>J No. 5224 51st" Jaargang Zaterdag 22 Jan. 1938 Uw "l"rle""=w"dt Vergeven en Vergeten. EERSTE BLAD. Texelsche Berichten Vereen, van Oud-Leerlingen Lagere Landbouwschool. REIST PER WACO op Texel huls aan huls gelezen. VOOR DE ZONDAG Vergeven wordt van ons gevraagd. Niet vergeten. Het kan een daad van wijze voorzich tigheid 2ijn, om een aangedaan onrecht; ot iets anders niet te vergeten ten einde op onze hoede te zijn voor een eventu-i eele herhaling. Maar vergeven moeten we gulweg. Hoe moeilijk het ons ook valt. En in de meeste gevallen is het daarbij: goed en nuttig, ook te vergéten. Vooral de kleinere dingen. Het zit altijd voor een goede verstand houding tusschen de menschen in de weg, wanneer we almaar-weer ons herinneren, een ot ander onrecht, dat ons is aange daan. Vergeten dient meestal met vergeven samen te gaan. Niet telkens moet tusschen medemen- schen komen te staan de herinnering aan een misslag, de heugenis aan iets on rechtmatigs of onrechtvaardigs. Volkomen vergeven sluit geen vergeten in zich weliswaar, maar moet er toch zooveel mogelijk mee samengaan. ZONDAG 23 Januari 1938. POOTAARDAPPELENEXPORT. De heer C. J. de Lugt hield een inlei ding over keuring en rassenkeuze in ver band met de toexomst van de pootaard- appelenexport. De laatste tijd werd er, aldus spr., te weinig belangstelling gewijd aan het kweeken van nieuwe rassen. Dit heeft duidelijk merkbaar een terugslag op de buitenlandsche markt teweeggebracht. De Nederlandsche pootaardappelen, lange tijd op de markt nummer één, zijn thans op vele plaatsen naar de tweede plaats ge drongen. De keuringsdienst tracht nu de kwee kers te animeeren betere rassen te kwee ken. Spr. releveerde in het kort het ont staan van de keuringsdienst. Vroeger waren er in ons fand twee keuringsdien sten: het K.I.Z., keuringsinstituut vcon zaaizaden, ingesteld door de handel, en het Centraal Comité, ingesteld door de landbouworganisaties. Dit had tot gevolg, dat het pootgoed in het buitenland werd aangeboden met verschillende certificaten, de eene zending met het certificaat van het K.I.Z., de andere met dat van het Centraal Comité. Dit stichtte in het buitenlano begrijpelijkerwijs veel verwar ring. De regeering heeft dit ook ingezien' en nam zelt het initiatief om tot uniformi-. teit te geraken. Zoo is dan een fusie tus schen beide keuringsdiensten tot stand gekomen, welke de naani kreeg van de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst, de N.A.K. De N.A.K. wordt echter hoofd zakelijk bestuurd door de vertegenwoor digers van de landbouworganisaties. De vertegenwoordigers van de handel heb ben slechts een adviseerende stem. Dit beviel hun op de duur echter maar ma tig en leidde er toe, dat de handel eer\ nieuw keuringsinstituut in het leven riep,, n.l. het B.K.Z., dat de tuinbouwkeuringen voor zijn rekening nam. Nu heeft de N. A.K. deze keuringen in feite zeer ver waarloosd en het bestuur heeft er dan. ook geen bezwaar tegen, als het B.K.Z. op het gebied van tuinbouwkeuringen werk wil verrichten, als maar naar buiten uit de zaak een geheel lijkt en ook tuin bouworganisaties in het bestuur ver tegenwoordigd zullen zijn. Er zal ook voor de regeering thans weinig anders te doen staan dan het nieuwe keurings instituut te erkennen. Naar sprekers mee ning zou dit een ramp voor de keurings dienst beteekenen. Wanneer, zooals de N.A.K. zich voorstelt, naar buiten beide diensten één geheel zijn, is er geen be zwaar. Maar is dit niet het geval, dan zijn wij weer precies zoo ver als een jaar of zes geleden. BEPERKING ORIGINEEL ZAAD. De N.A.K. houdt zich sinds kort ook bezig met de beperking van het origineel, zaad. Hiertegen zijn vele stemmen opge gaan. „De N.A.K. moet keuren en een AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Ga niet roekeloos om met de urein want ge zijt van geen enkele minuut zeker MAANDAG Een kind, dat geen kind is, zal nooit een waarachtig mensch worden. DINSDAG Doe uw werk met blij gezicht, 't Wordt dan goed en 't valt u licht. WOENSDAG Lachende spot kan genezen, spottend lachen krenkt. DONDERDAG Indien ge vrek en karig zijt, Zoo wees het dan met uw tijd. VRIJDAG Ons geluk hangt evenzeer at van ons humeur als van ons tortuin. Dit geldt ook voor ons ongeluk. ZA TERDAG Een leugen, in het gezicht gezegd, doet vaak minder kwaad dan een waarheid, achter de rug verteld. certificaat afgeven en niet meer", was; de meening van velen. Doch daar wil dei N.A.K. zich niet aan houden. Zij heef'! nu bepaald, dat origineel zaad met maxi maal 40 H.A. vermeerderd mag worden. Dit heeft tot gevolg, dat er" veel meer nabouw in keuring komt. De N.A.K. wenscht dus meer aandacht aan nabouw te schenken dan aan origineel. Er werd een principieele kwestie van gemaakt. Wat is origineel zaad? Welke nateelt is nog origineel? Bij elk zaad is dit verschillend. De N.A.K. heeft daarom kort en bondig gezegd: 40 H.A. is ori gineel, de rest niet. De protesten en ook het oprichten van B.K.Z. hebben niettemin tot gevolg ge had, dat de N.A.K. buitengewoon soe pel zal blijven in de kwestie over het origineele zaad. Spr. deelt in dit opzicht het standpunt van de N.A.K. Ook hij is er tegen', de teelt van origineel zaad onbeperkt te la ten voortgaan. BELOONING KWEEKERSARBEID. Vertegenwoordigers van buitenlandsche kweekers hebben gedreigd, dat als de N. A.K. blijft voortgaan, zij hun rassen zul len gaan beschermen. Nu z!t hierin niets onbillijks. Wanneer een kweeker een ras geteeld heeft, moet hij hiervoor ook be loond worden. Tot dusverre gat iedere kweeker na eenige vermeerderingen zijn nieuwe ras aan de buitenwereld. Nu schijnt het, dat de merkenwet ook op de nieuwe rassen van toepassing kan zijn. Niemand zou dus kunnen zaaien, tenzij met toestemming van de kweeker. Ver bieden van de verbouw zal practisch wfel niet voorkomen, daar dit aanleiding zal geven tot een eindelooze reeks van pro cessen. Echter zal het wel mogelijk zijn, dat een bonus op de nabouw zal woilden geheven. De N.A.K. heeft reeds verklaard, dat zij ieder jaar f 10.000 zal afstaan voor kweekersarbeid. Dat komt neer op on geveer f 1.50 per H.A. Dit is natuurlijk maar zeer weinig, doch de bedoeling is alleen de kweekersarbeid te animeeren. DE POOTAARDAPPELEN. We kunnen thans wel zeggen, dat het met de export van pootaardappelen niet goed gaat, al zullen wij moeten consta- teeren, dat de export ieder jaar nog is toegenomen. Er ontstonden steeds meer moeilijkheden. In 1935-1936 was de export belang rijk meer, dan in 1934-1935. Nu is deze stijging wei wat minder, o.a. door con currentie van andere landen en dooi', exportmoeilijkheden. De degeneratieziekten heeft men thans geheel onder de knie gekregen. N.A.K.- keuring heeft bij pootaardappelen de meeste resultaten ongeleverd. De vooruit gang op dit gebied is zeer groot. Door' controle op de nabouw een der be langrijkste manieren om de teelt op hoog peil te houden zijn verrassende resul taten verkregen. Men kwam o.a. tot de conclusie, dat er streken waren, die voori de teelt van pootgoed zeer geschikt zijn en dat er gevonden worden, die er minder geschikt voor zijn. Zoo waren er rassen, die met A wa ren gekeurd, doch die bij nabouw veel mindere resultaten gaven dan A-gekeur de rassen, die in andere streken geteelct werden Men heeft daarom besloten deze rassen dan niet met A, doch met B ot zelfs C te keuren. Door een dergelijke keuring kunnen we bereiken, dat we in het buitenland een goed figuur slaan. Ook kunnen we zoo pogen de