TRIUMPH DE BESTE SIGARET No. 5228 51ste Jaargang Zaterdag 5 Febr. 1938 adm,cn"cd"b,ad wwd' EERSTE BLAD. Hardleersch. REIST PER WACO Texelsche Berichten f 2162.79 6307,77 10176,32 17869,30 30890.42 32482,81 10 jaar bestaan in 1897 20 1907 30 1917 op Texel huis aan huls gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG De grootste teleurstelling des levens is misschien wel, dat de menschen nieï leeren willen. O, ze willen allemaal veel kennis op doen, doch de menschheid is zoo hard leersch wat aangaat het trekken van les sen uit ondervinding. De wereld bloedt nog aan de gevolgen van een noodlottige oorlog en reeds staan nieuwe vuurmonden overal gereed. De menschen hebben ondervonden, welke moeilijkheden er voortsproten uit het sluiten dei grenzen en alsmaar woi den de tolmuren liooger en in- en uit- voerbeletselen grooter. En in het dagelijksch leven geven wij allemaal al te vaak blijk bitter weinig van de ondervinding geleerd te hebben. We stellen prijs op de vooruitgang; we willen geeii reactionnairen zijn, doch modern heeten. En mtusschen blijven we even dom. Och, waren alle menschen wijs, En deden daarbij wel: De wereld ware 'n Paradijs; Nu is ze vaak een hel. ZONDAG, 6 Februari 1938. VOOR HOOFD EN HART. HM ZONDAG De grootste moeilijkheden liggen daar, waar wij ze niet zoeken. Goethe. MAANDAG Uw weten is niets waard, indien n et tnderen weten, dat gij het weet. DINSDAG Een verstandig leerling vermeerdert de bekwaamheid van zijn leermeester. Otto Weiss. WOENSDAG De wijze toont zijn bewondering dooi eerbied. InayatKhan. DONDERDAG Weet gij iets beters, zegt het dan; zoo niet gebruik dit dan met mij. H o r a t i u s. VRIJDAG De moed neemt toe door opgewekt han delen, de vrees door traagheid. Syrus. ZATERDAG Iti vele leugens zit meer onverschillig heid dan huicTielarij. André Maurois. I!lll|iiiiiiin;ii:iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| VAN DE BOEKENPLANK. (Voorhanden in Boekhandel Parkstraat.) J. C. Mollema: Van Padvinders uit roeger eeuwen, 86 blz., met voorwoord an J. J. Rambonnet. Veel belangwek-- kende illustraties, f 0.50. M. F. Lichtendahl, oud-oft. N.I.L.: Diplomatenschool, een boek over ver ten, staatslieden, diplomaten, oorlog en rede. LJit de inhoud: Spanje en nog wat. Arm Europa. De massa protesteert Slapelooze nachten. Vorstelijke corres pondentie. Hoop op verbetering. Diplo maten-leuzen. Versailles. Europa in de greep der koloniën. Vrede? Met histo rische foto's. 144 blz. Gee. 14.50. - Dr. J. A. Kok: Naar het absolute nulpunt. Met voorwoord van prof. dr. W H. Keesom, die er de aandacht op ves-i tigt, dat Dr. Kok reeds jaren lang ar- i>e:dt in het Kamerlingh Onnes Labora torium. Op bevattelijke en smakelijke wijze beschrijft hij de tocht naar het ab solute nulpunt en de wonderlijke ver- chijnselen, welke men op die tocht ont moet. 96 blz. Tal van foto's en teeke- ningen. f0.90. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. DORPSKRING „STEUNT ELKAAR Terugblik op vijftig jaar. De vergadering van Dorpskring Steunt Elkaar, Zaterdag in de R.K. Volksbond, was buiten 't bestuur door 13 leden bezocht. De voorz., de heer C. Kaczor heette allen wel kom. Hij hoopte dat de besprekingen in 't belang van het fonds zouden zijn. Het is deze keer een andere vergadering dan an ders, zei spr. want de vereeniging bestaat 50 jaar. In Aug 1887 kwamen 13 menschen bijeen nl.J. K. G. Moller, W. Mets, J Zwanenburg, J. Kuiper, G. K. Brouwer, S. Kuiper, M. Kroon, J. Vos, L. Schagen, J. J. Schagen, H. Dogger, Alb. Backer en Chr. Visnian, teneinde te spreken overeen vereeniging, die bij overlijden financieele hulp zou verleenen. Die besprekingen vielen in goede aarde en 1 Sept. 1887 werd in de Zeven Provinciën de Ver. Dorpskring Steunt Elkaar opgericht met 52 leden. Het bestuur bestond uit de heeren W. Mets, C. A. Kroon en J. H. Dogger. Van de 13 oprichters is alleen de heer Chr. Visnian nog in leven Vele moeilijkheden had de jonge vereen., doch er werd door gezet. Na 10 jaar waren er 481 leden, in 1912 975, ongeveer gelijk met thans. De eerste uitkeeriiigen waren 10, 35 en 55 gulden, thans 55, 66 en 110 gulden. De bezittingen groeiden als volgt1891 2 premieloten van