TWEEDE BLAD TEXELSCHE COURANT Texelsche Berichten Woensdag 26 Januari 1938 13 9 3 1 43—15 21 12 9 0 3 35—26 18 12 7 3 2 35—18 17 12 6 3 3 38—15 15 11 4 3 5 25—27 11 13 5 1 7 24—22 11 13 3 4 6 192\ 10 12 3 3 6 18—24 9 il 3 0 8 21—26 8 13 2 0 11 855 4 EEL TEXEL WEET HET Uw Zenuwpn worde" gekalmeerd uw tciiuwen en gester^, en Uw IIHIIlllllllllllllllllllllllM llllll OM VOORUIT TE KOMEN llllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiuiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii>iiii>iiiiiillllll HEET DAT BOFFEN? Tusschen de de dakrand en de dikste tak van een boom was een ruimte van misschien een halve meter. Een groote spin had haar web over die afstand gespannen en wachtte nu geduldig op buit. Drie keer was het web verscheurd, door dat de dunnere takken, die de spin eerst gekozen had, heen en weer zwiepten in de wind, doch ook drie keer was het dier weer vol ijver begonnen de weg van de dakrand langs de grond tot boven in de boom af te leggen voor de eerste verbin dingsdraad. Uren was het daarmee bezig geweest en een uur is een groote tijdsduur in het korte leven van een spin. Maar eindelijk zat het web dan vast aan een stevige tak en de spin was gereed om de vruchten te plukken van haar moeizame arbeid. Zij wachtte en wachtte. Op een tak zat een dikke rups, na van de overvloed der sappige bladeren haar buikje rond gegeten te hebben. Uitrustend van het vermoeiende eten had zij met be langstelling de rustende spin bekeken. Toen zich een andere rups bij haar voegde, zeide zij smalend„Zoo'n spin boft' toch maar. Ze brengen haar het eten thuis". De spin „bofte" inderdaad. Want een oogenblik later kon hij zich te goed doen aan die rups. Maar is het wel redelijk in zoo'n geval van „boffen" te spreken Maken we een vergelijking met het zakenleven. Daar heb ie pientere lui, die zich buiten gewoon inspannen „om vooruit te komen." Ze koopen verstandig in. Ze verkoopen tegen redelijke prijzen. Ze bedienen hun klanten naar wensch. Ze maken een doelmatig gebruik van etalageruimte en advertenties, Natuurlijk gaat het met de zaak van zulke menschen voor de wind. Maar dan zijn er altijd lieden, die met nauwelijks verholen afgunst de schampere opmerking maken „Die boft toch maar" of ,,'t Loopt hem mee" of „Die treft het" De waarheid is, dat die man een pien tere baas is, die weet en DOET wat een zaak voor haar groei en bloei noodig heeft Naast veel andere dingen kan ze a d- v e r t e n t i e s nimmer ontberen. Ze kosten in de Texelsche Courant zoo weinig en baten zoo zeker. Komt eens met ons praten. Ook uw zaak kan grooter worden. Het is nog niet te laat, om de platgetreden paden van de sleur te verlaten en een nieuwe weg in te slaan. Regelprijs 87 -6—5 ct.Besluit vandaag nog. ADM. TEXELSCHE COURANT ONTWIKKELINGSAVONDEN in lokaal „Den Burg". Geen oorlogsvaartuig heeft in de we reldoorlog zoo de algemeene aandacht ge trokken, zoozeer de gemoederen in beroe- ring gebracht als de onderzeeboot. Van beide partijen werden niet alleen verschei dene oorlogsschepen, maar ook honder den koopvaardijschepen in de grond ge boord; duizenden menschenlevens gingen verloren; voor een waarde van millioenen viel ten offer aan de betrekkelijk kleine stalen „wespen der zee". Gelukkig worden onderzeebooten niet altijd voor krijgsdceleinden gebezigd. We herinneren aan de eervolle tocht van de K 18, aan boord waarvan Prof. Veiling Meinesz belangrijke wetenschappelijke waarnemingen verrichtte. 