JPuisteren. Oe Nieuwe Tpxelsche Courant No. 5205 51ste Jaargang Woensdag 17 Nov. 1937 EERSTE BLAD. REIST PER WACO Voor een goed doel. ABONNEMENTEN: ADVERTENTIËN: BhHI WEET U DAAR NOG VAN? LORD HALIFAX NAAR BERLIJN. S Uw advertentie in dit blad wordt op Tcxél huls aan huls gelezen. TEXELSCHE COURANT OEN BURGr75 CL per 'a Maanden Franco p. post door geheel Nederland l» o. 3 maanden co se nummer» 4 et DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZA TERDAGMORGEN UITGAVE:N.V v/H LmNGEVELD&^c ROOIJ DEN BURG OP TEXEL i Van 1-5 regels: 60 ct Iedere regel meer: 12 Cl. ü«/e'(de advertentie 4 maa' gepiaatst wordt 3 maal borokend 6li abonnement lagero rugoipr ,s ADVERTENTIËN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN 1 I TELEFOON: N°. tl POSTGIRO- N°. 652^; POSTBUS: N° 11 is sinds 1 Juli 1130 in dit bhd (ingenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V. uur later 17 18 19 20 21 22 23 Nov 9 15 10.02 10.52 11,28 0,20 !,12 LICHT OP Rl|WIELEN en RIITUIGEN 4.34 lie Dorre harten erkennen geen on- liê beschreven recht. lie Douw es Dekker. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaahv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VAN OVER DE GRENS. ||||||lli:i;::'lilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll(illlllllltllllllllllllllllll|||||| JAPAN WEIGERT. De conferentie der negen mogendheden te Brussel heeft tot nog toe al zeer' weinig succes gehad en het ziet er zelfs' niet naar uit, dat zij in de toekomst ook maar een bescheiden resultaat zal boe ken. Het antwoord, dat Tokio op de brief van de conferentie gegeven heeft, was niet slechts zooals men reeds verwachtte weigerend, maar het laat zelfs geen ruimte voor eenige hoop op verdere onderhandelingen. Een volledige afwijzing dus. De regeering te Tokiq zegt te meenen. dat haar actie berust op de noodzakelijkheid van wettige zelfver dediging en dat zij daartoe gedwongen is geworden door het optreden van de Chineezen. Ten aanzien van het verdrag der negen mogendheden meent de Ja- pansche regeering, dat de onderhavige kwestie volkomen buiten het verdrag staat. De mogendheden moeten nu, volgens To kio, de bijzondere positie van Japan in het Verre Oosten maar erkennen en dan zal Japan de rechten van de anderelan den wel eerbiedigen. Met andere woorden gezegd: Doe wat wij willen, dan kunnen witgoede vrienden zijn. Zoöals de toestand op het oogenblik is, ziet het er naar uit, dat men inderdaad; Japan zijn gang zal moeten laten gaan. DE STRIJD WOEDT VOORT. Het verloop van de strijd in het Verre Oosten geeft Japan wel de mogelijkheid zoo uitdagend op te treden. Sjanghai is nu geheel in hun bezit en in de Internat en Fransche nederzettingen verkeert men- thans in groote ongerustheid over de maatregelen, die de Japanners in deze belangrijke handelsstad zullen nemen. Ge neraal Matsoei, commandant van het Ja- pansche leger in Sjanghai, heeft al eenige' dreigementen aan het adres van de inter nationale nederzetting laten hooren. De Japansche legers, die ook in Noord-China verdere successen hebben behaald, rukken nu in de richting van Nanking op. Maar voordat deze stad bereikt is, zullen er nog wel eenige maanden voorbijgaan en de Japanners zouden er zeker geen be zwaar tegen hebben, reeds eerder aan deze kostbare oorlog een einde te maken. Als de Chineesche centrale regee ring maar op hun eischen wilde ingaan. In de Japansche pers heeft men het ver langlijstje van Tokio kunnen