I t Jaarvergadering Ziekenfonds. jp> UIT DE KEUKEN VAN DE KRANT. PAARDENFOKKERIJ. De Centrale-, Verplichte-, en Premie keuring van Trekpaardhengsten, op Don derdag 20 Jan. op het concoursterrein! te Hoofddorp, werd begunstigd door mooi weer. Voor deze keuring waren 15 jonge1 en oude hengsten aangegeven. De dieren werden voorgebracht met een zeer vari- eerend resultaat. Drie werden finaal afge keurd, een kwam voor opname in het Stamboek, maar werd geweigerd, een kwam alleen voor de premiekeuring zon der iets te krijgen. Goedgekeurd voor dekking door het Rijk: Cesar van Sjora, eig. ji G. Slooten, idem Sultan van Turkije (niettegenstaande cornage) eig. J. de Graaf. Goedgekeurd voor dekking door het Stamboek: Franco, eig. C. A. de With, idem Succes van Melo, éig. Vereeniging; Hoofddorp. Goedgekeurd voor één jaar door het Stamboek: Elegant van Willy K 1687, eig. Vereen. Hollands Noorderkwartier, idem Danseur K 1710, eig. J. C. WITTE (Eierland); idem Pioolo van Absdale K 1719, eig. Vereen. Hoofddorp. Goedgekeurd voor vijf jaar Hyperion K 1291, eig. J. de Graaf, idem Herseiu de Cognebeau K 1430, eig. Vereen. Hoofd dorp. Geprimeerd met f 100 ieder: Elegant van Willy en Herseur de Cognebeau. Geprimeerd met geld van het Stamboek, ieder f 50Danseur en Mon van A'. Kra- neburg, terwijl de drie eerstgenoemde bo vendien ieder nog een medaille kregen van de Afdeeling. (Officieel bericht.) OEN HOORN. NAAR DE ZUIDPOOL. De Zaterdag in Ons Huis gehouden ontwikkelingsavond werd door ongeveer 50 personen bijgewoond. De heer S. Lap BCz., heette allen welkom, in het biezon- der de heer Jouwersma, die deze avond zou vertellen over de Zuiclpool en wel voornamelijk over de expeditie, door Sir Robert Scott in 1910 aangevangen In zijn inleiding liet spr. eerst verschillende ex pedities de revue passeeren, welke reeds waren ondernomen, alvorens men er in slaagde, de Zuidpool te bereiken. Daarna vertelde de heer Jouwersma op zeer aan gename en onderhoudende wijze over Scott's expeditie. Door lichtbeelden werd de causerie nog zeer verduidelijkt. Hoe veel wilskracht en uithoudingsvermogen moet men wel bezitten om aan zoo'n ex peditie deel te nemen. Menigmaal komt men voor bijna onoverkomelijke hinder nissen. Wel slaagden Scott en z'n mannen er in, de Zuidpool te bereiken, maar op de terugreis werden zij door zooveel ram pen getroffen, dat zij allen de dood von den eer zij hun basis bereikten. Door een volgende expeditie werden de lijken van deze mannen gevonden, waardoor men ook in 't bezit kwam van Scott's dlagboek, waaruit wel bleek, hoe ontzettend deze menschen hadden geleden. Toch worden maar steeds weder mannen gevonden, die al deze rampen en ontberingen trotseeren om onderzoekingen te doen, welke voor de wetenschap belangrijk zijn. Met groote aandacht werd naar de heer Jouwersma geluisterd. De heer Lap bracht spr. dankl voor deze interessante avond. BIJBELGENOOTSCHAP. We herinneren belangstellenden aan de jaarvergadering van de afd. Texel van het Ned. Bijbelgenootschap, hedenavond in de N.H. Kerk. Vanuit den Burg zal een autobus rijden Vertrek 7 uur van Groeneplaats. VOOR DEK. Vrijdag gaat ons muziekcorps rond. Wie wat voor de Bazar te missen heeft geve het die avond mee. Laat niemand teleurstellen. DE COCKSDORP. WIJDINGSAVOND Er is een wijziging gekomen in datum en uur van de wijdingsdienst, welke in de N. H. Kerk gehouden zal worden, als de in de Koninklijke Familie verwachte blijde ge beurtenis plaats heeft gehad. Komt het bericht van de geboorte nam. voor 4 uur, dan wordt de dienst dezelfde avond gehoudenaanvang half acht. Komt het