U kunt het ieder vragen: Bij Moerbeek zult u slagen. Heeren winterjassen en costuums In tricotage en gebreide goederen Meubelen koopen is een zaak van vertrouwen. Ons devies is een goed artikel voor de laagst mogelijke prijs. VOOR DE BALLERO Fa. I. MOERBEEK Zn. BIJZONDER LAGE PRIJZEN Confectie, Manufacturen en Meubelen IN REGENKLEEDING Dames-, Bakvisch- en Kindermantels Pracht Damesjas modern f 15,75 Een sportieve Bakvischjas f 9,75 RATINÉ- JEKKERS IN DAMES MANTELS Bij Moerbeek koopen Is: geen risico ioopen. Schitterend is onze collectie Meubelen. HALLO! HALLO! BALLERO-BONNEN No. 5192 51ste Jaargang Zaterdag 2 Oct. 1937 l-A' Werkmanskleeding EERSTE BLAD. Benut het oogenblik. REIST PER WACO m m m m Alles prima kwaliteit. Jansen en Tilanus. voor jongens en i meisjes in bruin en blauw -zwart en gekleurd - hebben wij evenals vorige jaren weer 'n zeer fijne keus. Wij kunnen u uit voorraad leveren complete meublementen voor Huis- en Slaapkamers in eiken en old Finish Groote collectie wollen en gestikte dekens. Gekleurde en flanellen lakens. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huls aan huis gelezen. VOOR DE ZONDAG Wacht nooit te lang met het nemen van een goed besluit of met het uitvoeren van. een goed plan. Men moet alles natuurlijk goed overwe gen maar lang talmen is meestal uit den booze. Men laat dan het geschikte oogenblik, de juiste tijd voorbij gaan. Wie slagen wil in het leven, moet weten van doortasten en energiek hande- leh, op het juiste moment. Wie iets goeds tot stand wil brengen, mag geen kostbare tijd verloren lateni gaan. Beraad is goud waard, maar ook tijd is geld en daarom moeten we de tijd be nutten. Heel veel menschen komen aan het boeken van succes van beteekenis niet toe. Hoe dat komt Ze lieten DE tijd voorbij gaan. BEID UW TIJD, DUUR UW UUR. Maar wanneer uw tijd komt, tast dan door, grijp de gelegenheid aan, benut de kans, die u geboden wordt. Bezin u goed, maar denk niet, dat be zinnen en treuzelen hetzelfde is. Snel handelen is vaak noodzakelijk in het leven. En zeer zeker: Het goede oogenblik ge bruiken. ZONDAG 3 October 1937. VOOR HOOFD EN HART. Groote beschaving blijkt vaak uit groo- te eenvoud. I MAANDAG Vrijheid zonder wijsheid is losbandig heid. Er zijn weinig gaven, waarmee men in het leven zooveel goed kan doen als met eenvoudige vroolijkheid. WOENSDAG Tegenwoordig hebben zoovelen geen levensvreugde meer, omdat ze slechts le vensgenot willen hebben. DONDERDAG Wel hem, wie het niet aan vrienden ontbreekt. Wee hem, die er al te zeer, op rekent. VRIJDAG De vreugde hangt op zijn minst even veel af van wat er binnen ons als van wat er buiten en om ons gebeurt. ZATERDAG De zwaarste en best gedragen beproe vingen zijn die, welke nooit worden op- geteekend in eenig aardsch geschiedboek en die elke dag worden ondergaan. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaahv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. aa EB BB UIT DE TEXELSCHE COU RANT No. 1, 15 SEPTEMBER 1887. o— Teneinde bij iedereen vrije toe gang te verkrijgen, zal onze Cou rant zich houden buiten alle partij schappen en zich bepalen tot het meedeelen van hetgeen in onze omgeving voorvalt en der vermel ding waardig is. Ons blaadje vinde in iedere woning op Texel een plaats en worde een middel van gemeenschap tusschen ver schillende personen en voor allen een bron om bekend te worden met hetgeen op ons eiland, plaats vindt, in één woord: het worde de vraagbaak voor allen, dieniet onverschillig zijn voor hetgeen op Texels bodem voorvalt. in alle prijsklassen. Uit voorraad levelbaar. Manchester jassen, vesten en broeken. Blauw Simson jassen, broeken en overalls. vindt u bij ons een prachtcollectie. Vraagt de kwaliteit Wij verkoopen geen imitatie eiken of beuken voor EIKEN. gaan wij weer naar met haar voor Parkstraat, den Burg—Hoogerstraat brengen wij U een uitgebreide collectie voor Dames-, Heeren- en Kinderen. Groot is onze sorteering welke wij kochten op de Meubelnajaarsbeurs te Utrecht. Van een der grootste meu belfabrieken hier te lande kregen wij de alleenverkoop voor Texel. in diverse prijsklassen. In verband met onze ZEER LAGE PRIJZEN ALLEEN BIJ CONTANTE BETALING TEXELSCHE COURANT ZONDAG DINSDAG ffi BB BB BB II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1