De Nieuwe Texelsche Courant cIdealist. Kent u Texel? No. 5201 51st" Jaargang Woensdag 3 Nov. 1937 m EERSTE BLAD. REIST PER WACO Lijst van op Texel voorkomende Paddenstoelen ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÊN: 4 ffl m Uw advertentie In dit blad wordt op Texel Ituis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT OEN BURüï75 Ct. per 'o Maanden franco o. pest door ge heel Nederland p 3 maande»» LO se nummers: 4 Ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJN! WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V v/H LANGEVELD ROOIJ DF.N BURG OP TEXEL Vun 1-6 regels: 60 Ct. ledore rogol meer; 12 Ct. De/e'fdw advertentlo 4 maa' geplaatst wordt 3 maal berekend 6u abonnement lagoro regelprijt ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNL N 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.tl POSTGIRO- N°. 652 POSTBUS: N° 11 is sinds 1 Jtili 1930 ta dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel mm (nam. ongeveer V» uur later 5 6 7 8 9 10 11 Nov 9.51 10.22 10.46 11,17 11,52 - 0.30 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 4 56 AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VAN OVER DE GRENS. OP DIPLOMATIEKE STRUIKELPADEN. I In de Londensche commissie voor de niet-inmenging kan men tot nog toe over een bepaald struikelblok maar niet heen komen. Dit struikelblok heet eenstemmig heidskwestie en is ontstaan, nadat Grahdi op een van de laatste bijeenkomsten als voorwaarde voor zijn medewerking aan het Britsche plan de eisclrhad gesteld, dat het door alle vertegenwoordigde mogend heden in zijn geheel moest worden aan vaard. Daar de Sovjet-afgevaardigde liet punt, waarin wordt voorgesteld oorlog-» voerende rechten toe te kennen voordat alle vrijwilligers uit Spanje zijn terugge trokken, niet kon aanvaarden, rees de moeilijkheid over de eenstemmigheid, welke ook weer de vergadering van 1.1. Vrijdag beheerschte. Ditmaal deed Von Ribbentrop het woord voor Grandi en hij stond daarbij nog sterker op zijn stuk dan de Italiaansche ambassadeur'Dinsdag tevoren had gedaan, met name voor wat betreft de verlangde eenstemmigheid over de Fransch-Britsche voorstellen. Maiski, de Russische vertegenwoordiger was intusschen niet geneigd tot deze een stemmigheid mede te werken en verklaar de, dat hij zich ten aanzien van de kwestie van oorlogvoerende rechten van stemming zal onthouden. De vraag rijst, of men thans zonder Rusland tot 'n aecoord zal trachten te ko men. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat Berlijn en Rome niets liever wen- schen. In Londen kan men in ieder geval; de meening hooren verkondigen, dat in het biezonder Berlijn Rusland uit de be sprekingen van de Spaansche kwestie wil wegwerken, om door deze uitsluiting te gelijkertijd de grondslag te leggen voor de afzondering van Rusland in het alge meen. Nu is de toestand op het oogien- blik zoo. dat Londen en Parijs, indier) Rusland halsstarrig blijft, waarschijnlijk liever de eenstemmingheidsregel zouden- opgeven, om het zonder Rusland te pro-: beeren, dan het heele plan op Rusland'p» verzet te laten stranden. Overigens moet' daarbij opgemerkt worden, dat deze be-> reidwilligheid, het zonder Rusland te stel len, nog eenigszins een afzondering van Rusland in Europa beteekent. Desondanks is de houding van Rusland voor velen on-i begrijpelijk. Rusland heeft er alle belang bij, het Britsche plan voor de terugtrek king der vrijwilligers te doen slagen en toch legt het aan de verwezenlijking van dit plan vele moeilijkheden in de weg.