ioio! TRIUMPH U kunt 'n triumphatorworden in smaak! Rook - GESPRONGEN HANDEN en LIPPEN KLOOSTERBALSEM No. 5222 51s,e Jaargang Zaterdag 15 Jan. 1938 EERSTE BLAD. BEZINNING. REIST PER WACO ELK JAAR OPNIEUW HAD ZIJ „Geen goud zoo goed" Wintersch Uitstapje. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELS ECOURANT ||||||iiiiiiiiiiiiai!iiiiiii!ii!!iiii:'iMiiimiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiii:iiiii.iii!!in:i|||||| VOOR DE ZONDAG ||i|||;:i||| ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiitiiiiii[iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii!iiii:iiiiiiiiiiiiiiiii[i' mm VIRGINIA CIGARETTES voormiddag trachtte nog de zon eenige malen door het wolkendek heen te bre ken, en waarlijk leek de lucht een oogen- op te klaren. Maar plotseling schoof weer een dikke, donkere wolk tusschen de zonnestralen en de aardbodem en da delijk daarop deed een miezerig regen buitje al ons optimisme verdwijnen. At en toe hield de regen even op, om dan echter telkens in heviger mate terug te keeren. Maar wij wilden ons hierdoor niet la ten afschrikken. Waarom ook? Hoeveel vacantiegangers zullen in de midzomer onder dergelijke omstandigheden een be zoek aan de Mui en haar vogelbroedplaat sen hebben gebracht? Het weer is 's zomers bij ons ook niet altijd even prach-, tig. In dat opzicht verkee'ren wij heusch niet in een betere positie dan de bewo ners van andere deelen van ons kleine landje. En zoo zijn wij moedig onze toch dooi de Mui begonnen en wij hebben er geen spijt van gehad. Eenige uren hebben wij door de eenzaamheid gezworven. Niet voordat de duisternis begon te vallen al zijn de dagen dan al weer aan het lengen, helaas gaat nog altijd in deze tijd van het jaar de zon reeds vroeg in de namiddag onder zijn wij terugge keerd De natuur hield ons al die tijd in haar ban gevangen. 4 Op de top van een duin staande ont waart het oog in de verte de Binnen- mui, eenige eenden zwemmen rustig op het water. At en toe vliegt er een op. Een heilzame vrede hangt over dit land schap. Achter gindsche duinenrichel ligt de Buitenmui en dan, nog verder, weer over de duinen heen, bespoelen de golven het breede strand. In die eenzame stilte,, die hier in de rondte heerscht, klinkt het gedruisch der zee als was het zoo nabij en toch is de zee nog zoo ver van ons verwijderd. We dwalen door de duinen, geen menschelijk wezen kruist onze weg. We zijn alleen met de natuur, alleen met ons zelf. Soms prikken wij ons aan duin doornen, Maar wat deert het? Met wat overweldigende pracht zijn hier de duinen begroeid, dicht begroeid, zoo dicht, dat het oogenschijnlijk lijkt of geen pad de heesters en struiken, de hoogopgroeiende 'A zeggen inlagen 'nnerm verdrt - 20 cr AU rUBUSDlENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Er wordt zooveel ondoordacht en on voorbereid gedaan ,met gevolg, dat het vaak mislukt, terwijl het, indien men zich even de moeite genomen had rustig te overwegen, wat men eigenlijk ging be ginnen, heel anders geloopen zou zijn. Men moet sommige menschen eens gadeslaan, als ze in een nerveuze bedrij- vigheiü van het kastje naar de muur loo- pen, zich telkens vergissen in het doel, dat zij zich gesteld hebben, omdat dit doel zelf hun niet duidelijk voor de oogen staat. Zij pakken dit op en dat en leggen het weer neer op een andere plaats, om het eenige minuten later weer te betasten en door te woelen zonder er iets nuttigs of doelmatigs mee te heb ben gedaan. Denkei. kost soms maar een halve mi nuut of nog minder, maar met dat on - doordachte heen en weer gescharrel gaat veel meer tijd verloren, terwijl het werk vaak onvolledig en rommelig uit de han den komt. Laat het ons toch nooit te veel ^jjn om ook voor de kleinste zaken even de tijd 'te nemen om onze gedachten to ordenen en dan doelbewust de ons ge stelde taak aan te vatten. Het zaï vioner en beter gaan, gij zult het zien. ZONDAG, 16 Januari 1038. Dank zij den KLOOSTERBALSEM heeft zij die nu nooit meer! m'tWas een gruwelijke last en het deed geweldig zeer. Het bloed stond er al tijd voor. Allerlei huismiddeltjes deed ik er op. het beet geweldig, maar tel kens kwamen de kloven terug. Gewone huid-crêmes hielpen mij evenmin. Maar nu heb ik geen last meer ervan. Nu wrijf ik eiken ochtend en avond Klooster balsem er op. Dat doet géén zeer en de huid ia en blijft prachtig glad èn gezond, ook al kom ik met mijn han den vaak in het water. Het was een uitkomst" g de j (e .S_H Alflf CD'C «maiWEIL TER INZAQB Onovertroffen bij brand-en snij wonden Ook ongeëvenaard als wrijfmiddel bij Rheumatiek, spit en pjjnljjke spieren SchroefdooB 85 et Potten: 62^4 ct. en 1.04 HOE ZIET DE MUI ER NU UIT? Als de vacantiegangers des zomers Texel betreden, hebben ze meestal thuis reeds tal van plannen gemaakt. Gteen wonder. Texel biedt ook velerlei. E11 op het uitgebreide programma zal altijd een bezoek aan een der natuurreservaten staan, om de vogels, die op ons eiland in zoo'n groote