*21® cJjril. De Nieuwe Texelsche Courant No. 5225 51ste Jaargang Woensdag 26 Jan. 1938 EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 V.V V. Mooi Texel. y aas®®®®®®® y *°c7 Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel i.m (nam. ongeveer V» uur later.) 28 29 30 31 12 3 Febr 6.09 7.15 8.05 8,46 9,25 9,58 10,32 LICHT OP Rl|WIELEN en RIITUIGEN 5.05 U1TG.: N'.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine Ietter gezet.) AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Inl. Waco, Kanaahv. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. VAN OVER DE GRENS. HOOGE POLITIEK IN FRANKRIJK. De onrustige stemming in Frankrijk van de laatste weken heeft plaats gemaakt voor een atmosfeer, die door sommigen als de stilte voor de stopm, door ander, als de vrede van het land dienend wordt gekenschetst Zeker is, dat de communis ten en de vakvereenigingen, die oorspron kelijk met massa-demonstraties hadden gedreigd, zich tot nog toe opvallend rus tig hebben gehouden. Maar daar staat te genover dat, naar thans bekend gewor den is tot de algemeene staking zou zijn overgegaan, indien buiten het Volks front staande politici in de regeering waren opgenomen. Het gevolg daarvan is geweest, dat Chautemps er van heeft moeten afzien, een breedere basis aan zijn kabinet te geven en dit brengt met zich mede, dat de toekomst van het kabi- net-Chautemps in handen van de sociaal democratische partij ligt. Door een tegen stemmen van de socialistische afgevaar digden kan de regeering elk oogenblik ten val gebracht worden. Wil het kabinet- Chautemps dus aan het roer blijven, dan zal het aan de eischen, welke Léon Blurrt stelt, moeten voldoen. In hoeverre de socialisten hun medewerking zullen ver- leenen, hangt intusschen weer af van de houding der communistische partij, waar aan Blüm en zijn mannen door een al te groote ondersteuning van de plannen van Bonnet, die bij de arbeiders weinig be mind is, aanhangers vreezen te verliezen Ondanks het feit, dat de koers van de franc weer is opgeloopen en de spaar ders in de nieuwe regeering wel vertrou wen hebben, kan dus nog geenszins ge zegd worden, dat het kabinet-Chautemps zeer vast in het zadel zit. SPANJE: DE LES VAN TERUEL. Franco's groote tegenaanval bij Teruel heeft, ondanks de vele menschen en het vele doode materiaal, die men in de strijd geworpen heeft, nog betrekkelijk weinig succes opgeleverd en bewezen, dat de beide partijen in Spanje militair thans on- ge\eer gelijkwaardig zijn. Maar, naar de militaire medewerker van de „Frankfurter Zeitung" aanvoert, is er een les van nog veel grooter belang uit deze Spaansche gebeurtenis te trekken. Thans is weer gebleken, hoezeer de Spaansche burger oorlog de tactici, die van de moderne wapens een snelle beslissing en een terug keer naar de zuivere bewegingsoorlog ver wacht hadden, in het ongelijk heeft ge stelt. Iedere slag vertoont het beeld, dat in de wereldoorlog maar al te zeer bekend geworden is. een offensief wordt zorg vuldig voorbereid, groote hoeveelheden- geschut en munitie worden op een be paalde plaats geconcentreerd, de aanval gelukt danook in de eerste dagen, maar dan is de verdediger weer paraat, zijn versterkingen komen, bij de aanvaller kun nen de zware wagens en de munitie niet snel genoeg volgen, de troepen verbrui ken ook hun kracht, de fronten verstar-' ren opnieuw in een stellingsoorlog; en na, weinig weken zien we alle resultaat van een z\Vare strijd een landwinst van tien Vroeger wist ik niet, dat ik kort zichtig was, schrijft Tagore. Toen ik eens toevallig een bril opzette, be merkte ik plotseling, dat ik alle din gen beter zag, dat zij voor mij duide lijker werden. Mij was. het alsot ik opeens een dubbel aandeel aan het wereldleven had. Zoo is het ook, wanneer we de we reld met onze ziel aanschouwen. Ze wordt voor ons zooveel duidelij ker en ze komt ons zooveel nader. Het is dan, alsot we in onze ge boortestreek terug keeren. Door de ziel leeren we de dingen der wereld eerst klaar zien en helder beoordeelen. We zien ze in de juiste verhoudingen en allerbeste vorm. We moeten de aardsche dingen lee ren beschouwen door de geestelijke gave der ziel. En deze moeten we helder bewaren ot vijftien kilometer. De verliezen in deze strijd zijn grooter geweest dan ooit tevoren in de Spaansche burgeroorlog: maar ook de Catalanen zullen nauwelijks kunnen beweren, dat de smalle strook gewonnen land daarmede in overeenstem ming is. De oorlog wordt tot een ver- mu rw i ngsoorlog De gebeurtenissen in Spanje laten de kansen op een