LEERT LASSCHEN AUTOGEEN LASCHCUÏJSUS GARAGE BOK - Kapperstr. - Tel. 338 Wilt gij degelijk werk Vuurwerk Oranje-artikelen Feestartikelen Leesbibliotheek FOTO- Heel |exel U WEET hoe laag onze lappen manufacturen, stoffen, tulle, enz. zijn geprijsd. Wilt u comfortabel Autorijden BRUIN vertrekt TEXELSCHE COURANT De laatste dagen echter nog 10 pet. EXTRA KORTING op alle nog voorradige coupons, omdat wij schoon schip maken. ledereen raadt mee6 prijzenUitsluitend a contant N.V. PH. VLESSING Inkoopcombinatie Nederland DEN BURG Op de 6e Januari overleed zacht en kalm na een korte ongesteldheid onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder ANNE SCHAGEN wed. van Dirk Daalder, in de ouderdom van 83 jaar en 22 d. Namens de familie FEDDE DAALDER Dz. 1075 East 24th strett, Paterson N.J. (U.S.A.) Noord-Amerika I Heden overleed tot onze diepe droef heid na een kortstondige ziekte onze innig geliefde man en opa, de heer JAN DE RUIJTER in de ouderdom van ruim 75 jaar. Die hem gekend hebben weten wat wij in hem verliezen. Zijn diepbedroefde echtgenoote J. DE RUIJTER-Helm en kleinkinderen. Den Burg-Texel, 23 Jan 1938. Wilhelminalaan 40 De teraardebestelling zal plaats heb ben hedenmiddag 2 uur. Heden ontvingen wc uit Batavia de treurige tijding van het plotseling overlijdt*) van onzen besten broeder en oom PIETER DITO in leven gepens. Adj. O.I.L. in den ouderdom van bijna 70 jaar. Uit aller naam J. H. DITO. Den Helder, 21 Jan. 1938. DANKBETUIGING. Aan allen, die bewijzen van deelneming hebben betoond tijdens ziekte, overlijden en teraardebestelling van onze, zoo zeer beminde moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder, betuigen wij in deze onze welgemeende dank. De familie MAAS. De Koog, Januari 1938. Vrijdag 28 Januari nm. 8 uur spreekt Ds. KOK, pred. der Geref. Kerk H.V., in het Gebouw der Moderne Arbeidersbeweging te Oudeschild over het onderwerp De kerk en het sociale leven Toegangsprijs 10 cent. TE KOOP: veeknollen f 6,— per 1000 KG, franco thuis P. KUIPER, de Waal. Algem. Vergadering v. leden van de Onderlinge Rundvee verzekering „Texel" op VRIJDAG 28 JANUARI e.k. in Hotel „De Zwaan", om 8 uur 's avonds. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 4. Rapport van de commissie van on derzoek. 5. Verkiezing bestuursleden: aftredend zijn de heeren Joh. de Graat en Joh. Bremer, beide herkiesbaar. 6. Vaststellen salaris adm. en taxa teurs. 7. Benoeming adm. en taxateurs. 8. Premieheffing le halfjaar 1938. 9. Rondvraag en sluiting. Namens het bestuur, C. STOEPKER, Adm. Ten bate van de Ziekenauto wordt opgevoerd door de Tooneelvereeniging „Thalia" op Zaterdag 29 Januari 's avonds 8 uur (behoudens wijziging zie bericht in dit nr.) in Schouwburgzaal PEN „EEN INBREKER GEVRAAGD" ENTREE 60 CENT. Plaatsbespreken op de dag der uitvoering van 12—1 uur, half een precies loten Plaatskaarten verkrijgbaar aan Pen's Schouwburgzaal, in Apotheek W. Bakker, Boekhandel Parkstraat en bij J. G Ph. Pisart. BAL NA. Verzoeke beleefd prijzen voor de te hou den verloting te willen doen toekomen aan de heer J. G. Ph. Pisart. Vrijdagavond 7 uur opening 3 maandsche in de werkpl. van fa. SMIT Co., Waalderstraatj Den Burg. Tarief f35,-. Betaling desnoods in gedeelten. Inschrijving op openingsles nog mogelijk. G L LOOS Co, Amsterdam. dan naar DEN HELDER De nieuwste auto's V 8 staan te uwer beschikking met en zonder chauffeur. Vergadering Floralia te de Cocksdorp uitgesteld tot Woensdag 2 Februari. Vereeniging Unitas Den Hoorn. Algem. Ledenvergadering in Loodsmanswelvaren op Vrijdag 28 Jan. 