bericht na 4 uur nam., dan wordt de wijdingsdienst de volgende mor gen om 10 uur gehouden. Op een Zaterdag wordt geen wijdings dienst gehouden. Dan valt deze samen met de Zondagsche dienst. OUDESCHILD ONZE KLEUTERSCHOOL. We zouden onze Kleuterschool niet graag missen. Maar wanneer de geldmiddelen tekort schieten is het heusch moeilijk om rond te komen. En er kan waarlijk niet meer bezuinigd worden. Daarom willen we de op touw gezette loterij graag nog eens in uw belangstelling aanbevelen. Koopt U een of meer loten en (of) stelt u ook een prijs beschikbaar? Alle soorten INKT, inktlinten schrijfmachines, carbon, papier.... BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Zuster Trijntje Boonstra, de verpleegster van H.KH. Prinses Juliana, wordt door persfotografen belegerd. Eloewel dc belangstelling niet zoo groot was als de vorige keer, kon de voorz., de heer T. Dogger toch nog aan 75 personen het welkom toeroepen. Spr. hoopte, dat de besprekingen van kame raadschappelijke aard zouden zijn, waarna de secr. de notulen las, die onveranderd; werden goedgekeurd. FIN ANCIEN. Hierna bracht de pen ningmeester verslag uit, eerst over het Verplegingsfonds. De voorz. merkte op, dat het verslag over 9 maanden loopt,, daar per 1 Oct. het fonds bij Ziekenfonds Texel is aangesloten. De ontvangsten van het Verplegingsfonds waren f2006.06, de uitgaven f2134.71. Een tekort dus van f 128.65. Het Ziekenfonds ontving aan contri butie t 8150.88, de uitgaven waren t8910.84, alzoo een tekort van f759.56 Deze tekorten zijn uit het batig saldo van het Verplegingsfonds van vorige ja ren betaald. Het saldo bedraagt thans 1949.55. Het verslag wordt goedgekeurd. HOOFDBESTUUR. De voorz. zei, dat het sommigen niet duidelijk is, hoe de si tuatie thans is. Ieder jaar wordt evenal?< vroeger een algemeene vergadering ge houden, waarin wenschen en verlangens naar voren kunnen worden gebracht. Deze vergadering kiest twee vertrouwensman nen, die de belangen der leden in de Hoofdbestuursvergadering te Den Burg kunnen behartigen. Op deze H.B. verga dering zijn de bestuursleden en alle ver trouwensmannen der diverse dorpen ver tegenwoordigd. De eerste H.B. vergade ring vindt plaats in Jan. '39. Tevoren1 wordt hier dan een alg. vergadering ge houden doch spr. vindt het gewenscht, dat thans reeds 2 afgevaardigden be noemd worden, daar de mogelijheid be- bestaat van tusschentijdsche bijeenroeping der H.B. vergadering. De eerste stemming leverde geen meerderheid op, waarna voorgesteld werd tusschen de hoogste 5 te stemmen. De heeren Jn. Vlas, Jb. Kik kert en C. A. Kaczor bedankten, de laat ste wegens drukke werkzaamheden. Bij de 2e stemming wordt de heer Jac. Bruin gekozen en de heer S. Kuiper, die geen meerderheid had bij acclamatie. NIEUW ZIEKENFONDS Dhr Bruin zeide, dat hij de functie aanvaardt onder voorbehoud. Als spr. op de a.s. vergade ring tot oprichting van een Onderling Ziekenfonds hem kaji overtuigen, dat dit beter is, gaat hij over en legt hij zijn functie neer. Hij had het eerljjker gevon den, als de heeren Vlas en Kikkert dit ook gezegd hadden. Dhr Jn. Vlas zeide, dat inderdaad po gingen worden gedaan tot oprichting van een Onderling Ziekenfonds. Hij wilde ieder recht in de oogen zien en daarom bedankte hij voor de functie. De voorz. vroeg, wat er nu gebeuren moet met de bijna f 1000, die het bezit van het Verplegingsfonds vormen. Nu een deei' der leden dreigt met uittreding is een bestemming juridisch moeilijk te bepalen volgens ingewonnen advies. Hierover werd lang en breed gediscus sieerd Dhr Jn. Vlas wilde het geld on der de leden