overweldigend succesvolle alle tegenstand snel onderdrukkende, in in korte tijd gewonnen aanvalsoorlog nog) meer verbleeken. Achter iedere aanval, ook de militair sterkste, want de front-- verstarring, die snel het eigenlijke mili taire element op de achtergrond en het economische op de voorgrond schuift, De „Frankfurtei Zeitung" noemt dit „een deprinieerendc leer". We kunnen het daarmede niet geheel eens zijn. Want juist dergelijke ervaringen zullen de volkeren van Europa steeds meer voor de oorlog doen terugschrikken. Dit hopen we al thans. IN HET VERRE OOSTEN. Van het strijdtooneel in het Verre Oos ten zijn ditmaal geen groote militaire ge beurtenissen te melden, wat intusschen niet wil zeggen, dat de krijgsverrichtingen tot stilstand zijn gekomen. De westie is wel, dat de politieke strijd nog altijd op de voorgrond staat. Zooals bekend erkent Tokio tnans de Centrale Chineesche Re geering niet meer en werkt het samen, ot beter, dicteert het zijn bevelen aan de regeering van Peiping of Peking, zoo als de stad thans weer heet. Al te veel; trekt Tsjiang Kai-sjek, die weer her haalde malen heeft laten verklaren, dat China onder de huidige omstandigheden- niet aan een opgeven van de strijd denkt, dit zich niet aan. Ook hij is in de politieke strijd een meester, en het teit, dat Soen-fo, de zoon van wijlen Soen Jat-sen, op het oogenblik te Moskou ver toeft. «preekt boekdeelen. Groote aan dacht trok overigens dezer dagen hei- bericht, dat de Russen sterke strijdkrach ten in Buiten-Mongolië aan de grenzen van China concentreeren. Verder bracht de afgeloopen week na tuurlijk weer de gebruikelijke incidenten) tusschen Japanners en blanken in China. Het gevaarlijkst schijnt wel een incident te Tientsin te zijn geweest, waar de En-J gelsche bevelhebber weigerde een in de Britsche concessie wonende Chinees uit te leveren De Japanners dreigden toen de man met geweld te zullen halen, waar op de Britsche bevelhebber antwoordde* dan tegenstand te zullen moeten bieden, Later maakten de Japanners echter be kend, dat zij hun eisch niet hadden wil len doorzetten. SOVJET-„DEMOCRATIE". In Moskou is de eerste zitting van het Sovjetparlement geëindigd. Veel belang rijks is daarin niet gebeurd; de activiteit van de door het volk gekozenen heeft zich wel in hoofdzaak beperkt tot het applau- diseeren bij de verschillende voorstellen, van Molotoff. Van een bloeiend parle mentarisme was er ook niets te bemer ken. Het Politieke Bureau is nog altijd het machtigste lichaam in het geheele staatsorganisme Opvallend is .dat Stalin zich niet tot voorzitter van het presidium heeft laten kiezen. Evenals te voren is ook thans de oude Kalinin het eigenlijke staatshoofd. Maar er bestaat geen twijfel aan, dat Sta lin in het Politieke Bureau en het Cen trale Comité de teugels strak in handen houdt. Jaarverslag 1 November 1036 1 November 1937. VI. (Slot.) LEDEN. Het aantal leden onzer ver eeniging, dat aan het einde van het vorig verslagjaar 300 bedroeg, is in de loop van dit jaar gestegen tot 311, verdeeld als volgt: Den Burg 123, De Koog S4, De Cocksdorp 57, Den Floorn 41 en Oosterend 6. In de afdeelingen De Cocks dorp en Den Hoorn bleet het ledental' vrijwel stationnair; Oosterend verloor een groot gedeelte van zijn leden. CONTRIBLITIE. De contributie-heffing bleet gelijk aan die over de laatste jaren en bedroeg: voor belangstellende leden 11, (min.) Neringdoenden (hoofdberoep) f3, Idem (als klein nevenbedrijf) 11,50 Pensionhouders f 1,plus 10,50 p. bed. Daarboven werd door de afd. Den Burg De Koog en Den Hoorn een extra afd. contributie geheven; door de laatstge noemde twee afd. alleen van de pension-i houders. Door De Koog zoodanig, dat de contributie in totaal een gld. per bed, bedroeg. Dit bedrag stortte deze afd. ten volle in de centrale kas. Als tegenprestatie worden alle kosten dezer afd. uit de ah gemeene middelen voldaan. FIN ANCIEN. De rekening over het ver slagjaar sloot met een nadeelig saldc- van f506,15, welk bedrag door de N.V. T.E.S.O is bijgepast. Hiervan is 1250 verstrekt in de vorm van een renteloos) voorschot, waar tegenover staat een gid- senbezit van de vereeniging van ruim 2500 exemplaren. Het stemt tot dankbaarheid, dat de N.V. T.E.S.O. op zoo'n onbekrompen wij ze het werk onzer vereeniging financieel, heeft willen steunen. Ook de gemeente Texel komt een woord van dhnk toe vo- n haar subsidie en voor de kostelooze be schikbaaretelling van de benoodigde lo kaliteiten voor het onderbrengen van het museum. Wil onze vereeniging op dezelfde wijze als tot dusverre