ÏÏtire <Jïaad. No. 5229 51s,e Jaargang Woensdag 9 Febr. 1938 De Nieuwe Texelsche Couranl EERSTE BLAD. Texelsohe Berichten REIST PER WACO Bestrijding Rundvee-t b.c. Echt en goed Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opeenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Va uur later.) 11 12 13 14 15 16 17 Febr 5.02 6.38 7.50 8,44 9,32 10,11 10,42 RIIWIELEN en RIITUIGEN 5 31 UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN:.f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. VERANDERINGEN IN DU1TSCHLAND. De groote veranderingen in de Duitscbe regeering, waarvan reeds eenige tijd bij ge ruchte sprake was, hebben thans plaats gegrepen. Von Blomberg is afgetreden als opperbevelhebber van de Duitsche weer macht. Het oppercommando van de weer macht komt in handen van Hitier. Von Eritsch, de opperbevelhebber van de land macht, is afgetreden. Er is een geheime kabinetsraad ingesteld onder voorzitter schap van Von Neurath. Deze is afgetre den als minister van buitenlandsche zaken en opgevolgd door Von Ribbentrop. De ambassadeurs Von Hassel (Rome), Von Dircksen (Tokio) en Von Papen (Weenen) zijn teruggeroepen van hun post en moeten zich ter beschikking houden. Goering is tot veldmaarschalk benoemd. Tenslotte is be paald, dat de Rijksdag op 20 Februari bijeen zal komen Het is niet gemakkelijk een ver klaring voor al deze feiten te vinden, al leen al reeds tengevolge van het feit, dat zoovele „verklaringen" de ronde doen. In de eerste plaats de officieele verklaring welke tot uiting komt in de brieven, welke Hitier aan de verschillende autoriteiten heeft gericht. Aan Von Blomberg's gezond heid zou de dienst te zware eischen stellen, hetzelfde zou het geval zijn met Von Neu rath Von Fritsch is ziek. Daarnaast staan dan de niet-officieele verklaringen. Zoo zbu het huwelijk van Von Blomberg met zijn huishoudster, waarbij Hitier en Goering nota bene als getuigen zij i opgetreden, op groot verzet onder de hooge officieren ge stuit zijn, die meenen, dat Von Blomberg ver onder zijn stand getrouwd is. Hitier zou daarop, mede op aandrang van Von Blom berg zelf, die zijn fout zou hebben ingezien aan zijn minister van oorlog het aftreden mogelijk hebben gemaakt. In strijd hiermee lijkt overigens wel het ontslag van Von Fritsch, een van de mach tigste mannen van de generaals-groep. Ver der wordt er gesproken over spanningen tusschen de oude leden van de partij en de legerkringen, welke nu tot een versterking van de partij en een verzwakking van de militaire machthebbers zou hebben geleid. En tenslotte spreekt men nog van een strijd tusschen een pro-Chineesche en een nog activistischer pro-Japansche kamp en van meeningsverschillen over de politiek tegen over Spanje en Oostenrijk Hei terugroepen van Von Papen zou in verband staan met de zware slagen, welke de Oostenrijksche nazi's de laatste tijd hebben gekregen. Nu is het duidelijk, dat meeningsverschil len tusschen de leidende persoonlijkheden in Duitschland even goed mogelijk zijn als in een democratische staat. Het eenige ver schil is, dat zij in een dictatuur achter de schermen, in de democratie in het openbaar worden behandeld. En wijl zij in Duitsch land nu eenmaal niet in het openbaar wor den behandeld, blijven zoowel de gebeurte nissen zelf alsook hun verdere ontwikkeling ondoorzichtig. Indien men de verschillende lezingen van het geval noteert, heeft men gedaan, wat mogelijk is. TEGEN DE ZEEROOVER1J. De zeeroovers, die in de gewone betee- kenis van het woord eigenlijk geen zee roovers