NELLIE. minimi! voor de vrouw. minium mmmmimmimmimmimmmiiiiiiiim fflffifflfflfflfflBBffiffiffl y as®®®®®®®®® is llllllllllllllllll HOE LAAT llllllllllllllllll ffl m ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllll|||||| ||||||i!!iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| VRAOEN. Abonné's mogen vragen stellen. Die vragen worden nier opge nomen en zoo mogelijk beantwoord. Red. NUTTIGE WENKEN. Een koffievlek op uw tafellaken Leg het gedeelte met de vlek over 'eer; kom en giet er heet water op. Dus niet de vlek laten verouderen. Dan gaat het ver wijderen lastiger. Bij het poetsen van b.v. deurknoppen bestaat de kans, dat het houtwerk door1 het poetsmiddel verontreinigd wordt, wat hinderlijk is, indien het hout licht is ge schilderd. Breng in zulke gevallen een stukje carton of linoleum om het te poet sen voorwerp aan. - Vlekken op meubelen, ook op ge politoerd hout, verdwijnen heel vaak door een behandeling met een papje van sla olie en sigarenasch. Met behulp van een kurk wrijven we dit papje over het hout, net zoo lang, tot de vlekken verdwenen' zijn. Met een zachte droge doek flink nawrijven. Vaak kunnen we ook al vlek ken, b.v. vochtvlekken, verwijderen Voor eenvoudig en herhaaldelijk wrijven met een kurk. Sigarenasch of slaolie is dan niet noodig. DE NIEUWE MODE ROK P.M. 358, voor gezette figuren. Hij kan gemaakt worden van stot, van dot satijn zijden crêpe. Zes banen. De sluiting kan men op de zijnaad met druk- knoopen maken. Modern is het, twee rits-- sluitingen in de kleur van de rok aan te brengen. Patronen, 25 ct., in de maten 44 t.m. 50. Gelieve de patronen te bestellen: Mu- zenstraat, Den Haag, Vereen. Persbu- reau's. Postzegels bijsluiten. KAMERPLANTEN BOLLEN op glas of in potten. Let er op, dat ze alle in het donker wortels moe-i ten krijgen op niet te warme plaats. Hyacinthen mogen pas in het licht en in de warmte, als de bloem reeds boven de bol is. Door voorzichtig te voelen, kan men dit constateeren. Wie er te vlug mee in het licht komt krijgt te korte stengels. Bij tulpen, hya* cintnen en narcissen moet de neus eerst, wel 10 cM. lang zijn. lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU llllllllllllllllll llllllllllllllllll llllll FEUILLETON llllllllllllllllll llllllllllllllllll 41 Tusschen mij en tante Gabrielle bestonu een soort gewapende neutraliteit. Zij be greep dat ik heel goed inzag, dat wij van haar niet een dergelijke gastvrijheid, als wij nu genoten, hadden kunnen ver wachten, indien de rijke mr. Fishe mij niet tot vrouw had gevraagd. Onze ver-' houding was in dit opzicht eerlijk en wij toonden geen gehuichelde, genegen heid voor elkaar. De tactiek, die Vally volgde, stond mij maar al te dikwijls te gen en vaak kon ik de verleiding bijna niet weerstaan, om daarover een 'scherpe opmerking te maken. Tante Gabrielle was intusschen beneden gekomen en everi daarna trad een bediende binnen met del ochtendpost. Vally nam de brieven aan en zei: Deze zijn alle voor u, tante één voor jou, Nellie, en twee voor mij. Ter wijl ze inij de brief overhandigde, zei ze glimlachend: Het handschrift lijkt wel wat op het gekrabbel van Algy. Ik zag onmiddellijk, dat het inderdaad 33 Verzamel uw uitknipsels in ons 83 S3 plakboek, groot 24 bij 32 cM.; in EE 33 stevig omslag160 blz.; met alfa- S3 83 bet Prijs voor abonné's slechts S3 EB 35 cent. ES SB ffl