Oe Nieuwe Tpxelsche Courant Gnuiven. OP REIS DOOR SPROOKJESLAND No. 5207 51s,e Jaargang Woensdag 24 Nov. 1937 Op Zaterdag 27 November Zang en Muziek ZANGWEDSTRIJD EERSTE BLAD. REIST PER WACO ■1 TOEGANGSPRIJS VOOR JONG EN OUD TIEN CENT Verloting van mooie prijzen, >j ABONNEMENTEN ADVERTENTIÊN: Mr. OUD's rede in de Tweede Kamer BON "«EK Uw advertentie In dit blad wordt op Texel huls aan huls gelezen. TEXELSCHE COURANT OEN BURG: 75 2t. per'i Maanden franco pest door geheel Nederland l»~ p.3 maandnn LO so nummirv 4 Cl DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V v/H LANGEVELD ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 rogals; 60 ct lodoro rogoi moor: 12 3t. Oe/e'fdo advertentlo 4 maa' geplaatst wordt 3 maal berokond Bi' abonnement lagere regelpr.,a ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNL N 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO- N°. 652 SS POSTBUS: N° V is sinds 1 Juli 1930 in dit bind opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Vi uur later 26 27 28 30 1 2 3 Dec 2.15 3.28 4.39 5,51 6,45 7,26 8,13 LICHT OP RIIW1ELEN en RHTU1GEN 4,26 AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. IIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii'iiiiiihiiIiiiIIIIII VAN OVER DE GRENS. il'ülllillllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll HALIFAX BIJ HITLER. Lord Halifax, lord President of the Council, heeft zijn onderhoud met Hitier gehad. Zijn bezoek, hoewel „slechts" ten doel hebbende het winnen van inlichtin gen, behoort desondanks thuis in de rij van Britsche bemoeiingen om de betrek kingen met Duitschland te verbeteren. Tot welke toezeggingen, offers, waar borgen mr. Chamberlain bereid zou zijn, om dit doel te bereiken, is niet zoo ge makkelijk te zeggen maar het heeft op het oogenblik ook nog weinig,waarde,, zich daarover het hoofd te hretyèn. Want niet voor de eerste maal onderneemt inen in Londen een goedbedoelde poging, welke 'tot een dergelijke verbetering zou moeten leiden. Twee pogingen (het" bezoek van Eden en Simon aan Berlijn in 1935 en de geweigerde uitnoodiging aan Von Neurath om naar Londen te-komen) zijn mislukt. Voordat men danook tydék?- lijk feiten te hooren krijgt, -isr fcet- wel licht beter, zich niet aan voorspellingen over de gevolgen van dit bezoek te buiten te gaan. Het vraagstuk van de-vóöf Eu ropa zoo gewenschte verbetering der Britsch-Duitsche betrekkingen - is nir een-, maal een zeer teer onderwerp, waaraan men goed doet, niet te veel te roeren. IDE OORLOG IN HET VERRE OOSTEN De eenige steun, die de zonder eenige uitdaging aangevallen Chineezen nog ver leend wordt, schijnt door hoogere mach ten dan de menschelijke te moeten wor den verleend. Het is het stormachtige weer, dat de Japansche veroveraars ver hindert sneller in de richting van Nhn-1 king op te rukken. Maar dat de „Zuide lijke Hoofdstad" op de duur voor de Chi neezen niet te houden is, staat wel vast. Het is overigens ook nog de vraag, of zij hun besluit, Nanking tot het laatste toe te verdedigen, wel zullen handhaven. Aan genomen wordt, dat het beter is een krijgskundig verantwoorde terugtocht te ondernemen, zoodra de Japanners er in geslaagd zijn, tot Woehoe door te drin gen. Zoo zou men de stad dan in ieder geval ook voor vernieling kunnen sparen. Dat de val van Nanking ook het einde HOE LAAT STOOMBOOTD1ENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11/20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. Eigenaardig woord met een speciale klank. Het woordenboek geeft aan heimelijk lachen, in z'n vuistje la chen. Doch al