de 1 cent sigaret die over alle andere triomfeert No. 5212 51stB Jaargang Zaterdag 11 Dec. 1937 u„;hdlb"i EERSTE BLAD. Dankbaarheid. REIST PER WACO Twee ton voor het Kind, Puzzelt U mee ABONNEMENTEN ADVERTENTIÊN: Tl Nü hebt ge Abdijsiroop noodig! Per fiacon 90 cent en f. 1.5r TEXELSCHE COURANT DEN BURG; 75 Ct. per *3 Maanden Franco p. post door geheel Nederland I» p. 3 maando-i lo se nummers; 4 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V v/H LANGEVELD&^c ROOIJ DEN BURG OP TEXEL i/an 1-5 regels: 60 ct. Iedere regel meer: 12 ^t. De/e'Me artvertontle 4 maa' geplaatst wordt 3 maal berekend 0H abonnement •agere regeipr!,& v ADVERTENTIÊN MOETEN DAAGS VOOR 'T VERSCHIJNEN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°.11 POSTGIRO N° 652 POSTöUS: N° 11 VOOR DE ZONDAG het schijnt wel uitermate moeilijk te zijn, de deugd van dankbaarheid te beoe tenen. Hoe weinigen zijn daartoe in staat. „Ondank is 's werelds loon" zoowa^r- schuwt een al zeer oud spreekwoord. En nu zal men hierbij wel niet a,an de hééle wereld, aan iedereen mogen denken. Maar tocheen onaangename bejegening, een onvriendelijk woord worden niet gemak kelijk vergeten. Met een bewezen dienst is het een beetje anders. Zelfs is het niet ongewoon, dat zulk een dienst vooral wanneer het geldzaken betreft een bron wordt van ongenoegen, van verwijdering en erger Wat hiervan de oorzaak is, zullen we thans niet in biezonderheden trachten na te gaan. Het zal voornamelijk wel hierop neerkomen, dat men anderen zoomin in figuurlijke als letterlijke zin, iets wil schuldig zijn en dat de meeste menschen al te spoedig geneigd blijken een hun bewezen gunst of weldaad te beschouwen als een hun toekomend recht, waarbij dan nog komt de zelfgenoegzaamheid, de zelf ingenomenheid, de zelfoverschatting, door de ijdelheid ingegeven. Neen, het valt niet zoo gemakkelijk dankbaar te zijn en dit ook te toonen. Men moet daarvoor het een en ander van het eigen ik overwinnen Maar toch, on dankbaar heeten wil niemand, wes halve menige verplichting eenvoudig wordt vergeten, ofontkend ZONDAG, 12 December 1937. VOOR HOOFD EN HART. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ZONDAG Behoed uw hart boven al wat te be waren is, want vandaar uit zijn de uitgan gen des levens. MAANDAG Getrouw zijn in kleine dingen vormt de grondslag voor groote. Wanneer men kleine plichten goed volbrengt, zal men ook groote evenzoo doen. DINSDAG Tracht beter te begrijpen; dan zullen uw liefde en medegevoel krachtiger ont waken. WOENSDAG Geen taak zoo licht of ze wordt zwaar als men haar onwillig verricht. Terentius. DONDERDAG Luiheid is de grootste verkwisting van de wereld; zij werpt weg wat onschat baar is voor het oogenblikkelijk gebruik en wat onherroepelijk verloren is als men er geen gebruik van maakt. T a ylo r VRIJDAG Het leven is noch een genoegen, noch een straf; het is een ernstige zaak, waar mede wij belast zijn, en die wij op eer volle wijze moeten waarnemen. De Toque v i 11 e ZATERDAG Altijd denken, wat men zegt, is een plicht, maar altijd zeggen wat men denkt, is verkeerd en meer een gevolg van hoog moed dan van oprechtheid. De Stassart. AUTOBU"SDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. De Centrale Propaganda Commissie voor de verkoop der Weldadigheidspost zegels verzoekt ons plaatsing van onder staande woord-puzzle (90 letters). Zij deelt daarbij het volgende mede: Met groote erkentelijkheid kan de Com missie gewag maken van het feit, dat H.K.H Prinses Juliana de Hoofdprijs voor deze