No. 5194 51ste Jaargang Zaterdag 9 Oct. 1937 Q EERSTE BLAD. VRIENDSCHAP. REIST PER WACO êh m Brieven van Texelaars in den Vreemde. Vereen, voor Bedrijfsvoorlichting voor de Landbouw. Ik weet er nog van EEL TEXEL WEET HET Ill EEN LACH EN EEN TRAAN Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huls aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Bestaat er ware vriendschap in de we reld Het zou wel heel treurig met de mensch- heid gesteld zijn, indien op deze vraag, een ontkennend antwoord moest worden gegeven. En toch neen, laten we niet pessi mistisch zijn er bestaat vriendschap in de wereld, ware, hartelijke, oprechte vriendschap en de geschiedenis verhaalt! er van op ontroerende wijze. Waarom we die vraag dan stellen In de eerste plaats omdat de vriend schap soms niet genoeg gewaardeerd; wordt, terwijl dit toch een eisch van dankbaarheid is. En vervolgens en nu komt de keer zijde der medaille omdat ook hier niet alles goud is, wat er blinkt. Men kent het oude spreekwoord, dat gewaagt van „vrienden in de nood", die geen vrienden zijn. En het eigenbelang, dat zich onder het mom van vriendschap aandient en op dringt. Dit laatste werd o.a. door de Fransche tooncelschrijver Sardou geestig getypeerd! in de komedie, getiteld "Nos lntimes",. in ons land vertoond onder de naam; „Vrienden van ons". Ware vriendschap is een weldaad, nau welijks hoog genoeg aan te slaan. Schijnvriendschap is een weerzinwek kend surrogaat. ZONDAG 10 October 1937. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Alleen hij kan zijn eer verliezen, die er geen heeft. MAANDAG Bescheidenheid is alleen dan een deugd,, wanneer men er geen deugd van maakt. DINSDAG Zich in liet geluk van anderen verheu gen is: er deel aan hebben. WOENSDAG Het gaat er niet om, dat wij lang, doch, dat wij lang genoeg leven. DONDERDAG Het lied, dat wij in onze ooren hooren, is alleen het lied, dat in ons hart gezon gen wordt. VRIJDAG Ouders vergeven hun kinderen die ge breken het moeilijkst, welke zijzelf hun hebben bijgebracht ZATERDAG De deugdzaamste mensch is hij, die er zich mee tevreden stelt deugdzaam te zijn/ zonder te trachten, het te schijnen. s r 4> ffl 08 EE Beleefd verzoék aan adverteer- EK 35 ders: Zendt uw adv.-opdrachten EE EB VOOR Dinsdagmorgen 10 uur. - 3- EB LIEVER nog: Maandag reeds. SB VI. Op deze manier trokken we zestien da gen rond, zestien dagen door een dieren-, rijk, terwijl we gemiddeld mim 100 K.M. per dag aflegden. Wat een ontzaggelijk groote gebieden telt Afrika toch. De laat-, ste dag was nog een van de beste. Zoos maar „op onze nuchtere maag" acht leeu wen bij elkaar. Daarna tijgerkatten, hye na's, zebra's, nijlpaarden, wilde beesten en natuurlijk honderden bokken. Dat we hoogst voldaan het Park verlieten, zal de lezer begrijpen. Ruim duizend mijl trok ken we hier rond. Wat een afstanden. Van Texel naar Stockholm en dan door een wildreservaat. De terugtocht naar Krugersdorp, 350 mijl, verliep ook weer vlot. Eerst door een berglandschap, een ultlooper van dei Drakenbergen. Waarlijk, ook Afrika heeft schitterend gebergte. Het neusje van "de zalm was wel de Schoemanskloof, waan we over een lengte van wel zestig mijd doortrokken. Steile wanden, prachtige rotsen en een weelderige plantengroei. Wel zwaar om te rijden, want hoog en laag wisselen heel sterk en een serie haar speldbochten vragen er de volle aan dacht van de bestuurder. En vraag dan niet, hoe de bochten liggen. Nog nimmer zag ik zoo'n mooi landschap, hoewel ik soms huiverde, als ik in de afgrond keek.. Het was een vruchtbaar stukje grond, waar we doorheen reden. Prachtig lagen de sinaasappelboomen beneden ons in de dalen. Gouden klontjes in een groen tapijt. Dikwijls dacht ik toen aan dc voortrekkers, die