verdeelen; dhr Kaczor wilde' het bestemmen om leden, die langer dan 5 weken in het Ziekenhuis moeten blijven, de meerdere dagen vergoeden, doch ten slotte ging de vergadering er mee ac- coord, dat het geld wordt belegd doori de oua-penningm., dhr C. Blom Jz., tot op een volgende vergad. de bestemming zal 'zijn vastgesteld. RONDVRAAG. Dhr Slaman vraagt hoe het staat met de f5.extra kosten, die in de Lidwinastichting extra betaald moe ten worden voor gebruik operatiekamer. De secr. zegt, dat hij hierover heeft ge schreven en ten antwoord kreeg, dat dit zoo blijft. Dhr Slaman leest daarop een brie! van de Stichting voor, waarin wordt meegedeeld, dat deze f5.zijn vervallen. Het Ziekenfondsbestuur weet daar niets van en meent, dat de controleerende ge neesheer dit kort geleden in orde heetï gemaakt, wat zeer verheugend is. Dhr Slaman vraagt voorts, welke taak de controleereno geneesheer heeft. De voorz. antwoordt, dat hij het aantal lig dagen zoo laag mogelijk tracht te houden. Dhr Slaman meent, dat dit een gevaar oplevert. Als de controleerend genees heer te veel aanmerkingen maakt bij de dokters over het wegzenden van patiënten naar het Ziekenhuis, zullen deze mogelijk tot het uiterste met wegzenden wachtery tot schade van de patiënt. De voorz. meent, dat een controleerend arts in het belang van het fonds is. Hij vindt, dad men bang is voor niets. Bij opname be-i slist de dokter toch zelf over al of niet. noodzakelijkheid. Dhr Zuidewind vraagt, wat er in de statuten van het Mij.-fonds staat over de geldmiddelen. De voorz. zegt: het geld van het Verplegingsfonds staat buiten het Ziekenfonds. Hierover wordt thans niet meer over gediscussieerd. Dhr Kikkert merkt nog op, dat hij geen functie aanvaardde, omdat hij zich naait andere zijde gebonden achtte. Dhr Bruin vraagt tenslotte er bij de doktoren op aan te dringen, dat de medi cijnen gratis bezorgd worden. Thans is het voor sommige gezinnen een uitgaat, die meetelt. De voorz. zegt deze zaak onder het oog te willen zien. Er is vroe ger al eens meer over gesproken, doch tot een oplossing kon men niet komen. De voorz. sluit hierop de vergadering. De geest was in de vorige en in deze ver gadering niet goed, zegt hij. Ik hoop, dat de eenheid zal voortduren en dat de led?n geen onberaden stappen zullen doen. Naar we vernemen zal Donderdag 3 fe bruari een vergadering worden gehouden door dc oppositie, teneinde de mogelijk heid van een eigen Onderling Ziekenfonds te bespreken. Het is te hopen, dat daar een andere beslissing valt, want zoo is de toestand zeer ongewenscht. De stem ming in de vergadering was zeer onaan genaam. Het wantrouwen onderling groeit voortdurend Kermerkend voor de onaan gename verhouding was b.v. de stemming voor 2 afgevaardigden. 30 candidaten wer den gestemd, ook bij de 2e stemming. De situatie kan pas weer opklaren, als de tegenstanders zijn uitgetreden of bemerkt zullen hebben, dat de huidige toestand de beste is. WAARSCHUWING. Vrijwel iedere dag nog wordt er proces verbaal opgemaakt tegen menschen, groot en klein, die zich niet houden aan de voor het haventerrein geldende verkeersvoor- schriften. Dat behoeft eigenlijk geen verwonde ring te wekken. De weg is breed genoeg, en wie zou dan denken, dat je kans loopt „op de bon" te raken, wanneer je fatsoenlijk rechts aanhoudt Wel hebben we al eens op de verkeers borden gewezen en de bedoeling daarvan uiteengezet, maar de practijk heeft ge leerd, dat men de ernst daarvan onder-i schat en zijn eigen gang gaat. Helaas kost het niet opvolgen van de voorschriften geld. Hoe onaangenaam in dit geval de taak van de politiebeambte ook is, de man heeft opdracht gekregetf, om tegen overtreding van de voorschrif ten te waken en eventueele overtreders te verbaliseeren. Daarom meenen we er goed aan te doen in dit en de eerstvolgende nummers nogmaals een ernstige waarschuwing op te nemen en wel deze: Wie zich per voertuig (auto, fiets, mo torrijwiel) naar de boot begeeft, mag NI El langs de havenkant gaan, maar MOET ZICH OM HET T.E.S.O.