cinitiatief De Nieuwe Texeische Courant 7Yb^T No. 5213 51ste Jaargang Woensdag 15 Dec. 1937 EERSTE BLAD. REIST PER WACO Texels»:he Berichten ABONNEMENTEN ADVERTENTIÈN: Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT DEN BURG:75 CL per'* 3 Maanden t-ranco ,d. post door geheel Nederland L p 3 maanden Lo:se nummer» 4 ct DE TEXELSCHE COURANT VERSCHIJNT WOENSDAG- EN ZATERDAGMORGEN UITGAVE:N.V v/H LANGEVELD ROOIJ DEN BURG OP TEXEL \/jii 1-5 regels: 60 Ct. Iedere regel meer: 12 ?t* De/e*frie .idvertentle 4 mat' geplaatst wordt 3 maal borekend 0t' abonnement lagere rege>pr|,s ADVERT ENTIÉN MOETEN DAAGS VOOR T VERSCHIJNLN 4 UUR NAM IN ONS BEZIT ZIJN TELEFOON: N°. tl POSTGIRO N°. 652 POSTBUS: N° U is srnds 1 Juli 1430 to dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel r.m (nam. ongeveer uur later 17 18 19 20 21 22 23 Dec •8 8.55 9.48 1',31 11,19 11,58 0,14 LICHT OP RI|WIELF.N en RIITUIGEN 4.17 AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalvv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. milium VAN OVER DE GRENS. lllllliiiiiiiiiiiiiiiuDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll NANKING GEVALLEN. Nanking, de Chineesche hoofdstad, be vindt zich thans zoo goed als geheel in handen van de Japanners. Maar daarmede is de strijd nog niet ten einde. Integen deel, de Chineezen hebben laten weten, dat zij nog twee of drie jaar zullen vech ten, indien dit noodig mocht zijn. Mis schien is dit wat overdreven, maar zeker is, dat de val van Nanking niet zoo'n groot verlies voor China beteekent, dat men daardoor de verdere strijd zou moe ten opgeven. Nog nimmer heeft een Chi neesche regeering zich sterk aan een be paalde hoofdstad gebonden. Men trok van Nanking naar Peiping en van Peiping weer naar Nanking, zonder dat dit ooit tot schokkende gebeurtenissen leidde. En ook aan de huidige verhuizing van do Chineesche regeering zullen de Japanners geen al te groote waarde mogen hechten. Voor hen was de verovering van Sjang hai, de financieele basis van de centrale regeering zeer zeker van heel wat meer belang dan die van Nanking. Intusschen hebben ook de Japansche mi litairen verklaard, verder te zullen strij den, tot het laatste Chineesche verzeN gebroken is. Dit kan men echter maag niet eenvoudig aannemen. De strijd wordfl nu verlegd naar een gebied, waar Tsjiang Kai-sjek, die immers jarenlang in het oosten van het land een verbitterde strijd» tegen de communisten heeft gevoerd, zich biezonder goed thuis voelt. Zullen de Ja panners zich werkelijk zoo ver in het uit gestrekte land laten lokken en daarbij de kans te loopen, evenals Napoleon in Rusland, te „verdrinken". Zelfs het machtigste Japansche leger is nimmer in DR. ME1SSNER. Dr. Meissner, die eerst als staats secretaris en later als adviseur van de rijkspresidenten Ebert, Hindenburg en Hitier, de politieke gebeurtenissen in Duitschland van 1918 af heeft meege maakt, werd thans door Hitier tot Rijks,- minister benoemd. Een mooi initiatief is veel waard. De uitvinder is een allernuttigst mensch en de man van een heilbren gend initiatief is van groote waarde voor de gemeenschap. Maariniti atief is niet alles. Met het gelukkige denkbeeld alleen komen we er nog niet. Men moet zoo'n goed idee ook weten te verwezenlijken. Dus moet er practisch gehandeld. Niet alleen een ideaal, maar ook een daad moet er zijn. En met het aanvatten der ver wezenlijking is men er nog niet. Want wil men iets aan een goed initiatief hebben, dan moet het worden doorge zet. En daarom dient er niet victorie te worden gekraaid bij een mooi initi atief alléén, doch moet bescheiden en hard worden doorgewerkt om een mooie gedachte voor de practijk van iedere dag in nuttige werkelijkheid om te zetten. staat, het geheele enorme Chineesche rijk te onderwerpen, en dat weet men in To kio zeer goed. Waarschijnlijker is dan ook jdat men te Nanking een Japan goedgezinde nieuwe „centrale regeering" zal instellen, om daarmede vredesonder handelingen aan te knoopen. Maar daar mede hebben de Japanners hun doel nog geenszins bereikt. Van het oosten uit zal Tsjiang Kai-sjek hen, wellicht