£>e QlimlacR. Oe Nieuwe Texelsche Courant SE No. 5211 51sle Jaargang Woensdag 8 Dec. 1937 EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 Texelsche Berichten ABONNEMENTEN: ADVERTENTIÊN: DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN. DAT IS PR A CTISCH „ELITE" FLACON Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huls aan huls gelezen. TEXELSCHE COURANT DEN BURGs75 Ctpof' 'o Maanden Franco p. post door geheel Nederland 1' p. 3 maanden co se nummersa 4 et DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V v/H LANGEVELD&oE ROOIJ DEN BURG OP TEXEL Van 1-5 ragols: 60 ot. Iedere regel meer; 12 "St üeze'Me advertentie 4 maa' geplaatst wordt 3 maal berekend. 6li abonnement tagere regeiDrüs ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNLN a UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO: N°.652 POSTBUS: N° 11 is sinds 1 Juli 1930 ia dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel r.m (nam. ongeveer y» uur later.) 10 11 12 13 14 15 1(5 Dec 0,10 0.56 1.55 3,12 4,39 5,45 6,58 LICHT OH R1IW1ELEN en R1ITUIÜEN 4,17 Sommigen geven met kwistige hand zonder iemand gelukkig te maken. Het komt er meer op aan HOE men geeft dan WAT men geeft. C o r n e i 11 e. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VAN OVER DE GRENS. iiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIII OPHELDERING IN EUROPA. Het kan niet worden ontkend, dat er na het bezoek van lord Halifax aan Hit*, Ier en de besprekingen tusschen de En- gelsche en Fransche ministers te Londen, een zekere opheldering in de situatie in Europa valt waar te nemen. Helaas be rust deze opheldering nog meer op een, algemeene stemming dan op feitelijke re sultaten, maar men ziet de toekomst toch weer met wat meer vertrouwen tegemoet en ,dat is in de tegenwoordige 1gd al heel veel waard. Dat er desondanks in de laatste dagen toch nog eenige feiten aan te wijzen zijn, die in staat waren, weer' wat ,roet in het Europeesche eten te gooien, ,mag niemand verwonderen. Wij zijn nu eenmaal niet zoo ver, dat alles pais en vree in ons werelddeel is. Een van de feiten, welke in ongunstige zin pogal wat opzien baarden, was de mededeeling ,in eenige Engelsche en Bel gische bladen, dat het Duitschland niet zoozeer om de volledige teruggave van de (Vroegere Duitsche koloniën in Afrika te (doen is als wel om de politieke en eco nomische beheersching van een groot grondgebied, dat in hoofdzaak uit Tiet koloniale bezit van België en Portugal zou zijn samengesteld. In Duitschland wordt (dit met groote nadruk ontkend en (te Berlijn verklaart men, dat noch Hit-, Ier .noch Ooering met Halifax over Bel gische pi Portugeesche koloniën gespro ken hebben. En hieraan behoeft men ook niet te twijfelen. Wel 'is het mogelijk, dat jets dergelijks eens ter sprake is ge bracht in de geheel particuliere onder handeling tusschen verschillende leiders van het Derde Rijk en de pro-Duitscne groep Engelschen (lord Londonderry, lord Lothian, lord Beaverbrooke). Maar der gelijke geruchten behoeft men niet zoo ernstig op te vatten, want ten eerste is na het bezoek van de Fransche ministers aan Londen de invloed van deze groep hoogadelijke amateur-politici wel tot nul teruggebracht ,en in de tweede plaats heb ben zoowel België als Portugal verklaard, geen centimeter van hun koloniaal bezit te zullen afstaan. Al te ernstig heeft men daarbij de kwestie ook in de Belgische de Portugeesche hoofdstad niet be schouwd. Klaarblijkelijk wist men daar de geruchten op de juiste waarde te schatten, zoodat deze verder ^jeen nieuwe schaduw