Kent u Texel? No. 5202 51ste Jaargang Zaterdag 6 Nov. 1937 EERSTE BLAD. De kracht van 't Idealisme REIST PER WACO Ik weet er nog van Texelsche Berichten Droevige cijfers. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. ABONNEMENTEN ADVERTENTIËN: ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll VOOR DE ZONDAG Marcel Achard heeft een geestig fijn zinnig tooneelstuk geschreven, waarin het geloof van de idealist, die géén kwaad in zijn vrouw kan zien, haar, de ontrouwe, weer tot hem opheft, haar een goed menscli doet worden. En een zijner tooneelfiguren Iaat hij een parabel verhalen van de priester, die; op een kwade dag, misschien wel door1, schuldige nalatigheid, zijn geloof verloren: had. Zoo gaarne wilde hij het terug heb ben. Hij bad er om en zei maar aldoor' tot zichzelf: ,,ik geloof". E11 op een schoone morgen was het wonder vol trokken. hij geloofde weer! De kracht van zulk idealisme moet ons allen doordringen. Niet door te vertwijfelen bij het kwade in de mensch .maar door het gelooven in het goede van de mensch wordt de ge vallene, de ongelukkige, de getroffene weer opgeheven. Als het kind ziet dat men in hem gelooft, wil het dit geloot ook waardig zijn. Als de lichtvaardige ziet, dat men in hem gelóóft, zal hij alles doen om ook werkelijk degeen te zijn, voor wie men hem houdt. Het geloof in iemand doet veel. Het gelooi in iemand veredelt, bemoe digt, heft op. Laat ons de kracht van het idealisme niet onderschatten! ZONDAG, 7 Nov. 1937. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Ondeugden besluipen ons onder de naam van deugden. Seneca. MAANDAG Elke dienst vindt zijn belooning, al is. het soms laat. A r i o s t o. DINSDAG Men doet minder dan men moet, als men niet alles doet wat men kan. C a r 1 y 1 e. WOENSDAG Wat is de dood, als hij roemrijk is? Het is een zonsondergang. Byron. DONDERDAG Wanneer de herder dwaalt, wat pad, wat rechte gangen kan d' arme kudde gaan Vondel. VRIJDAG Dit is de kanker der tyrannie, dat de tvran zijn vrienden niet kan vertrouwen., A e s c h v I u s. ZATERDAG 't Waar geluk is niet gelegen In des voorspoeds zonneschijn. dat Albert Jonker Wz. nachtwacht was; dat hij 's zomers van 's avonds tien uur tot twee uur in de nacht met zijn, ratel door het dorp liep; 's winters van. tien tot vier uur; dat hij om het uur riep, hoe laat het was: Tien uur heit de klok, enz. Zijn, ratel zorgde daarbij voor een „harmo nisch" geheel; - dat na A. Jonker achtereenvolgens nachtwacht zijn geweest: G. Wilner, J0I1. Daalder, Jb. Breman en S. Wesstra; - dat Joh. Daalder niet alleen nacht wacht was, maar tevens de functie van agent van politie bekleedde; dat de polder Hoornder Nieuwland 's winters onder water stond. Er werd 's winters n.l. niet gemalen. Dan behoefde het kwik niet ver onder nul te dalen, of je had een pracht van een ijsbaa^ En er werd druk van geprofiteerd. Bij dë Havensluis kon je de ijzers al onder bin den en je reed dan tot het Nieuwlander- huis toe; dat de watermolen van genoemde polder welke veel op die van Het Noorden geleek, maar niet zoo hoog was, door 'n z.g. Amerikaansche windmolen werd ver vangen., K. L., 74 jaar, den Hoorn. 