kan het woord zijn on schuldige prettige beteekenis hebben maar al te vaak zit er iets wrangs aan vast. Want te velen onzer ver kneuteren zich over een mislukking, een tegenslag, een nederlaag van an deren. Zoovelen kunnen de zon niet in het water zien schijnen en ze gnui ven vergenoegd als 't een ander slecht gaat. O neen ze zullen het niet openlijk toonen. Juist het heimelijke zit immers aan de beteekenis vast. Afgunst is een kwaad ding en het „steekt" velen als het een ander goed gaat. Maar wanneer hem iets mislukt dan gnuiven zulke menschen van ple zier en vergenoegen. Lekker! Laat ons dit soort gnuiven in 't diepst van ons hart haten en uit ons leven bannen. van de oorlog beteekent, staat intussehen nog geenszins vast. De Chinee/en ver klaren nog steeds tot het uiterste te willen strijden. Desondanks roepen de militaire tegenslagen in hun kringen zeker de wensch voor een eerlijke bemiddeling wakker. Maar waar een goede bemidde laar te vinden? Van de conferentie te Brussel, die weer eens bijeen kwam, heeft men al heel weinig te verwachten. Londen waren wellicht tot bemiddeling bereid, maar voor een Britsche bemidde laar voelt men in Tokio niets. Zou dan toch Hitier de beste kansen hebben? Het verblijf van de Chiiieesche generaal Tsjang Pao-li zou in deze richting kun- -nen wijzen. ,VAN EEN HANDELSOVEREENKOMST. Londen en Washington schijnen van hun voorbereidende besprekingen over een Engelsch-Amerikaansch handelsverdrag nu -zoo ver te zijn gekomen, dat het tot stand komen van een dergelijk verdrag wel ver zekerd schijnt te zijn, Het is Kekenrl, dat de voorbereidende onderhandelingen, die reeds vele maanden aan de gang zijn, -wogal wat voeten in de aarde hebben ge had, niet in de laatste jïlaats tengevolge/ Fan de vele besprekingen, welke Londen met de koloniën moest hebben. Het spreekt toch vanzelf dat een -diandelsaccoord, Waarbij Amerika zekere voorrechten op de Engelschc markt verkrijgt, de plaats en de invloed van de koloniën op deze markt zooals die bij dc Ottowa-overeenkomsten is geregeld, niet onberoerd kan laten. Do medewerking der koloniën aan een En gelsch-Amerikaansch handelsverdrag was dan ook niet steeds even gemakkelijk te verkrijgen en Amerika heeft zijnerzijds nog bepaalde toezeggingen aan de kolo niën in het vooruitzicht moeten stellen, om hun tegenstand te overwinnen. Maar hoe dit alles ook fij, op 'Tiet oogenMk is men tot overeenstemming gekomen er\ mag men de onderteekening van een der gelijk handelsverdrag, dat zeker nog door vele moeilijke onderhandelingen zal wor den voorbijgegaan tegen het voorjaar van 1938 tegemoet zien. Het economisch voordeel van een der gelijk verdrag ligt voor de hand. Het feit, dat de twee grootste industriëele en han delsnaties ter wereld een dergelijke over eenkomst aangaan en daarmede de nood lottige cirkel invoerbeperking en verhoo ging van in- of uitvoerrechten verbre ken, kan niet anders dan voor de wereld een indrukwekkend voorbeeld zijn en er toe meewerken .het herstel van de inter nationale handel te bespoedigen. Dat dit tevens een politiek voordeel in zich sluit, behoeft geen betoog. SENSATIES IN FRANKRIJK. Frankrijk Tieeft weer eens zijn opzien barende gebeurtenis, ditmaal in de vorm van ontdekte betonnen kelders, gevuld met gesmokkelde wapens. Vele schuldigen heeft men ook al gearresteerd, maar waarvan men hen nu eigenlijk beschuldi gen moet, van het in het bezit hebben van wapens, van samenspanning van misdadi gers, dan wel van samenzweren tegen de veiligheid van de staat, weet men eigen lijk nog niet. De Fransche pers heeft aan de