ABDIJSIROOP U moet 'n „triumphator" in smaak wordenRook - io voo. io' TRIUMPH Stop dien hoest No. 5220 51s,e Jaargang Zaterdag 8 Jan. 1938 EERSTE BLAD. Aan het Begin. REIST PER WACO Ik weet er nog van. Texelsche Berichten AKKER's verstèrkte minium voor de zondag minium Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT |||||{iiiiiiiniiiiii!!iiiiiiiiiii::i liiiiiiiiiniiiiiiiiiüiiiiiiiuiiiiiüiiiiiiiiüiiiiilllill ||||||:iiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiii[;iiiiiiiiiiiiii!i;i!:!iii:i!!n!!niiiiiiiiiii:!:i.:ii|!|||| We zijn 1938 ingetreden. De eerste schreden zijn reeds weer gezet. De le- venstrein snelt verder. We reizen mee. Wat zal de levensgang zijn? Dit wordt bepaald door het antwoord op de vraag,, welke onze levenswet is, die we aanvaar den; die we willen volbrengen. Zullen we in 193S weer luisteren naar de wet van de zelfzucht; zullen we weer eigen belang en genot op de voorgrond stellen Ot zullen we het leven zien als roeping om daarin de Schepper te eeren en de naaste te dienen Dit jaar is de loop be gonnen onder nog zeer donkere omstan- 'igheden. Instee dat de volkeren zich op- laken om elkaar te dienen zoeken ze chzelf en oorlogen en geruchten van jorlogen verontrusten de wereld. Zal in 1938 weer een wereldoorlog uitbreken? In het volksleven zijn er velen, die in zeer kommervolle benarde omstandigheden verkeeren en ook hun naasten zien maar al te veel alleen op zichzelf, op hun eigen belang en niet op hun naaste en diens! belang. Als Ten Kate in een zijner gedich ten vraagt: „Kent gij uw buren", en dan daarop een ontkennend antwoord laat ge ven, vertolkt hij, wat nu nog overal valt waar te nemen en geeft hij een ant woord, dat ook nu velen moeten geven Gevreesd moet worden, dat het slot van 1938 zal zijn, zooals het slot van 1937 geweest is. Weer onrust. Weer huive ring. Weer schaamte. We staan mu nog aan Ijet begin. De aangewezen weg voor 1938 ligt nog voon ons. Daarom is het taak voor ieder mensch zich te bezinnen op de vraag, hoe we persoonlijk de taak 'in 1938 zullen z.ien en volbrengen. De grondwet voor het even moet zijn de wet der liefde. Iederi lag moet de vraag worden gesteld; hoe can ik de naaste dienen; dus mijn buren lienen; hoe moet ik mijn roeping zien,' vat is mijn levenstaak? Eerst wanneer too de levensreis wordt voortgezet, zullen ve mogen hopen op die levensrust, die die onrust uitbant, die nooit doet huive en, zelfs niet wanneer ons leven ten tinde spoedt. ZONDAG, 9 Januari 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Er is iets groots in, zich voortdurend ook van de minste plicht te kwijten. MAANDAG 13e goddelijkste der muzen is waarheid. Zonder haar is uw gedicht slechts klank. DINSDAG Heb graag, dat men u raad geeft en niet, dat men u prijst. WOENSDAG Waar rechtvaardigheid heerscht, is ge hoorzamen vrijheid. DONDERDAG De waarheid vraagt geen ofter maar begrip. Krishnamurti. VRIJDAG Het genot der vreugd, hoe uitgelezen, is, ongedeeld, van geen waardij. Staring. ZATERDAG Alles valt lichter uit, dan men verwacht. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. TEXELAARS BOVEN IIIIH DE ZESTIG AAN HET llllll WOORD. dat er op Texel veel en veel meer visch gegeten werd dan tegenwoordig; dat de visch toen ook heel goedkoop was, doordat er toen nog geen ijspak- huizen waren en de afzet naar elders veel te wenschen overliet; dat Biem Lap met een wagen voi haring aan Den Burg kwam; dat men een emmer vol haring kocht voor één dubbeltje; dat Oost een visschersvloot had van wel 50 schuiten. S. P., 88 jaar. VIRGINIA CIGARETTES OVERWERK. Het verrichten van overwerk ten be hoeve van spoedeischende herstellingen, bij het storten van beton e.d. (artikel 45 van het Werktijdenbesluit voor fabrieken en Werkplaatsen 1936). De Hoofdinspecteur van de Arbeid in het 6e district vestigt er de aandacht op, dat door mannen van 18 jaar en ouder slechts overwerk ten behoeve van spoed eischende reparatie en in andere bij de, wet genoemde gevallen mag worden ver richt, indien daarbij de volglende voor waarden in adit worden genomen: Vóór de aanvang van het overwerk moet op een naast de arbeidslijst op te hangen geschrift zijn vermeld: de datum van het overwerk; de