1 No. 5209 51st" Jaargang Woensdag 1 Dec. 1937 De Hieuwe Texblsche Courant EERSTE BLAD. REIST PER WACO Texelsohe Berichten Vraagt de Radio-Rede van Mr. P. J. OUD! Uw advertentie In dit blad wordt op Texel huis aan huls gelezen. ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÊN: is sinds t Juli 1930 in dit bUd nptrcnomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 4 5 6 7 8 9 10 Dec 8.56 9.19 10.— 10,34 11,01 11,26 1.58 RIIWIELEN en RIITUIGEN 4 20 AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. llllllllllll VAN OVER DE GRENS. CHAMBERLAIN OVER HET Nog zelden heeft men met een derge lijke spanning gewacht op een verklaring als die van de Engelsche minister-presi dent Chamberlain over het onderhoud tusschen Hitler en lord Halifax. En nog nimmer ook heeft de Engelsche regee- ringschef met zooveel woorden zóó wei nig gezegd. Want nog steeds verkeert de] wereld in onzekerheid over de resultaten van het bezoek van lord Halifax aan Duitschland en de weerslag, welke deze zullen hebben op de Engelsche politiek. Er hangt een eenigszins geheimzinnig waas over deze geheele episode, kenne lijk in de overtuiging, dat het geen enkel nut heeft, de poging tot toenadering tus schen Londen en Berlijn, welke toch al niet zoo gemakkelijk is, door voorbarige berichten nog maar moeilijker te maken. HET FRANSCHE BEZOEK AAN LONDEN. Deze geheimzinnigheid schijnt men zelfs te Londen tegenover de Fransche vrien-. den te hebben betracht, maar deze kun nen nu in ieder geval hun nieuwsgierig heid bevredigen. Chautemps en Delbos, houden te Londen met hun Engelsche collega's besprekingen en zeker zullen de heeren daarbij de resultaten van Halifax' reis grondig bespreken. Ondanks alle ge heimzinnigheid is er natuurlijk toch iets uitgelekt en de oude perschef van het Britsche ministerie van buitenlandsche za-' ken, sir Arthur Willert weet in de N. R. Crt te vertellen, dat de Engelsch-Fran- sche besprekingen hoofdzakelijk aan de Duitsche verlangens inzake gebiedsuitbrei ding in Midden-Europa zouden zijn ge wijd. Het bezoek van Halifax zou hebben aangetoond, dat de Duitschers, hoezeer zij ook de vriendschap van Engeland op prijs stellen, niet voornemens zijn hun plannen voor de „oppermacht" in Cen- traal-Europa te wijzigen. Ook zou er ge sproken zijn over een nieuw verdrag van Locarno en men gelooft, dat Hitier al leen bereid is daaraan deel te nemen, in dien Midden-Europa als een speciale in vloedsfeer van Duitschland wordt erkend. Of de wenschen van Duitschland op deze wijze nu al dan niet juist om- schrteven zijn, kan voor een oogenblik buiten beschouwing blijven, maar zeker is, dat men in Engeland zekere groepen vindt, die iets dergelijks aan Hitier zou den willen geven, indien daardoor dan maar de vrede in Europa verzekerd zou zijn. Er is echter in Engeland een tweede partij, die meent, dat daarmede de moei lijkheden nog geenszins uit de wereld geholpen zouden zijn, integendeel, deze dan eerst werkelijk zouden beginnen. Beide opvattingen schijnen zelfs in re- geeringskringen vertegenwoordigd te zijn en hetzelfde geldt ten aanzien van het ko loniale vraagstuk. Hier wil de eene groep onmiddellijk een welwillend gebaar tegen over Duitschland, terwijl de andere groep iets dergelijks slechts in overweging wil nemen als onderdeel van een algemeene poging om aan de Europeesche moeilijk heden een einde te maken. Dat de tweede partij, die het sterkst is en bovendien de steun der Franschen heeft, op de duur de overhand zal blijven behouden, wordt over het algemeen aangenomen en uit het feit, dat Hitier voor de teruggave dei- koloniën zich een termijn van zes jaren heeft gesteld, kan men opmaken, dat men zulks ook in Berlijn inziet. Overigens zullen te Londen tusschen de Fransche en Britsche ministers ook nog wel andere vraagstukken Het Verre Oosten, Spanje, enz. worden be sproken, maar men kan er wel van op aan, dat aan het probleem der algemeene Eu ropeesche politiek de meeste aandacht zal worden besteed. DE BRUSSELSCHE CONFERENTIE. De Brusselsche conferentie is de vorige week uiteen gegaan, zonder ook maar iets voor de Cnineezen te hebben bereikt. Slechts de Japansche veroveraars kunnen tevreden zijn, want zij zijn er thans van overtuigd, dat zij in China kunnen doen wat zij willen, zonder daarbij door een andere mogendheid te worden gestoord. En wat het treurigst is: dit geldt niet slechts voor China, want het kan mof- gen reeds zeer goed van toepassing zijn op meer zuidelijk gelegen gebieden. Het schijnt wel, alsof men Japan, dat immers meer dan eens