14 Nov. 1934 vertrok de onderzeeër van Den Helder; li Juli 1935 kwam hij, na een tocht van 23000 mijl, te Batavia aan. Deze reis was even vruchtbaar op we tenschappelijk als kranig en ongeëvenaard op zeevaartkundig gebied. Luit ter Zee Geijs komt vanavond in lokaai Den Burg over onderzeebooten spreken. Een interessant onderwerp, hoe men ook over de duikboot als een de1" gevaarlijkste wapens, waarover de mo derne oorlogstechniek beschikt, moge den ken. Luitenant Geijs is een vlot spreker niet alleen, maar is ook volkomen thuis op het het gebied, waarover hij een causerie komt houden. De toegang is vrij voor alle mannelijke personen van 16 jaar er> ouder. Aanvang kwart voor acht. CURSUS WONINGINRICHTING. Vrijdag 28 Januari wordt de cursus Woninginrichting, welke de heer Otto van Tussenbroek hier geeft op uitnoo- diging van* het Nutsdepartement, voort gezet. De eerste avond werd een algemeene beschouwing gegeven over de woning, vroeger en nu De tweede avond zal aan het plafond en de vloerbedekking gewijd zijn; de derde aan de meubileering; dei vierde aan dag- en kunstlicht. We wijzen er op, dat de les niet door, gaat, indien de dag samenvalt met de na tionale feestdag. Bij de aanvang van de cursus, welke in De Lindeboom wordt gegeven, leidde de H. Kraai de heer Van Tussenbroek met een kort woord in (Dr. Vis, voorz., was verhinderd). Daarbij wees spr. er op, dat de cursusleider voor de meesten, dank zij de radio, geen onbekende is en dat zijn onderwerp zoo aantrekkelijk is ,dat men vertrouwen mag hebben in het welslagen van deze cursus. In dit vertrouwen zijn de meer dan 100 cursisten, die de zaal van De Linde boom ulden, niet teleurgesteld. Er wa ren meest dames, maar ook een aantal heereu liet zich waarom ook niet? als cursist inschrijven. Op vlotte en alleszins onderhoudende wijze vertelde de heer Van Tussenbroek over de eischen, waaraan de inrichting onzer woning moet voldoen. Op vaak geestige wijze liet hij uitkomen, hoe net heelemaai mis is en hoe het zeer zekep niet van een goedgevulde beurs afhangt, of de woninginrichting aan redelijke eischen voldoet. Spr. toonde aan, hoe wei in menig opzicht nog kunnen leeren van de oude Grieken, Romeinen en Egypte- naren en besprak in verband hiermee dc renaissance (wedergeboorte, n.I. der klas sieke oudheid). Met dankbaarheid ge waagde spr. van het baanbrekend en op bouwend werk van Dr. H. P. Berlage en Willem Penaat, buitengewoon sterke ta lenten, aan wie op het gebied van mo derne woninginrichting veel dank ver schuldigd is. Pracht en bruikbaarheid leiden tot schoonheid. Weest waar! Laat licht en lucht zooveel als maar mogelijk is uw woning toetreden Hebt oog en oor voor de nieuwe inzich ten op hef gebied van woninginrichting. SPORT OP TEXEL S.V. TEXEL. Voor de KNVB is het programma voor ons niet bijster gelukkig verloopen. Het ziet er meer dan ooit naar uit, dat we na ons le optreden in de 3e kl. onze titel krijgen te verdedigen. Assendelft won van APGS met 50, Hollandia en Purmersteijn speelden gelijk 1 1, de Vo- lewijckers klopten Succes met 4—0, ter wijl Zaandijk in Den Helder met 4—1 wist te winnen. Onze achterstand is nu al 4 punten geworden, terwijl het er voor Zondag ook al niet