door mid del van een guerilia-oorlog, blijven besto ken. Weliswaar zal hij dan niet meerove# verbindingen met de kust beschikken, maar zijn huidige communistische bond- genooten zullen de generalissimus wel leeren, hoe men ook in het oosten van het land aan een overvloed van wapens kan komen. Hun heeft het daar in ieder geval nimmer aan ontbroken. VISCOUNT GORT. De nieuwe chef van de Britsche Generale Staf, die de reorganisatie van het leger waartoe de minister van oorlog, Hore Belisha besloot ter hand zal nemen. HET COMMUNISTISCHE GEVAAR. Japan heeft zijn „conflict" met China o.a. trachten te rechtvaardigen door op het communistische gevaar in China te wijzen, hoewel juist Tsjiang Kai-sjek het bosjewisme in zyn land te vuur en tie zwaard bestreden heeft. Intusschen ziet men nu gebeuren, dat de Japanners., die het communisme in China willen uit roeien, het tegendeel bewerkstelligen. Meer en meer worden de Chineezen ge dwongen, de steun, welke zij noodig heb ben, in de SovjeCUnie te zoeken en er bestaat geen twijfel aan, dat Moskou deze steun maar al te gaarne verleent. Japansche militairen snreken er open lijk over, dat men binnen afzienbare tijd „tezamen met de loyale Chineezen" te gen Rusland zal moeten oprukken. Zooals de ontwikkeling zich echter op hetoogen" blik voltrekt, kan het tegendeel wel eens» mogelijk worden^, n.l., 'dat China teza men met de Sovjet-Unie een aanval op Japan onderneemt. Dat deze „oplossing" voor de Westersche mogendheden en Amerika al even nadeelig zou zijn, als een Japansche overheersching van China, be hoeft geen betoog. Overigens ziet men in gematigde Japansche kringen de ge varen van de huidige ontwikkeling zeer goed in en daar schijnt men Ook wel tot een verstandig vergelijk met China bereid te zijn. Maar op het oogenblik zijn de militairen de baas en deze houden er andere ideeén op na. De toestand in het Verre Oosten bergt danook ongetwijfeld nog vele verrassingen in zich DE REIS VAN DELBOS. Na het bezoek aan Warschau, waar over reeds in een vorig overzicht bericht is heeft Delbos in de afgeloopen week een bezoek aan Boekarest gebracht om daarna naar Belgrado te vertrekken. Zijn reis zal hem dan tenslotte nog paap Praag voeren. Evenmin als het bezoek aan Warschau heeft dat aan Boekarest verrassingen kunnen brengen. De betrekkingen tus- schen Roemenië en Frankrijk zijn goed, al ga^t ook dit eerste land evenals Polen tegenwoordig eigen politieke wegen. Waarschijnlijk zal Delbos wel gesproken hebben over de wenschelijkheid van een verdere toenadering tussehen de Kleine Entente en Hongarije en daarbij zal hij te Boekarest wel een betrekkelijk gewil liger oor gehad hebben, dan een jaar ge leden nog mogelijk was. Verder is het opmerkelijk, dat nu ook Roemenie in zekere zin koloniale wen- schen heeft laten hooren. Dit onderwerp komt in de laatste tijd steeds meer in de mode, en het gevaar dreigt, dat, indien aan alle wenschen tegemoet zou moeten worden gekomen, er koloniën te weinig zouden zijn. STOJADINOWITSJ TERUG UIT ITALIË. Intusschen is Stojadinowitsj, de Zuid-Sla vische minister-president, uit Italië te ruggekeerd, om Delbos in Belgrado te kunnen ontvangen. In Rome heeft hij niet BESTRIJDING VAN ROTKREUPEL EN LONGiWORM Vrijdagavond heeft de Vereeniging tot Bestrijding van het rotkreupel en van andere ziekten onder het wolvee een ver,-, gadering gehouden in De Oranjeboom. Om 8.20 uur opende de voorz., de heey S.J.Keijser de vergadering. Spr. deelde mee, dat het afgeloopen jaar voor de vereeniging bijzonder gunstig is geweest. Toen de Vereeniging tvvee jaar geleden met haar werk begon, sloten zich de eige naars van 2700 schapen aan. Het daarop volgende jaar was dit aantal reeds ver meerderd tot 7000 schapen en het afge loopen jaar waren niet minder dan 14 duizend schapen ingeschreven. Het aan tal gevallen van rotkreupel was het af-, geloopen jaar zeer klein; het bepaalde zich tot twee ernstige gevallen en eeni- ge lichtere. De notulen, door de secr., de heer H. Frederiks voorgelezen, worden onveran-' derd goedgekeurd. Ingekomen is een mededeeling van de heer D. Bakker, de