f 100 en f 224,32 in kas. Na 40 1927 50 1937 Thans Een steeds doorgaande groei dus. C A. Kroon was 34 j. secr., daarna de huidige secr. dhr. G. Blom Jz. Dhr W. Mets was 32 jaar voorz, dhr Dros 17 j, daarna kwam de heer C. A Kaczor. Penningmeesters waren de heeren G. K. Brouwer, P. v. d. Wielen Fr. Blom en thans zijn zoon J. Blom. De functies gingen alleen door de dood aan anderen over. De voorz. dankte de secr. voor zijn 18-jarige arbeid, die ieder jaar door de groei van het fonds belangrijker wordt. FINANCIEN. Uit het verslag van de pen ningmeester, dhr J. Blom, stippen we aan ontvangen contributies f 1714,59, aan rente f 1474,27. Uitgaven o.a salaris en bodeloon f 306; 10 uitkeeringen f 1101 De bezittingen op 31 Dec. '37 bestonden uit22 hypotheken 22325, effecten 9000, Rijkspostspaarbank 15.78, achterstallige contributie 58 77, loopende rente 546, kas geld 537.26. Totaal f 32482.81. Vorig jaar 30890,42. Vooruitgang in 1937 1592,39. BESTUUR. In de plaats van de heer P. Hoogerheide Kz. niet herkiesbaar, werd de heer Jac. Bruin als commissaris gekozen. RONDVRAAG. De heer L Kikkert wilde de rente verlaagd hebben. Er worden hypo theken verstrekt voor 392 pet. Het bestuur had de zaak ook ai besproken en wilde voor de nieuwe hyp. 4' 2 pet vragen. De verg. was echter van meening, dat 4 pet hoog genoeg is momenteel. Nieuwe hyp. zullen dus 4 pet moeten opbrengen. De oude blij ven 5 pet, doch hierop wordt 1 pet reductie gegeven tot de rentestand ook bij anderen weer hooger zal zijn. Alles onder voorbe houd van goedkeuring door de verzekerings kamer Dhr Jac. Bruin wilde ';3 of 1 cent ver hooging van contributie en dan de uitkee ringen hooger, daar de menschen met f 110 niet toekunnen. De secr. zeide hierop, dat dit niet zoo gemakkelijk is. Indertijd is er ook eens over gesproken. Prof. Keesom heeft toen een berekening gemaakt, doch niemand wilde er iets van weten. Een aantal ouderen zou er van profitei ren en een groot deel der jongeren moet dan de meerdere uitgaven opbrengen. De hr. P. Hoogerheide wilde een andere regeling voor de kinderen van 2 jaar. Indien de ouders lid zijn, zijn de kinderen de eerste 2 jaar gratis verzekerd. Daarna gaan velen echter in een ander fonds, wat on billijk is, maar waardoor de bode veelal ook te laat komt. Besloten werd, dat de kinderen 2 jaar gratis verzekerd blijven wanneer de ouders of een van hen ook verzekerd zijn (is), doch men is verplicht de kinderen direct bij de geboorte in te laten schrijven als lid waardoor ze na 2 jaar automatisch be talend lid worden. Wil men dit niet, dan zijn de kinderen ook geen 2 jaar gratis verzekerd van de geboorte af. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll INGEZONDEN lllllf'iiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuillllll DE ZIEKENFONDSKWESTIE. Het is geenszins de bedoeling om op alle ingezonden stukken over liet Z.F. te reageeren, doch de blaam, in het inge zonden stuk van de heer J. Kikkert op de voorz. van Z.F., Oudeschild. gewor pen, kan niet onbesproken blijven. Dat de stemming in de vergadering van Zater dag 22 Jan. niet onaangenaam was, geet ik toe. Ze was soms zelfs belachelijk. Of dit bij de huidige stand van zaken, n.l. met de ernst van de zaak, overeen te brengen is, laat ik aan uw oordeel oven Over het reserve-bedrag van plm. tSOÜ, geen t 1000 dus, heeft de voorz. ZEKF.R NIET WEDERRECHTELIJK willen be schikken. Hij stelde de vergad. voor om deze reserve bij de bezittingen (ook re serve) van Z.F. Texel, n.l. Den Burg, De Waal, De Koog, De Cocksdorp, Den Hoorn, enz. te voegen, met de bedoeling om een reserve te vormen, waaruit in tijd van nood geput kan worden om b.v. extra bijdragen aan arme Z.F.-leden te vergoe den ot om op een andere manier iets te kunnen doen buiten het fonds om. Over deze reserve heeft de maatschappij AB SOLUUT NIETS TE ZEGGEN, ze zou worden beheerd, afgezonderd van de Z.F.- gelden. Dv_ vergadering echter besloot, het gelü te* behouden, dus was de zaak hiermee afgedaan. Ik vraag alle Texelaars, die de heer Dogger kennen, of zij hem in staat ach ten om over Z.F.