uit de vlakke landen kwamen met hun ossenwagen. Hier sjouw den ze dus doorheen, het onbekende te-/ gemoet. En hoe zouden toen de wegen zijn geweest. Het land is dicht begroeid met een soort doringboomen, die men wel heel terecht „Wag-een-bietje" heeft genoemd. Of de eerste bewoners van de Schoemanskloof Noord-Hollanders zijn geweest We passeerden eerst het dorp je Alkmaar en daarna Schagen. M'n hart' begon sneller te kloppen en ik fluisterdci tegen Spier, die zijn handen vol had aan de auto: We overnachten straks in Den Helder of in Den Burg. Welnu het werd Middelburg, waar we in eeri echt Afrikaansch hotel de nacht door brachten. De volgende morgen vroeg weer verder, naar „die huis". Halverwege ver anderde plotseling het landschap. Die ou- Transvaal kwam weer op de proppen: kaal, kaal, kaal. Hier puften we nog een paar honderd meter door en toen zat dd tocht er op. We kunnen dik tevreden zijn. Wat er te zien was en dat was heel wat hebben we gezien. Tweemaal ban- denpech op een rit van 2700 K.M., oer- slechte wegen ten spijt, is niet veel. Drie honderd liter benzine dronk ons karretje» op. Ik hoop, beste lezers van onze Texelaar een altoos welkome gast hier aan de Zuid van Afrika dat U door mijn brie ven eenigermate een indruk heeft gekre gen van Transvaal en zijn wildreservaat, Krugers Wildpark genaamd. Mochten er zijn, die nogal goed in het aardsche slijk zitten: ik kan hun beslist' aanbevelen, eens naar Zuid-Afrika te komen met zijn zon, zijn machtig-indruk- wekkende landschappen en zijn onverge lijkelijk dierenrijk. JAAP RIJK, Krugersdorp, 20, Eloffstreet, Transvaal. RADIO. EEN MISREKENING WEET U, dat het eerste draadloos concert op 15 Juni 1920 plaats had dat het werd uitgezonden door 't Marconi-station te Chelmsford dat de beroemde Australische zan geres Melba toen optrad dat de wereld nu 2-000 omroepsta- tions telt WAT HET GRONDONDERZOEK LEERT. WELKE KALKMEST- STOFFEN Niet alle kalkmeststoffen zijn hetzelfde. In gehalte niet maar ook in werking niet. Eigenlijk moeten we wel drie groe pen onderscheiden en wel: le de groep oplosbare kalkmeststoffen. 2e. onoplos bare en die dan gesplitst in kalkmergels - en 3. andere kalkmeststoffen. Tot de op losbare behooren: ongebluschte en ge- bluschte kalk. Voor zoover mij bekend, wordt ongebluschte kalk op Texel niet gebruikt, dus spreken we alleen over ge bluschte kalk, die dan onder de naam, POEDF.RKALK in de handel is. Ook krijgt men wel aangeboden SCHELP KALK (dit is ook gebluschte kalk) en SCHELPKALKBLOEM (een bijzon der fijn, hoog-procentisch product) De poederkalk is fabriekmatig gle- bluschte kluitkalk (van het gebrande na tuurproduct kalksteen). Het moet min stens 75 pet. van de oplosbare kalksoort bevatten. Zoo ook de schelpkalk (van ge brande schelpen en dan gebluscht) en de schelpkalkbloein; die gaat meestal wat hooger. Het gaat hier niet om, op de; scheikundige samenstelling dezer produc ten in te gaan. Het voornaamste, wat we er van weten moeten, is, dat deze pro ducten oplosbaar zijn in het bodemvocht., En ieder zal begrijpen, dat oplosbare kalk zich vlugger in de bodem verspreidt dan onoplosbare. Deze kalksoorten zijn voor at hierom snelwerkend en voor kleigrond opgebouwd uit uiterst fijne deeltjes, waar de voedingsstoffen langzaam indrin gen, zijn deze Kalkmeststoffen het meest geschikt. In zandgronden met hun snelle ADMIRAAL CHATF1ELD De Opperbevelhebber van de En- gelsche vloot. Admiraal Chatfield was dc ver tegenwoordiger van Engeland op de conferentie inzake het Middelland- scfie Zee - probleem te Nyon. TEXELS POLDERLAND STRANDMETING Sinds het jaar 1850 wordt het strand langs de Noprdzee over zijn heele leng te jaarlijks gemeten, waartoe strandpa- len op afstanden van 1000 M. van elkaan zijn geplaatst. De meting, welke vanwege de dienst van de Rijkswaterstaat geschiedt, geldt zoowel de voet van het duin als de hoog- en laagwaterlijnen. De uitkomsten worden in daartoe be stemde registers vastgelegd. Van deze re gisters berusten afschriften bij de hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswater staat in de directie N.