puzzle ter waarde van HON DERD GULDEN heeft geschonken. H.K.H. hoopt de gelukkige winnaar van deze prijs op deze wijze in staat te stel len om in overleg met de Centrale Pro paganda Commissie een keus te doer? der vervulling van een groote wensch. Voorts zijn er als hoofdprijzen: twin tig fraaie Philips Radiotoestellen, van het nieuwste systeem 1937-'38. Verder nog enkele honderden prijzen als: een schilderij van Louis Apol, vluchten met de K. L. M., retour Vlissingen-Harwich, le klas, geschenkbonnen van eenige be kende groote magazijnen en instellingen, en troostprijzen. Omschrijvingen. December is in het land en men fran keert „dus" weer met 61, 80 10 43 44 42 21 20 90 59 85 18 57 2 3 47, We tende, dat daardoor een goed 13 37 12 51 wordt gesteund. Wie zou hieraan zijn onmisbare 27 5 17 56 19 kunnen onthouden? Immers 25 46 9 16 6 81 48 Het gaat hier om het belang van het 79 46 66 82, dat is: de 32 68 14 67 69 11 90 76 van Nederland. Duizenden hunner hebben 1 56 7 4 zoo dringend noodig; zij zullen er u dank baar voor 85 63 31 en 22 51 63 39 49 3S. Men vergete dit toch vooral 38 46 24 28. Dit jaar wordt getracht het hier boven genoemde bedrag, zijnde 59 33 34 35 36 77 66 bijeen te brengen. Zou dit niet 45 41 87 88 89 63 67 zijn? Zeker wel, maar dan moet ook iedere lezer van dit blad de 40 70 8 15 47 47 46 25 26 inzenden. Want vele 67 89 86 S0 66 71 54 83 47 maken één groote, de 71 33 7S 60 ton. Ons aller 53 55 23 is hiermede ge moeid. 29 30 52 50 75 47 en moeders zullen zitten puzzlen, allemaal 29 69 69 62 die twee ton 72 77 65 71 u allen mede? Natuurlijk! De Post moet ons elke 58 74 64 als 't ware begraven onder oplossingen. 58 73 73 84 29 68 69 84 danken wij u hartelijik uit naam van de misdeelde stumperds. De oplossing zende men in aan het vol gende adres: Voor het Kind-Puzzle, Ni- colaïstraat 17, Den Haag, en wel vóór 25 DECEMBER A.S. Oplossing uitsluitend op een brief kaart, welke moet worden voorzien van twee (ot meer) kinderpostzegels van vijf cent frankeerwaarde (prij's ieder 8 cent.) De toewijzing van de prijzen geschiedt vóór 31 Elecember ten overstaan van de Notaris Mr. Van Lier, te Den Haag. Goedgekeurd bij besluit Minister van Ju stitie 15 November 1937, No. 1162. De prijzen worden franco toegezonden, een trekièingslijst wordt niet uitgegeven. Wie op 5 Januari geen prijs heeft ont vangen, is „ongelukkig" geweest. Zorgt er voor dat ook gij uw deel geeft aan het Misdeelde Kind! □♦O □♦u Gezond verstand kennen we meestal toe aan hen, die het met ons eens zijn. ln het leven zoo goed als bij het schaken kan één enkele zet het heele spel bederven. Men geeft gewoonlijk met meer bereidvaardigheid aan iemand, die het niet noodig heeft, dan dat men de arme leent. V-V - - ,v li i LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAME. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onder!. Rundveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Pa arden verzeker in g DE 1. H H. Veehouders! wordt allen lid' Gij hebt kou gevat I Gij hoes! en Gij „doet" er niets aan. Past opl Bijna alle ernstige borstziekten zijn het gevolg van 't verwaar- loozen eener verkoudheid. Kom dadelijk de natuur te hulp, door de vastzittende slijm, die ziektekiemen bevat, te verwijderen. Neem daarvoor een zacht en toch krachtig werkend middel, neem daarvoor Akk^r's Abdijsiroop, die als balsem zal zijn voor Uw zieke en ontstoken ademhalings-organen. De vastzittende slijm zal dan loskomen. Uw ademhaling zal weer diep en vrij worden, die hoest, dat piepende geluid verdwijnt. Weldra zult Gij, evenals zoovelen, vóór U, de Abdijsiroop prijzen als een betrouwbaar middel bij Hoest, Verkoudheid, Bronchitis, Kinkhoest, Griëp en Borsioenanwdheid SCHEEPSONGEVALLEN 8 FEBRUARI 1927. De MARSDIEP raakt bij zeer laag wa ter tengevolge van de harde oostenwind voor de haven eenige uren aan de grónd. Post en passagiers bereiken met een vis- schersschuit de wal. 