-GE- BOUW HEEN naar de aanlegsteiger be geven. Doe het zoo. Wees niet eigenzinnig. Houu rekening met dit bindend ver- keersvoorschrift, want anders kost het u beslist geld. Ook wanneer zich geen sterveling, geen enkel voertuig op de verboden weg be vindt? Ja, ook dan is het noodzakelijk, dat men zich aan de regel houdt. OOSTEREND. RUSLAND-AVOND. (Ingezonden.) Hedenavond 8 uur (26 Januari) zal in de Geref. Kerk (H. V.) te Oosterend een Rus land avond worden gehouden, waar als spreker hoopt op te treden de heer M. F. Dekkers, van Apeldoorn, Algem. Secr. voor Holland van The Russian Missionary So ciety (Russisch Zendings Genootschap), oudste Genootschap voor Zending onder Russen, gesticht te Londen in 1907. De heer D. hoopt te spreken over het onder werp: „Is Rusland een Paradijs? Of kan het Communisme zegevieren over het Christendom?" De heer D. bracht geruime tijd door op het uitgebreide Zendingsveld van dit Genootschap en hoopt hierover mededeelingen te doen Veel, zeer veel wordt er over Rusland geschreven en ge sproken en zoodoende zullen zeer zeker velen van de gelegenheid gebruik maken om deze arbeid van meer nabij te leeren kennen. Het Twentsch Dagblad Tubantia schrijft De heer Dekkers sprak in het gebouw Jeruel over Rusland, Uitvoerig schilderde hij de geloofsvervolging, wat velen ont roerde - Hervormde KerkbodeMet veel belangstelling en ontroering luisterden de velen naar de mededeelingen van de heer Dekkers. - Herv. Kerkbode voor UsseloDe heer D. vertelde op boeiende >vijze van het lijden in Rusland om den wille des geloofs en zal bij velen een die pen indruk daarvan hebben nagelaten Leeren wij het lijden om Christus wil van meer nabij kennen en stellen daar tegen over het waarachtig verlangen van deze eenvoudige menschen naar het Evangelie dan zullen velen zich opmaken om deze bijeenkomst te gaan bijwonen. NED. HERV. MANNENVEREENIGING. Zondag is hier opgericht een Ned. Herv. Mannenvereeniging, welke voornemens is in het winterseizoen eens om de 14 dagen te vergaderen en wel in de Kerkekamer, Zondags van 4—6 uur. 's Zomers zal eens in de maand worden bijeengekomen. Het Bestuur is samengesteld als volgt: Ds. A. W. Kok, voorz.R. v. d. Vis Rz., plaats vervangend voorz.; S. Bakker, secr. ;J. Lok penn. De vereeniging telt thans 12 leden. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. DE LOFSTEM De Lofstem is voornemens om Zaterdag avond een uitvoering te geven in het Ge bouw voor Chr. Belangen. In verband met de a.s. blijde gebeurtenis zouden de plannen voor de uitvoering kunnen worden gewijzigd. Hierom wordt verwezen naar de adv. in het blad van Zaterdag a.s. D. Aan papier verbruikt de wereld tegen woordig ongeveer 20 milliard Kg. per jaar. Zou men deze geweldige hoeveelheid willen vervoeren in treinen van 20 goede renwagens, die elk 1000 Kg. papier kun nen bevatten, dan zou er een millioen van deze treinen achter elkaar moeten rijden. Eén derde van al het papier wordt voor het bedrukken van kranten gebruikt. De nieuwste machines rotatiepersen drukken 100.000 volledige kranten in één uur at én vouwen ze meteen netjes in elkaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 2