Os llieuws iexÉclie Courant Ic. 5215 51st" Jaargang Woensdag 22 Dec. 1937 J: "Ir EERSTE BLAD. fexeische B-richten TEXELSCH E COU RANT ■JU'WMWI MIMI Ill ■IIIIW1 is sinds 1 Juli l'UO In dl! blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later 24 25 26 27 28 29 30 Dec 1,— 1.46 2.49 3,47 5. 4 6.06 7,01 LICHT OP Rl|WIELEN en KIITUKiEN 4 20 DERTIG POLDERS Vergadering van Hoofdingelanden op Zaterdag 18 Dec. 1937 in Dc Lindeboom. Voorz.: de heer C. Keijser Hz., Dijkgraaf. Secr.de heer D. v.d. Oord. K. W. ROEPER. De heer K. W. Roeper, die bij K B. tot dijkgraaf van de polder Waal- en-Burg is benoemd als opvolger van de heer J. Eelman. (Zie verder elders in dit nummer.) evenals voorgaande jaren bij hooge wa terstand zooveel mogelijk verbetering zal worden aangebracht. De heer P. Bakker Az. maakte bezwa ren tegen het inlaten van zeewater ge durende de zomermaanden en zag gaar ne, dat de vergadering zich uitsprak vco: ot tegen het inlaten dafa-van. Een en an der werkt z.i. het slooten niet in de hand, De voorz. deelde mede, dat de laatste ja ren alleen in uiterste gevallen zeewater werd ingelaten. Dc vergadering was dan ook algemeen voor het zoo min mogelijk inlaten van zeewater. De heer S.Wuis verzocht om een dui ker onder de Eerste Dwarsweg nabij dc Viersprong. De voorz. deelde mee, dat het al in de bedoeling lag, hier een duiken te leggen. Tot heden liet de tijd dit ech ter niet toe, mede in verband met andere ncodigc werkzaamheden. De lieer C. P. Eelman zag gaarne, dat de wegbermen aan het Pijpersdijkje wer den geëgaliseerd. Voorz. zeide dit toe. De heer W.J.Bakker merkte op, dat vergrooting van de duiker onder de Wes- tervveg nabij Groenendaal z.i. niet noodig was. De heer C.Zijm was van tegenge stelde meening en zag liefst zoo gauw mogelijk, dat verbetering werd .aange bracht. Algemeen was men van meening, dat het westen van het waterschip met wia- terbezwaar te kampen had. Door de ut gevoerde vergravingen is de toestand er wel even beter geworden, maar door ver zanding van de P.H.sluis kan geen vol doende peil worden bereikt. Het over tollige water moet nu naar de Waaldei - sluis worden afgevoerd. Deze afstand is groot, zoodat het ook vaak langer werk heeft om er te komen. Het Dag. Bestuur denkt er over, de Kadijksluis te vergroo- ten. Hierdoor zal het mogelijk zijn, het water sneller af te voeren, ook zullen verschillende duikers in de Heminer wor den vergroot. Door de voorz. werd tenslotte n meegedeeld, dat verschillende ingelan den zijn aangeschreven om hun scheidings sloten te vergraven- art. 27 van de Keu maakt zulks mogelijk. Door het Bestuur is hiervan slechts zelden gebruik gemaakt. Het ligt echter in de bedoeling, op de plaatsen, die er voor in aanmerking ko men gebruik te maken van de bevoegd heid, welke dat artikel geeft. De voorz. sloot hierna om één uur de vlot verloopen openbare vergadering. H N. PONGF.RS t De heer N. Pongers, hoofd-machinist bij de N.V. T.E.S.O., die gisteren in dc leeftijd van 60 jaar is overleden. (Zie ar tikel elders in dit nr.) ||||||iiiiiiiitiiiiuiiiniiiiiiiiiii!iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii|||||| IIIIIIIIIIIIHIIII RECENSIES. Illlllllllllllllll ||||||[||||lllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllll!llll!lllll!lllllllll|||||| Ter bespreking ontvingen we van de A.V.R.O. het A.V.R.O.-Tiental 1937, de A.V.R.O.-kalender 1938 en het Kerstnr. van de A.V.R.O. Het Tiental 1937, een bundel van tien kinderliedjes, gezongen door het A.V.R.O.