» wijzo. Euurvrouw en haro ldn-leren (er zijn cr Uen) zyn daarover zoo In wcolo entetoken, dat zo den boor, zuvlrn hij het hoofd maar bulteo de dour durft Rtcken, begroeten met ecno hagultul van stccnen. I>at zoon lovea den boer spoedig zal ver velen D gcmaJckelyk to bogr\)p(n. Odir.<irnj), 12 Sept Niet lang geleden bradit oen onzor vlviLer» uit do Noordzc« een zoekrab aan, dlc- Diaden was ract zovcn illuko oesters, wolko 'tdk-r aan l*t Ufcaam waren va«gogrocrld. 11el merkwaardige ozemplur vond, oftcboon i n.»t meer leefde, e^-n gastvrij onderkomen in hot aipuariüm van .Natura Arti* MagDlra, u> Amsterdim. Dezer dujen werd echter cx n krab van den ix-irm d<-r N-x-rdzee opjx-LaaM.dk-niet mioler d-m elf ocsrers aan bet Dteiam ;ru-dulorscbto. lender dat elftal wart-n or zovcn, dis min stens do pootto ha-Men van con njk.*laalder. Bi|'iankum« verkoerdo do zoo bela*te krab echter In zulk een kenoc-lijken staat vau on- frischheld, dit aan opzending imr de Icsdd- stad niet wel te denken viel lotnswhen verdient het ondor de aandicht te word.-n gebracht van hen, dk> zich met oesterailcuur Deg honden, of wellicht nlot doelmatige kraWc-n dan dakpannen geD-zlgd kunnen worden, tot hot opvangen der oester- brwdjeu. VERKLEINDE REPRODUCTIE VAN ONS EERSTE NUMMER. door MR. A. F. KAMP, Burgemeester van Texel. Er worden weinig jubilea in deze ge meente gevierd, die niet hun vermelding in de Texeische Courant vinden. Telkens is er dan weer een andere, grootere of kleinere kring van intimi, van den jubi laris of kliënten en belangstellenden in de feestvierende onderneming, die niet biezondere aandacht van liet geschrevene kennis nemen, terwijl menig jubilaris zich wel wat verheerlijkt gevoelt. En nu bestaal die Texeische Courant zelf vijftig lange jaren, een halve eeuw van werkzaamheid, om telkens weer nieuws te brengien over ons eiland tot in de verste uithoeken, maar ook om de Texelaars, die buiten de gemeente wonen, de berichten te verschaffen over al het be langrijke, wat er voorvalt op den dier baren Texelschen bodem. Bij dit jubileum mogen wij wel lan ger stilstaan en ons bezinnen op het voorrecht, een eigen orgaan te hebben in deze zoo uitgestrekte gemeente, een blad, dat bij wijze van spreken, in elk gezin gelezen en boe vaak niet „gespeld" wordt. Zoo vormt zij een band tusschen de Texelaars, de krant, waarmede de zakenman vrijwel alle inwoners kan be reiken en waarin iedereen mits in acht nemende eenige algemeene regelen van behoorlijkheid wat betreft zijn uitdruk kingswijze, door middel van een inge zonden stuk aan zijn mede-inwoners over dit of dat interessante vraagstuk zijn belangrijke opinie of zijn misnoegen kan te kennen geven Het Texelaartje bestaat vijftig jaar en eigenlijk is het overbodig te zeggen, wal deze courant beteekent voor de Texe laar is, al zijn zij zich misschien niet alle bewust van de groote hoeveelheid ar beid en inspanning, die er voor de ver schijning en aflevering van elke uitgave noodig is. Aan den eenen kant de tech nische uitvoering, de keurige vorm, waar in de inhoud van de Texeische Courant tot ons komt, doch anderzijds de dage- lijksche moeilijkheid, uit de groote nieuws bladen datgene te puren, wat voor Texel interessant is of belangrijk, het onbe grijpelijke toe te lichten en te verklaren, het „verslaan" van uitvoeringen en ver gaderingen, zonder te verraden dat geeip „vakman" de beoordeeling schrijft, het zoeken naar een .geschikte Zondagsover peinzing, zoo goed als het samenstellen van het kinderhoekje. Het belangrijkste voor de Redactie van een courant zijn naar mijn meening eigen lijk nog drie andere dingen: het streven naar juistheid en onpartijdigheid in tie berichtgeving, het aanvoelen van een zuivere sfeer der courant en 'het heb ben van begrip voor het bijbrengen van cultureele waarden. Juistheid van berichtgeving vestigt ver trouwen, onpartijdigheid bij de beoordee ling kan veel leed voorkomen. De sfeer van de krant zuiver houden dat kan haar het eigen karakter geven en haar reputatie vestigen, doch moet sompc samengaan met het weigeren van in