;en prinsesje geboren, D De Nieuwe Texelsche Courant No. 5227 51s,e Jaargang Woensdag 2 Febr. 1938 'n Migraine op komst? AKKERTJES Erg verkouden! EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 Texelsche Berichten AKKER.CACHETS ampOd» Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dh bied opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.ra (nam. ongeveer >/j uur later.) 4 5 6 7 8 9 10 Febr 11.03 11.38 0,32 1,13 2,02 3,26 LICHT OP RljWIELEN en RIITUIGF.N 5 17 U1TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij y.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiilllll VAN OVER DE GRENS. ||||||iiiiiiiiiiiiiii!iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiniiiii|lllll DE 100STE RAADSZITTING EN ARTIKEL 16. Artikel 16 van 't Volkenbondspact, dat de plichten der leden in geval van oorlog regelt, is bij de kleine staten in ongenade gevallen, wijl zij daarin een zeer ernstige bedreiging zien van hun neutraliteit en hun veiligheid en een argument te meer vobr de stelling, dat de bond geworden is tot een ideologisch front tegen de dictatuur-staten. Al lijkt dit laatste ons ook geenszins juist, vast staat, dat dcj kleine mogendheden uit de Abessijnsche, kivestie wel de les hebben moeten putten, dat de collectieve veiligheid een leeg be grip is geworden en dat men van ee^ vasthouden daaraan meer na- dan voor deel ondervindt. Men mag er de kleina lahden danook waarlijk geen verwijt van maken, dat zij zich thans van de plich ten, welke dit artikel oplegt, op fori meele wijze willen trachten te ontdoen en indien dit niet zoo goed in de kraan» van Engeland en Frankrijk past, moge men in Londen en Parijs bedenken, dat dit alles tenslotte voor een groot deel de Schuld is van de Engelsch-Fransche poli tiek, die in de laatste jaren, om het zoo1 maar eeps te drukken, geen vleesch en geen visch was. Nadat de redevoeringen van Eden en Delbos in de honderdste raadszitting ge houden ten aanzien van een soepeler toepassing van artikel 16 voor de kleine staten niet die geruststelling inhielden,, waarop zij hadden gehoopt, zullen Bel gië, Nederland, Zweden en Zwitserl. dit punt in de commissie van 28 ter sprake brengen. Men mag verwachten, dat een gemeenschappelijke verklaring over een soepeler toepassing van artikel 16 daar van het gevolg zal zijn. AMERIKA GAAT BEWAPENEN. De met spanning verwachte boodschap van president Roosevelt inzake de bewa pening is aan het Congres overhandigd. De boodschap begint met te herinneren aan de pogingen van de regeering om een weg te vinden tot beperking van de bewapening en om tenminste de waar schijnlijkheid van een wereldvrede te scheppen. Nu men dit helaas nog niet heeft kunnen bereiken zijn de Vereen. Staten wel genoodzaakt aan eigen veilig heid te denken. Met groote droefheid indien Roosevelt dit zegt, mag men hem ook zeker gelooven heeft de president! nu de vermeerdering van de bewapening aangekondigd, welke zoo alarineerenü groot is als nog nimmer is voorgeko men. De vloot zal met 20 pet. worden uit gebreid, wat ongeveer 800 millioen dollar zal kosten. Voor de bestrijding van aan-, vallen uit de lucht zal materiaal tot een waarde van ongeveer 0 millioen worden aangeschaft, een reorganisatie van de le- ger-reserve zal 450.000 dollar kosten, de aanschaffing van machines voor vervaar- Als 's morgens dal onbehaaglijke gevoel weer zoo'n ellendige aan val van migraine aankondigt, voorkom dan die misère met 1 of 2 Volgens recept van Apotheker Dumonjt diging van legermateriaal zes millioen dollar; voor vervaardiging van munitie 2 millioen dollar en voor het bouwen var» een aantal kleine schepen van een nieuw tvpe voor proefnemingen 15 millioen dollar. Zooals men ziet kost Amerika's deel name aan de bewapeningswedstrijd een bedrag, dat met niet minder dan tien cijfers zal moeten worden geschreven. En aan de overige aan deze „liefhebberij" deelnemende groote mogendheden zal zij wel niet minder kosten. Wanneer men nu eens bedenkt, welk een zegenrijke werken men met dergelijke bedragen zou kunnen verrichten, moet men toch wel tot de overtuiging komen, dat het verstand in deze wereld nog ver te zoeken is. En dit nog te meer, wijl deze bewapeningswed loop zeker geen verandering in de huidige krachtsverhouding zal brengen. Bouwt Japan twee slagschepen, Amerika