Het Nieuw Schouwtooneel onder leiding van Frits Bouwmeester BAL NA. In Pen's Schouwburgzaal Vrijdag 24 Sept., om 8 uur Nc5188 51ste Jaargang Zaterdag 18 Sept. 1937 Q EERSTE BLAD. Het puntje op de i. REIST PER WACO De vrouwen de baas Brieven van Texelaars in den Vreemde. Antoon Coolen's Nieuwe Successtuk Het ontstaan der duinen. m fen worden. n. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Illliiiiitiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiinllllll VOOR DE ZONDAG We moeten de puntjes op de i's zetten. Waarom Omdat we ons werk goed dienen te doen. Het puntje behoort op de i. Zonder dat puntje kan er een vergis sing bestaan. Maar Het mag niet „vitten" worden. Het „puntje op de iis een gerechte eisch om ons te leeren nauwkeurig tc zijn, de zaken „af" te maken, behoorlijk en netjes te wezen. Doch alle „vitterij" blijve daarbij verre. In ons leven 'dienen we op de i-pun- tjes te letten. Want we moeten hetgeen; we doen, goed doen, nauwkeurig doen. Het letten op dat beroemde puntje oefent ons voor het leven. Op de kleintjes dient gelet. We mogen niets vergeten! Houden we dit vooral onszelf voor! Maar laten we ten aanzien van ande ren een verantwoorde toegeeflijkheid ges bruiken. Want heel veel puntjes kunnen zonder bezwaar gemist worden. En het is vitterig anderen om zulke puntjes al te lastig te vallen. Maar tochin het algemeen dient betracht: De puntjes op de i's! ZONDAG, 19 September 1937. mm VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Het waarlijk verhevene is altijd een voudig en natuurlijk. Burke. MAANDAG Groote gedachten, in practijk gebracht, worden groote daden. H a r 1 i 11. DINSDAG Het geld is een zee, waarin veel groote schepen, maar ook karakter, recht en eer te gronde gaan. Petoef i. WOENSDAG Het is niet de vraag al wat in boeken steekt in het hoofd te zaam'len, doch of 't daar iets wekt en kweekt. V o s m a e r. DONDERDAG Bloemen zijn langs elk pad te vinden, doch niet ieder weet er een krans van te vlechten. Anastatius Gruen. VRIJDAG Groei is het eenige kenmerk van het ware geestelijke leven. Lavater. ZATERDAG De waarlijk groote weet van grootheid niets af. Hij beseft de dingen in blijheid en is eenvoudig. P. C. Brederodf AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaahv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Op 1 Januari bedroeg het bevolkings aantal in Nederland ruim 8.3 millioen zie len. Op dit tijdstip waren er bijna 29000 minder mannen dan vrouwen. Vooral in de groote steden is het vrouwen-„over-' schot" groot: in Den Haag 35.000, in Amsterdam 23.000, in Rotterdam echter slechts 3000. In de kleine plaatsen wonen echter meer mannen dan vrouwen, zoodat het vrouwen-„overschot" ten slotte nog tot 29000 wordt teruggebracht. Merkwaardig is, dat alleen in de pro vincies Z.-Holl., N.-Brabant, Utrecht en Groningen meer vrouwen dan mannen zijn. In de overige provincies zijn tie1 mannen in getalsterkte de baas. Dit is, zooals bekend, ook op Texel het geval. Op ons eiland wonen n.l. op een totaal van ruim 8000 inwoners, ongeveer 300 meer mannen dan vrouwen. H. ffiïSSEfflffiiSSSfflS] gg Het heden is een kapitaal, SI •g waarvan de beste belegging ar- [g beid heet ffi tl Dit is de brief, welke de oud- Texelaar Jaap Rijk, sinds eenige jaren in Transvaal werkzaam, ons over zijn bezoek aan Krugers we reldberoemd Wild-park sclzreet. Red. II. Al vroeg waren wij de volgende mor gen op stap. Met het weer troffen wij het niet. Het motregende warempel. En dan te bedenken, dat liet al in geen maanden geregend had. Maar gelukkig hield de regen niet lang aan en al gauw reden we weer onder de Afrikaansche zon, verder. Nu kregen we het eerste wild te zien. Een zestal bokken huppelden tus- schen de boomen. Bokken ziet men heel veel in Zuid-Afrika. Ook in het wapen van de Unie is een prachtige bokkenkop afgebeeld. Wat de klompen in Holland zijn, zijn hier de bokken. 