Het is uw aller belang TRIUMPH Kent u Texel? f E EL TEXEL WEET HET No. 5200 51ste Jaargang Zaterdag 30 Oct. 1937 de 1 cent sigaret die over alle andere triomfeert Leest Zaterdag 6 Nov. I. Als het staat in de Texelsche Courant. EERSTE BLAD. Abonneert U op dit blad. Vreest 't rumoer niet. De advertentie op deze zelfde plaats. Ik weet er nog van REIST PER WACO De nieuwe Pachtwet. ABONNEMENTEN ADVERTENTIËN: TT Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis geleien. TEXELSCHE COURANT OEN BURG: 75 !t- per Maanden t-ranco ,o. post door g-heel Nederland I» p 3 mmnden Lo se nummer» 4 Cl DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJN! WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V v/H LANGEVELD A „E ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 60 ct. Iedere regel moer: I2$t. rwe'Mo advertentie 4 mua' gopiaatst wordt 3 maal berokend 0i abonnement lagere rngeipr.,& ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN VOOR DE ZONDAG Vreest het rumoer niet van het bezige leven en ontvlucht niet het lawaai van de nijvere arbeid. üaat niet uit de weg voor de davering van de moderne tijd en ijlt mee in het tempo van de nieuwe dag. Weet de stilte in uzelt te vinden, want alleen wie deze stilte kent vermag het hoogste geluk te vinden. Maar zet u dan, ook met heel uw hart aan uw taak. Leg u toe met hart en ziel op de volledige; vervulling van uw dagelijksche plicht. Onze eeu.w is een eeuw van snelheid en gedaver en we leven er midden in. We moeten mee we moeten deze eeuw beheersohen. Daarom mogen wij niet terugschrik ken voor de geruchten rondom ons en de geweldigheid van ons uur. Slechts zij, die de volheid van de dag- strijd doorleefden, genieten ook ten volle de stilte van de avond. ZONDAG, 31 October 1037. VOOR HOOFD EN HART ||||||:iliilllilli!illllllllllllllllli::ill;llllllllll!!:i!lllll!l!lllllll!!!l!lllllllllllll!li|||i| ZONDAG De verbeelding beheerscht de wereld. Napoleon. MAANDAG Deugd dient bij de vrouw groot en krachtig te zijn, want zij moet vaak voor twee toereikend wezen. Carmen Sylva. DINSDAG Wantrouwen is een zware wapenrusting, die meer belemmert dan beschermt. WOENSDAG Men leere niet alleen begrijpen, doch ook het begrepene uitspreken. Comenius. DONDERDAG Dankbaarheid is een bloemke, dat in weinig hoven bloeit. Guido Gezelle. VRIJDAG Er is vreugde zelfs in smart; en de zelfde herinneringen, die lange droefheid' geven, kunnen deze ook verzachten. ZATERDAG Goud krijgt geen vlekken. Illlll TEXELAARS BOVEN llllll DE ZESTIG AAN HET WOORD. dat er in de Warmoesstraat, tegen over het perceel, thans bewoond door dokter Boswijk, een groot houtstek stond, beheerder J. Schepels; i dat de varkens in de Kantoorstraat in de Waag van KL Plevier gewogen wer den; - dat de dieren aan alle vier pooten, gebonden werden opdat ze bij liet we gen geen „kuren" zouden uithalen; dat er ook wol werd gewogen; dat Den Burg een brandspuit had, waaraan zich zes lange staken bevonden., Deze werden, als er gespoten moest wor-, den, door mannen in de rondte geduwd; - dat Wilner, wonende op Ons Genoe gen, mij vertelde, dat hij van de laatste brandmerk-strat getuige was geweest. Er, was op de Vischmarkt een hooge tribune gebouwd, waarop een ingezetene, die we gens het stelen van een schaap gebrand-i merkt zou worden, met de handen om hoog was vastgebonden. De veroordeelde werd een gloeiend ijzeren stempel op de rug gedrukt. Van de voltrekking var» zulke straffen, was, volgens Wilner, steeds veel publiek getuige. Jb. Z., 91 jaar. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. O Handelsinformatie- en Incas- sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1864, biedt in deze tijd groote voordee- len. Een volledig prospectus, O waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- sche zeer verzorgSe courant wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. O O Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- ten worden. a EE Beleefd verzoek aan adverteer- EE ders. Zendt uw adv.-opdrachten EE EB VOOR Dinsdagmorgen 10 uur.- EB EB LIEVER nog: Maandag reeds. JE gj HOE LAAT AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11/20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. LUCHTLIJN TEXEL-AMSTERDAM. Van heden af is de dienst op alle werk dagen Van Texel: 9.40 en 15.50. Van Amsterdam: 8.50 en 15.00. TELEFOON: N°. 