- Waarschijnlijk doet het dit, omdat het er van overtuigd is, dat het Rome en Berlijn met hun bereidwilligheid niet steeds ernst is. Eerst wil het de bewijzen van Duitsch- land's en Italië's eerlijkheid in handen- hebben alvorens het tot toekenning van de rechten van oorlogvoerende overgaat. In deze week, op de zittingen van Dins- De waarde van een idealist in het leven komt schrijnend uit bij zijn dood, als we zoo iemand, die het le ven opbeurt en vermooit, niet meer hebben. Er wordt soms smalend afge geven op een idealist. Het is „maar" een idealist, doch iemand die ons steeds het ideale voor oogen houdt, die ons de zon brengt in een leven vol narigheden, iemand, die de sclioo- ne zijde der dingen ons weet te ont hullen zoo iemand is een weldoener der menschheid. Hij spoort ons onwil lekeurig aan ons boven het lagere, het leelijke, óók boven het alledaagsche en het plat-materieele te verheffen. Laten we in het leven de idealist in eere houden. dag en Woensdag, zal wellicht worden beslist, of men de eisch van Rusland ter zijde zal stellen. Daarbij bestaat dam echter nog het gevaa,r, dat Rusland zich» in dat geval automatisch van zijn verplich ting van de niet-inmenging ontslagen zou achten. Dan zou er weer een geheel an dere toestand geschapen zijn, waarvan de gevolgen nog moeilijk zijn te overzien.- Zooals U ziet, laten de besprekingen in de Londensche Commissie nog veel ruim te aan allerlei politiek geharrewar. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN, Uit het Verre Oosten komen de laat ste tijd eigenaardige berichten, welke nu, niet direct van het oorlogsterrein afkom stig zijn, waar ondanks de terugtocht der Chineezen naar hun tweede verdedigings linie bij Sjanghai niet zoo heel veel ver- anderd is, maar die desondanks toch een, merkwaardig licht op deze oorlog werpen. Zoo kwam er in de afgeloopen week de geheel onverwachte wenk van de Japan- sche Minister van Buitenlandsche Zaken, aan China, dat men in Tokio bereid is •over de vrede te onderhandelen, indien, China daartoe de wensch te kennen geeft., Mag men daaruit afleiden, dat Japan eigen lijk deze oorlog niet verder wenscht ta voeren Een bevestigend antwoord kan men misschien vinden in een artikel van de Frankfurter Zeitung, geschreven, door de correspondent van dat blad te. Tokio Deze weet mee te deelen, dat men in Japan „verrast en geenszins verheugd, is over de gevolgen, welke een van de ve-. Ie kleine botsingen in de nabijheid van Peiping heeft gehad". De correspon-' dent verklaart: „Men heeft in Japan het uitbreken van een dergelijke oorlog niet voorzien. Dit geldt niet alleen voor de economische en politieke kringen van het land, die in iede re groote oorlog voor Japan vele gevaren zagen, maar het geldt ook voor de leiding) van leger en vloot". De correspondent zegt verder, dat men aan Japanscne zijde in den beginne geheel' eerlijk was, toen men slechts van een, „botsing in Noord-China" en later van een „tweede Sjanghai-botsing" sprak. Eerst het ingrijpen van de Chineezen, dat daarop volgde, deed de Japanners hun meening herzien. „Maar toen de leidende politiek en economische kringen in Tokio en Osaka, de gevaren van een versmelting van do botsingen in het Noorden van China en in Sjanghai tot een groote nationale oor log tusschen de beide naties inzagen,, was het reeds te laat, want deze oorlog was, zij het ook ongewenscht, tot een feit geworden. Men moest zijn meening over het onvermogen van China tot een grootsche verdediging van het land her zien. Eveneens moest men spoedig de hoop opgeven, dat Japan met betrekke lijk weinig