zal er drie bouwen, zetten Duitschland en Italië tezamen 4 slagschepen op stapel, Enge- geland en Frankrijk zullen daar 6 dread noughts of waaraan men zoo langza merhand aan toe is superdreadnoughts tegenover stellen. Nadat er dus vele mifliar- den zijn uitgegeven zal de toestand nog precies zoo zijn als op het oogenblik. De eenige troost is dan ook, dat de bewape ningswedstrijd de werkloosheid zal ver minderen en een betrekkelijke welvaart zal voorspiegelen, die in werkelijkheid niet bestaat. Want welvaart kan slechts toi uiting komen in een verhooging van de levensstandaard en groote uitgaven voor bewapening bewerken uit de aard van de zaak slechts het tegendeel. De landen, die deze bewapeningswedstrijd ontketenden, zullen daarvan de bitterste gevolgen te ondervinden hebben. AUTO BUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. JAPAN IN CHINA. De Japansche minister van oorlog Soe- gijama heeft een verklaring gepubliceerd, waaruit valt op te maken, dat de Japan sche regeering zich op een langdurige oorlog in China voorbereidt, zulks in tegenstelling met de wenschen van de mi litaire kringen, die tegen een verspilling van krachten in de uitgebreide gebieden van China zijn, wijl de bewapening van Rusland onder deze omstandigheden snel ler toeneemt dan van Japan. Deze jonge, militairen zouden met Tsjiang Kai-sjek willen onderhandelen om daarna met steun van Duitschland een krachtige poli tiek lees: oorlog tegen de Sovjet- Unie te gaan voeren. De meerderheid der regeering en de omgeving van de keizer schijnen er echter meer voor te voelen| de aandacht op China te coneentreeren en dit '1 and na een geslaagde veldtocht te pacificeeren en te exploiteeren. Zal het nu tot een krachtproef tus- schen de regeering en de militaire krin gen komen Merkwaardig is nog, dat de Japansche minister van buitenlandsche zaken, Hiro- ta, heeft verklaard, dat Japan in de toe komst met Duitschland en Italië wel licht zou samenwerken aan de oplos sing van het bevolkingsvraagstuk, een bewering, die met bekwame spoed door 't Duitsche Nieuwsbureau is tegengesproken. VIJF JAREN NATIONAAL- SOCIALISTISCH BEWIND. Duitschland heeft op 30 Januari met groote feestelijkheden het teit herdacht, dat Hitier 5 jaren geleden aan de regee ring kwam, Het is gebruikelijk op derge lijke dagen een blik achterwaarts te wer pen en de gebeurtenissen van de periode de revue laten passeeren. Daarover zou men echter boeken vol kunnen schrijven en een dergelijke poging in een kort overzicht te ondernemen, ware onbegon nen werk. In Duitschland zelt zegt men in het kort, dat men in deze jaren de, eer, waardigheid, grootheid, volksgemeen schap herwonnen heeft, maar dat zijn ab stracte, voor velerlei uitlegging vatbare begrippen, waarover men moeilijk een oordeel kan vellen. Concreet gezien, zijn de belangrijkste voordeelen, die het nazi regime aan Duitschland heeft gebracht wel de politieke rust en de opheffing der werkloosheid, al is dit laatste niet ge paard gegaan aan een verhooging van de levensstandaard. Tegenover de ver sterking van de Staat is een verlies aan persoonlijke vrijheid getreden. Iedere na tie moet daarbij maar voor zichzelf uit maken, wat men het zwaarst wil laten wegen. Maandagmorgen, 31 Jan. 1938, te 9 uur 47, heeft haar H. K. H. Prinses Juliana' het leven geschonken aan een flinke dochter. Dank zij de radio verbreidde dit heugelijk bericht zich in korte tijd over het heele eiland. Van Den Helder uit drongen de saluutschoten tot onze gemeente door. Via de installatie voor ge luidsversterking, opgesteld in ons Bureau, deed mede 't Wilhelmus Den Burg en om geving kond var de blijde gebeurtenis en in de klanken van het Volksliedi mengde zich het klokgelui. Twee herauten te paard gingen rond; de een vroeg) met noorngeschal de aandacht van de burgerij, waarna de ander voorlezing deed van het geboortebericht. Het eerst geschiedde dit voor het raadhuis. Hierboven ziet u de beide herauten, als hoedanig; de heeren Kees Witte en Jan de Bliek lungeerden. ONDERLINGE RUNDVEE VERZEKERING De vergadering van de Onderlinge Rundveeverzekering Texel, Vrijdag in De Zwaan gehouden, viel geen druk bezoek ten deel. Blijkbaar zijn de leden van de goede gang van zaken overtuigd. Keurig op tijd werd de vergadering geopend, Daarvoor komt de voorz., de