No. 5196 51ste Jaargang Zaterdag 16 Oct. 1937 J SIT? EERSTE BLAD. Berouw en Spijt. REIST PER WACO Brieven van Texelaars in den Vreemde. Ik weet er nog van ABONNEMENTEN: ADVERTENTIEN: TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 75 Ct per 'e Maanden Franco p. pest door g-heel Nederland l>— p. 3 maanden Lo :se nummersa 4 et DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V v/H LANGEVELD&uE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 60 Ct. Iedere rogel meer: 12 St. Dezelfde advertentie 4 maa1 goploatst wordt 3 maal berekend 0n abonnement 'agere regelprljt ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°11 POSTGIRO N°. 652 POSTBUS: N° 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii llllllllllll VOOR DE ZONDAG lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll Berouw en §pijt hebben lang niet altijd dezelfde beteekenis. Immers, aan berouw gaat altijd vooraf erkenning van eigen schuld en bij, spijt is dit niet altijd bet ge val. Beide veroorzaken pijn en kwelling, maar de mensch heeft die onvermijdelijk* door te maken bij het voortschrijden op zijn levensweg. Berouw wroet wel zeer diep in het zieleleven in en zijn stem is moeilijk tot zwijgen te brengen; maar,, indien het oprecht en waar is, bergt hei de kiem van een betere toestand. De mensch, die berouwvol treurt, voelt, dat in hem een zuiveringsproces zich vol trekt; hij is er zich van bewust, dat het' standpunt, hetwelk hij thans inneemt, hoo- ger is dan het voorgaande en dat, wat eenmaal geschied is, niet meer zal be hoeven te geschieden. Eén dwaalweg uit velen is voorgoed voor hem afgesloten en hij zelf voelt zich in staat de kracht' voort te brengen, die elke verdere stap in die richting zal verhoeden. Anders is het met spijt, omdat daar de krachtige prikkel der zelfbeschuldiging, kan ontbreken. Dan blijft ook de troost; uit, die het bewustzijn van beter inzichj met zich brengt. We hebben het niet in onze macht om een herhaling te voor komen, omdat het zeer wel zijn kan, dat' we naar het beste weten van het oogen-> blik hebben gehandeld. Toch ondervin den wij de grootste droefheid over het gebeuren en zouden er alles voor willen geven, indien het niet was geschied. Het feit, dat we betreuren, doemt telkens en telkens weer uit het verleden op; het blijft een teere plek, waarlangs onze her innering nimmer kan lieenglijden zonder' de halfgesloten wonde opnieuw te doen, open gaan. Want meestal was een, die we liefhadden, het slachtoffer ervan. ZONDAG, 17 October 1937. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaahv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| ZONDAG Onderneem niets, of breng het ten einde. MAANDAG Het komt er niet op aan, hoe oud men is, doch hoe men oud is. DINSDAG Veel van het kwaad, dat deze wereld bedreigt, komt voort uit woorden. WOENSDAG Plicht schraagt de meesten in het le ven; zonder deze steun zouden zij ineen storten. DONDERDAG Op de dag, dat ge u bewust wordt, dat ge niets weet, zult ge beginnen te weten. VRIJDAG Alleen hij voedt zijn kinderen goed op, die daarbij bemerkt, dat zij in menig op zicht hem opvoeden. ZATERDAG Het zalige der bewondering ligt niet daarin ze te ontvangen, maar ze te verdie nen. Johannesburg, Oct. 1937. Over Kafferbier met een "kleine en groote „skop". Aan de rand van de groote goudstad wonen de kaffers in de grootendeels door hen zelt gebouwde dorpen, lokasies ge- heeten. Het zijn maar armoedige ge bouwtjes, bokkig, met platte blikken da ken, die meestal uit maar één vertrek bestaan. Hier leeft de kaffer, die over dag in de stad of duizenden voeten diep daaronder werkt. Hoe dit altijd interes sante volkje leeft en streeft heb ik reeds verteld. Ditmaal