strijdkrachten in twee of drie maanden de nu tegen geheel China ge richte strafmaatregelen tot een einde zou kunnen brengen". Het schijnt, dat men zich thans in Ja pan van de eerste schrik hersteld heeft en ondanks alles op een beslissende over winning blijft hopen. Maar anderzijds schijnt men, gezien de bovengenoemde verklaring van de minister van buitenland sche zaken, toch ook niet ongeneigd te zijn, een einde aan de oorlog te maken, waartegenover van Chineesche zijde na tuurlijk bepaalde tegemoetkomingen zou den moeten staan. Wellicht openen zich hier voor de conferentie der negen mo gendheden, welke 3 Nov. te Brussel bij eenkomt, mogelijkheden voor een voor beide partijen aanvaardbaar bemiddelings voorstel. Maar hoe dit ook zij, op het oogenblik staat vast, dat Japan niet in de oorlog) zou zijn gestort, indien zijn leiders niet zulke ontzaglijke fouten hadden gemaakt in) iiet scnalten van de militaire krachten van de tegenstander en indien zij ziclr, niet op zoo noodlottige wijze hadden vergist in de gevolgen van hun eigen han delingen. BEB:BB$tBEBfB:f"B U tBEBESEBSiiBfflfBEB*1 ffl N EB EB Grootdoeners doen erg klein. EB ffl ffl fflffiBBfflfflffiffifflffiffl U fflEBEBfflEBEBEBIBfflffl MISS JEAN BATTEN. Een der meest op de voorgrond tre dende piloten is nu wel Jean Batten, de 27-jarige Nieuvv-Zeelandsche avia- trice, die het record Australië-Enge- land op haar naam bracht enal weer van plan is dit record te ver beteren. t ,u.' We geven hier weer twee reproducties van een reeks van voorloopig twaalf foto's en leggen zc onze lezers voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze fo to's dan? Als prijzen loven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. e Ji 1 A', t\ V IB ONTWIKKELINGSAVONDEN. EB Uitgaande van Jeugdherberg EB en 't Nut. EB Sfi [fi Si' Iedere Woensdagavond in lokaal Eg EB „Den Burg", Groeneplaats, aan- EB EB vang 8 uur precies. Kosteloos toe- (B -«! gankelijk voor personen van 16 ffl EB jaar en ouder. Si ffi EB Si WOENSDAG 3 NOV. 1937 SB EB EB alleen toegang voor jongens. (B Dan zal DR. VIS een en ander ffl EB vertellen van JOODSCHE GE- EB :B BRUI KEN en ter toelichting een fB EB groot aantal lichtbeelden ver- EB EB toonen. eb EB In de pauze zal thee worden ge- EB EB schonken. ya ffl Êfi SBffiffiffiEBESfüffiEBffl ÜSBEBEBffiSiffiEfiffiEB Aan mej. M. Jonker, Westermient. danken we een lijst van op Texel voor» komende paddenstoelen. We vervolgen hier de publicatie van deze lijst en zullen gaarne aan abonné's die daartoe de wensch te kennen geven, na verschijnen, de volledige lijst, op één blad gedrukt, doen toekomen. Red. Coprinus atramentarius plicatilis Cordyceps militaris Entoloma rhodopolium Geaster nanus Geoglossum glabrum Gomphidius roseus Hydnum auriscalpium Hygrophorus chlorophanus conicus niveus Inocybe asterospora patouillardi geophylla Lactarius aurantiacus delisiosus rufus turpis vellereus Lepiota amianthina procera Lycoperdon caelatum furfuraceum Marasmius oreades rotula Mycena epipterygia galopoda Het teeken j- beduidt: vergiftig. I. Gewone inktzwam üevoorde inktzwam Rupsendooder Grauwe schijnzwam Dwerg aardster Gladde aardtong Rose spijkerzwam Oorlepelzwam Gele wasplaat Oranje gele wasplaat Sneeuwwitte wasplaat Bruine spleetvezelkop f Satijn vezelkop f Witroode vezelkop f Oranje melkzwam Oranje-groene melkzwam Rossige melkzwam Zwartgroene melkzwam 't Schaapje Geel okerzwammetje Groote parasolzwam Ruitjes bovist Melige stuifzwam Weidekringzwam Wieltje Gras kleefkeel Melksteelklokje. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1