triomfeert cflrBeió. Kent u Texel? Oe Itieuwe lexelsche Courant No. 5203 51s,e Jaargang Woensdag 10 Nov. 1937 EERSTE BLAD. REIST PER WACO ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: DE BESTE 1 CENT VIRGINIA—SIGARET ffl BB VAN OVER DE GRENS. DE CONFERENTIE TE BRUSSEL Uw advertentie In dit blad wordt op Texel huls aan huls gelezen. TEXELSCHE COURANT DEN BURG: 75 CL perr* 'q Maanden Franco p. pest door gfheel Nederland 1» p. 3 maanden Lo:se nummer» 4 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE;N.V v/H LANGEVELD L.E ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regels; 60 ct. Iedere regol meer: 12 Ct. Dezelfde advertentie 4 maa' geplaatst wordt 3 maal borokond Bi| abonnement lagere regolprljs ADVERTENTIÈN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°. 652 POSTBUS: N° 11 TRIUMPH is sinds 1 Juli 1930 kn dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.ro (nam. ongeveer uur later.) 12 13 14 15 16 17 18 Nov 1,25 2.37 4.04 ""5,27 6,26 7,26 8,26 LICHT OP R1IWIELEN en RIITUIGEN 4.45 ffl De weg naar huiselijk geluk ffl ffl loopt over kleine struikelblokken, ffl ffl die we moeten ontgaan. ffl ffl BB AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. De conferentie te Brussel is tot nog toe verre van een succes geweest. Het is niet mogen gelukken, Japan aan de conferen tietafel vertegenwoordigd te krijgen en nog tijdens de zitting van Donderdag LI. liet Tokio weten, dat Japan een tweede mtnoodiging evenzeer zon weigeren. Harde woorden zijn er tegenover Japan niet gevallen, klaarblijkelijk, wijl men er van overtuigd was, dat men dreigementen toch niet in daden zou kunnen omzetten. Bovendien is het doel van de conferentie ook niet om voor rechter, maar om voori bemiddelaar te spelen. Men heeft nu de conferentie maar in een soort verzoe ningscommissie veranderd. Hopelijk ge lukt het nog aan deze commissie de beide strijdende partijen samen te brengen, hoe wel inen ook in dit opzicht niet al te op timistisch mag zijn. Dat de Chineesche gedelegeerden zeer terughoudend tegenover de commissie staan, is geen wonder. Hoewel zij reeds met weinig hoop in het hart naar de Bel gische hoofdstad zijn gereisd, moeten zij, na hetgeen de afgeloopen week heeft ge bracht, toch wel zeer bitter teleurgesteldj zijn. Want op het oogenblik ziet het er maar al te zeer naar uit, dat zij, indien net werkelijk gelukt, dat Japanners tot deel name aan een bespreking te bewegen, tot belangrijke concessies zullen worden genoopt, wanneer zij tenminste de vrede! onder dergelijke omstandigheden zouden, w illen. Intusschen zal de strijd in China voor- loopig doorgaan, want de commissie heeft tijd noodig om haar werk te voltooien en bovendien moet men ook Japan tijd laten om er op te antwoorden. Dat kan weken duren en in die tijd zal Japan wel trachten zooveel mogelijk militaire successen te be halen, wijl het daar naar alle waarschijn lijkheid tenslotte zijn voordeel zal kun nen doen. Gezegd dient nog te worden, dat deze conferentie aan de gedachte van samenwerking weer eens een harde slag heeft toegebracht. Gebleken is, dat een land, al verdedigt het ook nog zoo'n rechtvaardige zaak, niet op de bijstand van anderen behoeft te hopen, indien ten minste deze anderen niet zelf in hun le vensbelangen bedreigd worden. Heeft mCiy in deze wereld geen sterk leger, dan heeft men maar al te dikwijls ook geen rechten. Is het een wonder, dat somberheid de harten van velen vervult? VERTWIJFEL NIMMER Niemand verontschuldige zich met het argument, dat hij in een lange keten onderaan geplaatst is. Hij vormt een schakel; de eerste of de laatste, dat doet er niet toe: de elec- trische stroom zou niet kunnen door gaan, wanneer hij er niet was. Wie iedere morgen het werk voor die dag overziet en indeelt, en zich aan dat plan houdt, volgt een draad, welke hein door het doolhof van zijn drukste bezigheden veilig heenvoert. Ee:i