verscheidenheid voorkomen, in hun doen en laten te bewonderen. Want het is alom overbekend, dat Texel heb vogeleiland bij uitnemendheid is. Reeds op school werd hun dit geleerd. De naam Eierland is onverbrekelijk verbon den met de gedachten aan honderden vogels, die daar vroeger meer nog dan thans en elders op Texel hun Broed-: plaatsen kiezen. Maar als de vreemdelin gen in de maanden van het hoogseizoen komen het zijn er nog te weinig, die het voor-seizoen prefereeren hebben de meeste vogels, zoo niet alle, reeds gebroed, en waar dan nog gebroed wordt, is meestal het parool: uit de buurt blij ven om de vogels niet te storen. Beroemd zijn de Muien, waar talrijke vogelsoorten hun broedplaatsen hebben. De Mui is in de zomer en zeer zeker ook in de voorzomer een bezoek dubbel en dwars waard. Maar in de winter? Ja, in de winter! Dan zijn de meeste vogels vertrokken, bloeien nergens meer de prachtige planten, en het is te begrij pen, dat een vacantieganger dan liever niet zijn voeten op Texel komt zetten. Maar de Texelaars zelt. Blijven die de geheele winter achter de warme kachei zitten, ot gaan ze er op een mooie win terdag ook wel eens op uit, 0111 te genie ten van wat Moeder Natuur ook dan te genieten geeft? Ja, kunnen we hierop laten volgen. Die zijn er en terecht Hoe zien onze alom geroemde natuur reservaten er in de winter uit? Het was- om deze vraag te beantwoorden, dat wij een dezer dagen op onze fiets stapten en' eens naar de Mui gingen. De vorst, die slechts eenige dagen op Texel heerschte„ was reeds voorbij, een grauwe, lood zware hemel overhuifde het eiland. In de ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| ülllllllliillllll HOE LAAT Il!l|||||||||||||| STOOA1BOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12 20- 4 20- 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiullllll IIIIIIIIINI VOOR HOOFD EN HART. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini|||||| ZONDAG Ede! worden is veel meer dan edel zijn van geboorte. MAANDAG Wachten leeren wij gewoonlijk pas dan, wanneer wij niets meer te verwachten1 hebben. Ebner Eschenbach. DINSDAG In deze wereld worden de teedersten en de besten het zwaarst beproefd, ge- gekweld en bedroefd. C h a b B e. WOENSDAG Kwaad gerticht neemt altijd toe, goed bericht wordt spoedig moe. V r i d a n k e. DONDERDAG N et slechts het aangeborene, ook het verworvene is de mensch. Goethe. VRIJDAG Het achterdencken schrickt voor het ritselen van een blad. Vondel. ZATERDAG Nijd is dikwijls hoogachting onder het masker van geringschatting. Otto Weiss. grassen doorsnijdt. Maar voortdwalende blijken de kronkelpaadjes steeds zonder einde te zijn. Ja, zijn het eigenlijk wel paden? Het jjlatge trapte gras bewijst, dat menschenvoeten hier ons zijn voorge gaan en in dit ongerepte stuk natuur op die wijze paden hebben ^gemaakt. Als we even stilhouden hooren we dichtbij ons het geluid van een fazant. Speurend zien we rond. Maar de vogel, die toch wel heel dicht in onze buurt moet zijn, is niet te ontwaren. Ergens zit hij tusschen het hooge struikgewas, dat rondom ons opschiet. Maar waar? Meer geluk hebben wij, als oji nog geen pas afstand voor ons uit met lawaai een patrijs opfladdert. E11 zóó onver wachts wordt hierdoor de stilte ver stoord, dat wij doodelijk verschrikt een oogenblik blijven staan. Het duurteenige eenige tijd, voordat tot ons doordringt, wat en wie onze rust verstoorde. Een weinig beschaamd over onze schrik om een verschrikte patrijs loopen we door. Het eene duin na het andere gaan wij over, tot we eindelijk kle zee voor ons zien liggen, kalm en rustig, zooals ook past bij de rust om ons heen. Op het strand loopen in de verte een paar dwerg-i sterntjes met de golven heen en weer. Hier en daar vliegen meeuwen. Een een zame jutter speurt naar wat de zee heett aangespoeld. We keeren terug, gaan huiswaarts. De regen is gaan stroomen. Maar als wij ver waaid en verregend weer bij de warme haard zijn aangeland, hebben wij toch geen spijt over onze tocht. Ook in de winter valt er van de natuur te genieten. Er zijn genoeg mooie en zonnige winter- sche dagen, dat we daartoe in de gele-* genheid zijn. De Mui is ook nu zeer mooi. Al geeft) de zomer haar een kleuriger cachet, waarom niet ook nu van haar schoonheid geprofiteerd? H. lllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll|i|||| llllllllllll ZOO SPRAK.|||||||||i:| l|||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| BECK, minister van Buitenl. Zaken van Polen: Men hoort veel spreken over plan nen tot hervorming der internationale eco nomische en financieele betrekkingen. De ze plannen zullen echter geenszins succea. hebben, als men de oogen gesloten houdH voor de beteekenis van de vraagstukken betreffende de grondstoffen en de emi gratie. AAN DE TECHN. HOOGESCHOOL TE DELFT WERD IR. DAMME, DIR.-GEN. DER P. T. T. TOT DOCTOR HONORIS CAUSA GEPROMOVEERD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1