's Avonds komt de Marsdiep vlot. 10 FEBRUARI 1927. Een klein vaartuig, met twee opvaren den, van Stavoren op weg naar Medem- blik, raakt onder de Texelsch kust aan* de grond. De bemanning heeft geen voed sel aan boord en maakt een vreeselijke nacht door. De boot wordt de volgende) dag door een Texelsche visscher vlot gebracht. 2 MAART 1927. De visschersvlet van schipper Van Wol teren, met acht man ter haringvangst uit gevaren, wordt op Texelstroom door storm overvallen. De bemanning weet de schuit bij De Mok aan de grond te zet ten. De Dorus Rijkers sleept haar mef de bemanning weer naar Den Helder. 25 MAART 1927. De MARSDIEP vaart met veel gang haar ligplaats in de haven van Oudeschild voorbij, waardoor het bovenstuk van de voorsteven van de Texel 79 wordt af gerukt. Van de Texel 105 wordt de voorplecht vernield. Van een derde schuit wordt een zwaard afgerukt. 82 LANDBOUW VEETEELT Gerstemeel is best voor mestvar- kens. Rupsennesten en ringen nu uitsnij den en opstoken. Zorgt, dat uw pootaardappelcn niet bevriezen De bakken, waarin men sla wil plan ten moeten nu van stalmest (paarden- mest) voorzien worden. Het „gapen" van kippen duidt op: a. snot; b. te vet worden; c. wonnen; d .legnood; e. eierleidingontsteking. De kippen niet alleen, maar ook het vee moet het voeder graag vreten. De smakelijkheid van het voeder bevordert de spijsvertering. We weten nog geen middel tegen dakworm. Deze kc strooien daken en daar komen de vogels Deze komt soms voor in VOg' op af, die dan 't heele dak vernielen. Rust Roest. De goede bewaring der uitwerpselen van het vee is in alle bedrijven een onmisbare voorwaarde tot het behoud tier vruchtbaarheid van de grond. Het is niet verstandig zich te verlaten op kunst mest alleen. Met vruchtboomcarbolineum spoeien is best, maar niet a!s de takken nat zijn en 's morgens niet te vroeg beginnen. Niet te laat in de middag. Voor de avond moe ten de takken droog zijn. Alleen met heldere, vorstvrije dagen spuiten, dus niet met mistweer. VAN 1887 HEDEN. 12 APR11 1927. Bij oefeningen van Hr. Ms. Hadda op de reede. raakt de tros, waaraan een- sloep wera gesleept, in de schroef van de oorlogsbodem. De sloep slaat om. Een: der inzittenden, de 24-j. gehuwde ma troos Ie klas J. Tieken, verdrinkt. 27 AUGUSTUS 1927. Het Duitsche s.s. STRAUSS, dat we gens een defect aan de machine de haven van Den Helder zou binnenkropen, strandt in het Molengat. De sleepbooten Assis tent en Drenthe brengen het schip vlot. NOVEMBER 1927. Aan de bemanning van de Dorus Rij kers, die 30 Aug. 1923 de opvarenden van het in de Eierlandsche gronden gestrande Italiaansche s. s. KOEF1A redde, wordt namens Mussolini een onderscheiding uit gereikt. DECEMBER 1927. De TEXELSTROOM komt te Den Hel der in aanvaring met een onderzeeboot. 3 JANUARI 1928. De schuiten van C. Daalder en M. Bakker raken door ijsgang van de lig plaats bij de zeedijk op drift. Die van D. strandt op de Westwal, doch die van B. wordt door de stroom naar het Eier landsche Gat gedreven. Met een roeiboot wordt de vluchteling achterhaald. 83

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1