zijn, doen de laatste weken in de Middellandsehe Zee weer van zich spre ken. Na eenige mislukte aanvallen op koopvaardijschepen is dezer dagen het Engelsche schip „Endymion" getorpedeerd, waarbij de dood van een aantal menschen- levens is te betreuren. Bovendien werd de Britsche „Alcira" door vliegtuigbommen tot zinken gebracht. „Goede raad is duur". Maar daarom is dure raad nog niet goed. Kwakzal vers en duizendkunstenaars verkoopen hun bijna niets kostende middeltjes voor veel geld en de juffrouw met het kolfiedik en de kaarten zegt u alleen de toekomst voor een behoorlijk be drag. Wacht u daarom voor dure raad. Zoek nooit dure raad en aanvaard ook geen dure raad. Want goede raad wordt alleen duur genoemd, omdat hij eigenlijk niet te betalen is in contanten. Maar de raad van uw huisdokter is beter dan die van de dure charlatan en de belangelooze raad van uw geeste lijke leidsman houdt heel wat meer waarde voor 't leven in dan de dwaze hokuspokus der helderziendheid. Houd daarom werkelijk goede raad hoog in eere als onbetaalbaar, maar aanvaard geen dure raad van louter eigenbelang. Voor Engeland is dit aanleiding geweest de strijd tegen „zeeschuimers" te hervat ten en tot dit doel ook stappen te onder nemen in Parijs en Rome. Engeland, dat reeds onmiddellijk in de door dit land be waakte zone van de Middellandsehe Zee zijn strijdkrachten aanzienlijk opvoerde, heeft daarbij aan Frankrijk en Italië, die ieder voor zich ook een zone controleeren voorgesteld, dat in het vervolg iedere d iik- boot, die onder water wordt aange troffen, als een zeeroover zal worden be schouwd en dus door de patrouilleerende Engelsche, Fransche en Italiaansche oor logsschepen zal moeten worden aangevallen en vernietigd. Frankrijk heeft het Engel sche voorstel onmiddellijk goedgekeurd en nadat Londen en Parijs hadden laten blij ken, dat zij tot deze maatregelen desnoods ook zonder Italië zouden overgaan, is ten slotte ook Rome met het Britsche voorstel accoord gegaan' Daarmede is de uitbrei ding van het verdrag van Nyon een feit geworden en kan men nog" slechts de hoop uitspreken, dat deze maatregelen het gewenschte resultaat zullen opleveren DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN Het is eigenaardig, dat de Japansch- Chineesche oorlog door de nieuwste ont wikkeling in de Spaanschen strijd plotse ling weer sterk verminderd is. Toch gebeuren ook daar dingen, die de aan dacht ten volle waard zijn Zoo zijn er in de afgeloopen week in Kanton troebelen geweest, die gelukkig spoedig konden wor den onderdrukt. In Chineesche kringen gelooft men, dat de Japansche luchtaan vallen op Kanton van Vrijdag demonstra ties waren, die hadden moeten samenvallen met een staatsgreep, welke door Japan gesteund werd. Voor de aanhangers van Tsjiang Kai-sjek moeten deze gebeurtenissen wel een groote teleurstelling zijn geweest, hoewel de opstand tegen de provinciale Chineesche regeering te Kanton in de kiem werd ge smoord. Deze feiten vormen toch de eerste scheuring in de eenheid, waartoe de oor log met Japan het land heeft gebracht. Wellicht blijft het bij deze eene pogingen zal China de eenheid,» welke het in de strijd legen |apan zoozeer noodig heeft, in de toekomst verder bewaren. HET VERSTERKTE SINGAPORE. In verband met de toestand in het Verre Oosten komt aan de inwijding van de nieuwe vestingwerken te Singapore en de manoeuvres, welke bij deze gelegenheid door 27 oorlogsschepen, 30,000 man land troepen en ongeveer 100 vliegtuigen zijn gehouden een groote beteekenis