RECEPTEN. BROODSCHOTELTJE MET APPEL. Twee ons oud brood zonder korst), drie dL. melk, twee eieren, (wit en geel gei scheiden), 80 gram suiker, een theelepel fijne kaneel, 1 geraspte schil van één citroen, drie zacht zure appelen. Schil de appelen, verwijder de klokhuizen en rasp de appelen aan kleine stukjes. Maali het brood tot kruim en roer dit door de kokende melk, doe er de eierdooiers, suiker, geraspte citroenschil en kaneel, door. Voeg er ook de stukjes appel aan toe en laat alles plm. 5 min. zachtje^ koken. Boter een vuurvast schoteltje. Klop het eiwit stijf, roer drie kwart hier van door het broodmengsel. Vul het schoteltje hiermee en strijk de rest van het eiwit over het geheel. Strooi er nog wat suiker over en laat er in een flink verwarmde oven een korstje op komen. imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii Illinium HYGIENE en VEILIGHEID. 111111111111 lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll NA DE GRIEP. Na de griep blijft dikwijls een onaange naam gevoel van zwakte, moedeloosheid, gemoedsdepressie achter, dat echter wel dra kan verdreven worden door eenige warme baden en door het innemen van z. g. ijzer-mangaan likeur (liquor ferri mangani sachacati), in elke apotheek verkrijgbaar, waarvan driemaal een thee lepeltje, nr. de maaltijden, genomen moet wonden. Raadzaam is dan ook het geregeld ge bruik van een rauwe eidooier, die met 3 theelepels citroensap en suiker flink wordt geklutst (geen eendeneieren). Daardoor worden aan het lichaam waardevolle vitaminen toegevoegd, die de gevolgen der griep-infectie helpen te Ho ven komen. DR. J. V. In: De Dokter in Huis. llllllllllll WIE RUILT ERIlllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllHI Wij hebben 17 Verkade-bonnen „Waar wij wonen" en 12 Hille-bonnen. „Limburg' ot boeken. Wie ruilt ze met ons voor Soldaatjes of Weegschaal-' tjes? Schrijf aan: Trijntje en Corn. Hen- kes, Dc Waal. Zulke ruil-advertenties worden vooi abonné's en huisgenooten kosteloos ge plaatst. Red. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll lllllliiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. een schrijven van Algy was. Vertel je straks even, wat hij heeft geschreven, vroeg mijn zuster beminnelijk. Algv had in de afgeloopen weken wel meer geschreven. Over het algemeen had hij niet veei te vertellen, maar zijn brie ven waren mij steeds heel welkom. Zij vormden voor mij een schakel met mijn ouderlijk huis ,dat ik met zooveel tegen zin had verlaten. Moet je die brief van je broer niet lezen, Nellie? vroeg tante Gabrielle, ter wijl ze mij over haar bril heen toelachte. Ik schrok op uit mijn overpeinzingen, waarin ik was verzonken en begon te lezen. „Beste Nellie. Ik hoop, dat je je amu seert tusschen de hooge Londensche hui zen. Ik was bijna naar jullie toegekomen om ook eens een kijkje te nemen, maar herinnerde mij nog tijdig mijn belotte om bij vader te blijven. Het is hier een zaam Ik ga elke dag trouw uit visschen^ maar die beesten willen niet bijten, zoo dat de aardigheid er al gauw uitgaat. Hoe; is het met tante Gabrielle? Eigenaardig,, dat ik haar heelemaal niet ken. Ik had nooit gedacht, dat er plotseling nog een tot dusver onbekende tante zou kpmen opdagen. Ik heb zoo het idee, dat als jij niet met zoo'n rijke man zou gaai;, trouwen, wij nooit iets van haar zouden hebben gehoord Je hebt zeker wel ver nomen, dat miss Bradbury en Parkinson ||||||lllllllllinillllllll!!