propaganda blijven ma ken, dan is evenwel versterking van dc; geldmiddelen noodig. Onmogelijk be hoeft dit geenszins te zijn, als in aanmer king genomen wordt, dat er nog verschei dene neringdoenden en ambachtslieden zijn, die direct of indirect van de resul taten van Mooi Texel profiteeren, zon der daaraan te contribueeren BESTUUR. Het Hoofdbestuur bleet, voor zooveel betreft de leden, door dc alg. ledenvergadering te benoemen, tij dens het verslagjaar onveranderd. O Met het uitspreken van de wensch, dat onze vereeniging ook in 1938 een krach tige stoot zal kunnen geven tot de ven dere toeneming van het vreemdelingen- bezoek aan ons eiland in het belang van onze heele gemeente, moge ik dit jaar verslag beëindigen. C. JONKER, secr. JOSEPH KENNEDY. De nieuwe gezant van de Vereen igde Staten te Londen. Hij zal wellicht een grooter rol in Europa spelen, dan waartoe eenig Amerikaansch gezant sinds de wereldoorlog geroepen werd. BB Verwerven van der massa gunst, BE Dat is voorwaar een kleine kunst. BE Maar bijval van de besten winnen: Bg Daar moet men zich goed voor 8i bezinnen. 8e*ond/ T B.C. ONDER RUNDVEE De tegen Vrijdag a.s. aangekondigde ver gadering van de Vereen, tot Bestrijding van de Rundvee-t b.c. is uitgesteld tot Vrijdag 4 Febr. OVER DE PACHTWET. Causerie van lr. Klijnhout. Vooi de leden van de afdeelingen Texel en Eierland van de Holl. Mij. van Land bouw heeft de heer Ir. C. C. Klijnhout Vrijdagavond in hotel Texel een causerie gehouden over de nieuwe pachtwet. Dc heer R. Stoepker, voorz. van de afd. Eierland, heette dc circa vijftig aanwezi gen, alsmede de spreker van deze avond hartelijk welkom namens de besturen van beide afdeelingen, waarna hij het woord gaf aan de heer ir. C. C. Klijnhout. WETTELIJKE REGELING VERANTWi >R] Is een wettelijke regeling van de pachtwet in ons land verantwoord aldus vroeg spr. zich bij het begin van zijn betoog at. Hierop moet z.i. bevestigend geant woord worden. De oppervlakte grond, bij pachters in gebruik, is ongeveer gelijk aan de oppervlakte grond, die bij de eige naars in gebruik is. Aangezien dus de helft van ae grondgebruikers bij een wet-i telijke regeling belang hebben, is zulk een, regeling zeer zeker verantwoord. Spr. haalde op beknopte wijze de voorgeschie- nis van de pachtwet op, die reeds in 1880 begon, 'toen een Staatscommissie voor de Landbouw in het leven werd ge roepen, die ook het pachtvraagstuk on der de ooger. zag. En 31 Mei 1937 nam de Eerste Kamer de Pachtwet aan, waar bij een definitieve regeling van de pacht is tot stand gekomen. Vroeger was men van meening, dat de Staat niet diep mocht ingrijpen in het economische le ven. Men wenschte groote vrijheid voor het individu. En zoo is het ook te begrij-i pen, dat men huiverig was zich met een regeling van de pacht te gaan bezig hou-) den. Doch langzamerhand kwam er een kentering in de opvattingen omtrent de Staatsbemoeiingen. Het werd duidelijk, dat een andere weg moest worden inge slagen en meer en meer kwamen in onza wetgeving bepalingen, die men „DWIN GEND RECHT" noemt. Hier is de pachtwet een typisch staaltje van. In deze wet komen n.l. tal van bepalingen voor, die men beslist in acht moet ne men. Pachters worden meestal be schouwd als de zwakkere partij. In deze wet is het recht van de pachter geregeld,; waarvan niet mag worden afgeweken. Spr. behandelde vervolgens eenige de tails van de pachtwet. Reeds eenige tijd terug hebben wc in onze krant een zeen uitvoerig verslag aan de inhoud van de wet gewijd. Thans zullen we er daar om met verder op ingaan. PACHTKAMERS EN PACHTBUREAIJ'S. Aar. het slot van zijn causerie vertelde spr. nog eenige biezonderheden over de pachtkamers en pachtbureau's, welke de uitvoering van de bepalingen dezer pacht wet contioleeren. De pachtkamer wordt door de regeering ingesteld. Pachtrech- ter is de kantonrechter. Deze zal dooil twee deskundigen op landbouwgebied worden bijgestaan. De pachtbureau's worden door de verschillende landbouw organisaties gezamenlijk opgericht, in iedere provincie een bureau. In het pacht bureau zullen 16 personen zitting hebben. In verschillende deelen van de provincie worden deskundigen benoemd, die de le den van het pachtbureau over plaatselijke toestanden kunnen inlichten. Als deskun-. dige is voorgedragen voor Texel de heer KI. Vlaming. Nadat spr. nog eenige vragen om na dere toelichtingen waren gesteld, dankte de heer Stoepker hem voor zijn heldere uiteenzetting. Tegen elf uur werd de ver gadering gesloten. H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1