namen der arbeiders; de aard van het te verrichten werk; de tijd, waarop met het overwerk wordt begonnen. Na de afloop van het overwerk moet zoo spoedig mogelijk, docli uiterlijk bin nen 15 uren, op bedoeld geschrift wor den ingevuld: de tijd, waarop het overwerk is ge ëindigd; de eventueel genoten rusttijden; de datum (data) waarop de overuren zullen worden ingehaald en de volledige werk- en rusttijdregeling op die dagen. Meergenoemd geschrift moet gedurende tenminste drie maanden worden bewaard en op eerste aanvrage aan de daartoe be voegde ambtenaren worden getoond. In het biezonder wordt er nog de aan dacht op gevestigd, dat door het hier besproken overwerk de gemiddelde 48- urige werkweek niet mag worden over schreden en de overuren in vier achter eenvolgende weken moeten worden inge haald. Op naleving van de voorwaarden zal streng worden toegezien. Inlichtingen kunnen worden gevraagd ten kantore van de Arbeidsinspectie, Wil- helminastraat 53, Haarlem, Tel. 13800. (Officieel.) DE COCKSDORP. KERKNIEUWS De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente Eierland heeft besloten ter gelegenheid van de te verwachten blijde gebeurtenis in het Koninklijk Huis, een dienst in de kerk te De Cocksdorp te houden. Dit zal gebeuren op de dag na het bekend wor den van de geboorte, die als nationale feestdag zal gevierd worden, en wel des» avon'ds van 7 tot 8 uur. Mocht de feest dag op Zaterdag vallen, dan zal de sa menkomst NIET doorgaan, maar samen vallen met de Zondagmorgendienst. TEXELS POLDERLAND De gronden laten hun water, door mid del van een duikertje in de Texelsche bin nendijk, afloopen op de dijkgracht of sloot van de Dertig Gemeenschappelijke/ Polders. Er is geen vast peil; in de zomer wordt gestreefd naar een peil van 0.43 M. bene den N.A.P. (0.70 M beneden V.Z.) DE POLDER DE KUIL. Volgens het biezonder reglement, op genomen in Prov. Blad no. 100 van 1906, is de polder De Kuil begrensd als volgt: Ten noorden loopt de grens langs de zuidzijde van de zich op perceel, ge meente Texel, sectie F., no. 502, bevin dende voormalige dijk van de Dertig Ge meenschappelijke Polders, de noord- en westzijden van perceel no. 501 en de noordzijde van de perceelen nos. 496 en 495 tot aan de Duinweg, de grens volgt dan eerst zuidwaarts en daarna west waarts de oost- en zuidzijde van die weg tot aan de noondwesfhoek van perceel no. 482. De grens loopt ten westen van ,die noordwesthoek af, langs de westzijde van genoemd perceel no. 482 tot aan de watering langs de zuidzijde van dat per ceel, steekt deze watering rechthoekigi over, volgt haar zuidelijke boord tot per ceel no. 1333 en loopt vervolgens langS' de westzijde der perceelen nos. 1333, 1332 en 524. Ten zuiden gaat de grens' 16 DE REGENVAL IN DECEMBER. I3e regenval over Dec. 1937 bedroeg 52.4 mM. E>e grootste hoeveelheid, in één etmaal gevallen was 9.3 mM. In öiptjnalen viel geen regen. Ter vergelijking diene; Dec. 1937 52.4 mM. Dec. 1936 73.4 mM. Dec. 1935 98.3 mM. Dec. 1934 59.1 mM. Het hccle jaar 1937 1936 1935 1934 712.0 mM. 736.0 mM. 839.4 mM. 589.8 mM. welke U overdag kwelt en 's nachts belet te slapen. Stop dien hoest direct, maar bedenk dat die hardnekkige hoest-buien alleen maar kunnen worden verdreven door een krachtig en doeltreffend werkend mid delde nieuwe verstèrkte Abdijsiroop. Abdijsiroop is vanouds een natuurlijk kruiden middel. bereid uit oude beproefde geneeskruiden, welker verrassende werking op aandoeningen der ademhalings-organen wordt erkend en geroemd. Bovendien echter is in de nieuwe Abdijsiroop nu nog toegevoegd de krachtigste hoest-bedwingen- de stof welke er bestaat, namelijk de ..codeine". De nieuwe versterkte Akker's Abdijsiroop ver- eenigt dus nu in zich de zachte maar grondige werking der geneeskruiden en de snelle zeer krachtige werking der codeïne on daarom noemt men Abdijsiroop: ,,'s Werelds béste Hoest-slroop". Flacon 90ct., f 1.50, f 2.40,f4.20. Overal verkrijgbaar. Hoe grooter flacon, hoe voordeellger het gebruik. ||||||lllllllllllll!llllllll|lllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllllllll!lllll HOE LAAT Ilill|iiiiiiiiiiiiiiiii[!iiniiiii!iiiiiiiiiiiiiiui:i!iiiiiiir!iiiiiiiiiiliiiiiiiii!itiini|||||| STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen; Van