Oe Hieuwe Texelsche Courant (Bogen. Kent u Texel? No. 5199 51ste Jaargang Woensdag 27 Oct. 1937 O EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 De Nieuwe Pachtwet. ABONNEMENTEN ADVERTENTI EN: VAN OVER DE GRENS. BAROMETER STIJGT EN DAALT TE LONDEN. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huls gelezen. TEXELSCHE COURANT OEN BUR(i: 75 Ct per *3 Maano*n franco .3. pest door g"heel Nederland l» o 3 maanden Lo se nummeiM 4 t> DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJN"! WOENSDAG EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V v/H LANGEVELD ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 60 Ct Iedere regol moer: 12*3t. Deze'fde advertentie 4 maa' geplaatst wordt 3 maal borokond 6i| abonnement 'apert» rogoipr is ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.1t POSTGIRO N°. 652 POSTBUS: N° It is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 29 30 31 1 2 3 4 Nov 4.07 5.2S 6.35 7,21 8,03 8,47 9,15 LICHT OP RI|WIELEN en RIITUIGEN 5,09 ft ft ft Vriendelijkheid is een zeer aan- ft ft trekkelijke eigenschap van de EB ft mensch, maar liever stug dan ft! ft valsch. ft ft ft tl AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Toen Woensdagmiddag de heer Maisky, Russisch ambassadeur bij het hof van St. James, het Engelsche ministerie yan bui- tenlandsche zaken betrad, om aan de! zitting van de sub-commissie voor de; niet-inmenging deel te nemen, toonde bijl zich een slecht profeet, wijl hij op de vraag, hoe volgens zijn meening de kan sen van de niet-inmengingscommissie ei voor stonden, verklaarde: „The corpse is not buried yet" Het lijk is nog niet ter aarde besteld. Want er gebeur de, wat niemand verwacht had: het lijk: gaf nog een feeken van leven en wel verrassenderwijs via de mond van de Ita-, liaansche vertegenwoordiger Grandi, die juist een dag te voren het tocli al zoo brooze leven van de niet-inmengingscon ferentie geheel scheen uitgeblazen te heb ben. Wat Mussolini plotseling bezielde, - om nu toch de Fransch-Britsche voor stellen als onderwerp van bespreking te' aanvaarden, is niet geheel duidelijk. Som migen spreken van een door Berlijn op, Rome uitgeoefende druk. Maar hoe dit overigens ook zij: Woensdagmiddag steeg de politieke barometer te Londen aan zienlijk en dit kwam ook tot uiting in de. zeer gematigde rede, welke Eden Don derdag in het Lagerhuis hield en het daarop volgende tamme debat. De leiders' van de oppositie wilden de Engelsche regeering kennelijk een kans geven om de nieuwe mogelijkheden op een vriend schappelijke regeling van de vrijwilligers- kxvestie ten volle te gebruiken en ont hielden zich derhalve van felle anti-lta- liaansche uitlatingen, daarmee blijk ge vend van een groot verantwoordelijk-- heidsgevoel. Het blijft echter de vraag, hoe de oppositie zich gedragen zou heb ben, indien de Lagerhuiszitting eenige dagen later plaatsgevonden zou hebben. Want Vrijdag daalde de politieke barome ter weer even snel als hij Woensdag ge stegen was. In de zitting van de niet-in- mengingscommissie verklaarde Grandi n.l. plotseling, dat zijn regeering wel de be handeling van het Fransch-Britsche voor stel had aanvaard, maar dat dit slechts was geschied onder voorwaarde, dat de andere regeeringen hetzelfde zouden doen. Dit was een uitdaging aan het adres van de Russische ambassadeur Maisky, - die overigens niet aarzelde de handschoen op te nemen. Hij verklaarde, dat de Sov jet-regeering de politieke verantwoorde lijkheid niet kon aanvaarden voor de voor stellen, zooals ze ter tafel waren gebracht en in het bijzonder voor wat betreft de' .Wat kunnen oogen al niet verraden, verbergen of liegen. Oogen leggen soms een ziel bloot. Oogen onthullen ons vaak meer dan de mond. Oogen brengen geluk en onheil In de drukke straat schuifelen menschen elkander voorbij... in een café blikken vele vreemde oogen rond. Een huiver bevangt ons bijwijlen als we zoo'n blik van een vreemde op vangen