rooskleurig uitziet. Toch houdt ons programma nog wel eenige puntenwinst in. Thuis tegen Hol landia en APGS en uit tegen Succes is er nog wei kans. Daarop houden we het aan en op een eervol resultaat op a.s( Zondag tegen Zaandijk, het elftal met de beste aanval in onze afdeeling. Hier is zeker wat moois te zien, Zondag. De stand is nu: Alkm. Boys Helder Zaandijk Volewijckers Hollandia A.P.G.S. Purmersteijn Succes Asser.delft Texel Texel -2 en 3 hebben ieder hun partij gewonnen en bleven daardoor aan de kop van hui; afdeeling. Het was ideaal voet- balweer, maar toen was het Helder-terrem uiterst glad. Reeds dadelijk neemt T. 2 het heft in handen. P.Hemelrijk weet eenige goede voorzetten te plaatsen, welke niet worden benut. Maar al gauw zakt het spelpeil van Texel wat at. De gasthee- ren beginnen zich nu ook duchtig te roe^ ren. Hun veldspel was wel goed, maar' voor het doel brachten zij er niets van terecht. Eenige aanvallen van T. loopen op niets uit. De H-keeper, een robuste veteraan, van de goede soort, stelt zich uitstekend op en weet telkens door snei uitloopen of doelverkleinen, het gevaari te keeren. Na ongeveer een kwartier krijgt' onze midvoor de bal goed aangegeven en met een mooi schot bezorgt hij ons clc leiding. Intusschen heeft onze achterhoede zich goed ingewerkt, maar de voorhoede werkt bepaald slordig. Eenmaal verkeert ons doel in gevaar, maar dan werkt Ben, toch nog keurig weg. Overigens bepaal den de aanvallen zich tot onbelangrijke scnoten. Ruststand 10 voor T. De 2e helft wordt ingezet met een tel offer.siei van T. Dadelijk al geeft P.He- melrijK een prachtige voorzet, maar A. van Anraat kopt naast. T. is nu sterker Uw levensblijheid en uw gezondheid zul len daarbij w innen. Deze stellingen verdedigde spr. met veel geestdrift en een groote kennis van zaken. Na de pauze votia hij gelegenheid oin njft een schat van lichtbeelden het gesproken woord te verduidelijken. r. IAIs het staat in de Texelsche Courant. TOONEELUITVOERING „THALIA". We brengen onder de aandacht, dat de uitvoering van Thalia tot nader te bepa len datum wordt uitgesteld, INDIEN de nationale feestdag mocht vallen op Don derdag 27, Vrijdag 28 ot Zaterdag 29 Januari. ONDERHANDSCHE VERKOOPING. „Burgzicht" is dezer dagen door de heer P. Brouwer onderhands verkocht aan de heer J. H. Geus. Het ligt in de bedoeling het gebouw zoodanig te restaureeren dat het weer bewoond kan worden. Op het aangrenzende terrein zal komend seizoen kampeerders gelegenheid gegeven worden om er hun tenten' op.te slaan. FILM-AVOND R.K. VOLKSBOND. Zondagavond werd in het St Janshuis een filmavond gegeven ten bate van de kas der jeugdige iverkloozen. Het'.was zeer jammer, dat de opkomst weinig bevredigend genoemd moest worden. Niet alleen, omdat er zoo slechts weinig geld in het laatje kwam, maar ook, omdat de film „Kinder karakter", grooter belangstelling zeker waard was geweest. ...aNadat de heer Jn. Huijsman met deChr. groet Had geopend, werd eerst een twee tal komische films vertoond. Daarna kwam de hoofdfilm,;„Kinderkarakter", een inte ressante boeiende filui inzesacten. Hierna volgde nog een klein leuk filmpje. De aan wezigen toonden zich zeer voldaan. We hopen voor het Volksbondbestuur, dat de volgende ontspanningsavonden eendrukker bezoek ten deel valt, Dj heer Huijsman sloot de avond op de