te kennen heeft gegeven, geheel Azië te willen veroveren, uitnoo- digt, zijn gang maar te gaan. Opnieuw is weer eens bewezen, dat MACHT GAAT BOVEN RECHT. Of men de Europeesche mogendheden er 'n verwijt van mag maken, dat dit zoo is, blijft de vraag. Gezien de onzekere toe stand in Europa mag men van Engeland en Frankrijk waarlijk niet verwachten, dat zij zich in Oost-Azië in avonturen stor ten. Veel meer te laken is de houding van de Vereen. Staten. Waarom toch heeft Roosevelt te Chicago verwachtingen ge wekt, indien hij die toch niet in vervulling: kan doen gaan Nu heeft men te Brus sel slechts een demonstratie gegeven van de onmacht der democratische staten, een demonstratie, die met eenig overleg ach» terwegc had kunnen blijven. Voor de Chineezen is deze conferentie misschien wel de grootste teleurstelling want de oorlog verloopt hoe langer hce meer in het voordeel der Japanners en de kansen voor de Chineesche regeering ko men er al slechter voor te staan. Is het wonder, dat zich een zekere moe deloosheid van de Chineezen gaat meester maker. DE NIEUWE BELGISCHE REGEERING. België heeft na een kabinetscrisis van vier weken eindelijk zijn nieuwe ministerie gekregen. Nieuw is misschien wel een wat te groot woord, want niet min|der dan 1 ministers heeft men uit het oude kabinet-Van Zeeland overgenomen. Dit houdt de waarborg in, dat het ministerie- Janson de politiek van het kabinet-Van Zeeland zal voortzetten. De nieuwe na men in de regeering zijn Marok, lid van de Vlaamsche vleugel der katholi|eke par tij en Du Bus de Warnaffe, die eveneens tot de katholieke partij behoort. Door die opneming van Marok, die steeds voor de Vlaamsche belangen op de bres heeft ge staan in het kabinet, is het Vlaamsche element in de regeering zeker versterkt. SCHACHT AFGETREDEN. Wat reeds lang verwacht werd, is thans geschied. Hitier heeft het verzoek om ont slag van dr. Schacht als minister van economische zaken aanvaard. Tegelijker tijd is Schacht echter benoemd tot minis ter zonder portefeuille, zulks wegens zijn groote diensten, welke hij de regeering bewezen heeft. Hitier schijnt hem dus als raadsman nog niet te willen laten gaan. Al te veel beteekenis behoeft men aan het heengaan van Schacht intusschen niet te hechten, wijl hiervan een verandering in de economische politiek van Duitsch land, welke reeds lang door het vier jarenplan wordt beheerscht, niet te ver-i wachten valt. VEREEN. VAN OUD-LEERLINGEN LAGERE LANDBOUWSCHOOL. GROENBEMESTING. Op de laatstgehouden praatavond van de vereen, van oud-leerlingen der Lagere Landbouwschool, heeft de neer KL Mantje een inleiding gehouden over Groenbe- inesting. Groenbemesting,, aldus spr., is al een zeer oude methode tot verbetering van de bodem. Vroeger was het onderploegen van een groenmassa zelfs dikwijls de eenige bemesting. Het doel van groen bemesting is: ae grond met humus te verrijken. De-humus verbetert in de eerste plaats de structuur van de bodem, door dat ze het vermogen heeft van korrel structuur kruimelsfructuur te maken. Op de kleigrond geeft de kruimelstructuur een betere doorlatendheid, op zandgrond een betere waterhoudendheid, waardoor kans op verdroging vermindert. Tusschen de kruimels is meer ruimte voor lucht, waardoor de nuttige bac teriën wortlen aangekweekt, de schadelijke verdelgd. Gewoonlijk geeft groenbemes ting op zandgrond een beter resultaat dan op zwaardere gronden, doordat op zandgronden de humusbehoefte gewoon lijk grooter is. Maar ook op zwaardere gronden heeft de groenbemesting 'n gogde invloed. Verhoogt groenbemesting de hoeveel heid humus, de hoeveelheden kali, fosfor en kalk verminderen iets, doordat de plant immers de stoffen uit dezelfde bodem opneemt. Echter wordt ook nog aan kali, fosfor en kalk gewonnen, doordat deze stoffen, die door de wortels uit de diepte zijn gehaald, in de bouwvoor worden ge bracht, tenminste als we van een dièp- wortelend groenbemestingsgewas, b. v. lupine of luzerne, hebben gebruik ge maakt. Door gebruik te maken van een vlindergewas, Kan de stikstofvoorraad in de bodem worden verhoogd, doordat dit gewas, met behulp van een bacterie in staat is, de luchtstikstof in de vorm van eiwit in zijn wortelknolletjes vast te leg- fen. Hoe meer lucht Üe bodem bevat, oe meer stikstof kan worden vastge legd. De stikstofverrijking kan zeer bedui dend zijn; men heeft hoeveelheden gevon den van 200 Kg. per H.A., hetgeen echter wel een uitzondering mag heeten. Meest-i al stelt men de stikstofverrijking gelijk met een goede stalmestgift. Soms ook is de