'Het viel mrc dadelijk op, dat de dieren niet erg schuw waren. Een paar mijl verder zagen we eenige herten. En toen40 mijlen lang zagen we niets meer. Het land leek wel uitgestorven. Doch er kwam weer leven in de brouwerij. Dicht aan de weg ston* den wel dertig bokken, zoo groot als zware kalveren, te „geselse". Even later' stak een heele troep apen de weg over om snel in de boomen te verdwijnen. Toen naderden we de rivieren. Daar moesten nijlpaarden in zitten, door de Afrikaners zeekoeien genoemd. Eerst za gen we weer niets. Het was alleen maar stil, stil, stil. Een enkele vogel ritselde tusschen de bamboeboschjes, dicht aan de rivier. Plotseling kwam er toen bewe ging in het water. Zouden de nijlpaarden komen? Jawel hoor. Niet minder dan acht van deze vette vrienden kwamen bo ven water, zoowel letterlijk als figuur lijk. Wat een lichamen. Maar lang duur de het niet of ze zonken weer weg, al-, leen de neusgaten boven water houdentff en de fotolens geen schijn van kans ge vend. De tweede dag kregen we meer te zien. Eerst weer bokken, niets dan bokken. Geweldig, wat een schitterende horens waren er bij. Het leken soms wel herten! Hierna kregen wij onze eerste „wilde beesten" te zien. Wat dat zijn? Vergelijk ze maar met „wilde" koeien, die komen er het naaste bij. Eleele kudden zagen we. Toen kwamen de apen weer. Vijf troepen passeerden we, dicht bij elkander. En waarachtig, daar kwamen de zebra's ook nog aan. Dat zijn nog eens fraaie* beesten En zoo scherp geteekend. Toen weer bokken, bokken. Er tusschendoor ontdekten we nog een paar elanden.. Het wild vertoonde zich hier in grooten ge-i tale, wat ik toeschrijf aan de weelderige: plantengroei. Sup-tropisch was hier de plantenwereld. Biezotuler fraai. Vooral langs de uitgedroogde rivieren. (Het is hier nu winter en dan regent het spora disch.) Maar deze stroompjes kunnen in de zomer geducht spoken. Daarvan draagt' de omgeving de sporen. In de zomer is daarom de wildtuin voor het grootste gedeelte gesloten, omdat de rivieren dan heel gewoontjes op vele plaatsen de weg! oversteken en een tocht absoluut onmo gelijk maken. Voor vandaag vonden we het echter welletjes en in een mooi ver scholen komp, onder de doringboomen,- verzamelden we weer krachten voor dei derde dag. (Wordt vervolgd.) ffi EB LEVEN IS STRIJDEN. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Handelsinformatie- en Incas- 0 sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1864, biedt in deze tijd groote voordee- len. 0 Een volledig prospectus, 0 waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- Q sche zeer verzorgde courant 0 wordt op schriftelijke aan- 0 vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- zal optreden op Opvoering van DE UREEIKIDEUne TOONEELSPEL IN VIER BEDRIJVEN. Personen De Vader, smid Elony Hamers De Moeder Agnes Rudolf de kinderen Martijn Meester Joh. Bosch De Vreemdeling Peter Berg ules Verstracte etty van Dijk-Riecker dogi Rugani Ko van Dijk Jr. Nina Bergsma Ferd. Koolbergen Richard Flink. Het stuk speelt in de tegenwoordige tijd in een Zuid-Nederlandsche dorpsche omgeving. Tusschen elk der bedrijven ligt een tijdsruimte van eenige weken. Kaarten van lieden af aan de zaal f 1, per persoon. Plaatsbespreken op de dag der uitvoering van 12 1 uur Loten 12 30 uur. In het kort kan men de geschiedenis van het ontstaan der duinen als volgt samen vatten: Toen het ijs terugtrok en het klimaat langzaam warmer en milder werd, ontwik kelde zich in ons land en ook meer wes-. telijk een veenformatie, bekend als het' Hollandsche laagveen. In werkelijkheid is dit hoogveen, dat door het stijgen