in eigen oogen, of twee blik ken van anderen elkaar zien kruisen. Een ongekende boosheid wordt ons onthuld.... een verachtelijke karakter trek verraden. Menschen, die onze achting bezaten, worden met en in één oogenblik verachtelijk. Oogen zijn er, vol mededoogen. Maar ook vol geniepigheid. Terwijl de mond gesloten blijft, onthullen de oogen ons vaak weer zinwekkende eigenschappen. Voorzichtig dus. Een gewaarschuwd man telt voor twee. PRINS TEH. De chef van liet Japansclie leger in Mongolië, die. naar verwacht wordt, zal worden benoemd tot hoofd van de Mongooische staat, welke Japan voornemens is tusschen Noord-China en Buiten-Mongolië te stichten. toekenning van oorlogsrechten en de sym bolische terugtrekking van een aantal vrij willigers. De Russische regeering ver werpt gelijke aantallen en wenscht, dat op zijn minst yijf Franco-vrijwilligers te gen ctn rcgceringsvrijwilliger worden te ruggetrokken. Op aandrang van Eden matigde Maisky zich tenslotte" wat. Hij zeide, dat verwerping van het beginsel aanvaarding van bijzondere punten niet bij voorbaat hoefde uit te sluiten. Maar daarmee was de zaak natuurlijk geenszins opgelost. Bovendien daagde er nog een tweede moeilijkheid op: zou de commissie gebon den zijn aan de getallen, welke de inter nationale commissies, welke in Spanje de vrijwilligers gaan tellen, zouden vaststel, len Grandi, er klaarblijkelijk van over tuigd, dat de commissies wel eens tot een heel wat hooger cijfer zouden kunnen ko men dan de 40.000, door de Italiaansche regeering opgegeven vrijwilligers, ver klaarde, dat Italië deze cijfers niet bij voorbaat wilde aanvaarden. WAT VOOR NUT, vroeg daarop Eden terecht, heeft het dan voor het tellen commissies uit te zenden, wanneer men zich bij haar bevin-i dingen toch niet wil neerleggen. Aldus zit men weer in het moeras. Londen zegt, dat het de toestand no^< niet hopeloos inziet. Laten we hopen, dal men in de Engelsche hoofdstad niet te optimistisch is. We geven hier de eerste twee reproducties van een reeks van voorloopig twaalf foto's en leggen ze onze lezers voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze fo to's dan? Als prijzen loven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. een w LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAME. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onderl. Rundveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Paarden verzekering D.E.L. H.H. Veehouders! wordt allen lid! WAT ER IN SPANJE GEBEURT Geheel op de achtergrond van de be drijvigheid in de „hooge" politiek, welke te Londen valt waar te nemen, wordt er. in Spanje verder gestreden. Het is aan Franco met behulp van zijn Italiaansche „vrijwilligers" thans gelukt een nieuw mi litair succes te behalen: Gijion, het bol werk van de Asturische mijnwerkers is in zijn handen gevallen. Daarmee kan men de strijd in het Noorden als beslist be schouwen. Het is nu waarschijnlijk, dat de strijd zich in de naaste toekomst om Madrid zal concentreeren. Het Fransche blad L'Oeuvre, waarvan beweerd, vordt, dat het met de Fransche regeering in nauw contact staat, wist reeds „uit vol komen betrouwbare bron" mee te deelen, dat Franco thans moeite doet, om nog eens honderdduizend soldaten en hon derd vliegtuigen van Mussolini los te krij gen voor het offensiet op Madrid, dat nog voor het einde van liet jaar verwacht kan worden. Dit zou dan ook de reden geweest zijn van de plotselinge inschik-, kelijkheid van Mussolini te Londen. De duce zou n.l. voorloopig slechts tijd wil len winnen. De toekomst zal leeren, wat er van dit alles waar is. i DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN Op het oorlogstooneel in het verre oos ten blijven de Chineezen dapper tegen-i stand bieden aan de Japansche verove-' raars. Ondanks al hun daartoe in het) werk gestelde pogingen gelukt het de Ja panners niet aan het front van Sjang hai vorderingen te maken en zelfs in hel. Noorden, waar