wil ik u eens op leen donkere avond meenemen naar een ach terplaatsje in een van hun dorpen, om u een beeld te geven van ontstellend drankmisbruik, dat zijn weerga niet vindt. Beschut door de duisternis gaan we er op uit. Eerst baggeren we door de zand straten. Hier en daar brandt achter de kleine ruitjes een lichtje of speelt een, kaffer een wijsje, dat geen wijsje is, maan een deuntje, eigenlijk nog niet eens, zoo als zijn muzikale knobbel het hem in geeft, maar zooals zijn vingers het „per ongeluk" tokkelen. Via een paar slobjes en een klein morsig stukje grond, komen' wij op een vuil achterplaatsje. En zie hier, lezer, de (geheime) tapperij van de kaffer. Behalve een groepje van deze bruine zonen met hun platte neuzen is is er niets anders te zien dan een paar leege busjes en een petroleumpomp. Muis stil zitten zij bij elkaar, wachtende op het heerlijke vocht, dat hen later als ra zende duivels door de straten laat rennen en hen bij de meeste aanleiding een vlijmscherp mes in het een of andere slachtoffer doet drukken. HET IS VERBODEN Het is dc kaffer streng verboden drank te koopen of het zelf te brouwen. Maar.... waar hij zich juist maar voor drie dim gen interesseert, vrouwen, ossen en bier, is het juist zoo ontzettend moeilijk om| te zorgen, dat dit verbod nageleefd wordt. Bijna overal wordt heimelijk drank „ge stookt". En was het nog maar drank. Het grootste gedeelte is vergif, dat al leen niet direct doodelijk werkt. i Heel groot is het aantal liters, dat da gelijks in beslag genomen wordt. Edoch, evenals in Europeesche landen het smok- len welig blijft tieren, ondanks uiterst streng toezicht, zoo blijft ook hier de drank„stokerij" op dezelfde verontrus tend groote schaal doorgaan. En in slim heid doet de kaffer niet voor de wit man onder. En het vuile achterplaatsje is één der voorbeelden van hun vindingrijk heid om aan de speurders een minimum- van kans te geven, het voor hen zoo kostelijke vocht te achterhalen en te ver nietigen. MAAR HOE SLUW. In een kring zitten zij om een dood gewone petroleumpomp, zoo'n gewoon handpompje, dat een ieder kent, die thuis achter de woning een vat benzine of pe-> troleum heeft liggen. Een meid pompt Vlug de bekers, de leege bussen, vol. Maar waar komt de drank vandaan? Wel èen meter diep zit een tank in de grond ge graven, dikwijls bijna 400 liter groot. Een buis loopt naar de oppervlakte, echter juist laag genoeg om deze met leen „klip", een stuk steen, te bedekken. Komt; er nu onraad, dan wordt de pomp uit de buis getrokken en het gat weer dicht gemaakt, onverschillig met wat men bij de hand heeft. En mocht er soms wat zand in de tank komen, dat zal het gis7 tingsproces niet schaden. Er gebeuren wel andere dingen met dit „kostelijke vocht". Hierover in volgende brief. SIEM DE WAAL Alle soorten INKT, inktlinten 4 voor ELKE schrijfmachine. 4 BOEKHANDEL PARKSTRAAT. 4 ||||||!||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Iiiiiii!iiiiiii|||||| llllllllllll HYGIENE en VEILIGHEID, llllllllllll ijjj||>iiii>iiiiiiiii;iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||j||| DOOR SLECHT DRINKWATER DRIE DOODEN. Sinds eenige dagen zijn opnieuw typ- phusgevalleu geconstateerd te Anjum, ge meente Oostdongeradeel, en drie patiën ten, die naar de besmettingsziekenbarak' te Leeuwarden werden vervoerd, zijn al daar overleden. Voor ongeveer negen jaar kwamen in hetzelfde dorp Anjum ook typhusgevallen. voor, waarbij eveneens drie patiënten aan deze gevreesde ziekte overleden. Algemeen is het vermoeden, dat de haard der bacillen te zoeken is in de vele mestvaalten en vuilnisverzamelingen, wel ke nog binnen de bebouwde kom van) het dorp Anjum voorkomen. Ook het feit, dat