's avonds half acht. HET BESTUUR. Afd. Eierland H.M. v. Landbouw en L.T B Praatavond op Woensdag 26 Januari e.k. 'sav. 8 uur in de Nieuwe Aanleg te de Cocksdorp. Ir. LAMMERS, uit Wageningen, zal een inleiding houden over De teelt van Brouwgerst in Nederland Vrije toegang voor alle belangstellende vakgenooten. Ver. tot uitkesring bij overlijden Vooruitgang is ons Doel. Algemeene vergadering op Maandag 31 Januari 1938 's avonds 8 uur in hotel de Lindeboom. Den Burg, Texel, lanuari 1938. IJ. BROUWER, voorzitter P. LIEUWEN, secretaris. Agenda Opening Notulen Ingekomen stukken en mededeelingen Rekening dienstjaar 1937 Verslag rekeningnazieners Jaarverslag Wijziging reglement Rondvraag en sluiting. Wij kunnen u ook leveren een waschmachine tegen zeer lage prijs. StJBR. v. d. VIS, Smederij, de Koog, Tel. 13. TE KOOP een woonhuis aan de Koogerweg. K. LANGEVELD, Pijpersdijk. Vrijdag van Rotterdam. vraagt ons dan prijs voor uw electrische of waterleiding installaties. In lampenkappen het ruimst gesorteerd. Aanbevelend, JAN AGTER Tel. 46 Nog te koop Kuikens N.H. bl. levering Maart-April. P. KEIJSER. ZAAIGRAAN. Ie nabouw zegchaver (geloot) 12 ct. le nabouw zegegerst (ongeloot) 11 ct. 2e nabouw zegegerst 10 ct. K LANGEVELD, Pijpersdijk. Gevraagd tegen half Maart flinke dienstbode niet beneden 17 jaar. J. H TIMMER, P.H. polder, II 27 Voor sanitair, lood- en zinkwerken naar Sijbr. v. d. VIS, de Koog, Tel. 13 Extra voordeelige aanbieding Perforators 37 cent. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. TE KOOP: grauw-groene zaai-erwten Eerste nabouw. Tevens best 3-jarig werk paard. A. DROS Dz Blandenberg. Gevraagd met 1 Maart een vaste knecht, liefst met inwonende zoon. M. KOORN, Wageningen. Een rijwiellamp noodig Wij hebben verschillende merken. SIJBR. VAN DER VIS, De Koog Telefoon no. 13. Guitaar-, Mandoline- en (of) Accordeonles. Brieven onder motto Muziek aan het Bureau van dit blad. Speciaal adres voor wederverkoopers. S. PRINS, Kanaaiweg 194-95 hoek Spuistraat 15 Den Helder. Wed. D. SCHUMAKER De allernieuwste boeken plm. een half HA bouwland voor proefveld. Aanbiedingen aan de secretaris van de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Jb. Roeper Joliz., Koogerstr. 24. flink woonhuis met of zonder schuur. KINDERHANDEN vragen bezigheid. KI I 1 k'i VLECHTEN PLAKKEN BOUWEN TEEKENEN BORDUREN VOUWEN VOOR IEDER WAT Voor Elke Beurs. Boekhandel Parkstraat heeft groote voorraad. TE KOOP: een prima Amerikaansch Seratine orgel mooi van toon, tot billijke prijs. Brieven onder no. 619 aan het bureau van dit blad. M uzieklessen PIANO, ORGEL, VIOOL Iedere Woensdag aan den Burg nog een enkel uur be schikbaar. T. DE HOOGH. Einddiploma van het Koninkl. Conservato rium voor muziek te den Haag. Den Helder, Stationsstraat 5. OOK VOOR DE SCHRALE BEURS. OOK VOOR WIE HOOGE EISCHEN STELT BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Vraagt M WITTE's Roggebrood ('t beste) Garage PLANJÉ Tel. 707 Met radio en verwarmd. Oudste vertrouwd adres. Speciaal voor buitenritten. Weezenstraat 48, den Helder. WEET HET, ALS HET STAAT IN DE AANGEBODEN TE HUUR GEVRAAGD TE HUUR C BRUIN Pz. KNIPPEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 3