'VEREEN. VAN OUD. LEERLINGEN LAGERE LANDBOUWSCHOOL. Dinsdagavond heeft de Vereen, van Oud-Leerlingen van de L.L.S. in het schoolgebouw wederom een praatavond gehouden., De voorz., de heer P. Kikkert Hz., opende de bijeenkomst met een woord van welkom. Hij uitte zijn vreugde over het feit, dat deze avond, waarop de heer Hi* Frederiks een lezing zou houden over veeverloskunde en de heer P. Geense een inleiding zou geven over het ver bouwen van vlas, zich in zoo'n groote belangstelling mocht verheugen. DE VERBOUW VAN VLAS. Hierna was het woord aan de heer P. Geense. Vlas is een der oudste gewassen ter wereld, aldus spr. Het was reeds be-i kend in de tijd der pharao's. In ons land, werd het aanvankelijk alleen verbouwd in tie provTnc-.es Friesland, Groningen en Zeeland. Eerst omstreeks 1870 is op Texel met de verbouw van dit gewas begon nem Het bleek hier uitstekend te groeien, waar na allengs de verbouw werd uitgebreid^ Het land, waarop het vlas verbouwd wordt, moet goed ontwaterd zijn en mag geen onkruid bevatten; tijdens de groei kan niet worden gewied. Goede voorgewassen noemt spr.: ha ver, rogge, klaver, tarwe en bieten; slechte voor-gewassen: erwten, boonen en gerst. Bemesting moet achtereenvolgens ge schieden met kalizout, superfosfaat em chilisalpeter. De zaaitijd van vlas valt meestal in Maart. We onderscheiden: blauwbloeivlas (af komstig uit Estland en vroeger in tonnen aangevoerd, waardoor de naam Riga's tonzaad ontstond), en witbloeivlas, dat in Friesland is ontstaan en thans vrijwel al gemeen wordt verbouwd, De laatste tijd zijn vele veredelde gewassen in de handel, gebracht, waarvan wij noemen: Texela, dat, zooals de naam reeds zegt, van Texel afkomstig is, en Concurrent, welke thans het meeste op Texel wordt ver bouwd. Vroeger zei men, dat honderd- dagen na de zaai het vlas geplukt kon. worden. Doordat men thans kunstmest ge bruikt en vroeger zaait, is deze periode De werkloosheid moet onze voortdu rende aandacht hebben. Het is het moeilijkste en droevigste pro bleem onzer samenleving. Hoe moeilijk en hoe droevig het is, blijkt uit de cijfers, die het Centraal Bu reau voor de Statistiek publiceert nopensl zijn onderzoek naar de werkloosheid iiv negen-en-twintig gemeenten. I11 totaal waren bij dat onderzoek be trokken: 11CL366 personen, die op 16 Ja nuari 1.1. geheel werkloos waren: 94,3 pet. mannen, 5.7 pet. vrouwen. L'it de gegevens, welke deze groep op levert ten aanzien van de duur van de) werkloosheid, kan (toegepast op het to tale cijfer van alle werkloozen) blijken, dat er van de midden Januari 1937 bij de arbeidsbeurzen in liet heele land inge schreven mannen boven de 24 jaar door 1 loopend of bijna doorloopend stonden ingeschreven: op zijn minst het laatste jaar 253.000 op zijn minst de laatste 2 jaar 188,000; op zijn minst de laatste 3 jaar 130.00('| op zijn minst de laatste 4 jaar 93.000 op zijn minst de laatste 5 jaar 62.000 op zijn minst de laatste 6 jaar 26.00(j op zijn minst de laatste 7 jaar 9.000. Aan deze cijfers behoeven we niets toe te voegen. Wie lezen kan, beseft hoe diep-treurig het is. RICHARD TAUBER. De beroemde Duitsche tenor, die zich naar de Vereenigde Staten heeft begeven om daar lauweren te oog sten twaalf dagen langer geworden, hetgeen de kwaliteit van het gewas ten goede komt, Spr. behandelde vervolgens de verwer king van het vlas, welke hoofdzakelijk in België geschiedt. In Nedërland zijn de loonen en de levensstandaard verhoogd,» zoodat niet tegen België geconcurreerd kan worden. Na deze overzichtelijke uiteenzetting vertelde de heer Van den Ban nog iets over de oude methoden van vlasbewer king, zooals deze op de Zuid-Hollandschl eilanden geschiedde. VEEVERLOSKUNDE. Na een korte pauze was het woord aan de heer H. Frederiks, veearts, die een be knopte samenvatting gaf van het onder werp Veeverloskunde. De geslachtsrijpheid van de dieren is zeer verschillend, aldus spr. Bij 'n paard is deze na anderhalf jaar, bij een koe reeds na acht ot tien maanden aanwezig,. Zij uit zie): door de bronst. De bronst tijd kan regelmatig terugkomen, maar kan ook blijvend zijn. Het