De Nieuwe Texelsche Courant (Breóiet. No. 5191 51ste Jaargang Woensdag 29 Sept. -1937 EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 Ik weet er nog van. EEL TEXEL WEET HET MOORD OP GROOTE SCHAAL. WOORD. Ill III" Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. U1TO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal: buiten den Burg fl.losse hts. 4ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deefïg tariêt voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels.) ZONDAGSBLAD, 16 blz., in roto-gra- vure, f0.50 per kwartaal; buiten Den Burg f0.70. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 1 2 3 4 5 6 7 Oct. 7,05 8.06 7.55 8,33 9.11 9,49 10,20 LICHT OP R1IWIELEN en RIITU1GEN 7 11 VAN OVER DE GRENS. MUSSOLINI'S BEZOEK AAN DUITSCHLAND.. Mussolini's reis naar Duitsehland heeft ongetwijfeld propagandistische waarde, voor het regime zoowel van de gast als van de gastheer. Men zou misschien kun nen beweren, dat de grootste propagan-. distische winst door Mussolini wordt bin-, nengehaald in het biezonder, wanneer men de pracht en praal, waarmede hij, ontvangen is, vergelijkt met datgene, watj men drie jaar geleden in Venetië voor de ontvangst van Hitier voldoende achtte. Maar deze vergelijking is wat al te opper vlakkig. Terecht verwacht Hitier, dat de schitterendst mogelijke ontvangst de grootst mogelijkste invloed in het bin nenland zal uitoefenen. Maar terwijl het propagandistisch doel duidelijk is, ont breekt er omgekeerd iedere aanwijzing voor, dat er bij het huidige bezoek oolj over concrete zaken of overeenkomsten/ wordt onderhandeld. In het algemeen heeft men de indruk, dat Mussolini, hoe wel hij zich nog dezer dagen met het ac- coord van Nyon heeft verzoend, de Duit- sche partner voortdurend tracht over de halen om hem ook bij nieuwe en grootere Middellandsche Zee-avonturen te steu nen, maar dat dit door de Wilhehnstrasse wordt geweigerd. Men neemt dus aan, 'dat hij bij zijn huidig bezoek zijn geluk nog eens wit beproeven, en tevens, dat hij> bereid zou zijn als prijs voor de Duitsche hulp vérstrekkende concessies aan te bieden. IN GENEVE. In Genève hebben Nederland en de an dere kleine staten een resolutie ten gunste van openbaarheid der militaire uitgaven en een internationaal toezicht op de wa- pentabricage en handel in wapens inge diend. AI staat het danook met de beper king van de bewapening op het oogenblik nog zeer slecht, men wil tenminste iets doen om tot gezondere toestand te ge raken. Het blijft echter de vra,ag, of dei ingediende ontwerpresolutie veel levens vatbaarheid heeft. Zooals de Engelsche- gedelegeerde Elliot reeds verklaarde, moet er aan getwijfeld worden, dat bepaaldei staten, niet-leden va,n de Volkenbond, bereid zullen zijn de omvang hunner mili taire uitgaven bekend te maken en in dat geval kunnen ook de Volkenbondsstaten daartoe moeilijk overgaan. IN FRANKRIJK. Te Parijs, waar men overigens weer zijn sensaties heeft in de vorm van de ver dwijning van twee wit-Russische gene raals en de nog steeds niet geheel opge helderde acties van de Franco-officiei Troncoso op Fransche bodem, n.l. ver schillende bomaanslagen en een poging tot root van een Spaansche regeerings- duikboot uit de haven van Brest, zijn de vlootdeskundigen van Engeland, Frank rijk en Italië, die de technische voorwaar den voor de deelneming van Italië aan de overeenkomst van Nyon moeten omschrij ven, bijeengekomen. Naar aanleiding daar van is men thans in de Engelsche en Fransche pers weer heel wat optimisti scher dan een week geleden en men oor deelt, dat de atmosfeer in Europa thansi aanzienlijk is opgeklaard. Waarbij men zich onwillekeurig afvraagt: Voor hoe lang? Crediet is een gemakkelijke zaak in de wereld. Crediet hebben is ver trouwen genieten. En op dit goed vertrouwen verleent men u geldelijke hulp ot goederen. Maar crediet is ook een gevaarlijke zaak. Men moet op passen, het vertrouwen niet te schok ken. En het credietstelsel in de klein handel is voor velen fnuikend; voor degeen, die te veel op crediet koopt, doch niet betalen kan en voor degeen, die te veel op crediet ver koopt, doch geen gëld ziet. Crediet hebben is gemakkelijk en gevaarlijk. Ook in moreel opzicht. Laten