van 't zeeniveau onder de zeespiegel is komen tc liggen. Door het smelten van de ijs kap is het zeeniveau ten opzichte van het land gedurende de laatste 20.000 jaren aanzienlijk gestegen. Ongeveer 8000 v. Chr. bereikte de zee de plaats, waar zich nu de Nederlandsche kust bevindt, en naarmate het water ver der steeg, werd het land opgehoogd met waddenafzettingen. Omstreeks 5000 v. Chr. heeft voor goed de scheiding tusschen Frankrijk en Engeland plaats gehad, toen ontstond het Namv van Calais. Het resultaat was een sterke vloedstroom en een minder sterke ebstroom, die wel tweemaal per etmaal door het Nauw van Calais geperst wordt. Het moet aan de vorm van de doorbraak, bij Calais worden toegeschreven, dat zich' achter de aanwezige vooruitstekende punt' een lange landtong vormde van 'het erosiemateriaal, een landtong, die ziclf tenslotte tot ver in 't noorden uitstrekte, en die met zekerheid geconstateerd is tot de hoogte van Alkmaar. Het water, dat door het Nauw van Calais kwam,, heeft voor een deel het hoogveen ver- LANDBOUW EN VEETEELT. POOTGOED en ZAAIZAAD. Zorgt steeds voor goed spul. Dit is een best begin. - UIENPLANTEN van nieuw zaad zijn niet zoo sterk als van jarig zaad; dus tegen vorst en kou beschutten. - DE ZAAITIJD voor bloemkool, roode, witte en savoyekool is er weer. Ook voor kropsla. REGEN. De Bilt z^gt, dat we een nat najaar krijgen. Gelukkig, dat de mais dit jaar zoo vroeg rijp is. STROO. In Groningen is men goed tevreden over de cartonnagef abrieken, waaraan de boeren hun stroo leveren. Rust Roest. ïiiclcl.Niet overal lag dit veen even hoog, in de provincies Noord- en Zuid-Holland! het hoogst, ten Noorden en ten Zuiden er van lager. Ten westen van de ontstane zanjdwal heeft zidi de Noordzee uitge diept, tengevolge van de sterke stroom, en al het veen is daar natuurlijk vernield. Op de zandwal ontstonden door de werking van de wind duinen, de tegen woordige z.g. „oude duinen". Deze heb ben bestaan tot in liet begin der jaar telling. Hun aspect moet echter geheel anders geweest zijn dan dat der tegen woordige duinen. Volgens Jeswict (1913), waren zij geheel 'begroeid met bosch, de groote wouden, ten deele moeraswou- den, cl ie door de Romeinen zijn beschiet ven. De botanicus van Ecden (1886) ver meldde veel geschiedkundige biezonder- heden, die met het voorkomen van deze oude bosschen verband houden. Die. „oude duinen" liggen oostelijk van dei huidige duinen. De duinen, die tegenwoordig onze zee wering vormen, zijn van historische ou derdom. Hun vorming moet tusschen 400 en 900 na Chr. zijn begonnen. Als oor zaak van deze grondige verandering aan onze kust, heert men gewezen op een mogelijke vormverandering van het Nauw van Calais, waardoor de zand aan- en afvoerende strooming langs de kust een eenigszins andere baan kreeg. De nieuwe duinreeks, die ontstond, lag,Wést van de oude duinen en heeft deze later, ook voor een deel overstoven. "Deze jonge duinen strekken zich uit van Nor- mandië tot in Sleeswijk Holstein, met eenige onderbreking (wordt vervolgd) STROO, dat niet droog is, 'verstikt, wanneer het geperst wordt. ROGGE op rijen zaaien (20 cM.) is goed, wanneer men ook het schoffelen tot onkruidbestrijding wil toepassen. RITNAALDEN. Denk aan kalkstik- stof tegen ritnaalden. Tarwezemelen met kopergroen i s ook goed, doch dit is ver gif- MAIS. Terecht merkt Rust Roestop, dat het niet zoo maar even gedaan is, van de 240 soorten mais, die in ons land: rijpen, voor elke streek en elk doel de beste uit te zoeken. ANDIJVIE voor de inmaak moet nu worden opgebonden. Bij voorkeur 's morgens, met de dauw er op, doch ze moet zeer los in de band staan, orntlat ze dan blijft doorgroeien en ajzoo geel groeit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1