-Holland te Haar lem en bij de ingenieur van de Rijkswa-i terstaat in het arrondissement Hoorn te Hoorn. DUINBEPLANTING De aan het Rijk behoorende duinen op ons eiland worden, met inbegrip van die langs het Horntje en vandaar tot en met het z.g. Molwerk vóór het Hoornder - Nieuwland, alsmede met inbegrip van de Stuifdijk op de Hors, van rijkswege on derhouden door beplanting met helm en stroo en door het stellen van schermen van riet, rijshout, of dennenhout langs de duinvoet, op en in de kale, schaars be groeide ot uitstuivende gedeelten en ter plaatse van nieuwe stuifdijken op het breede strand. 4 waterverplaatsing hebben we liever kalk soorten, die minder snel werken en we maken daarvoor dan keus uit de andere groepen: kalkmergels of andere kalk meststoffen. KALKMERGEL Kalkmergel is eigenlijk een grondsoort, die voor het grootste deel uit kalk be staat in de onoplosbare vorm. Er zit dik wijls wel tachtig pet. van die onoplos bare kalk in. Deze komt echter overeen met slechts plm. 45 pet. van de oplosbare kalkvorm. Daar mag men wel goed aan denken. Gewoonlijk wordt aangeraden, zoo te rekenen: 100 K.G. mergel staat gelijk met 70 K.G. gebluschte kalk en met 50 K.G. ongebluschte kalk. Hoe fijner de kalk in mergel verdeeld is, hoe gemak kelijker het tot een oplosbaar prodtict kan worden gemaakt in de grond, dus hoe vlugger en beter het werken zal. [Jaar- om is een voorname eisch, die we aan mergel stellen, dat het voldoende fijn- meel bevat. Dat moet minstens 75 pet. zijn. Bij verkoop worden danook twee dingen opgegeven: fijnheid en gehalte. Er zijn ook mergtelsoorten in de handel met lage gehalten. Er zitten dan veel zand- ot kleideelen in. Deze zijn voor Texel,, om de hooge transportkosten, veel te duur. Tot de derde groep, de „andere" kalk meststoffen, behooren: SCHUIMAARDE, SCIK SILICA KENC1CA en MAGNESIA-MERGEL. Hierover de volgende week. E. v.d. B. TEXELAARS BOVEN DE ZESTIG AAN HET WOORD. dat de Groeneplaats niet bestraat was; dat er groote lindeboomen stonden welke helaas moesten worden geveld. dat de marktgelden ten voordeele van het Weeshuis kwamen; dat in die tijd de weesjongens voor het plaatsen van de markthekken zorgden; dat deze hekken op het erf van het Weeshuis geborgen werden en dat ze mooi geschilderd waren; dat de varkens, die gemarkt werden, niet zelden gaten woelden in het niet be- harde marktterein en dat het de taak van; de weesjongens was, die gaten te dichten, P. L., 74 jaar. r. IAIs het staat In de Texelsche Courant. VOORHEEN EN THANS. Alleen aan de Zuid- en Oostzijde be staat alzoo de zeewering van het eiland, uit dijken. DE POLDERS De polders, waaruit thans het heele eiland, met uitzondering van de duin- èn mientgronden, bestaat, zijn de volgende: De Dertig Gemeenschappelijke polders. Het Weezenspijk. De K«il Het Hoornder-Nieuwland. De Prins-Hendrikpolder. Het Burger-Nieuwland. Waalehburg. Eierland. De Eendracht Dc Volharding (weer door de zee heroverd). DE DERTIG POLDERS Het biezonder reglement van bestuur voor het Waterschap De Dertig Polders opgenomen in prov. blad no. 113 van 1935, geeft de volgenjde „omschrijving) van het Waterschap": De Dertig Polders grenzen ten noor den, met dc polder het Noorden, aan de zuidelijkste buitenteen van de Eierlandsche dijk en wel van de polder Waalenburg af tot aan de dijk van de polder de Een dracht:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1