lezen; aan sluiting bij het anti-communistisch ver drag; ontwapening van de noordelijke Chineesche provincies boven de Gele Ri vier; de Japansche troepen zullen zich eerst na eenige jaren uit 'Noord-China te- Er zijn menschen, die al maar spre ken moeten; die zich zelf gaarne hoo ren spreken; die anderen in de rede vallen om de hun invallende gedach ten toch maar zoo spoedig mogelijk te kunnen verklanken. En dan is het een verkwikking ook eens een wijs mensch te ontmoeten, die weet te luisteren. Het doet weldadig aan zoo'n inenscli tegen te komens die niet uit sluitend vol is van eigen beslomme ringen en eigen belevenissen, maar wiens belangstelling ook open staat voor hetgeen u betreft. Wiens oor óók wil opvangen uw zorgen, uw lief of leed. Bemoedigend, troostend, opbeurend en krachtgevend is de ondervinding, dat ook een ander belang stelt in het geen uw geest bezig houdt. Daarom moeten we allen ons wat meerde „kunstvan te luisteren"eigen maken. Er moet minder gesproken en méér geluisterd worden. SUN-YAT-SEN. De weduwe van de grondlegger van de Chineesche Republiek, de oudste zuster van mevr. Tsijang Kaj Sjek. Zij speelt in het huidige politieke leven in China een voorname rol. rugtrekkenontwapening van Sjanghai; erkenning van een zich zelf besturend Binnen-Mongolië en Mantsjoekwo. Zoo als men ziet zijn de eischen niet malsch en zal Nanking de voortzetting van de oorlog voorloopig waarschijnlijk voordee- liger vinden. DE SPAANSCHE KWESTIE Op het Spaansche oorlogstooneel heerscht op 't oogenblik een betrekkelijkei rust. Belangrijke slagen worden er niet geleverd, maar des te grooter is de diplo matieke bedrijvigheid. De commissie voor de niet-inmenging is thans wachtende op! de antwoorden van Salamanca eri Valencia nopens de terugtrekking der vrijwilligers. Hoe deze antwoorden er zullen uitzien, is op het oogenblik nog moeilijk te over zien. Waarschijnlijk zal men aan beide zijden wel eenige tegemoetkomendheid aan den dag leggen. Voor "Salamanca be staat daartoe een reden te meer, wijl men nu met Engeland over de benoeming van diplomatieke „agenten" tot overeenstem ming gekomen is. In liet Spanje van Fran co is men daarover uiterst verheugd en dit heeft tot gevolg gehad, dat Salamanca een wat al te geestdriftige nota aan de kwestie heeft gewijd. Men geeft te ken nen, dat de daad van Engeland veel meer is dan een toekenning van oorlogvoerende rechten en eigenlijk neerkomt op een er kenning van souvereiniteit. Voor Engeland dat alles heeft gedaan om de uitwisseling', van agenten met Franco zoo onschuldig mogelijk voor te stellen, is dit geestdrif tige wel zeer pijnlijk. [Vii'tttïyvriTi »t in» Overigens doet de Engelsche regeering haar uiterste best betere betrekkingen met de andere Europeesche staten te scheppen. Indien er b.v. aan de betrekkingen tus» schen Duitschland en Engeland nogal wat hapert, is dit waarlijk niet de schuld van Londen. Alleen ineent het, dat de tege moetkoming niet van een kant kan komen. Maar in ieder geval onderneemt men toch alles om tot overeenstemming te geraken. Zoo reist deze week lord Halifax als bie- zonder Engelsch afgezant naar Berlijn, naar beweerd wordt om de internationale» jachttentoonstelling te bezoeken, maai inderdaad wel om gesprekken met Hitier, Goering en Von Neurath te hebben. En het is een verblijdend teeken, dat men in de Duitsche hoofdstad lord Halifax gaar ne ontvangt. Van deze Engelschman is bekend, dat