wild- beleedigende taal gestelde ingezonden stukken en evenzeer van onjuist geformu leerde ot anderszins misleidende adver tenties. Begrip hebben voor cultureele waar den dat betreft de hoogste roeping van de courant, want het beduidt: méér ge ven dan nieuws alléén, het bewust richten van belangstelling der lezers op het stre ven ten goede in de samenleving, op de dingen van waarde tot verkwikking en ontwikkeling van den menschelijken geest. De innerlijke waarde van een krant wordt nog altijd hier te lande niet afge meten naar het aantal harer editie's per; dag, naar het formaat Of het getal der lezers. De korte tijd, gedurende welken ik de Texeische Courant lees, doet mijj dit blad qualificeeren als een goede cou rant, die binnen de nu eenmaal gestelde grenzen het mogelijke geeft. Op deze plaats wil ik gaarne namens het Gemeentebestuur van Texel uitspre ken groote waardeering voor de energie en werklust van de heeren Duinker, wien ik op dezen jubileumdag toewensch blij vende voldoening en waardeering voor, hun goeden en mooien arbeid! September 1937. J. G. KOOIMAN, Oud-directeur en -redacteur van ons blad. Werden Aug. 1926 bij zijn uit treden uit de zaak, welker belangen liij 12 jaar energiek en met toe wijding behartigde, de zakelijke re laties verbroken, de hechte banden van vriendschap bleven bestaan, tot plotseling de dood een einde maakte aan zijn welbesteed leven. door W. B. OORT, oud-Burgemeester van Texel. De jeugd, in jonge onbezorgdheid, acht een vijftigjarige al een oud mensdi, na? niet veel meer van het leven te ver wachten heeft. Niet alzoo de mensch, die die leeftijd bereikte x^elen onder hen voelen zich geenszins oud, levenslust en kracht bleven hun overvloedig om forseh den levensstrijd voort te zetten. Zoo de menscli, zoo een zaak, een be drijf, een courant. Vijftig jaren bestaan! Het is een mooi aantal jaren, waarop men gaarne terugziet, vol lust tot jubelen, vol van dankbaarheid van ondernemers en publiek. Zoo kan het zijn, doch het kan ook an ders. Een periodiek, hoe jong ook de; redactie, kan toch aan ouderdomskwalen lijden. Gewoonten, eenmaal jong icrt fnsch, kunnen tot sleur worden, concur rentie kan liet blad overbodig, kapitaals-, gebrek het noodlijdend maken. Gebrek aan energie bij de directie, verdeeldheid onder de lezers, gebrek aan neutraliteit) bij den redacteur, of strijd met de over heid, al deze omstandigheden kunnen den indruk vestigen, dat de goede jaren voor bij zijn. AI die mogelijkheden kunnen bestaan. Bestaan ze bij de Texeische Courant? Neen, zeer zeker, neen. Met overtuiging kan van dat orgaan gezegd worden „Still going strong". Sedert ik in het najaar 1925 voor de eerste maal Texels bodem betrad, is er veel veranderd en zeer veel verbeterd aan het blad. De Nieuwe Texeische Cou rant streek de vlag, nieuwe machines ver vingen verouderde, een zetmachine, een snelpers met automatische inleg, een vouw-machine, alle electrisch gedreven, deden hun intrede, vele nieuwe rubrieken verrijkten het blad, talrijke afbeeldingen verduidelijkten den tekst. De redactie leefde mede in den opbloei van het eiland, van den vlucht, dien het vreemdelingenverkeer te land, te water ere in de lucht nam. Zij kende de nooden en wenschen van eilander en vreemdeling en was door middel van haar blad de vraagbaak en de tolk voor velen. Al haar, krachten spande zij in en ze doeli het nog steeds om een getrouwelijk beeld te geven van wat er op Texel om ging bij bevolking en toeristen. Op den herinneringsdag mag een woord van lof daarom niet uitblijven. Eere komt toe aan redactie en persbneel, aan wie het gelukt is, 't goed verzorgde blad' zulk een eervolle plaats in de rij van plaatselijke couranten te doen innemen. „Still going strong" „nog steeds krachtig en sterk": moge dit nog talrijke jaren van de vijftig-jarige jubilaresse ge zegd kunnen worden. 's Gravenhage, Sept. 1937. IJ ÈÈN SCHIP VAART OOST EN HET ANDERE WEST EN ÉÉNZELFDE WIND VLEUGT AAN: DE STAND VAN HET ZEIL EN DE VUIST AAN HET ROER BEPALEN DE KOERS, DIE ZIJ GAAN. »i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1