JPeven. Oe Hieuwe Texelsche Courant "y&ERT No. 5217 51ste Jaargang Woensdag 29 Dec. 1937 Q EERSTE BLAD. REIST PER WACO VAN OVER DE GRENS. EEN TERUGBLIK. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCH E COU RANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van "Texel v.m (nam. ongeveer y» uur later.) 3! 12 3 4 5 6 Jan 7,51 8.34 9.02 9,37 1\11 '0,45 11,18 LICHT OP RI|W1ELEN en RIITUIGEN 4 24 AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Het jaar 1937 heeft de wereld nog met de rust en de vrede gebracht, die zij toch zoo noodig heeft. Integendeel Wij mogen ons reeds gelukkig achten, dat de oorlogsbrand, die in Oost en West woedt, zich niet heeft uitgebreid tot een wereldbrand. Toch, al wil men het nieuwe jaar niet met pessimisme tegemoet tre den hoopvol zijn de vooruitzichten niet Wij laten hieronder een kort overzicht volgen van de voornaamste gebeurtenissen welke in de verschillende landen plaats hadden VEREEN. STATEN. Belangrijke gebeurtenissen op politiek gebied vielen in Amerika niet voor, uitge zonderd dan het „Panay"-incident, dat groote ontstemming tegen Japan heeft ge wekt en waarover ongetwijfeld het laat ste woord nog niet is gesproken. In de loop van het jaar leed President Roosevelt een nederlaag inzake de hervorming van het Hooggerechtshof. Dit verhindert even wel niet, dat hij zich nog steeds in een groote populariteit verheugt. Voor natuur rampen is Amerika evenwel niet gespaard gebleven een deel van het uitgebreide gebied werd geteisterd door hevige over stroomingen, die tallooze menschenlevens eischten en enorme schade veroorzaakten Op economisch gebied valt melding te maken van een aantal „sitdown"-stakin- gen, welke een groot deel van de industrie, tijdelijk desorganiseerden en het zaken leven eveneens op groote schade kwatr< te staan. ENGELAND. Een van de meest op de voorgrond tre dende gebeurtenissen, met welke het gan sche Engelsche volk meeleefde, was de kroning, in Mei, van Koning George VI, die in de plaats trad van zijn broeder Eduard VIII, wiens geruchtmakende troon afstand in Dec. 1936 nog versch in het, geheugen ligt. Het land verloor twee staatslieden van de eerste rang, zij het dan van verschillende richting: Sir Austen Chamberlain en Ramsav MacDonald. Een staatsman van even groote bekendheid, doch van minder groot kaliber, verdween eveneens van het tooneel, door zich uit de politiek terug te trekken, n.l. Stanley Baldwin, die' als minister-president werd: opgevolgd door Neville Chamberlain. Engeland zag zich verschillende malen voor netelige problemen geplaatst, ver oorzaakt door de burgeroorlog in Spanje/ waarvoor niet altijd een even gelukkige oplossing werd gevonden. Het speelde een eerste rol bij de herhaalde pogingen, om non-interventie van andere staten te bevorderen, daarbij krachtig geholpen door Frankrijk, met welk laatste land het op politiek terrein zeer nauw blijft sa menwerken. Het plan tot verdeeling van Palestina veroorzaakte groote moei lijkheden, daar zoowel de Joden als da Arabieren zich er tegen verzetten. Dit ver zet heeft een terreur in het leven geroe- pen, welke door de Engelschen met. kracht van wapenen werd onderdrukt. FRANKRIJK. Het glanspunt van 1937 (maar dan ook het écnige) wordt gevormd door de ten toonstelling te Parijs, welke millioenen bezoekers uit binnen- en buitenland trok. Gelukkig degenen, die in de stilte van uiterlijke kalmte en inwendige ge moedsrust kunnen arbeiden aan hun bestaan. De meesten onzer moeten staan te midden van 't gedaver van het volle leven en in de hurrie van een jacht naar nieuwe mogelijkheden. Maar ook dit heeft zijn bekoring en niet straffeloos plaatsen wij ons bui ten dat volle leven, wanneer onze taak er midden in is. De stilte, zon der welke wij niet kunnen, vinden we dan in onszelf, in een kalm ge moed. En in die