-kinderkoor onder lei ding van Jac. Hamel, is ditmaal wel bij zonder fraai uitgevoerd. Maar het isdan- cok een jubileumnummer, n.l. het vijfde in de in 1933 begonnen reeks. Wij twij felen er niet aan, of ook dit laatste Tien tal, door Piet Marée op zeer fraaie wij ze verzorgd en geïllustreerd met foto's en fotomontage, in twee kleuren, zal een- zeer gunstig onthaal vinden (prijs 65 ct.) - De AVRO-kalender 1938 telt twaalf reproducties van werken van Nederland- 'r J 'lern} Qt r°oken (Je stentP' AFD. DEN BURG V.V.V. MOOI TEXEt.< Het seizoen zeer bevredigend. Ideeën voor attracties in de zomer gevraagd. In aansluiting op hetgeen we in vorig nummer nog over dc Vrijdag gehouden vergadering kon-den meededen, nog het volgende: In zijn openingswoord deelde de lieer Joh. Parlevliet, voorz., nog m-cc, dat 't nformatiebureau aan de Groeneplaats goed heeft gewerkt. Ook mag de bcteeke- nis van het Museum niet worden onder schat. Voor regenachtige dagen kan ecr\ bezoek aan het Texels Museum een wel kome afwisseling brengen. De kampeer terreinen, die onder Den Burg ressortee ren hebben geen reden tot klagen gehad; vele hadden het zelfs zeer goed. De afd. heeft dit jaar weer f35 afgestaan voor deelname aan de Jaarbeurs te Utrecht met de maquette. Tot zijn spijt moet het het bestuur verklaren, dat deze maquette vervelend begint te worden. Wanneer liet financieel mogelijk zal zijn weer aan de Jaarbeurs deel te nemen, hoopt het be- bestuur, dat Texel toch eens met iets an ders voor de dag kan komen. Tenslotte wil de voorz. nog een ieder, die eenige ideeën heeft voor attracties,, die het vreemdelingienbezoek aan Dn Burg kunnen bevorderen, verzoeken, deze aan het bestuur mede te deelen. Aan dc heeren Prins en Roeper wordt dank gezegd voor het vele werk, dat zij voor de afd. verrichten. De overige be stuursleden hadden slechts weinig tijd beschikbaar. De baten waren over het afgeloopen jaar t 356.de lasten f 348, het batifj saldo was dus f 8.waarbij dan nogi f51.— komt, welke som op het spaar bankboekje staat. Bij de rondvraag merkte de heer J. Kikkert Jnz., op, dat te De Cocksdorp en Den Hoorn stemmen zijn opgegaan van ontevredenen, omdat zij geen daadwer kelijk resultaat van de V.V.V. Mooi Texel zagen. Er werd zelfs over afscheiding gedacht. Het bestuur antwoordt hierop, dat propaganda voor heel Texel wordt gemaakt. Concurreerende V.V.V.'s in an dere plaatsen zijn jaloersch op de be kendheid, die Texel door heel Nederland geniet. Dit danken we aan onze V.V.V.- propaganda. De lieer H. Reij deed het voorstel een Belvédère bij de jeugdherberg Panora ma te plaatsen, opdat men hier boven de boomen uit een prachtig uitzicht zal krij gen. Het voonstel zal aan het hoofdbe stuur worden voorgelegd. Gevreesd wordt echter, dat de kos'ten te hoog zul len zijn. De heer N. de Graat wees op het feit, .dat telefonische aansluiting in de zomer maanden dikwijls zoo lang op zich laat wachten. Het bestuur zal dit nader on der de oogen zien. Binnen afzienbare tijd zal hierin echter verbetering komen,, als eenmaal de automatiseering een feit is geworden. Er zijn vele ingezetenen, die van het vreemdelingenverkeer profiteeren, maar nog geen lid zijn. Voorz. zou gaarne zien, dat zij zicii aansluiten. Met de wensch, dat 1938 een voorspoe dig jaar zal zijn, sluit de voorz. 