toe. Zooals bekend hebben deze vestingwer ken, die Singapore in staat moeten stel len aan een vijandelijke vloot de toegang tot den Indischen Cceaan van het oosten uit te verhinderen, 14 millioen pond ster ling gekost, ondanks het feit, dat zij met goedkoope arbeidskrachten werden aange legd. Volgens de scheidsrechters hebben de zoojuist gehouden manoeuvres, waarbij voor de eerste maal ook de 45 cm. kanon nen van de forten van Singapore met hun 20 meter lange loopen, hun 1500 kg. zware grrnaten, die door het dikste pant ser van een oorlogschip heendringen en hun dracht van niet minder dan 50 km. gebruikt werden, bewezen, dat dit sterkste vlootsteunpunt ter wereld niei van zee af te veroveren is. Voor Japan beteekent dit een ernstige waarschuwing. OPENING EBEN HAëZER. In tegenwoordigheid van een groot aan tal genoodigden had vorige week de fees telijke opening plaats van het geheel geres taureerde gebouw der Vereen, voor Chr. Belangen „Eben Haëzer. Ds. F. Visser, voorz. der Vereen., opent omstreeks 8,15 door te laten zingen het Engelsche kerklied„O, God, Die droeg ons voorgeslacht". De tekst wordt daarbij geprojecteerd. Ds. heet vervolgens de ge noodigden hartelijk welkom. Aanwezig wa ren Bestuur, leden en oud-bestuursleden van de vereen, voor Chr. Belangen de ker- keraad en kerkvoogdij der N.H. Gem. den Burg, de zusterkring, bestuur en leden van de C J.M.V. en jongensclub, de twee meisjes- vereen., bestuur der vereen, voor Chr. Volksonderwijs, ouders der leerlingen van de Chr. Bewaarschool, het N.H. Kerkkoor en de uitvoerders der verbouwing. Ds spreekt er zijn vreugde over uit, ook eenige oud-leidsters van de Chr. Bewaar school te zien. Na voorgegaan te zijn in gebed houdt Ds. een toespraak naar aan leiding van Matth. 21:33-46, waarin de gelijkenis wordt behandeld van de ontrouwe landlieden, die weigerden de oogst van de wijngaard aan hun landheer te geven en eerst zijn knechten, tenslotte zelfs zijn zoon doodden. Dit is, vervolgde sprvoor ons, die nu wederom zoo'n mooi gebouw bezitten, een gelijkenis, welke ernstige gedachten opwekt. Israël, het uitverkoren volk, ontving van God een land, overvloeiend van melk en honing en een tempeldienst met een waar, godsdienstig gevoel. Het kon de verleiding evenwel niet weerstaan zelf in de eerste plaats van deze vruchten profijt te trekken: Egoïsme. God liet hen echter niet los. Hij de Genade, zond profeten om de verdwaalde schapen weer op het rechte pad te bren gen. Toen ook dat niet baatte, zond Hij zijn zoon Jezus Christus. Edoch, Jezus werd gekruisigd. Maar God zal nimmer rusten voor wij zalig zijn Hij schenkt steeds weer genade. Hoe sterk is deze gelijkenis op ons gebouw van toepassing. God get ft ons doer dit gebouw gelegenheid om Hem te dienen. Groot kan echter de verleiding zijn, alles, wat Hij schenkt slechts ten eigen bate aan te wenden als we vergeten dat het uit sluitend om Jezus gaat. Laten we met el kander waken en een open oog houden voor ons doel. Juichen mogen we over het feit dat er een stroom van jonge menschen naar Jezus waar te nemen valt. Die gaat door dit gebouw, waar levens veranderd kunnen worden. Ons aller leven is een wijngaard. Laten wij die voor Hem alleen bewerken. Hiermede verklaart spr. het gebouw voor heropend. Uit de bundel van Joh. de Heer wordt hierop gezongen lied 5ü Al de weg leidt mijn Heiland. EEN STUKJE HISTORIE. Ds vertelt vervolgens een en ander uit de geschiedenis van het gebouw, en de vereenigingIn April van dit jaar zal het 6 '-j. geleden zijn, dat er voor het