gebruikelijke wijze. Toch duurt het nog eenige tijd vóór Jn Bruin een pass van Kobus langs de uit- loopende keeper ui het doel plaatst. On ze achterspelers hebben de Hclderschc voorhoede volkomen in bedwang. Er is geen doorkomen aan. Met een penaltv, ontstaan door het als keeper tungeeren van een der backs, scoort Verseput 3- 0 H. wordt eenmaal nog gevaarlijk, breekt door en komt op enkele meters na al leen voor Ben, die zich moedig op de bal werpi en met bal en al langs de aanval'. Iers rolt Zoo voorkomt hij een zeker doelpunt. Nog eenmaal weet T. een kans te benutten. Met 40 komt liet einde. Trainen blijven Texel 2, leert volkomen op elkaar inspelen, zoodat het niet voor komt, dat 2 spelers tegelijk aanvallen; zie, dat het aangeven sneller en vooral zuiverder geschiedt. pe andere uitslagen in deze afd. zijn: BKC 2—Dc Cocksdorp 4—1; JVC— Helder 5 2—1; zoodat het verschil niet veranderde en ons 2e met slechts 1 punt voerrprong de leiding behield. Texel 3 maakte geen fout, met 11 -2 werd van Atlas 3, dat een sterke tegen stander geacht werd, gewonnen. Al spoedig zorgt Jn. Rab bij verras sing voor no. 1, als hij de A-keeper pre cies te vlug af is. Prachtig spel wordt er in dat le half uur gespeeld. De baf, gaat van voet tot voet, zonder stoppen, ineens. De schoten geven de A-vetdedi ging alle moeite en regelmatig wordt de stand tot 6—0 opgevoerd. Vermelding verdient zeker het mooie doelpunt van K.Kikkert. Het laatste kwartier wordt het spel wat slordiger. De halflinie, waarin Henk een keurige spilplaats vertolkt, en Hessel eveneens dikwijls goed aangeeft,, heeft met Sijp een groot aandeel in oe goede aanvallen door hun voeden. De backs geven zich te veel bloot in de 2e. helft. Atlas heeft het lang volgehouden, haar tegengoals na een 8—0 achterstand bewijzen dit Intusschen naderen we al aardig het begeerde doel. A.s. Zondag zaï wederom een der moeilijkste wedstrijden gespeeld worden, maar dari is het ook zoo wat voor elkaar als die gewonlnen wordt. Maakt u daarom gereed, jongens. Komt, zoo eenigszins mogelijk, Donder dag trainen. Indien met dezelfde geest- drift wordt gespeeld en de samenwerking tusschen halflinie en voorhoede (bedoeld wordt het terugspelen) nog meer wordt toegepast, zal onze aanval nog gevaar lijker worden. Trainen: Als gewoonlijk; Donder dagavond 7.45. Adsp. jongste kl.Woens dag 7 uur. D.D. TEX BOYS NIEUWS. Begunstigd door mooi weer had Zon dag de vriendschappelijke wedstrijd te gen De Mok plaats. Een talrijk publiek slaap wordt weer rustig door 't gebruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten Glazen buisje 75 ct. Bij Apoth. en drogisten GIFTEN ALG. WIJKVERPLEGING. N.N., Den Burg f2.50. AIOND- EN KLAUWZEER. Sinds onze vorige opgave werden zes nieuwe gevallen aangegeven. Negen be drijven werden vrijverklaard. Er zijn dus nog 39 bedrijven aangetast. KOOK DE MELK. AUTOGEEN-LASSCHEN. In de werkplaats van de heereu Smit en Co., Waalderstraat, wordt Vrijdag 2S Jan. dc eerste les gegeven van de cursus- autogeen-lasschen. Zie de adv. JEUGDKOOR 13-16 JAAR. WIE LID WILLEN WORDEN VAN 'EEN KOOR vooi jongens en meisjes van 13 16 jaar onder leiding van de heer T. de Hoogh gelieven vanavond om ZEVEN uur in Eelman's Zaal te komen. VOO.t HET ZIEKENAUTOFONJS. Er zijn weer vele geschenken voor ue verloting ontvangen. Onder dankzegging wordt