'hiernai de vergadering. sche kunstenaars, alle in verschillende techniek uitgevoerd, en een kalendariumi van 40 bladen met prachtige foto's en toto-montage, die een beeld geven van de Avroorganisatie. Voorts geeft iedere maand de tuinarchitect J.R. Koning in het kort aan welke planten en heesters bloeien in huis en hof. Iets voor bloe menliefhebbers! De twaalf reproducties, we zeiden het reeds, laten ons twaalf verschillende tech nieken zien: de ets, kleuren-lithografie, sepiateekening, pastelteekening, éénkleu- rige lithografie, temperaschildering, pot- lcodteekenmg, kleurets, krijtteekening, aquarel, houtsnede en olieverf-schildering. De Nederlandsche Roto-gravure Mij. te Leiden verzorgde de technische uitvoering en druk op fraaie wijze. Een kalender van kloek formaat, die een sieraad is voor de huiskamer. (Prijs fl. Even na tien uur opende de voorz. de vergadering met een kort woord van wel kom De notulen van de vergadering van 2 Oct. werden goedgekeurd, waarna we d overgegaan tot het onderzoek der ge loofsbrieven van de nieuwbenoemde hoofdingelanden, dc heeren J. List, C. P Eelman en S. Wuis. De commissie, met dit onderzoek belast geweest, stelde voor, deze drie leden toe te laten. De voorz. heette hen hartelijk welkom in het be stuur en sprak het vertrouwen uit, dat de nieuwe bestuursleden met dezelfde accuratesse en ijver als hun voorgangers de belangen van het Waterschap zouden dienen. De nieuw-benoemde hoofdinge landen dankten de voorz. voor het in hen' gestelde vertrouwen. Een woord van afscheid richtte de voorz. tot de scheidende hoofdingeland; J.J. Bakker en de heemraad C. Keijser Sz. De heer Keijser was niet ter vergadering aanwezig. Zeven en twintig jaar lang zijq de heeren Keijser en Bakker bestuurslid van het Waterschap geweest. De samen werking was steeds prettig en de heeren hebben steeds met volle overgave voor het Waterschap gewerkt. De voorz. hoop te, dat beiden nog lang de werkzaamheden van het Waterschap met belangstelling, zouden volgen. De heer Bakker bracht de voorz. dank voor zijn waardeerende woorden. Hij stelde het op hooge prijs, zeven en twin tig jaar lang in het bestuur zitting te mogen hebben gehad. Spr. had steels een warm hart voor de Dertig Polders en heeft altijd de vergaderingen met be langstelling bijgewoond. Ik heb mijt; plicht gedaan aldus spr. mijn plaats was nooit onbezet, het verleden) zal nog lang in mijn herinnering blijven. Spr. dankte tenslotte het bestuur voor. de prettige samenwerking en hoopte in de toekomst als belangstellende de ver gaderingen te bezoeken. Bij de ingekomen stukken, hierna aan de orde. was een brief van het Prov.. Bestuur, behelzende de benoeming van de heer S. J. Keijser tot heemraad. Dia voorz. wenschte de heer Keijser geluk met zijn benoeming en hoopte, dat hij, evenals zijn voorganger, met plezier en ijver de belangen van het Waterschap zal behartigen in dezelfde prettige ver standhouding. De heer Keijser dankte voor dit ver trouwen en sprak de hoop uit, veel voor het waterschap te kunnen doen. Uit het wegenfonds zal dit jaar aan het Waterschap f 10.600 worden ver strekt. Dit is f150,minder dan vorig jaar. Voorts was een brief ingekomen in ver band met het overdragen aan de gemeen te Texel van perceeltjes grond nevens. Oudeschild. Bedoeld zijn die perceeltjes, die in het binnentalud van de dijk liggen. Het bestuur stelde voor, deze perceeltjes aan de gemeente (voor het verbeteren van, de weg) kosteloos over te doen, behou dens goedkeuring van Gedep. Staten. Hiermede ging de vergadering accoord. CONVERSIE LEENINGEN Het water schap heeft eenige leeningen