-gelden wederrechtelijk te beschikken. Dit is een hoogst onver antwoordelijke bewering van de heer Kik kert. De bedoeling van de voorz. was al leszins nobel, dus geen verdachtmaking s.v.p. Ik wil absoluut niet beweren, dat een onderling Z.F. niet beter is, maar toch geet ik alle Texelaars in overweging om eerst te vergelijken, waar men voor dezelfde contributie het meeste voordeel geniet, voor men er toe overgaat, tot een ander fonds toe te treden. De heer Kik kert zij in overweging gegeven, dat re clame voor het nieuwe fonds eerljjk moet zijn, daar ke anders negatief zalvverken. - P. BOOM. Secr. Ziekenfonds Texel. (Dit stuk kwam voor vorig nr. te laat. Red.) Hiermee was de rondvraag afgeloopen. De penningmeester deelde mede, dat het Iedent 1 933 b- droeg, tegen 946 in 'tvorig jaar. Er waren 19 leden overleden en 16 geroyeerd wegens contributieschuld, alhn echter builen Oudesch'ld De voorz. sloot met de wcnsch, dat de genomen besluiten in het belang der Ver eeniging zouden zijn, de vergadering. Vermeld zij nog, dat de leden ter ge legenheid van het jubileum werden onthaald. TEXELS POLDERLAND Op verzoek der bedijkers heeft Z.K.II. Prins hiendrik der Nederlanden, die zich voor de indijking biezonder had geïnteres seerd, toegestaan zijn naam aan de polder te geven. BEGRENZING. Volgens het biezonder reglement, op genomen in Prov. Blad no. 217 van 1933, is de Prins Hendrikpolder als volgt be grensd: Beginnende aan de noordooste lijke hoek van de polder loopt de grens eerst zuidwaarts, daarna zuidwestwaarts langs de buitenteen van de zeedijk van de polder tot aan de polder het Horntje.: De grens gaat vervolgens in dezelfde richting langs het verlengde van die zee dijk achter de polder net Horntje tot aan de domaniale duingronden, volgt de binnenteen dier duingronden (zijnde de noordoostzijde der peroeelen gemeente Texel, sectie F., nos. 1073, 1420, 1514, 1512, 1356, 1354 en wederom 1420) tot ran de noordwestelijke hoek van perceel no. 1550 derzelfde sectie. Van dat punt gaat de grens noordoostwaarts langs de noordwestzijde van laatstgenoemd per ceel tot aan de Nieuwlanderdijk, steekt die dijk aldaar in zuidoostelijke richting; over en loopt dan langs de buitenberm: van die dijk, van de dijk van het water,i schap de Dertig Gemeenschappelijke Polders en die van de polder het Weezen- spijk. 20 TEXELS OUDSTE MAN. Vandaag viert de heer Corn, van der Vlies. De Koog, zijn 93e verjaardag. De jubi laris verheugt zich nog in het bezit van een uitstekende ge zondheid en geniet het voor recht Texels oudste man te zijn. Moge hem nog menig jaar worden toegemeten. (Foto - Tex. Crt.) HOE LAAT 5 roOMBOOiUIENST TEXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50, 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20, 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. SI Verzamel uw uitknipsels in ons fig tg plakboek, groot 24 bij 32 cM.; in gj] Si stevig omslag160 blz.; met alfa- fg SI bet. Prijs voor abonné's slechts gj 35 cent jg ffiffifgSjffitgSllgSilg ij Sg;g:gSjïgflBSifg[gfg VOORHEEN EN THANS. Ten noorden loopt de grens langs de buitenteen var, het waterschap de Dertig Polders en in dezelfde richting voort gaande, over de dijk van de Prins Hfen- drikpolder tot aan het punt, w,aar deze grensbeschrijving is aangevangen. REGLEMENTEERING. De polder werd gereglementeerd bij besluit der Staten van 19 Juli 1910. Aan reglementeering werd behoefte gevoeld wegens vermeerdering van het getal eige naren. Belangrijke geschiedkundige ge gevens omtrent de polder worden aan getroffen in de memorie van toelichting, door Ged. Staten gevoegd bij hun voor dracht, d.d. 17 November 1909, aan de Staten, die tot deze reglementeering leidde. BEMALING, ENZ. De polder wordt bemalen door een ruwoliemotor van 50 P.K. met centritu- gaalpomp, waterverzet plm. 65 M3. [>er minuut. Er is geen vast peil. Dies winters is het zoo mogelijk 0.80 M. beneden V.Z. Bij besluit van 17 Juli 1917 besloten de Staten tot het verleenen van een bij-' drage tot zoodanig bedrag, als rente en aflossing eener geldleening van 160.000, door de polder aangegaan voor bekosti ging der verbetering van de zeewering, het bedrag van 12500 overtreft. De belastbare oppervlakte is 486.71.15 H.A. 21

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1