we in ons eigen belang zorgen geestelijk credietwaardig te zijn, zoodat men ons vertrouwt en op ons „bouwt". AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaahv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. De Japanschc furie is eerst thans in China losgebroken. Men behoeft waarlijk niet sentimenteel te zijn om bij het lezen van de biezonderheden van het verschrik-» kelijke bloedbad, dat de Japansche vlieg tuigen onder de niet militaire bevolking van verschillende groote Chineesche ste den, zooals Nanking, Kanton en Hatikau, hebben aangericht, tranen in de oogen te krijgen. Voor deze Japansche daad, welke geen enkel ander militair belang heeft dan het demoraliseeren van de burgerbe volking is slechts één karakteriseering mogelijk, moord op groote schaal. Het pleit intusschen nog voor de overige we reld, dat de verontwaardiging over deze| schending door Japan van net volkenrecht alom zeer groot is. De regeeringen van de voornaamste mogendheden hebben te Tokio stappen gedaan in verband met deze bombardementen en in het Engel sche protest wordt onomwonden uiting gegeven aan de afschuw, die Engeland voelt wegens het betreurenswaardige ver lies aan menschenlevens onder de burger bevolking, veroorzaakt door het bombar dement van Kanton. HOE LANG NOG? Helaas helpen al deze protesten het arme China weinig. Het moet geheel op eigen kracht de Japansche furie weer staan. En zelfs onder de huidige gunstige; omstandigheden doet het dit met bewom derenswaardige dapperheid. Van een de moraliseering van liet volk door de bom bardementen is nog geen sprake. Integen deel, deze onmenscnelijke daden maken de haat tegen de Japanners nog grooter. En ook al boeken de Japanners in Noorld-. China militaire successen, de overwinning hebben ze daarmede nog geenszins be haald. Bij de terugtocht der Chineezen moet men kennelijk van een strategische terugtocht spreken. De verbindingslijnen der Japanners worden steeds langer en kwetsbaarder en maken het nóodig, dat Japan voortdurend versterkingen naar China zendt. Het blijft thans de vraag, hoe lang Japan economisch en financieel in staat zal zijn, deze oorlog te blijven voeren en hoe lang de Chineezen tegen stand zullen weten te blijven bieden. Hoe langer de oorlog, des te beter komt China er voor te staan. i DE OORLOG IN SPANJE. GENERAAL TERUZZ1. Chef van de Generale Staf, hoofd van de Italiaansche vrijwilligers in Spanje. J. HOOGERHEIDE. Schipper van de aan De Koog gestationneerde reddingboot. GEMEENTE TEXEL BEVOEGDHEID TOT STEMMEN BIJ VOLMACHT. Burgemeester en Wethouders van Tcxei maken bekend, dat een kiezer met inacht neming van het in de Kieswet bepaalde bevoegd is bij volmacht te stemmen, in dien zijn beroep of werkzaamheden mede brengen, dat hij herhaaldelijk of althans gedurende het gedeelte van het jaar, waar in de stemming gewoonlijk valt, werk zaam pleegt te zijn buiten de gemeente, op welker kiezerslijst hij voorkomt, mits zijn afwezigheid, indien hij gedurende, liet tijdvak of de tijdvakken, waarin hij aldus werkzaam is, een of meermalen in die gemeente terugkomt, als regel lan ger dan drie dagen duurt. Mede is met inachtneming van het in de Kieswet bepaalde, bevoegd bij vol macht te stemmen de vrouw die, gehuwd met een kiezer, die voldoet aan de boveni vermelde voorwaarden, met haar man in verband met diens beroep of werkzaam heden afwezig pleegt te zijn. De kiezerslijst wijst aan, welke kiezers bevoegd zijn bij volmacht te stemmen en voor welke verkiezing zij daartoe bevoegd: zijn. De aanwijzing geschiedt niet, dan na dat de belanghebbende een daartoe strek kend met redenen omkleed verzoekschrift aan het gemeentebestuur heeft ingediend. De indiening moet geschieden voor 1 Ja nuari a.s. Formulieren voor de bedoelde: verzoekschriften zijn ter gemeente-secre tarie kosteloos verkrijgbaar. i Voor nadere inlichtingen wordt ver wezen naar het aanplakbord, terwijl deze ook verstrekt worden ter secretarie. Texel, 25 September 1937. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. KAMP. WOORD EN DAAD Op verzoek wordt eervol ontslag ver leend, onder toekenning van een pensioeix van f200 per jaar, aan dokter H. H. van der Vegt, gemeente-arts te de Cocks- dorp. Dhr Dros betoogt de wenschelijkheid van de bouw van een goede dokterswo ning te De Cocksdorp. Het traktement van de arts te De Cocksdorp, flOOO per jaar, zou hij mei een zeker bedrag voor huur willen ver minderen in dat geval. Benoemd tot h.d.s. te Oost dhr B. Elzer, te Hoek van Holland. Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken te Oost mej. A. Kluit. - Ingewilligd wordt het verzoek om afschrijving plaatselijke belasting van K.. Duinker, te Oost, die naar Amerika gaat.. Op een vraag van dhr Langeveld deelt de voorz. mee, dat gezorgd zal wor den, „dat de burgerij tijdens de ker'mis geen last van orgeldraaiers heeft". ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1910 Afwezig: de heer Zijm. Wegens aan gemeente-secr. Rui- bing verleend verlof neemt dhr C.Jonker diens functie waar. Hem worden daar toe eerst de vereischte eeden afgenomten. Ingekomen is een verzoek van de afd. Texel der H.M. van Landbouw om 222 TEXELAARS BOVEN Dl /ES HG \\N 111 I II! dat de V1SCHMARKT aan Den Burg inderdaad nog „visch"-markt was;' dat de Vischmarkt in die tijd rond om open was (de tralies zijn van later tijd, n.l. van 1896); dat er soms geweldig veel visch werd aangevoerd aan die Vischmarkt en dat die visch rondom op toonbanken werd uitgestald; dat Pieter Luitzen in die tijd afsla ger was; dat die Pieter Luitzen behalve visch- afslagcr ook loodgieter was en dat hij in de Nieuwstraat woonde, in het huis, dat stond op de plaats, waar later de woningi' voor het hoofd van de o. 1. school werd gebouwd. (R. F., 69 jaar.) WETTELIJKE TIJD. Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis, dat de zomertijd; dit jaar zal eindigen op 3 October a.s. te drie uur in den morgfen, dus in da nacht van Zaterdag op Zondag. In verband hiermede zullen de toren klokken Zondagmorgen drie uur een uur worden achteruitgezet. Texel, 25 September 1937. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester JONKER. KAMP.' LOSLOOPEN VAN RAMMEN. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen belanghebbenden in herinnering, dat net volgens het bepaalde in de Vee- verordening voor de gemeente Texel ver boden is rammen tusschen 1 October en 25 October in de weide te laten loopen. Het verbod is niet van toepassing ten aan zien van rammen, in de weide loopende, vastgemaakt aan een genoegzaam stcrkei lijn ot ketting, welke stevig is bevestigd aan een spil, paal of boom, zoodanig, dal) de dieren zich niet kunnen losrukken en hun het springen over terreinafscheidin gen belet wordt en mits voorzien van ten minste één span, bevestigd aan twee; pooten. In buitengewone gevallen kan door Bur gemeester eu Wethouders van het voren staande voorwaardelijk ontheffing worden verleend. De ontheffing wordt niet ver leend, wanneer de weide, waarop rammen zullen verblijven, naar het oordeel vam Burgemeester en Wethouders niet vol doende is afgcheind. Texel, 27 September 1937. Burgemeester en Wethouders voorn. De Burgemeester, KAMP. De Secretaris, JONKER. r. IAIs het staat In de Texelsche Courant. VAN TEXELS RAAD. een tweede veulenmarkt te willen instel len en wel op de laatste Maandag van» Aug., zulks in verband met de veulen* markt te Alkmaar, begin Sept. Beslis sing wordt aangehouden. Blijkens bericht van de Comm. der Koningin werden aangesteld tot buiten gewóón-gemeenteveldwachter Joh. van Maldegem, te Eierland, en D.Lap Sz., te Hoornder-Nieuwland. Aanbieding Gemeenterekening 1909 Ontv. f78785,uitg. f76613,Ba tig saldo f2172,—. Vaststelling kohier schoolgelden 3e kwartaal: 1910: f612, Opgemaakt wordt een voordracht voor het College van Zetters: 1. D.» Bakker Pz. 2. C.Backcr Cz. 3. W.Mcts Tz. 4. W.Bakker Kz. Wederom wordt duizend M. strand aan de Koog van het Rijk gehuurd eni aan dhr Jn. Flens Pz. onderverhuurd, (voor vijf jaar) In verband met de reorganisatie van het openbaar onderwijs te Eten Burg wordt het aantal leerkrachten aan de Mu lo op zeven bepaald, inbegrepen de twee: onderwijzeressen voor nuttige handwer ken. Benoemd worden de heeren S. de Vries, J. A. Frederiks, J.L.Kikkert en C. Hoegs- ma en mej, G. Kopper. (Het overige personeel werd reeds eer der benoemd) i 223

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1