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllll|||||| llllllllllll TER OVERDENKING. ||||||iiiii!iiiiiiiii:iiiiiiiii!iiiiiiniiiiniiiiiiitiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii!iiiiii||j|j| Het hoogste streven eener vrouw moet zijn: steeds vrouw te blijven. MELAT1 VAN JAVA. De vrouw streve naar de grootst mogelijke ontwikkeling, beschaving en volmaking, neme aan geestelijke en zede lijke arbeid deel en late zich niet afschrik ken door eenig vooroordeel. Alleenzij blijve vrouw bij alles wat zij wil en doet; zij" ontwikkele zich tot het hooger vrou welijke, tot een vrijer, edel mensch, zij vervorme zich echter niet tot machine. Dat staat voor haar gelijk met in de dooü te gaan. Zij weze en blijve zichzelf: vrouw. HERMAN GRAF KAYSERLING. OUD WORDEN. (Ingezonden.) Wat eerder vermoeid als het avond is, Van eigen onfeilbaarheid minder gewis, Wat minder snel gevend een oordeel, een blaam, Eerbiedig, voorzichtig voor buurmans naam; Zoo reizen als pelgrims wij moedig voort, Verwachtend het land, daar achter die poort. Niet hunk'rend naar eer en een handvol, gouds, Maar rustig verwijlend bij 't lieflijk „van "ouds"; Wat ruimer van blik, wat klaarder van geest, Meer liefde voor menschen wel allermeest Zoo nad'ren we langzaam het eind vaq de baan, Waar tijd en eeuwigheid samengaan. Wat warmer voor vrienden uit onze jeugd, Wat minder fel strijdend voor „eer eu deugd", Wat zachter het oordeel, meer helpend de hand, Wat minder nieuwsgierig naar nieuws uit de krant, Wij ordenen al wat het leven ons gat, En wachten blijmoedig de avond af. Wat meerdere rust, aan stilte gewijd, Aan droomend terugzien in vroeger tijd, Wat dichter bij hen, die zijn voorgegaan, Als voelen w' onzichtbaar ze naast ons staan Zoo wachtend, zoo droomend, komt een:. de dag, Voor de reis naar het land, dat geen sterv'ling nog zag. Nog dikwijls een glimlach, nog soms een traan, Dan nadert het einde, wij moeten gaan. Het boek wordt gesloten, de zegen gevraagd, De nacht is gekomen, geen morgen meer daagt. Gezegend de ziel, die dan zeggen kan zacht: „Dank, God, die Uw licht in mijn leven bracht". („Growing old", door wijlen mevr. H S. Kuiper-Muller uit het Engelsch ver taald; ontleend aan Tijdschrift voor Zie kenverpleging.) EüSlïfflfflfflfflaBEEil y ilfflfflfflfflffifffflffl ffl ffl BB De dwaling is goed zoolang we Si S3 jong zijn, maar men moet haar '-?] Si niet tot de ouderdom meesleepen. ij ffi ff ff! GOETHE zich hebben verloofd. Hij heeft een fili aal geopend in een andere stad ik weet niet waar en daar gaan ze nu wo nen. De kostschool heeft een nieuwe di recteur gekregen, een jonge kerel nog en een buitengewone sportsman. Als jé hem ziet, Nel, ben je va|st erg met hem ingenomen. Jammer, dat ik niet meer naar school moet. Ik ontmoette hem gisteren op de Elms en hij vroeg mij ot ik in zijn criketclub wilde komen, maar ik heb hem gezegd, dat ik veel liever voet bal. Dat vond hij reusachtig. Hij wilde probeeren ook een voetbalclub op te rich ten. Ik geloof, dat vader je mist. Hiji loopt door het huis en in de tuin zonder boek. Niets voor hem. Addie en ik hebben om het half uur ruzie, maar overigens gaat het best. Ik wou, dat kapitein Traf- tord niet zoo plotseling was vertrokken, of dat hij weer terugkwam. Ik vond hem een reuzenkerel. Ik