zij tot nog toe succes op succes behaalden, schijnt het hun thans: wat minder naar den vleeze te gaan.' Het wachten is nu op de besluiten van de conferentie, welke op grond van het negen-mogendhedenverdrag tegen 30 Oc tober te Brussel bijeengeroepen is. Ook Japan heeft daartoe een uitnoodiging ont vangen, maar het is niet zeer waarschijn lijk, dat het zich te Brussel zal doen ver tegenwoordigen. RADIO. Morgenavond, Donderdag, in de pauze van het Concertgebouw-orkest (Avro 8.1510.30), spreekt Dr. W. O. N. van der Sleen, de bekende wereldreizi ger en natuurvorscher, over zijn reis naar, Zuid-Afrika. - Nu reeds is uitgemaakt, dat op Oude jaarsavond de Vara en de N.C.R.V. uit, zenden tot een half uur na middernacht. K.R.O. en A.V.R.O. krijgen daarna tot 2 uur 's nachts gelegenheid. Eindelijk is hij er dan. Dc lijdensweg, die deze wet achter de rug heeftj gelijkt» veel op die bij de verschijning van de| wet op dc N.V. Het is een wet gewonden/ met een sterk sociaal-economische in slag, een wet, die diep in de materie der pachtovereenkomsten ingrijpt. Hij da teert van 31 Mei 1937. en is nog niet in werking getreden. Wat opvalt is: le. De wettelijke rechten, die aan dc pachters zijn toegekend, kunnen niet bij overeenkomsten buiten werking gesteld, worden. Alle bepalingen, die hieronder1 volgen, zijn dwingend recht. En vaak! eenzijdig ,d.w.z. alleen dwingend, wan neer de pachter hierdoor beschermd wordt. 2e. De groote taak, die de rechter bij eventueele kwesties toebedeeld krijgt. i De pachtwet geldt niet voor overeen komsten betreffende los land van minderi dan >/i H.A. met een prijs beneden dc' vijftig gulden per jaar. Dc belangrijkste bepalingen luiden als volgt: Een pachtovereenkomst eindigt alleen tengevolge van een opzegging van pach ter of verpachter met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn. Ook wan neer het pachtcontract voor een bepaalde tijd is aangegaan, Vindt nu de opzeg ging plaats door de verpachter, dan heeft de pachter het recht om hiertegen een vordering tot nietigverklaring der opzeg ging bij de rechter aanhangig te maken, Deze weegt de wederzijdsche belangen tegen elkaar en beslist dienovereenkom stig. De wet onderscheidt in dit geval de termen ernstig, niet zeer ernstig, en, zeer ernstig. Wanneer de verpachter n.l. ernstig in zijn belangen geschaad wordt,; dan wijst de rechter de vordering af, tenzij de pachter door het eindigen van de pachtovereenkomst zeer ernstig in zijn( belangen wordt geschaad en schadever-, goeding hier niet tegenop kan wegen. De rechter oordeelt dus zuiver naar de be langen van de beide partijen. Duidelijk blijkt hier reeds uit de groote belang-,' rijkheid van het inzicht van de rechter., De vordering inoet geschieden binnen 'n maand na de opzegging. De vordering) wordt afgewezen ais de pachter zijn ver plichtingen niet behoorlijk heeft nageko men of als in een contract vermeld stond, dat bloedverwanten van de ver pachter het gepachte zelf in gebruik kun nen nemen en indien de paent tenminste vijf jaar geduurd heeft. De pachter is niet bevoegd de nietigverklaring van do opzegging te vorderen, indien deze is ge-1 schied in liet jaar, dat volgt op elk tien jarig tijdvak van de duur der pachtover eenkomst. Ook kan door tijdsomstandig heden een pachtovereenkomst van éeii der partijen onredelijk worden. Beide hebben in zoo'n geval het recht een vordering tot wijziging in te dienen. Een pachtovereenkomst geldt steeds te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en moet, op straffe van nietigheid, schrifte lijk worden aangegaan. Een overeen komst voor bepaalde tijd is alleen toege-. staan voor de duur van ten hoogste een jaar met de bedoeling, dat de verpachter zich een meening kan vormen omtnent hem, aan wie hij zijn land verpacht heeft, een soort proefpacht dus. Dit moet even wel aan een bevoegde rechter aange vraagd worden. FRED. v.d. M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1