beschuldigden, die tot de uiterste krin gen van rechts behooren, eigenaardige namen gegeven: men spreekt van Car bonari, Cagoulards of eenvoudig van fascisten. Uit de groote hoeveelheden wa pens. welke gevonden zjjn, mag men aflei den. dat vermogende lieden zich met dit' gevaarlijke spel hebben ingelaten. Na te gaan is dit echter niet, want de Fransche veiligheidsdienst bewaart nog steeds het grootste stilzwijgen omtrent de werke lijke leiders van de belule. Hoewel al deze feiten op zichzelf be trekkelijk ernstig zijn, ontbreekt aan de ze zaak een koddige kant toch niet. Hoe toch kunnen menschen met gezonde her senen veel geld ter beschikking stellen voor een staatsgreep, die in Frankrijk met honderd procent zekerheid tot mis lukken gedoemd is Eenige aanhang van EEN HEEL KARWEI. Den Hoorn kreeg een nieuwe klok. De heer D. Rotgans maakte ter gelegenheid! daarvan deze kiekjes. Beneden: de wijzer plaat met links de oud-veldwachter Duin- ker en rechts de monteur; boven: het ge vaarte, dat met veel spul en moeite tegen het steile dak opgeheschen is. waarin de Oud-Minister zijn mening over dc Kabinets-samenstelling uiteenzet, wordt U gaarne op aanvrage kosteloos toegezonden. - Zendt ons slechts deze bon int j Zendt mil hanco toe een ei van de ie van Mr. P J- Oud Naam Adre» beteekenis kunnen de samenzweerders niet gehad hebben, want nog bij de laatste kantonnale verkiezingen is gebleken, dat de Franschen van de z. g. „autoritaire" partijen weinig moeten hebben. En zoo juist is in de Fransche kamer nog eens ten overvloede aangetoond, dat de re geering Chautemps vast in het zadel zit. iNactat teeds Bonnet zijn voorzichtige fi- nancieele politiek in de Kamer had uiteen gezet, heeft de minister-president in een uitvoerige rede, die vele malen de instem ming van alle afvaardigden had, de poli tiek van zijn kabinet besproken. De daar op ingediende motie van vertrouwen werd met een meerderheid van 399 stemmen tegen 160 stemmen aangenomen. Uit de rede van Chautemps valt op te maken, dat men in Frankrijk thans een rustiger ontwikkeling wensent en daaraan zullen ook de Cagoulards niets kunnen veran deren. DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. Koning Leopold is van Londen naar Brussel teruggekeerd en heeft tijdens de reis het verslag aangehoord van minister van staat Janson, die door Item belast was voorloopige besprekingen te voeren niet de Belgische partijleiders in verband met een oplossing van de kabinetscrisis. Janson heeft daarop Vrijdagavond op dracht tot kabinetsformatie gekregen. Ook deze is echter niet in zijn opdracht kunnen slagen, wijl hij de katholiek Jas- par in zijn Kabinet wilde opnemen. Jaspar heeft vroeger als minister van financiën een deflatie-politiek gevoerd en later meer dan eens stelling genomen tegen de eco nomische politiek" van het kabinet Van Zeeland. In het biezonder bij de socialis ten staat hij derhalve niet in een goed blaadje en hiehaan is het wel te wijten, dat nu ook Janson struikelde. Met dat al zitten onze zuiderburen nu reeds vier weken zonder kabinet nemen we de kinderen van onze abonné's mee Mooie verhalen met heel veel lichtbeelden afgewisseld door in PEN'S SCHOUWBURGZAAL. JANTJE'S LUCHTREIS DE GELAARSDE KAT ROODKAPJE SNEEUWWITJE ST. N1COLAAS EN DE ONDEUGENDE JAN. Toegang uitsluitend voor kinderen van abonné's (met geleiders). 4» Aanvang 2,30 uur. Zaalopening 2 uur. kosteloos voor ieder kind. j Bij voldoende deelname rijden autobussen van alle dorpen. Kaarten nog te bekomen in BOEKHANDEL PARKSTRAAT A A ■>1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1