had het buitengewoon gevonden, als hij op één van jullie ver liefd was geworden. Fishe staat me als zwager nog niet zoo erg aan, dat zal je toch moeten toegeven al heeft hij dan ook veel geld. Verder weet ik niets meer te schrijven. Je liefhebbende broer Algy. Leigh-Brvan. Waarom bleef ik op de briet staren, nadat ik hem had gelezen, terwijl er tra nen in mijn oogen kwamen Was het, om dat elke zin mij diep had getroffen en ||||||:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll OVER OPVOEDING l|||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii||l||| WAT NOODIG IS. Het is wel feitelijk een gemeenplaats geworden en toch moet ik het hier neer schrijven; Het is eenvoudig noodzakelijk, wil men vruchten zien, dat met zorg de bodem wordt omgespit, van ongedierte gezui verd, gemest; dat het zaad met zorg wordt gekozen en klaar gemaakt; dat gezorgd wordt voor voldoende ruimte, lucht, water, zon; dat de groeiende plant soms geleid, ge snoeid wordt; dat onkruid wordt gewied. Als dit en zooveel meer voor planten noodig is, hoeveel meer kunnen we ver wachten, dat doorgaande zorg bij het kweeken van menschen geboden is. KEES BOEKE In: Het Kind. ||||||!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl|||||| llllllllllll GEMENGD NIEUWS iiiiiilimnniiiiiiii - Roemenië. Op de Donau bij Turn is een motorboot met 22 schoolkinderen en een onderwijzer gekapseisd. Alleen de onderwijzer wist zich in veiligheid te brengen. Engeland. Een zware storm heeft grootc schade aangericht op het vliegveld Evanton. Acht vliegtuigen werden ver nield. Duitschland. In Beieren zullen 18 R.K. jongensscholen en 63 R.K. meisjes scholen door de regeering worden geslo ten. Dc scholen worden door tezamen 15000 leerlingen bezocht. Italië. Een watervliegtuig is bij La Spezia in zee gestort. De piloot kwam om. Vereen. Staten. New-York. De we reldkampioen zwaargewicht boksen, Ja mes Braddock heeft de Engelsche kam pioen Tommy Farr op punten verslagen. IDE POST IN JAPAN. Waar ter wereld men ook komt, de postbode wordt er met belangstelling te gemoet gezien. Hier ziet u de Japansche post, gekleed in een costuum, dat het midden tusschen Westersch en Oostersch houdt ik mijn oude vader in mijn verbeelding eenzaam-door het huis zag dwalen? Hoe is het met je vader? vroeg tante Gabrielle, die hem in geen jaren had gezien. Heei goed, antwoordde ik. Ze maken het allen uitstekend. Ik vouwde de brief dicht en stond op om het vertrek te verlaten. Vergeet niet, hem de groe'ten van mij te doen, als je schrijft, riep ze mij nog na. XV. Toen ik naar beneden ging, zag ik twee hoeden op de kapstok in de hal hangen; vooi de deur stond de bekende wagen van mijn verloofde. Vally zei altijd, dat hij de mooiste wagen van heel Londen bezat, en juist het opvallende karakter; van de auto, waardoor iedereen kon zien aan wie hij toebehoorde, had een tegen zin bij mij veroorzaakt om er in plaatq te nemen. Terwijl ik een klein vertrek binnentrad, dat grensde aan de salon, hoorde ik de bezoekers spreken; het wa-.- ren mr Fishe en lord Toppington. In de veronderstelling, dat Vally nog niet beneden was, zette ik mij even in de, vensterbank om haar op te wachten. Ik was de beide heeren in de salon bijna vergeten, toen plotseling mijn aandacht werd getrokken, doordat mr. Feshe mijn naam uitsprak. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 4