bericht gedaan van de ontvangst van; Ledikantje met toebehooren, alsmede „baby", „verpleegster" en een „dok ter", kussenovertrek, buftetlooper, rooin- stel, theezeef, bus cacaopoeder, doos, biscuits, flesch eau de cologne, twee va zen, drie bekers, drie kleedjes, een schil derijtje. Verwacht mag worden, dat Thalia too- neelvriender. Zaterdag een kostelijke avond bezorgt. Wij kennen de krachten, die daartoe hun(haar) medewerking ver- leenen en vertrouwen, dat zij aan de hoog gespannen verwachting zullen voldoen. Een geheer' gevulde zaal zal de beste er kenning van hun verdiensten zijn, maar zal ook uit een ander oogpunt heel aan genaam wezen: het ziekenautolonds zaï daarmee immers ten zeerste zijn gebaat. Voor de verloting worden ook thans nog geschenken gaarne ontvangen. Adres: J. G. Ph. Pisart. i was getuige van een faire voetbalwed strijd Jammer, dat door de griep ons elftal moést strijden met een 5-tal in vallers. Anders zou de uitslag anders geworden zijn. Toch mogen we terugzien op een pracht stukje voetbal. De Moki beschikte over heel goede spelers. Ooty de keeper was moeilijk te passeeren. Onze boys wisten in de wind op eerst aardig weerstand te bieden. Maar nu, met een gewijzigde opstelling, ontbrak het in de voorhoede aan een schutter. Wim Ran was back. De rust brak aan met een 3-0 voor de Mok. De 2e helft leek (het, dat de B's het spel in handen namen, doch de opzetten van de tegenpartij waren zoo goed, dat ze geregeld op goal uitliepen. Toch wisten, nadat de Mok nog tweemaal gedoelpunt had, de B's de eer te redden. Met een 5- I kwam het einde van deze goede en leerzame oefenpartij. We ho pen De Mok nog eens te ontvangen. Zoo de B's dan volledig zijn, zal dit een span-, nende strijd worden. -> Voor Zondag JVC thuis. We hopen, dat de grieppatiënten weer hersteld mo gen zijn. Dan zal zeker deze voor onze afd. zoo belangrijke wedstrijd weer een spannende zijn. Wie Zondag kunnen mee spelen, doen hiervan bericht aan een der leden der elftalcommissie voor Donder dag. Dan is er tijd voor een eventueel at- bericht M. S.V.C.-N1EUWS. Zondag speelde SVC te Breezand tegen BKC 2. Descheidsrechter was niet geko men en daar SVC er weinig voor voelde de reis voor een tweede maal te onderne-i men, werd besloten, dat een lid van BKC zou fluiten. Voor de rust speelde S. met wind in de rug. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op, maar langzamerhand komt BKC in de meerderheid, welke zij in een 10 voorsprong tot uitdrukking weet te bren gen. S. zet er alles op om gelijk te maken. Na een snelle aanval schiet J. R. tegen de paal, maar als hij de terugspringende bal wil inschieten, wordt hij op onspor tieve wijze gehinderd. De scheidrechter heeft niets gezien. Rust 1—0. Dadelijk na de thee valt S. met energie aan en het duurde niet lang ot de stand was gelijk. Maar daar laat B. ;het niet bij. Eenige felle aanvallen volgen en opnieuw vindt dc thuisclub het doel van de gas ten. 2—1. S. doet alle moeite om gelijk! te maken, maar alles strandt op de Ihechte verdediging der gastheeren. Kort voor 't einde weet B. nog tweemaal te scoren, Eindstand 4—1. Deze eindstand is wel eenigszins geflatteerd. E>e scheidsrechter voldeed matig. De volgende week speelt SVC een uit wedstrijd tegen Watervogels 2. J.R.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 5