op de Europeesche toestand heb ben kunnen werpen. Blijf goed en geef altijd wat in uw vermogen is om gelukkig te maken. Zoo zal uw huis niet rijk worden maar wel uw hart. Ebers. De glimlach is de zon van het leven De glimlach om de stroeve lippen van een grijze man is als het maanlicht over sneeuw. De glim lach om de dun geplooide lippen eener lieve vrouw is als de zonne- weelde in rozenpracht. De glimlach verblijdt, brengt bemoediging, hoop, vertrouwen, geluk. Omdat de glim lach altijd de boodschapper is van liefde of genegenheid, van vriend schap of vertrouwelijkheid en nooit van vijandschap, haat, afschuw, af keer. Wee degenen, die de glimlach misbruiken voor booze bedoelingen. Ze worden als huichelaars, als ver raders van het schijnbare vertrouwen door alle weidenkenden veracht. Wee hun, die de schoonheid van de glim lach misbruiken. „Meer vreugde" is er noodig in het leven. De glimlach is er de voorbode van. De glimlach heeft iets teers, iets liefs, jets onweer staanbaar aantrekkelijks. De glim lach boeit, toovert, ontwapent, ver overt De glimlach heersche! PAUL EM1LE JANSON. De nieuwe Belgische Minister-Pre sident, die te kennen heeft gegeven, dat het nieuwe kabinet de richtlijnen van het Kabinet—Van Zeeland zal volgen. DE REIS VAN DELBOS. Delbos, de Fransche minister van bui- tenlandsche zaken, heeft weinig rust. Nau welijks uit Londen teruggekeerd, moest hij zich ai weer reisvaardig maken voor zijn bezoek ,aan Warschau, Belgrado, Boeka rest en* Praag. Van al deze bezoeken mag dat aan Praag wel als de belangrijkste; beschouwd worden. In Warschau, Bel grado en Boekarest wordt Delbos met groote vriendelijkheid ontvangen en bij zijn vertrek zullen er officieele mededee- lingen verstrekt worden, waarin gerept wordt van de van ouds bestaande vriend schap voor Frankrijk. Maar dat het Del bos gelukken zal, aan de buitenlandsche politiek van Polen, Roemenië en Zuid- Slavië weer een meer pro-Fransche rich ting te geven, moet sterk betwijfeld wor den. De regeeringen van deze staten zijn de laatste jaren gaan inzien, dat hetvoór- deeliger js een eigen politiek te voeren, ook indien deze met immer met de Fran sche, waarnaar men zich vroeger steeds richtte, strookt. Dit wil intusschen nog geenszins zeggen, dat er in de oude vriendschappelijke gevoelens voor Frank rijk eenige verandering is gekomen, maar Frankrijk voelt zich toch nog altijd on aangenaam getroffen door die onafhanke lijkheid, welke men in de loop van dé tijd in Warschau, Boekarest en Belgrado aan de dag is gaan leggen. Zeker zal Delbos ,in deze hoofdsteden over een nieuwe organisatie van Midden-Europa spreken. Maar het blijft zeer de vraag, of hij een Beek, een Stojadinovistj en een Antonescu voor de Fransche inzich ten zal kunnen winnen. En al evenmin vast, dat hij de door Parijs zoozeer ge- wenschte verzoening tusschen -Praag en Warschau, die steeds maar kibbelen over bepaalde minderhedenkwesties, zal kun nen bewerkstelligen. Zooals gezegd, zal Delbos in Praag wel de belangrijkste taak hebben. Hoe wel men zich te Londen niet op het stand punt heeft gesteld, dat Praag nieuwe toezeggingen aan de Sudeten-Duitschers moet doen, is men het er wel over eens, dat alle gerechtvaardigde grieven verme den en uit de weg geruimd dienen te worden. En daarover dient met Praag te worden gesproken en Delbos kan dit dan zoowel uit naam van de Fransche als van de Belgische regeering doen. DE HERTOG DE GUISE. De Fransche troonpretendent, wiens naam in verband met het ontdekken van geheime wapendepóts de laatste tijd bij herhaling