ordelijke tijdsindeeling is als een lichtstraal, die over elke arbeid flitst. Waar geen plan is, daar is duisternis en wanorde. Wilt gij weten, waaruit het aard- sche paradijs bestaat Het heet ar beid en moeite, en vrede en genot na arbeid en moeite. Op andere wij ze wordt op aarde geen levensgeluk, geen werkelijke vrede gevonden. Men moet er voor werken, zwoegen, strij den en worstelen om de moed te kun nen krijgen werkelijk te leven en dapper te sterven. ANDERE BEMIDDELINGSPOGINGEN. Er wordt op het oogenblik ook gespro ken over een bemiddelingspoging, wclkcy Hitler in het Verre Oosten zou willen on dernemen. Zoowel Tokio als Nanking zou den daartoe de wensch hebben geuit. Door de Chinee zen is dit gerucht intusschen reeds tegenspraken en daar schijnt men ook weinig voor een bemiddelingspoging van deze zijde te gevoelen. In Tokio neemt men tegenover deze geruchten nog een gereserveerde houding aan, maar uit de Japansche bladen valt toch op te maken,, dat men daar een dergelijke poging gun stig zou beoordeelen. Japan wenscht in derdaad aan deze kostbare oorlog zoo spoedig mogelijk door vredesonderhande lingen een einde te maken, indien het daarbij tenminste op een aanzienlijke winst kan rekenen. En dat op een bemiddeling van Hitier aan Japan in ieder geval be tere kansen biedt, dan de verzoeningscom missie te Brussel, behoeft geen betoog. Daaruit volgt intusschen ook, dat men in Nanking niet zeer enthousiast zal zijn over een dergelijke poging, indien zij al ondernomen zou worden, Men ziet in de Chineesche hoofdstad terecht in, dal Duitschland, hetwelk evenals thans Italië door het anti-communistische verdrag aan Japan gebonden is, onmogelijk een volko men onpartijdig scheidsrechter kan wezen, ENGELAND EN FRANCO. Engeland verandert in de laatste tijd zijn houding tegenover Franco. Thans is men reeds zoover, dat er wordt onder handeld over de uitwisseling van diplo matieke en consulaire „agenten". En nu mag men daaraan in Londen toevoegen, dat zulks en alleen geschiedt om de Brit- sche belangen in het rechtsche Spanje; beter te kunnen behartigen, duidelijk! wordt toch wel, dat Londen beter betrek kingen met Salamanca wil gaan onderhou den. Het is niet geheel duidelijk, wat Lon den tot deze handelwijze bewogen heeft.; De „Daily Herald" weet te vertellen, dat de hertog van Alva 'er in geslaagd zou! zijn, de Britsche regeering er van te over tuigen, dat een erkenning van Franco doon Engeland, verkregen door zijn bemidde ling, de monarchistische partijen aanzien lijk zou versterken ten koste van de fas cistische partij. En dat Engeland in Spanje gaarne een burgerlijke monarchie zou zien, is geen geheim. Niet geheel ten fflfflfflffifflffiffifflfflffl y fflfflfflffiffiffifflfflfflffl BB ffl ffl Wie denkt, dat geven gemakke- ffl ffl lijk is, vergist zich. Ovidius. ffl gg EB fflfflfflfflfflfflfflfflfflffl y ffiffifflfflfflfflffiffifflffl onrechte hoopt men in Londen van «en, dergelijk regime, indien men het de mid delen verstrekt, welke noodig zullen zijn voor de wederopbouw van het land, wel de vriendschap zou kunnen winnen. Opmerkelijk is overigens, dat er in Frankrijk bijna geen critiek op de hande lingen van Engeland wordt uitgeoefend, Klaarblijkelijk is Parijs-reeds voor de En- gelsche plannen, hoe deze er ook uit mo gen zien, gewonnen. Ook is men te Lon den en Parijs op het oogenblik optimisti scher ten aanzien van liet niet-inmen- gingsvraagstuk. Men gelooft, dat de beide, partijen in Spanje niet zullen weigeren,., de internationale commissies toe te latem welke belast zijn met de telling der bui- tenlandsche vrijwilligers in de beide kam pen. Bovendien heeft Rusland een verzoe nender houding aangenomen, zoodat mem over de loop der besprekinglen te Lon den niet ontevreden mag zijn. DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. Nadat ook Pierlot niet geslaagd is in regeering van nationale eenheid in België