laatste is het We geven hier weer twee reproducties van een reeks van voorloopig twaalf foto's en leggen ze onze lezers voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze fo to's dan? Als prijzen loven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. gevolg van een afwijking. Hiervan kan de oorzaak zijn een ontsteking iu de eierstok. Ook de draagtijd van de dieren wisselt. Bij een rund is deze gemiddeld 40 weken, maar er zijn afwijkingen waargenomen tusscben 240 en 360 dagten. Bij een paardi is de draagtijd ongeveer 48 weken, bij 'n schaap 21 weken, We kunnen onderschei den levensvatbare vruchten en niet-le- vensvatbare vruchten. De vrucht is le vensvatbaar, wanneer zij geheel behaard is. Is de beharing niet volledig, dan is de vrucht niet levensvatbaar. Bij een veulenvrucht zijn na vier weken reeds de pooten aanwezig. Na vier maanden komen de geslachtsorganen, na vijf maanden be ginnen de haren te komen, het eerst op de lippen. Na 6 Imaanden komen de haren bij de ooglen, na 7 maanden de manen, na acht maanden is de vrucht volledig be haard. Bij de vrucht van een koe komen: 11a 2 maanden dc pooten, 11a 3 maanden de geslachtsorganen, na drie en een halvel maand begint de pigmentvorming, na, vier en een halve maand begint de beha ring, alweer het eerst bij de lippen. De wetenschap kan door middel van, proefnemingen, waarvoor gecastreerde muizeh worden .gebruikt, de zwangerschap reeds na een dag of twintig aantooneh., Spr. behandelde vervolgens de ge boorte van de vrucht. Vijf en negentig pet. van de jonge dieren zijn kop liggend, d.w.z., dat zij met de kop naar voren* worden geboren, vijf pet. zijn stuitliggend. Waardoor het dier, als het levensvatbaar is, ter wereld wordt gebracht, is onbe kend. Een geboorte kan op tijd zijn, te vroeg ot te laat. Een vroegtijdige geboorte kan: kunstmatig worden opgewekt door het aftappen van vruchtwater. Soms kan di4 noodig zijn, b.v. wanneer het moederdier door te veel vruchtwater dreigt te stik ken. Een vroegtijdige geboorte kan ook het gevolg zijn van ziekte, b.v. van mond en klauwzeer, van het eten van schimmelig voer, van schrikken. Met een aantal lichtbeelden liet de heer Frederiks de verschillende stadia van d$ geboorte vaij, het dier zien. De voorz. dankte de spr. voor hun interessante mededeelingen en sloot te elf uur de bijeenkomst TEXELSCHE COURANT OEN BURG» 75 Ct per r* *3 Maanden Franco p. pest door geheel Nederland 1» p 3 maanden Co se nummers 4 et DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V v/H LANGEVELD&^E ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels: 60 Ct. Iedere regel meer: 12 ct. Oeze>fdo advertentie 4 maa' geplaatst wordt 3 maal berekend 8!l abonnement lagere rogolprljo ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 U POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N° 11 ||||||lllllllll!llllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll|||||| ||||||[I[|||||||||I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|[|||||IIIIII!IIII!IIIIIIIIIII|[||||[|||||||| ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii|||||| ||||||iiiiiiii!iiiiii!iiiiiiii:iiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||| llllll TEXELAARS BOVEN IHIII Illlll DE ZESTIG AAN HET IHIII llllll WOORD. IHIII Il||||i:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ltllllll!l||||| Een Europeesche vermaardheid de WITTE KRUIS poeders, cachets en tabletten. Afdoend bij hoofdpijn, griep, menstruatiepijnen, rheumatiek, tand- en kiespijn, bl) Apotheken en Drogisten Voor Nederland; Dutim Oegstgeest

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1