exportmogelijkheden te vergrooten. Duitschland voert b.v. 75 pet. A-eerstelingen. Deze worden daar ver meerderd en gekeurd en över andere lan den weer als pootgoed verkocht. Het is gebleken, dat dergelijk pootgoed, dat naar oostelijker gelegen landen wordt uitge voerd, dikwijls betere resultaten geeft dan het pootgoed, uit Nederland direct naar die landen geëxporteerd. Hetzelfde is het geval in Zuid-Amerika. Dit is geble ken bij onderzoekingen aldaar door dr. Drost verricht. Deze onderzoekingen heb ben tot doel .na te gaan, welke pootaard- appel naar Zuid-Amerika zal kunnen wor den uitgevoerd. Dus: welke daar goed te Jelen zijn en tegelijkertijd onder de bcvol king goed afgezet kunnen worden. De verklaring van het feit ,dat de goede poot- aardappel in Zuid-Amerika niet zoo'n goede opbrengst leverde als verwacht mocht worden, ligt hierin, dat tijdens de droogteperiodc het gewas voor een groot deel kapot gaat. Bij een gedegene reerd gewas daarentegen ontwikkelt het blad zich minder snel en de knol sneller/ waardoor het- minder last van de droogte periode ondervindt. Met het hoogopvce- ren van de kwaliteit van de pootaardappe) wordt dus niet altijd wat exportver vergrooting betreft een even groot suc ces behaald. Maar we zijn toch ookl weer de eersten geweest, die de degene i ratie konden bestrijden en wel dank zij diepgaande studie van prof. Quanjer. Het virus wordt overgebracht door lui zen. Het verdient daarom aanbeveling! de zieke planten zoo vroeg mogelijk te verwijderen en ook zoo vroeg mogelijk te rooien, om te verhinderen, dat de luis in de gelegenheid is zich te verplaatsen van blad naar knol. Het schijnt, dat in sommige landen de degeneratie niet of bijna niet voor komt. In Polen en Estland b.v. De poot aardappelen, die zij uitvoeren, hebben ondanks het feit, dat men daar van be strijding niets af weet, toch altijd een goede naam. EX PORTMOEILIJK HEDEN. Spreker ging vervolgens de exportmoei- lijkheden na. Naar Duitschland worden ieder jaar duizend wagons eerstelingen uitgevoerd. Door wijziging in de land bouwpolitiek .mogen eerstelingen echter na 1940 niet meer worden ingevoerd, daar zij vatbaar voor wratziekte zijn. Nubestnat er nog geen vroege aardappel, die dj eersteling kan vervangen. Dus is het waarschijnlijk, dat deze termijn verlengu zal worden. Toch moeten we zorgen, zoo spoedig mogelijk een vroege aard appel te kweeken, die niet vatbaar is voop wratziekte maar overigens de/elfde eigen schappen heeft als de eersteling. Allecm de Alfa zal naar Duitschland ook in de toekomst mogen worden uitgevoerd. De invoer van Nederlandsche aardappelen in Tsjecho-Slowakije is thans verboden, in verband met de Colorado-kever, die in Limburg is gezien. Althans: zoo heet het. De export naar België blijft vrijwel con stant, hoewel de laatste tijd veel pootgoed, uit Polen en Estland werd aangeboden. De import in Frankrijk is ook al zeer bemoeilijkt. De regeering moet een z.g. invoerlicentie verstrekken. In het algemeen kan worden gezegd, dat de export voor pootaardappelen is toege nomen, doch de uitvoer van consumptie aardappelen verminderd. Er moeten dus nieuwe exportlanden worden gezocht. Spr. noemde Palestina, Zuid-Amerika en Ned.- Indië. Spr. heeft kortgeleden 50 ton poot- goea naar Indië uitgevoerd. De eischen die de Plantenziektenkundige Dienst in Indië stelt, zijn zeer zwaar, doch erwor'dlf groote soepelheid betracht, indien de aardappelen onder controle van de Plan tenziektenkundige dienst blijven. De aardappelen waren goed in Indië aangekomen. Spr. gelooft danook stellig,, dat de export naar Indië nog veel zal kun nen beteekenen. NIEUWE RASSEN. Maar er moeten nieuwe rassen worden gekweekt. B.v. een geelvleezig ras, dat goed is voor de export en tevens als con sumptie-aardappel kan dienen, of een wit- vleezig ras, dat goed is als fabrieksaard appel cn als exportaardappel. Een ras, dat alleen voor de export geschikt is, geeft te veel risico. De N.A.K. is thans reeds op de goede weg, om te trachten allo bronnen aan te boren, die het kweeken van een goed ras op tijd tot stand zullen kunnen brengen. H. HANDELSREGISTER. Nieuwe zaken: B. F. Paagman, Z.