te vormen, heeft koning Leopold minis ter Spaak gevraagd als kabinetsformateur op te treden. Na met zijn partij, de Bel gische Werklieden Partij, overleg te heb ben gepleegd, heeft Spaak de opdracht' aanvaard. Zijn kansen worden over hetl algemeen hooger aangeslagen, dan die zijner voorgangers, In ieder geval bestaat bij de drie groote Belgische partijen (de socialistische, de katholieke en de libe rale) de wensch, opnieuw tezamen een regeering van nationale eenheid te vor men. De bezwaren, welke de liberalen te gen De Man, als vader van het plan van de arbeid, hadden, bestaan hij Spaak niet,1 Bovendien heeft men in deze partij een, zeker zwak voor de kleinzoon van de groote liberaal Paul Janson, terwijl men bovendien in geheel België vol lof is vooü het werk. dat Sjpaak als minister van buitenlandsche zaken heeft verricht Naar alle waarschijnlijkheid zal Spaak dan ook welslagen. (Zie rubriek Gemengd Nieuws). TEXELS POLDERLAND Voor de polder Waal en Burg, zoowel als voor Eierland is door de polder een geheel nieuw uitwateringskanaal gemaakt, loopende tot de sluis in de nieuwe zee dijk. In 1880 is het Noorden in het Water schap opgenomen, dat sedert dien denaam van de Dertig Gemeenschappelijke Pol ders heeft gekregen. Daar echter het Noorden de eenige der Dertig Polders i.'j» die bemalen wordt, moeten de ingelanden ook uitsluitend de kosten dragen dier bemaling en deze ooki aan hen overlaten. In het bestuursreglement van de Dertig polders is dan ook een geheel afzonder lijke regeling voor de polder het Noorden, opgenomen, waarbij het bestuur, wat be treft de bemaling en hetgeen daartoe be hoort, is opgedragen aan een college van dagelijkscli bestuur, hetwelk bestaat uit een voorzitter en twee inolenmeesters, die door de stemgerechtigde ingelanden van de polder het No Orden met voorat- gaande candidaatstelling worden gekozen. De belastbare oppervlakte van de jdoI- der het Noorden is 777.48.29 H.A. In de bemalingskosten van de polder Waal en Burg draagt het waterschap de Dertig gemeenschappelijke polders voor. 13 pet. bij. Het waterschap de Dertig gemeenschap pelijke polders neeft daartegenover "Tietj recht naar in het bijzonder reglement 13 We geven hier weer twee reproducties van een reeks van voorloopig twaalf foto's en leggen ze onze lezers voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze fo to's dan? Als prijzen loven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto s van Texel. ffifflfflffifflfflffifflfflffi y fflfflfflfflffiffiffiffifflffl ffl ffl Men kan een huis maken doch ffl ffl geen „tehuis", Dat maakt alleen ffl ffl een goede vrouw. ffl ffl ffl fflfflfflfflfflfflfflfflfflffl y fflfflfflfflfflfflfflfflfflffl VOORHEEN EN THANS. van dit waterschap en in dat van de polder Waal en Burg bij besluit der sta ten van 16 Maart 1926 is bepaald: ahet water uit de polders De Koog en Everstekoog, daaronder begrepen het uit de daarop afwaterende domein- ot mientgronden afkomstige water, hetwelk genoemde polders hunnerzijds ontvangen moeten, vrij in de polder Waal en Burg te doen afvloeien; b, het water uit de polder Gerritsland, daaronder begrepen het uit de daarop afwaterende domein- of mientgronden af komstige water, hetwelk de polder Ger ritsland zijnerzijds ontvangen moet, vrij in de polder Burger-Nieuwland te doen afvloeien. Bij de beschrijving van de polder Waal en Burg volgt hierover meer. De belastbare oppervlakte van het wa terschap de Dertig gemeenschappelijke polders is 5793.22.60 H.A. De omslag van de polderlasten ge schiedt bunder bundersgelijk over alle polders zonder onderscheidbehoudens de twee volgende uitzonderingen: In de polders De Koog en Everstekoog betaalt de hectare land evenveel als cle hectare land in de andere polders in dei lasten, die het gevolg zijn van de boven-' genoemde uitkeering aan polder Waal enburg, 14

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1