Texel: 5.50; 7 50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12 20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. VOORHEEN EN THANS. langs de zuidzijde van de perceelen nos. 524, 522, 520, 494 (Kuilweg), 519, 518, 517, 516a, 516 en 505 (Kuildijk). Ten oosten wordt de polder begrensd doou de oostelijke ot buitenteen van de Kuil dijk tot aan de Nieuwlanderweg. Aldaar steekt de grens die weg rechthoekig over en gaat langs de noordzijde van die weg voort tot aan de tuinwal, liggende op perceel no. 502, waarna zij de westzijde van die wal volgt tot aan het punt, waar deze grensbeschrijving is begonnen. De polder is gereglementeerd bij be sluit der staten van 18 Juli 1895. De polder wordt bemalen door de be malingsmiddelen van de polder het Hoorn der-N ieuwland. Een vast peil bestaat hier niet. Ete belastbare oppervlakte is 37.20.20 hectare. Het waterschap is belast met het onder houd van de Kuildijk. Aan het Hoornder-Nieuwland wordt voorliet recht van uitwatering f8.per jaar betaald. Het bestuur bestaat uit drie leden, van wie één voorzitter is. Zij worden door. stemgerechtigde ingelanden gekozen. Het nieuwe algemeen waterschapsre- giernent voor Noord-Holland is voor dit waterschap nog niet van kracht verklaard. 1 1 J storm en! "°£VrtNP°r{<«e«s OUDESCHILD. L DOET TOCH MEE? B. en W. hebben hun goedkeuring ge hecht aan het voornemen van het bestuur der Koningin Wilhelmina Kleuterschool alhier om een verloting te organiseeren. Hoofdprijs: een eetservies. Deze week zijn de loten reeds verkrijgbaar. Moge het resultaat aan de hoog gespannen ver wachting beantwoorden. OOSTEREND. EXCELSIOR. Op dc eerste avond van het nieuwe jaar werd door Excelsior een uitvoerig gegeven. De voorz., de heer J. Daalder, opende door het laten zingen van Ps. 150:1. Daarna ging spr. voor in gebed. Hij sprak vervolgens een woord van welkom tot de talrijke aanwezigen. Toen werd een aanvang gemaakt met de uit voering van het rijk gevarieerd program ma. Het duurde niet lang ot de rechte stemming was aanwezig. Excelsior was deze avond goed op dreet. Om de voor drachten, o.a. het prozastuk „Verhuizen", werd danig gelachen. Een tweetal sa menspraken, „Wonderlijke avonturen van een brillenkoopman" en „Adspirant veld wachter" kwamen ook goed tot hun recht, 't Was een mooie avond. Aan het einde zeide de voorz. allen dank voor hun be langstelling. Binnenkort zal een gezellige jaarvergadering voor donateurs worden gegeven. Tot slot werd gezongen het eerste vers van dc Avondzang, waarna de directeur, dc heer C. Bremer, voor ging in dankgebed. D. ||||||llllllllllllllllllllllllll!|llll!lllllllllllllllllllllllllllll>:il!llllllillillllllllltl|||||| SPORT OP TEXEL O. V.V.-NIEUWS. OVV 1 Atlas 3: 1-2. Atlas trapt af in de wind op een glad veld. Dat OVV deze wedstrijd zou ver verliezen, had niemand gedacht. O. was voortdurend in de meerderheid, maar kon, niet tot scoren komen. Alles liep vast op de hechte verdediging van A. Vrouwe For- tuna had O. verlaten en zich aan de zijde van Atlas geschaard. Toch wist Wim zich een oogenblik los te werken, en door een hoog schot O. de leiding te geven. Doch Atlas liet daardoor niet blij ken, dat ze de zwakste was. Na een voor-' zet van de rechtsbinnen scoorde de links-' buiten voor Kees onhoudbaar: 11. Een hard schot van Rinus suist rakelings over. Door een misverstand in de achterhoede; van O. maakt de midvoor van Atlas 1 -2. Na de rust gaat O. er direct weer tusschenuit, doch zonder succes. Er is geen doorkomen aan voor O. Steeds weer zijn ze in de aanval, doch geen enket schot volgt, dat de keeper van Atlas het nakijken kan geven. Zoo nadert 't einde: OVV heeft zijn tweede wedstrijd in deze competitie verloren. Volgende week heeft O vrijaf. De wedstrijd tegen SVC 2 ging niet door wegens ziekte van enkele spelers van S. V.C. De stand van 4 C luidt: Texel 3 9 8 0 1 80—18 16 O.V.V. 1 9 7 0 2 57—21 14 H.R.C. 8 7 3 2 2 23—16 8 Helder 7 8 3 1 4 29—56 7 Atlas 3 6 2 0 4 14—26 4 Waterv. 3 8 1 1 6 22-47 3 Held. Boys 2 7 1 0 6 12—55 2 J.M. EMAILLE NAAMPLATEN, BOEKHANDEL PARKSTRAAT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1