- Eierland E 48, smederij. Wijzigingen: A. Blom Jz., Oude- schild 78, timmerman; zaak overgegaan aan D J. Blom en J. D. Blom, ieder voo^ eigen rekening. Gebr. Kalis, Molenstraat 64, bloeinbol- lenkweekerij en -handel. Door overlijden van de heer K. Kalis bestuursvorm ge wijzigd. OOSTEREND. RUSLAND-AVOND. Woensdag 26 Jan. hoopt de heer M. F. Dekkers, evangelist te Apeldoorn, alg. secr. van het Russisch Zendingsgenoot schap in de Geref. Kerk H.V. te spreken over de geloofsvervolging in Rusland. Zie adv. JAARVERGADERING EXCELSIOR. Zaterdagavond hield Excelsior haar jaarvergadering in het Gebouw voorChr. Belangen, welke door donateurs en ge- noodigden werd bijgewoond. Genoodig- den waren zij, die inet de Bazar haar beste beentje hadden voorgezet. De vergadering werd geopend door de voorz. J. Daalder, door te laten zingen Ps. 108:1 en gebed. Gelezen werd Ps. 150. Het deed de voorz. een genoegen, dat zoovelen ondanks het gure weer gehoor gaven aan de uitnoodi- ging. De muziek zette toen in met een pittige marsch, «cvolgd door nog enkele nummers Nadat op koek en thee was getracteerd, gai de secr., de heer D.Trap, z'n jaarverslag. Gememoreerd werden de successen, behaald op de concoursen ('t verslag ging over een drietal jaren). In 1938 hoopt Excelsior uit te komen in afdeeling Uitmuntendheid. Een mooie prestatie. Ook werd dit jaar een goedge slaagde Bazar gehouden. De leden der Bazar-Commissie, C. Bremer Az., voorz.; S. v. Heeringien, secr.; en B. Vla-, ming, penningm. werden tot eere-leden van Excelsior benoemd, zij treden nu op als Commissie van Bijstand om de géi den van de Bazar te beheeren. Voorz. bracht secr. dank voor zijn keurig ver slag en voegde er aan toe, dat de vereen, zich' zeer gelukkig acht in het bezit van een comm. vai: bijstand. Hij wekte de aan wezigen op, deze commissie te steunen. Na eenige voordrachten volgde verslag penningmeester P. Vlaming. De rekening is buiten bazar f 20 achteruitgeboerd. Over het algemeen evenwel, aldus de pen ningmeester, was er geen reden tot kla gen. Een woord van dank is op z'n plaats voor wie de vereen, financieel steunden. Spr. wekte op, dit in de toekomst ook te blijven doen. We kregen nog enkele cijfers omtrent de Bazar. De conclusie was: in alle opzichten geslaagd. Het ver dere van de avond werd nog gevuld met een samenspraak „De Burgemeester ge mobiliseerd" en tal van voordrachten, waarvan vooral die van „de Rijn" en „Kent gij dat land" door P. Vlaming goed werden vertolkt. Een en ander vond veel bijval, 't Was een gezellige avond. Het werd ongemerkt half twaalf. Voorz. bracht toen een kort woord van dank en sprak daarbij de wensch uit, dat God Zijn zegen op ons vereenigingsleven zou laten rusten en dat de leden het devies hoog mogen houden, geschreven in ons vaandel, Ps. 150:2. Tenslotte werd ge zongen Ps. 75:1, waarna voorz. voorging in dankgebed. D. STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. TEXELSCHE COURANT |!lllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllllll!lllllllllllilllllllllli:illliii:'lllll!|||||| ||||||[iiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiinii|||||| llllllllllllüllll HOE LAAT IIIIIIIIIIIIIIIIH i;||||illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllllllNlillllllill|||||| 6.55.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1