hij over het algemeen meer begrip voor het Duitsche standpunt, in het biezonder ten aanzien van de kolo niale kwestie, heeft dan Eden. Derhalve zal het hem ook gemakkelijker vallen, te Berlijn met vrucht te onderhandelen. Tus- schen Engeland en Duitschlan'd bestaan er eigenlijk, afgezien van het koloniale vraagstuk, geen onoverbrugbare tegen stellingen en de regeering Chamberlain is waarlijk niet geheel ongeneigd tot eeni ge toezeggingen op koloniaal gebied, in dien puitschland daartegenover maar eenige andere tegemoetkomingen 'wil stel len. STAATSGREEP IN BRAZILIË. Zuid-Amerika is weer eens getuige ge weest van een staatsgreep, ditmaal in Bra zilië, waar president Vargas, die binnen kort af moest treden, kennelijk niet van de regeering kon scheiden en derhalve meen de, zijn tegenstanders maar schaakmat te moeten zetten, door een soort autoritair bewind in te stellen. Om deze onwettige daad, die overigens in Zuid-Amerika niets, biezonders is, te rechtvaardigen, beriep ook hij zicli in navolging van andere mo derne dictators op net communistische ge vaar, dat overigens in Brazilië werkelijk niet groot is. In de Vereen. Staten heeft men dit alles met gemengde gevoelens aanschouwd. In de eerste plaats heefti Washington in Brazilië groote zakelijke belangen en bovendien is men met de ver-i schijning van 'n groote dictatuur op het Amerikaansche continent weinig is zijn sas, wetend, dat een dergelijk bewind meestal geen rustbrengende factor is. In Italië en Duitschland is men daarentegen natuurlijk met de grfeeurtenissen in Bra zilië zeer ingenomen. S3 EB tg Hij, die heden zijn plicht ver- S ffi zaakt, breekt een draad in het S S weefgetouw, waarvan hij later, S ffi wanneer hij de oorzaak reeds is S ffl vergeten, de gevolgen zal onder- S S vinden. gg Zooals wij in ons blad van 6 Novem ber mededeelden, werd een comité van Tcxelsche dames gevormd op initiatief van mevr Kamp om een herinnering aan te bieden in de vorm van een baby-uitzetje e.d. voor moeders, die evenals Prinses; Juliana in Januari een baby verwachten,. Een '25-tal dames van allé dorpen op Texel hadden gehoor gegeven aan de tot haar gerichte oproep voor de j.l. Zater-; dag ten Raadhuize gehouden bijeenkomst. Mevrouw Kamp heette de aanwezige dames welkom, waarna terstond tot de werkzaamheden werd overgegaan. O.m. werd besloten een collecte te houden: deze geldinzameling zal reeds deze weck plaats vinden;de geldelijke bijdragen mo gen niet meer dan één kwartje bedragen. Tevens zullen de collecteerende dames vragen ot de huisvrouwen soms bereid zijn iets te breien, te haken, of te naaien voor een baby-uitzetje. Mocht met deze collecte niet ieder huis op Texel worden bereikt, dan worden gif ten gaarne ontvangen op giro-nummer 1554U2 van mr. A. F. Kamp, Den Burg. Het is de bedoeling, dat alle moeders op Texel, die in Januari een babj» ver- wacbten, een herinnering krijgen; aanhaar wordt gevraagd wat in deze liet best ge bruikt kan worden. Wij bevelen deze collecte hartelijk in de belangstelling aan van ieder, die met1 het goede doel sympathiseert, terwijl da mes en meisjes zich op biezondere vyijze nuttig kunnen maken door daadwerkelijk mede te helpen nuttige dingen te vervaar digen. DE HERTOG VAN AOSTA. De Hertog van Aosta, een neet van de Italiaansche Koning, die vermoede lijk de opvolger van Maarschalk Graz- ziani als onderkoning van Abessinië zal zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1