loopen bij particulieren tegen een rente van vijf pet. Deze leeningen konden niet worden ge converteerd. Op voorstel van de heer P. Bakker, heemraad, heeft het Dag. Be stuur de geldschieters gevraagd, of zij in verband met de thans alom verlaagde; rentevoet genoegen wilde nemen met 4 pet Vier van de zes hebben hierin toe gestemd. Het bestuur zegt hun hiervoor hartelijk dank. Twee echter konden geen/ termen aanwezig vinden _pm tot verla ging van de rentevoet over te gaan. Het bestuur heeft voorts stappen gedaan bij de Boerenleenbank, waar het water schap twee leeningen heeft loopen, van resp. f65000 en f 29000, om deze leen in gen geconverteerd te krijgen. De penning meester heeft reeds een mondelinge toe zegging ontvangen. Na eenige discuss'e werd besloten, de Boerenleenbank offi cieel te vragen, de rente te willen bren gen op een mobiele rente van 3,5 pet., maar niet hooger dan 4 en 4,25 pet. De voorz. deelde vervolgens mee, aan het „Gemeentecrediet om verlaging van rente tot vier pet. te hebben gevraagd Hierop is nog geen antwoord ontvangen. KASGELD. Ter bestrijding van de uit gaven totdat de te innen lasten bin nenkomen, is kasgeld noodig, groot een bedrag van f 50.000. Het Dag. Bestuun verkreeg machtiging, om deze wederom bij Ged. Staten aan te vragen. KASCONTROLE. Door de heeren Bakker en Lap werd verslag uitgebracht betreffende de kas controle bij de penningmeester. De totale ontvangsten van het waterschap waren over 1937 tot 16 Dec.: f 110.961, de ui gaven f106.690, het batig saldo is du» f4271,De achterstallige lasten over 1937 bedroegen f9600, het totaal der achterstallige lasten over 1933 t.m. 193G bedroeg f 5000, zoodat de totale ach terstallige lasten f 14,600 beloopen. VERHUUR DIJKEN EN LAND. Het Dag. Bestuur stelt voor de huur ders, die altijd aan hun verplichtingen hebben voldaan, opnieuw in de gelegen' heid te stellen te huren, maar dan teg:r( een met twintig pet. verhoogde pacht Bij openbare inschrijving zou men al gauw de kans loopen, dat het land ge pacht wordt door een huurder, die niet aan zijn verplichtingen voldoet. Treedt straks de Pachtwet in werking, dan is het waterschap voor tien jaar aan deze huurders gebonden. Na eenig overleg werd met algemeene stemmen besloten, de dijken en landerijen onderhands voor twee jaar te verhuren. HET VISCHWATER. De heer J.Roe per Nz. merkte op, dat ook het vischwa- ter weer zal moeten worden verhuurd Gaarne zag hij daaromtrent een prae- advies van het Dag Bestuur tegemoet. Voorz. stelde voor, het vischwater pu bliek te verhuren, maar dan duidelijk te vermelden, hoe het peil van het vischwa ter is, opdat de vele klachten, die over te weinig water zijn gekregen, niet meer zullen voorkomen. RONDVRAAG. De heer J.Roeper Nz. merkte op, dat bij zeer hooge waterstand de dijksloot - tusschen de brug bij de wed. De Jong en de brug over de' dijksloot voorbij de Waaldersluizen meestal droog lag. Hij zag hierin gaarne verbetering gebracht door het graven van een sloot, breed ongeveer 10 M., diep 2.80 V.Z. De voorz. deelde mee, deze kwestie met de opzichter te hebben besproken. Deze wees er op, dat een diepte van 2.80V.Z. geen zin had, aangezien de sluisvloer op 2.50 V.Z. ligt, terwijl bovendien het aanwezig zijn van e*n dergelijke sloot onder aan de voet van een zeedijk altij 4 is af te keuren. Ook zou de waterberging zoo dicht bij de sluis er door achteruit gaan. De voorz. zeide echter toe, dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1