heer Joh. de Graat, een woord van lot toe. De meeste vergaderingen beginnen ver na het vastgestelde aanvangsuur. Altijd maar weer wordt er op de laatkomers gewacht. Dat is bij vele vereen, gewoonte gewor den. Het behoeft geen betoog, tlat dit wachten het laatkomen in de hand werkt. Daarom een pluim voor de voorz., die zich van laatkomers niets aantrekt en al leen rekening houdt met de klok. Na de aanwezigen verwelkomd te heb ben, in het biezonder de adviseerende le den, de heeren E. v.d. Ban, E. Noordijk en H. J. Frederiks, geeft de voorz. heft woord aan de administrateur, de heer C. Stoepker voor het lezen der notulen.' Deze worden onveranderd goedgekeurd., Hierna wordt meegedeeld, dat er over bet afgeloopen jaar 15 runderen stierven die een totale waarde vertegenwoordig den van f2205.Er werd f1764.uit gekeerd. De opbrengst der gestorven die ren was f 543.59. Zes koeien moesten worden afgekeurd. Van de goedgekeurde bedroeg de hoogste opbrengst wel f98.69. Op 1 Jan. telde de vereen. 141 leden met 996 verzekerde runderen, voor een totaal bedrag van f184.170.Er tra den 44 leden toe, één bedankte. Thans, zijn er meer dan DUIZEND runderen ver zekerd. De heer J. Brans had per 1 Juli 450 runderen getaxeerd, verzekerd voor totaal f70240.de heer C. de Graat 292i stuks, verzekerd voor totaal f45255. Uit het rapport van de commissie van onderzoek blijkt, dat het beheer van de administrateur stipt in orde bevonden was. De ontv. bedroegen f4769.64, c!e uitgaven f2646.57; aldus een batig saldo van f2123.07. Vorig jaar bedroeg het batig saldo f 1392.31. Hieruit blijkt, dat de vereen, er goed voor staat. De voorz. dankt de administrateur voor zijn keurig beheer en spreekt de hoop tiit, dat deze nog lange tijd zijn beste' krachten aan de verzekering mag wijden. BESTUUR. De heeren Joh. de Graat en Joh. Bremer worden met bijna alge» meene stemmen herkozen. De salarissen van de administrateur en taxateurs wor den on voorstel van het bestuur ongewij zigd gelaten. De adm. en taxateurs wor den met alg. stemmen herbenoemd. De premie voor het le halfjaar 1938 wordt wederom vastgesteld op 1 pet. vari| de verzekerde waarde van het rund. RONDVRAAG. In antwoord op een desbetreffende vraag van de heer J. de Graaf .deelt de voorz. mee, dat alleen het vervoer van gestorven runderen naar de slachtplaats door de verzekering bekos- r°oken Je stem tigd wordt. Als de dieren levend vervoerd worden, komt de eigenaar zelt voor de kosten te staan. De heer C. Keijser Dz., Ruitersplaats, vraagt, ot de verzekering vergoeding geeft voor koeien, die wegens ziekte voor melkproductie ongeschikt geworden zijn, maar voor de slacht nog gemest kunnen worden. Er wordt opgewezen, dat de verzekering zich met dergelijke gevallen niet bemoeien kan. Er wordt alleen uitge keerd als het dier onverwijld afgemaakt moet worden. Volgens het reglement kan de verzekering ook niet bijdragen in do schade, welke door mond- en klauwzeer geleden wordt (achteruitgang van het rund.) De heer Frederiks dankt voor de pret tige samenwerking tusischen de advisee- f%nde leden en het bestuur. De heeren J. Brans, C. de Graaf en C. Stoepker, danken voor hun herbenoeming. In Oct., Nov. en Dec. aangekochte run deren en kalveren worden voor rekening van de verzekering getaxeerd. De 'heer T. Koorn vindt het verkeerd, dat ook kalveren gratis getaxeerd worden. Z. i. kunnen de taxateurs door de boer in de war gebracht worden. Daardoor acht hiji het niet uitgesloten, dat kalveren, die de boer zeil teelde, eveneens voor rekening van de verz. getaxeerd worden. De voorz, acht dit evenwel zoo goed ais onmogelijk! daar de taxateurs wel degelijk onder scheid zullen zien tusschen aangekochte, en zelfgeteelde kalveren. Omstreeks 9 uur 15 sloot de voorz. daarop met een woord van dank voor de vlotte besprekingen en de aangename samenwerking, de vergadering. Ons werd verzocht er de aandacht oq te willen vestigen, dat voor koeien, die door of tengevolge van mond- en klauw zeer sterven, door de verzekering ook uitgekeerd wordt. Vee, dat genezen is, moet bij opgave voor verzekering eerst door de veearts onderzocht worden, welke kosten door de VERZEKERING worden vergoed. J. Dan Dampo inwrijven en inademen. Pot 50. Doo> 30 ct. Bij Apotb. co Droe iiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1