innerlijke stilte put ten we de kracht voor de door veel gerucht omgeven strijd van alle dag. Midden in het volle leven moeten we staan, om 't volle leven van onze tijd te begrijpen en er vat op te krijgen ten goede. Wie zich afzijdig houdt zonder noodzaak, laat een der midde len schieten om de wereld beter te maken. Met onze zuivere principes en vooral met onze werken, met on ze tot daden gekristalliseerde zede lijke begrippen, dienen we midden in het volle leven te staan hopelijk tot hou-vast voor anderen. Overigens verkeerde en verkeert het land! nog in groote financieele moeilijkheden. De regeering-Blum moest tenslotte wij ken voor de groeiende oppositie en werd vervangen door het Kabinet-Chautemps. Het Volksfront bleef behouden maar ten koste van de franc, die aanmerkelijk zakte Dc door het bewind gevolgde economische politiek bleek noodlottig voor het land. Handel en bedrijf ondervonden groote hinder van de talrijke stakingen, waarbij gewoonlijk de stakers de fabrie ken bezetten en in hun houding werden gestijfd door het lauwe optreden van de autoriteiten Men. krijgt zeer sterk de in druk, dat het land meer en meer een speelbal wordt van de uiterste linksche elementen, hoewel de laatste tijd eenige matiging valt te constateeren. De in voering van de 40-urige werkweek vond. weinig instemming bij de werkgeverskrin gen, die door loonsverhoogingen en ver schillende sociale maatregelen reeds sterk zijn getroffen. De Duitsch-ltaliaanschein menging in Spanje, zag men uit de aard der zaak met leede oogen, vanwaar de nauwe samenwerking met Engeland om de non-interventie te bereiken, echter zon der resultaat. Groot opzien baarde het ontdekken van een rechtsche organisatie,' welke over een groote hoeveelheid wa pens en ammunitie bleek te beschikken. In verband met deze ontdekking werd een groot aantal personen, waaronder zeer vooraanstaande figuren, gearresteerd. DU1TSCHLAND. Het Derde Rijk deed ook in 1937 veel) van zich spreken. In Januari werd de ver houding tot Frankrijk critiek, tengevolgej van werkelijke of vermeende plannen van Duitschland tot indringing in Marokko. Deze critiek werd spoedig opgelost door1 het vastberaden optreden van Frankrijk.. Daarop volgde het bombardeeren, door Snaansche regceringsvliegtuigen, van de. kruiser Deutschlaiul, als represaille bom bardeerde een Duitsch eskader Almera Later beweerde Du.tschland weer, dat dc kruiser Leipzig in de Middell. Zee had blootgestaan aan een mislukte torpedo- aanval; bij gebrek aan bewijs liep dit ge val evenwel met een sisser at. In Oos tenrijk blijft het Duitsche nationaal-socia- lisme de voelhorens uitsteken, doch klaar-/ blijkelijk met weinig succes. Met Tsje choslowakije werd de toestand tamelijk gespannen. Er heerschte ongerustheid over de Fransche, Engelsche en Ameri- kaansche bewapeningswedloop, 'die Duitschland, door financieele uitputting, niet kon volgen. De luchtvaart leed een gevoelig verlies door de ondergang van de „Hindenburg" in Amerika. De kerk strijd nam voortdurend scherpere vor men aan Dr Schacht werd ontheven van zijn functie als minister van economische, zaken; hij werd benoemd tot minister1 zonder portefeuille. Opzien baarde de ver klaring van Duitschland, dat het de on schendbaarheid van het Belgische grond gebied waarborgde, onder voorbehoud dat dit gebied niet door andere mogendheden- als militair operatieterrein wordt gebe-, zigd. Mussolini bracht een bezoek aan Hitlei en werd uitbundig toegejubeld. Hij legde de nadruk op de sterke band tus- schen Italië en Duitschland en de betee- kenis van de as RomeBerlijn. ITALIË. In het begin van 1937 kwam tusschen Italië en Engeland een accoord tot stand, een z.g. „gentlemen's agreement", be treffende het waarborgen van eikaars wederzijdschc belangen, in de Middell. Zee, waaruit zou moeten blijken, dat Italië