bovengenoemde bac terie niet in voldoende mate in de grond aanwezig. Ze kunnen er dan ingebracht worden. Dit kan geschieden door behan deling van het zaad met een cultuur van de bacterie en door enten met grond van een ander perceel, waar de bacterie wel in voldoende mate voorkomt. Deze laatste methode is echter zeer bewerkelijk. Er moet wel om gedacht worden, dat verschillende groepen van vlinderbloemi gen verschillende bacteriën noodig heb ben voor hun groei, zoodat bij bestelling van de cultuur, verkrijgbaar bij het be- drijfslaboratorium te Groningen, men op moet geven, voor welk gewas het be stemd is. Door stalmest kan men natuurlijk ook de grond met humus verrijken, maar hier van heeft men meestal een beperkte hoe veelheid. Een groenbemestingsgewas is te telen: als hoofdgewas (lupine, luzerne), als stoppelgewas (wikke, spurrie, hopperups- klaver) en onder dekvrucht (klavers). LUPINE wordt als stoppelgewas wel na rogge gezaaid met goed resultaat. I41 zandstreken wordt het veel als hoofdge was geteeld. Het onderploegen moet ge schieden als de lupinen in volle bloei staan. Tegenwoordig is de lupine ook als veevoeder van belang. Voor zaaizaad ge bruikt men 80—100 Kg. met een rijen - afstand van 25 cM. BASTERD LUZERNE is een groenbe- mester, die als hoofdgewas goed gelukt op kalkrijke droge gronden, een grond, die voor lupine minder geschikt is. Zaaien met een rijenafstana van 25 c.M. Tegen inzending van onderstaande bon (in open enveloppe, gefran keerd met l'/acent) wordt U gaarne kosteloos een exemplaar toege zonden van de Radio-rede over de politieke toestand, gehouden door Oud-Minister Mt. P.J. OUD voor de VRIJZINNIG DEMO CRATISCHE BOND. Tsm" 25 KQ. zaad, liefst bij mooi vochtig) weer in begin Mei. Voordat men lu zerne zaait, moet de grond vrij van on kruid zijn. In de herfst moet het gewas een lengte hebben van b.v. 20 c.M., tenminste niet al te kort, om de winter in te gaan. Goede wintervaste soorten zijn Hongaar- sclie en Grimm. Luzerne is als meerjarig gewas een beste bodemverbeteraar en een goede stikstofverrijker. RGODE KLAVER. De klaver is wel de belangrijkste groenbemester; de inzaai ge schiedt onder dekvrucht, gewoonlijk gra nen of vlas. Onder vlas gebruikt men ook veelal witte klaver, omdat deze pas na de pluktijd van het vlas opkomt. Bij klaver staat veelal een dubbel doel voorop, n.l. eerst afweiden en dan onder- ploegen of eerst een winter over laten staan; dan hooien en weiden en in da herfst onderploegen. Een klavergewas moet bemest worden met fosfor en kali. De wintervastheid van roode klaver is minder dan die van de witte. WITTE KLAVER is gauwer tevreden dan roode, maar geeft ook minder op brengst. Deze klaver wordt veel in de Wieringermeer gebiuikt, omdat ze zoo goed tegen zilte grond bestand is. Roode en witte klaver worden beide breedwerpig gezaaid. HOPPERUPSKLAVER ontwikkelt zich goed op kalkrijke, lichte grond. WIKKE. Een beste groenbemester is de gewone wikke, die goed tegen ongun stig weer bestand is en zien ook op zware stijve gronden ontwikkelt. Zaaien 160 K.G. per H.A.. SPURRIE ontwikkelt zich ook snel als stoppelgewas (20 K.G. zaaizaad per h.a.) maar dient uitsluitend voor humusvor- ming. GROENE ROGGE. Dit is eveneens 't geval met de z.g. groene rogge. Men zaait dan in de herfst rogge en in April wordt de groene massa ondergeploegd, waarna dan nog bieten of knollen gezaaid kunnen worden. Een nadeel van de groenbemesting is, dat de kans op vreterij verhoogd woridlt en dat soms last van slakken wordt on dervonden. Verder moet men voorzichtig met de keuze van het gewas en de stik stofgiften in verband met de kans op le gering. Maar in verband met de voordee- len van de groenbemesting zijn de nadee- len van geen beteekenis, al mogen we ze ook niet uit het oog verliezen. Zoo besloot spr. zijn interessante le zing. H TEXELSCHE COURANT DEN BURGb75 CL per '3 Maanden Franco p. post door geheel Nederland I» p. 3 maand«n Lo se nummtrau 4 et DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE: N.V v/H LANGEVELD ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 regelt; 60 ct. Iedere regel meer; 12 Dezelfde advertentie A maa1 geplaatst wordt 3 maal borekend 6ll abonnoment lagere regelpr!)* ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO N°. 652 11 POSTBUS: N° V LICHT OP ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllil!lll|lllll ||||||ll!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| ONDERHOUD HITLER-HALIFAX. Klnnm J Naam I Adres 'mm m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1