werd genoemd. Schijnt de toestand in Europa ietwat opgehelderd te zijn, van de toestand in het Verre Oosten kan dit allerminst ge zegd worden. Er schuilen daar groote ge varen, die zeer wel tot een uitbreiding van de Japansch-Chineesche „botsing" kunnen leiden. Japan treedt in China steeds driester op en dneigt daarbij de rechten van derden aan te tasten. Daai> is in de eerste plaats de kwestie der dou anerechten, welke nog steeds geen bevre digende oplossing heeft gevonden. Ver der hebben de Japansche troepen in de internationale nederzetting een parade ge houden en hoewel de troepen daarna op aanraden van Engeland en Amerika terug getrokken zijn, krijgt men toch steeds meer de indruk, dat Japan niets liever wenscht, dan de Westersche mededingers uit het Verre Oosten te verjagen. Ook tegen Hongkong, waarheen vele Chinee- zen uit Sjanghai gevlucht zijn, heeft men al dreigende woorden laten hooren. Dat bij dit alles de kans op botsingen zeer groot is, behoeft geen nader betoog. Overigens moet ook Nederland zich met de Japansche veroveringswoede bezig houden. In de eerste plaats maakt de ja pansche pers opvallend veel misbaar we gens een oneenigheid, die eenige tijd geleden tusschen Nederlandsche marine vaartuigen en Japansche visschersschepen in de nabijheid van Riouw heeft plaatsge vonden. Verder is er het feit van de ja pansche doordringing van het Portugee sche deel van Timor, waarover man zich in Ned.-Indië tamelijk ongerust maakt. Zeker, van een werkelijk gevaar is er voorloopig nog geen sprake. Ned.-Indië is een 5000 K.M. van de Japansche bases afgelegen en dat is zelfs voor de uitste kende Japansche vloot nog een moeilijk te overwinnen afstand, nog afgezien van het feit dat deze vloot op naar weg naar onze koloniën zeker ook de Engelsche en de Amerikaansche vloot zou ontmoe ten. Maar veranderingen in machts verhoudingen voltrekken zich tegenwoor dig snel en Nederland kan dan ook niet beter doen dan zich op eventueel ko mende gevaren voor te bereiden. "lo/irf Ksc/tt G°*ondl KOOPT KINDERZEGELS. TWEE TON? Een heel eind in de richting brengt do Tweeton-puzzle, die dezer dagen in de bladen verschijnt, met de groote hoofd prijs van H.K.H. Prinses Juliana en met o.a. 20 fonkelnieuwe Philips Radio-toe stellen. Verwacht worden minstens 50.000 oplossingen. Koopt Kinderzegels. DE REGENVAL IN NOVEMBER. In de afgeloopen maand viel 72.4 mM. regen. De grootste hoeveelheid, in één etmaal gevallen bedroeg 15.6 mM. In negen etmalen viel in liet geheel geen regen. Ter vergelijking diene: Nov. 1937 72.4 mM. Nov. 1936 102.4 mM. Nov. 1935 63.9 mM. Nov. 1934 40.5 mM. ^iStgEBfgigfflEEEgig V m pc fg ONTWIKKELINGSAVONDEN. EB g| Iedere Woensdagavond in lokaal fg E8 „Den Burg", Groeneplaats, aan- Eg 03 vang 8 uur precies. Kosteloos toe- fg fg gankelijk voor personen van 16 fg gj jaar en ouder. BB tg WOENSDAü 8 DEC. 1937 fg BB alleen toegang voor meisjes. BB |g Causerie met lichtbeelden van fg Fg Mevr. Jouwersina - Koetzier over fg fg zeden en gewoonten in de 17e fg fg en 18e eeuw. fg 90 EB ffiSBBffiffiBEffiBBffiBi EfiffiiBfflffifflEBffifflEB Zindelijk cn prettig, die nieuwe Talens- flcsch met het handige vulreservoirtjc in den hals! Nooit meer inktvingers! De houder steunt rustig op den glazen rand. U doopt de gouden pen heelcmaal onder, zonder de kostbare punten te stooten cn Uw handen blijven schoon! In ieder huis en kantoor nu dc Talens „Elitc"-flacon. Slechts 60 ccnr Schóón in dubbelen zin: ontwerp Copier, Leerdam BOEKHANDEL PARKSTRAAT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1