geen plannen heeft met betrekking, tot de Balearen, waarover telkens nieuwe geruchten opduiken. Ten aanzien van het vrijwilligersprobleem in Spanje schrikte Italië er blijkbaar' nog steeds voor terug, kleur te bekennen. Mussolini ijverde opnieuw voor de vervulling van zijn droom, een „bloc van vier" te vormen, bestaande uit itajië, Duitschland, Frank rijk en Engeland, dat echter weinig kans heeft verwezenlijkt te worden. De vriend schappelijke gevoelens voor Oostenrijk Zjijn sterk verkoeld; ook met Frankrijk, werd dc verhouding er niet beter op. Met Zuid-Slavië daarentegen werd in Maart een verdrag gesloten, dat betere betrek kingen met dit land verzekert. In Abessinië bleek nog lang niet overal rust te heerschen; o.a. werd te A did if, Abeba een aanslag gepleegd op de sedert afgetreden - onderkoning Orazi ani. De toestand der financiën moest onbevredigd worden genoemd. Een ver lies. niet alleen voor Italië, doch voor de. geheeie wetenschap, was het overlijden van Marconi, de uitvinder van de draad- looze telegrafie. Met betrekkelijk wei nig verwondering nam de wereld half December kennis van Italië's uittreden uit de Volkenbond, dit bracht weinig ver an-dering in de bestaande toestand. SPANJE. Dit ongelukkige land heeft in het al ge'oopen jaar de \erschrikking gekend van de burgeroorlog, in weerwil van de ontel bare commissies en conferenties om er een einde aan te maken of wijziging ter, goede in de toestand te brengen. Zoowel aan de zijde van Franco als aan die van de regeering bleven tallooze „vrijwilli gers" strijden; zonder hen zou de strijd vermoedelijk reeds lang zijn beslecht Vooral van de zijde van Franco werd weinig medewerking aangetroffen om zich van deze buitenlandsche strijdkrachten te ontdoen. Ter zee deden zich talrijke inci denten voor, gevolgd door de gebruikc lijke papieren protesten. Het feit, dat de greote mogendheden niet één lijn trekken en een vastberaden houding aannamen, was oorzaak, dat dit euvel niet in de kiem werd gesmoord. Nederland is bij deze incidenten slechts in geringe mate be trokken geweest, men weet, dat alle Ne derlandsche koopvaardijschepen door een onzer oorlogsbodems in de gevaarlijke oorlogszone werden geconvoceerd, mits. hun lading geen aanleiding geeft, con vcoi te weigieren. Het heet, dat Franco een groot offensief voorbereidt, dat de beslissing zou moeten brengen. Inmid dels traden de laatste tijd de regecrings- troepen krachtig op. JAPAN—CHINA. In het begin van Juli deed zich een Chineesch-Japansch incident voor, dat, voor de Japanners aanleiding werd om oin over te gaan tot een nieuwe inval in China. Het punt van aanval was Sjang hai. Evenals in Spanje heerscht in China de oorlogstoestand, zonder dat formeel de oorlog is verklaard. Tegen de verwach ting in heeft China zich ditmaal krachtig verzet tegen de Japanners, niet onwaar schijnlijk in de hoop, dat een of meer der Westersche mogendheden of de Vol kenbond tusschenbeide zouden komen, welke hoop evenwel niet is vervuld. Wèl is in de meeste landen een beweging gaande om Japansche goederen te boy cotten. Meer en meer is gebleken, dat Ja pan niet alleen zich wil nestelen in be langrijke Chineesche gebieden, doch ook - en misschien vooral de Europee- sche en Amerikaansche handel in het Oosten wil fnuiken. Zijn houding, vooral tegenover Engeland en Amerika, bracht dan ook in deze beide landen een heftige ontstemming teweeg. Talrijke „indelen ten" verwekten aanzienlijke wrijving; vooral het in de grond boren van de ka nonneerboot „Panay" heeft in Amerika groote beroering tot gevolg gehad. Reeds zijn Sjanghai en Nanking in handen ge vallen van de Japanners, wier troepen hun marsch voortzetten, hoewel de Chi- neezen heldhaftige tegenstand bieden. RUSLAND. De gespannen toestand tusschen Rus land en Japan bleef voortduren. Het anti