11 POSTGIRO N° 652 POSTBUS: N° 11 No. 3. We geven hier weer twee reproducties van een reeks van voorloopig twaalf foto's en leggen /e onze lezers voor met de vraag: Kent LI Texel? Zoo ja, waar maakten we deze fo to's dan? Als prijzen loven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. No. 4. De verpachter is verplicht binnen 8 dagen na het aangaan der overeenkomst een door partijen onderteekend of nota rieel afschrift van de overeenkomst aan, de in pachtzaken bevoegde rechter te doen toekomen. Wanneer de rechter van oor deel is, dat de verplichtingen voor de pachter van zoodanige aard zijn, dat een redelijk bestaan uit de opbrengst van heti gepachte niet mogelijk is (TE HOOGE PACHTPRIJS), dan roept hij beide par tijen op een door hem bepaald tijdstip (uiterlijk een maand na ontvangst van genoemd afschrift) op. Wanneer de par tijen toestemmen in een verlaging, wordt1 dit in de vorm van een procesverbaal neergelegd; stemmen partijen niet toe, dan verklaart de rechter de pachtovereen komst nietig. In de praktijk zal dit con trolerecht neerkomen op de bevoegdheid van de rechter tot prijszetting langs in directe weg. Ten opzichte van eventueele vergoe ding aan de pachter voor verbeteringen^ die hij aanbrengt, een materie, die uiterst, moeilijk te regelen valt, is thans het vol gende besloten: De verpachter moet aan de pachter een vergoeding betalen voorj de verbeteringen, die hij aangebracht heeft in de laatst verloopcn 10 jaar, tenzij de pachter hiervan de vruchten geplukt; heeft, of de inrichting of de gedaante van het gepachte veranderd heeft. Elk/ beding, waarbij ten nadeele van de pach ter van het in dit artikel wordt afgewe ken, is nietig. Ten opzichte van het REM1SSIERECHT is bepaald, dat de verpachter een ver mindering van de pachtprijs moet toe staan, wanneer tengevolge van buitenge wone omstandigheden de opbrengst van het bedrijf aanzienlijk minder is geweest.. Dit recht vervalt 6 maanden na het ein digen van het pachtjaar. Een biezondere bepaling is, dat in biezondere gevallen de pachter een verhooging van de pacht prijs moet toestaan, n.l. wanneer de lasten van de overheid voor de verpachter hoo- ger worden alsmede wegens veranderde economische omstandigheden. Omtrent de OPZEGGING van pacht overeenkomsten is bepaald, dat dit moet' geschieden 18 maanden van te voren, en tegen een tijdstip, dat de pachter in staat gesteld wordt, de vruchten van het laat ste pachtjaar naar behooren te innen. Voor het geval een van de partijen OVERLIJDT, is bepaald, dat de dood principieel geen invloed heeft op 't voort bestaan van de overeenkomst tusscheni de wederpartij en de erven. Alleen wan neer de pachter sterft kan de verpachter of tie erven van de verpachter zich tot) de rechter wenden met liet verzoek dei loopende pachtovereenkomst te ontbinden. De erven van de pachter kunnen evenwel! ook verzoeken om één van hen als' pach ter aan te wijzen. Dit komt in de praktijk veel voor, als één der zoons van de) pachter in het bedrijf steeds werkzaam/ is en de andere kinderen niet. Zooals men ziet, is in deze wet de rechter een groote plaats toegewezen.! Voor dit soort zaken is een apart col lege aangewezen, n.l. de PACHT KAMER van het kantongerecht, bestaande uit dQ kantonrechter en twee deskundigen op pachtgebied. Deze worden aangewezen door de Koningin en gehoord door de Gedeputeerde Staten. Bij hooger beroep komt men bij het Gerechtshof te Arn-i hem, bestaande uit drie raadsheeren en, twee deskundigen. Cassatie tegen de uit spraak hiervan is niet mogelijk. Er zijn enkele overgangsbepalingen ge maakt. Voor oude overeenkomsten, voor! onbepaalde tijd aangegaan, geldt fietj oude recht gedurende twee jaren na het in werking treden; en die voor bepaalde tijd aangegaan gedurende deze tijd, doch: uiterlijk 1 Januari 1943. Hoe zal deze wet zich in de praktijk handhaven Om aan de toepassing te ont komen bestaan twee radicale middelen, n.l.: de eigenaar neemt zelf de exploitatie van het land in handen of verkoopt het) aan eenige landbouwers, desnoods onden hooge hypotheken. Verder is het gevaar niet denkbeeldig, dat deze wet het sleutel-* geld in de hand werkt. In deze wet vinden we geen bepalingen hiertegen. Alleen ci- vielrechterlijk kan hiertegen opgetreden worden. FRED. v.d. M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1