snijder van de Vereen., waarin deze liet weten, dat hij, doordat hij elders in vaste dienst trad, niet meer, voor de Vereen, kon werken. Deze briefl dateerde van Mei. Sedert die tijd heeft! zijn broer, de heer J.Bakker, bijgestaan» door £e heer J.Brouwer, het werk ge daan. Klachten zijn hierover niet binnen gekomen, zoodat het bestuur aanneemt, dat het werk naar ieders tevredenheid ia verricht. Het bestuur stelt danook voort deze gang van zaken te bestendigen en geen vaste snijder aan te stellen. HET JAARVERSLAG, uitgebracht door de secFetaris, vermeldt een batig saldo van 49 gld. (inkomsten f167; uit gaven f118.) Door de Vereen, werden behandeld 45 schapen en 15 rammen, die/ door het rotkreupel waren aangetast. De medewerking van de Texelsche Crt. door haar belangelooze propaganda wordt - blijkens het jaarverslag zeer ge waardeerd. DE CONTRIBUTIE wordt, op voorstel "rifeiiu 'J storm slechts besprekingen met de Paus gehad, o.a. over de kwestie van het concordaat van het Vaticaan met Zuid-Slavië, dat nog steeds niet geratificeerd is, maar ook met Mussolini en graaf Ciano. In Parijs hebben deze besprekingen, zoo korf voor het bezoek van Delbos aan Belgrado, een weinig aangename indruk gemaakt. Desondanks behoeft men er geen kwaad achter te zoeken. Zuid-Slavië wenschtmet .-.Ut buurlanden, ook met Italië, goede betrekkingen te onderhouden en het meent dit te kunnen doen, zonder daardoor* de traditioneele vriendschap met Frank rijk in gevaar te brengen. DE RUSSISCHE VERKIEZINGEN. De uitslag van de' Russische verkie zingen voor de Opperste Raad zijn op het oogenblik nog niet bekend, wat bij de uitgestrektheid van de Sovjet-Unie ook geen wonder is. Intusschen zal er wel nie mand zijn, die met spanning op de uitslag wacht, want deze stond immers van te voren reeds vast. In alle kiesdistricten, met slechts een enkele uitzondering, can- dideerde slecht een natuurlijk Stalin fetrouw - persoon. De Russische „kiezers" ehoefden niet eens gebruik te maken van een potlood en wierpen hun stem biljet zonder meer in de bus. Men heefft in de Sovjet-Unie nog eigenaardige op^ vattingen over de „democratie". van het bestuur, op één cent per klier gehandhaafd. tiij ae BESTUURSVERKIEZING wordt voor Den Hoorn in de plaats van de heer C. Bakker Wz., die bedankt had, gekozen de heer W.T.Bakker. De periodiek af- t edende bestuursleden A.Keijser Wz., S. J.K'eijser, P.J.Koorn en C.H.Roeper Lz. worden allen herkozen. LONC WORMZIEKTE Deze ziekte, welke zich o.a. openbaart door hoesten en stilstaan van de groei, breidt zich, aldus de voorz., op Texel meer en meer uit. De heer Frederiks heeft zich thans bereid verklaamd de aan getaste dieren in te enten, bij wijze Vau p oef tegen een mei 20 pet. verlaagd ta,- rief, dus in plaats van 50 ct., voor 40 ct. De ziekte komt hoofdzakelijk voor onder 1-jarigen. De inenting moet tweemaal ge schieden met een tusschenruimte van zes. dagen. De leden kunnen zich thans reedsi opgeven bij de heer Frederiks. ROTKREUPEL. De voorz. merkt op, dat gebleken is ,dat een mond- en klauwzeer-epi- demie vaak wordt gevolgd door een rotkreupelepidemie. Dit vindt zijn oor zaak in de door het mond- en klauw zeer ontstane ontschoening van de hoeven, waardoor 't binnendringen van kiemen van besmettelijke ziekten,, dus ook die van rotkreupel, zeer wordt vergemakkelijkt. Iedere fokker wordt aangeraden hieraan de noodige aan dacht te schenken. Bij de rondvraag wordt na eenige dis.- cussie besloten, dat de Vereeniging niet- pogen zal preventief te werken; daar voor zijn de kosten te hoog; gelijk tot nu toe geschiedde, zullen alleen zieke dieren worden behandeld. De veehouder wordt in zijn eigen belang aangeraden, het preventieve werk te doen en dus zijin- vee zelf na te kijken. Om ongeveer half tien sloot de voor zitter de vergadering en wel met de wensch, dat ieder naar zijn vermogen zaï, trachten mede te helpen de Vereen, zoo groot mogelijk te maken, zoodat misschien het komende jaar het aantal schapen, dat bij de vereeniging is ingeschreven, weer zal zijn verdubbeld. H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1