communistische verbond Duitschland ItaliëJapan heeft er veel kwaad bloed, gezet In juni bezetten Russische troepen enkele in de Amoer gelegen eilanden en, ontstond een gevaarlijk conflict met Ja pan, dat evenwel uit de weg kon worden geruimd. Talrijke andere kleinere inci denten droegen niet bij tot verbetering van de toestand. Japan's optreden in "Al/tVf China tenslotte werd door Rusland met toenemende ontstemming gadegeslagen. Van Japansche zijde werd herhaaldelijk beweerd, dat China openlijk of in het geheim door Rusland werd gesteund, of zelfs, dat er een Chimeesch-Russisch verbond bestond, wat intusschen niet te bewijzen viel. Rusland's bewapening ging in 1937 met reuzeschreden vooruit. Met vaste hand bleef Stalin de teugels, van het bewind in handen houden. Er vonden verschillende „zuivcrings-actics" plaats, waarbij vele hooggeplaatste amb tenaren en militairen in ongenade vielen, en onverbiddelijk werden terechtgesteld* Naar het heette hadden zij zich schuldig! gemaakt aan sabotage, spionnagc, land verraad, enz. Zeer onlangs hadden de algemeene verkiezingen plaats een schijnvertooning, daar van stembusge heim geen sprake was en slechts op door de regeering gestelde candidaten mocht worden „gestemd". BELGIE. Groote beroeringen heeft onze Zuide lijke nabuui in het afgeloopen jaar niet gekend. E>e Rexisten, die aanvankelijk een zekere aanhang hadden verworven, zijn' in de loop van het jaar geheel op 'de, achtetgrond geraakt. Minister-president Van Zeeland, een markante figuur onder de Europeesche staatslieden, wiens be wind ongetwijfeld sterk heeft bijgedra gen tot de verhooging van het aanzien van zijn layid hij ondernam o.a. een reis naar Amerika ter bespreking van midde- .len en mogelijkheden om de internatio-j nale handel te doen herleven en monetairq kwesties op te lossen gaf er de voor)» keur aan, naar aanleiding van tegen hem, ingebrachte beschuldigingen in verband met zijn vroegere functie aan de Banc|ue Na tionale ,dc koning het ontslag van zijn) kabinet aan te bieden. De vorming vani een nieuw kabinet ging met groote moei lijkheden gepaard. Na verschillende po gingen van andere formateurs slaagde de minister van Staat Janson. Brussel be leefde de vertooning van een negen-iino- gendheden-conferent.e, welke zou trach ten een oplossing t te vinden voor het conflict tusschen Japan en China, doen, op niets uitliep. Koning Leopold trok de aandacht door zijn reizen naar Engeland eensdeels ondernomen om besprekin gen te voeren over een nieuw Westersch pact, anderdeels, naar men beweert, met het oog op een nieuw huwelijk. OOSTENRIJK. Het jaar 1937 kenmerkte zich voor Oostenrijk door nationaal-socialistisdhe woelingen, die echter geen ernstige karak ter droegen. Voorts kwam de kwestie van het herstel der Habsburgers weder op het; tapijt, welke door Schussnigg als een buitenlandsche aangelegenheid wordt be schouwd, doch in het buitenland veel stof deed opwaaien. Van zekere beteeke- nis is het feit, dat onlangs een groot aan tal vaste eigendommen in Oostenrijk! aan het Habsburgsche Huis werd terugge geven PORTUGAL. Dit land trok alleen de aandacht door zijn niet altijd verklaarbare houding ten aanz eil van de Spaansche burgeroorlog en door het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Tsjechoslawakije op grond van een geweigerde wapenleveran-, tie Enkele bomaanslagen op politieke per» sonen mislukten. ZWITSERLAND. Het grootste deel van het Zwitsersche volk verklaarde zich bij referendum te gen de communistische agitatie. Onlangs werd een nieuwe bondspresident be noemd TSJECHO-SLOWAK1JE. Dit land leed een ernstig verlies door de dood van Thomas G. Masiarijk, de pre sident-bevrijder, die op 87-jarige leeftijd ontsliep. Hij werd opgevolgd door E>r, Benesj.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1937 | | pagina 1