het dorp niet is aan gesloten aan het net der waterleiding en dus voor consumptie opgevangen regen water dienst moet doen, dan wel, dat uit putten het water wordt opgehaald, wil men als één der oorzaken van deze; nieuwe gevallen aanmerken. Thans is met de opruiming der mest vaalten en vuilnisverzamelingen een aan vang gemaakt. (Telegraaf.) DR. H. BRUNING. De voormalige Duitsche Rijkskanse lier, die aan de Oxford Llniversiteit te Engeland eenige voordrachten hield. WOORD EN DAAD - Goedgekeurd wordt begrooting Alg. Armbestuur 1911, sluitende met een be drag van f 5093. De jaarwedde van de vader en moe der in het Gesticht wordt met f 50. verhoogd. Vaststelling gemeentebegrooting 1911, sluitende met een bedrag van f73695,De jaarwedde van de ambte naar ter secretarie C. Jonker wordt mét f 100 verhoogd en ingang 1911 op f700' gebracht. Het Alg. Armbestuur zal voor 1911 f3000 subs, ontvangen. Kohier schoolgelden o.l. scholen 4e kw. 1910 op f371.vastgesteld; idem, Sept. t.m. Dec. voor de Mulo: f431. Benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken aan de herhalingsschool te Oost mej. A. R. Kluit te Oosterend. Op verzoek eervol ontslag verleend aan mw. C. Dogger, hulptelegraafkan- toorhoudster te Den Hoorn. In haar plaats benoemd mw. A. Dogger. Besloten tot aankoop van het Alg. Weeshuis de modderpoel te Oudeschild, gelegen naast de woning van fle heer) Staman. Zal met grond uit de uit te baggeren Schildsloot worden gedempt. Overgegaan wordt tot aankoop van diverse perceelen grond aan de Waalder-» weg en wel ter verbreeding; 4.06 vk. M. van P. Witvliet voor f8.05 13.00 vk. M. van H. C. Smit, voor f26.— 96.20 vk. M. van Nic. Lap, voor f 144.30. 226 ER WAS EENS. een molen hij De Cocksdorp. Hij dateerde van het begin dei- vorige eeuw. In Augustus 1920 werd hij toen eigendom van Qebr. Dros door brand ge-* heel vernield. ||||||lllllll!linillllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!lll!llllllllllllllllllll||lll IHIII TEXELAARS BOVEN ||||ll Illlll DE ZESTIG AAN HET IHIII IHIII WOORD. Illlll HIHIiiiiiiiiiniiiiWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiilllll: dat er aan het Suikerwegje een korenmolen stond, eigenaar Jac. Siemens/. Verberne; dat deze molen Zeemanslust heette; dat deze molen vaak als uitkijkpost dienst deed; met een verrekijker gewa pend Idom men er op om naar de sche pen op zee te kijken; - dat deze molen lange tijd met slechts twee wieken draaide; dat de molen, na geruime tijd aan weer en wind te zijn overgelaten, door C. Rijk gesloopt werd. Jb. Z., 91 jaay. VAN TEXELS RAAD. 25.00 vk. M. van A. C. Keijser voor f 13.50. Samen voor f 190.85. Besloten (63 st.) na breedvoerige bespreking tot onbewoonbaarverklaring van de woning van M. en P. van der Vliet in hgt Koogerveld. Afwijzend wordt be schikt op het advies van de Gezond heidscommissie tot onbewoonbaarverkla ring van de woningen, bewoond door J. Spigt Hz. en C. de Ridder, eveneens in het Koogerveld. ZATERDAG 24 DECEMBER 1910. Afwezig: de heer Bakker. Voorz. deelt mee, dat havenmeester Beumkes tot buitengewoon gemeente veldwachter werd benoemd. Vaststelling suppl. kohier honden belasting 1910: f 18. Herkozen de aftredende leden Alg. Armbestuur: C. C. Bakker, C. Stoepker en mw. O. Duinker. Herkozen als regent Alg. Weeshuis: Q. D. Kikkert, als regentes mw. T. Daal der—Bakker. Op verzoek eervol ontslag verleend, aan mw. B. Tabeling als onderwijzeres; te Midden-Eierland. Blijkens de uitkomsten van de 9e alg. tienjaarlijksche volkstelling bedraagt het aantal zielen in deze gemeente thansi 6255, zoodat het aantal leden van de raacf thans met twee moet worden vermeerderd. 227

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1