eerst in een vergadering van Ds. Gelderman sprake was van een Chr. Bewaarschool. Spoedig daarop werd tot oprichting besloten. De commissie tot oprichting bestond uit Ds. Gelderman, J. Bruin Kz., J. Dalmeijer, J. Helm en Notaris Coninck Westenberg. Van A. Geus werd voor f 1575 een huis gekocht in de Weverstraat, thans bewoond doorj. v. Zoelen. De gelden werden beschikbaar gesteld door Jhr. Elout van Zoeterwoude, de man van het Réveil. In dat gebouw werd al spoedig ook een naai- en breischool ge houden eerste leidstermej. Bakker. Ook in die eerste jaren zag het er met de finan ciën verre van rooskleurig uit. In 1866 was het tekort al f 200. Dat lag niet aan het hooge salaris van de „juffrouw"(de „hulp" moest zich bv. met 75 ct per week tevre den stellen.) Een jaar na het vertrek van Ds. Gelderman, in 1891, besloot de kerke- raad zich los te maken van de school. Er werd toen een Vereen tot instandhouding van de Chr. Bewaarschool opgericht. De leden van de kerkeraad, H. Gersen.Jn. Kik kert (de Westen) en j. Helm, hebben er veel toe bijgedragen, dat de school in 1904 weer aan de kerkeraad verbonden werd. In 1909 werd de Vereen, voor Chr. Belangen opgericht. In dat jaar werd het gebouw in de Julianastraat opgetrokken. Nadat het bewaarschoolgebouw in de Weverstraat aan de heer A. Langeveld was verkocht, werd Eben Haëzer als bewaarschool ingericht. Het gebouw werd meer en meer gebruikt en nu doet het bijkans elke avond dienst. Na deze rede werd even gepauzeerd, waarbij de aanwezigen op thee met koek onthaald worden. SECR. N. MAAT SPREEKT. De secr. der vereen, voor Chr. Belangen de heer N. Maat, verkrijgt dan het woord. Hij spreekt eerst de hoop uit, dat 'n ieder mee zal werken om het gebouw in goede staat te houden. Vervolgens geeft hij een overzicht van de werkzaamheden, de laat ste maanden voor en aan het gebouw ver richt. Hulde brengt hij aan de zusterkring Dorcas, die het initiatief tot de restauratie nam en zooveel goederen voor de bazar vervaardigde. Spr. besluit met de wensch, dat het gebouw tot de bloei der vereen, mag bijdragen en dat het dienstbaar zij tot verheerlijking van Gods naam. DANKWOORD VAN DS. VISSER Ds. Visser denkt hierna allen, die hun medewerking hebben verleend. Hij hoopte dat het tekort, door de verbouwing ontstaan door het houden van lezingen weldra weg gewerkt zal zijn. De eerste avond is be paald op Woensdag 16 Februari. Dan spreekt Ds. G. Moen, den Hoorn, over de reorga nisatieplannen der N.H. kerk. FINANCIEEL VERSLAG. De penningmeester, de heer W. Slort, geeft tenslotte een financieel verslag over de laatste 15 jaar. Daaruit blijkt, dat er steeds geldelijke zorgen geweest zijn. De verbouwing vroeg f 794er was nog een tekort van f 116, de bazar bracht f540 op, zoodat er nu nog een tekort bestaat f371. Vermelden we verder nog dat mej. J.de Wijn en de heer J. Witvliet Az. eenige geestige voordrachten ten beste gaven, dat Mevr. Visset—Dewald voorlas uit het boek Verhalen uit het land van Bartje, van Anne de Vries, en dat er in verband met de blijde gebeurtenis eenige vaderlandsche lie deren gezongen werden. De heer J Visser verleende daarbij muzikale medewerking. Nadat Ds. was voorgegaan in dankgebed, werd de zoo zeer geslaagde avond om streeks elf uur met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus „Mijn schild ende betrouwe" besloten. J- AUTÜBUSD1ENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Aan het verslag der Prov. Vereen, tot be strijding van de Rundvee-tbc. en van andere veeziekten in N. Holl. over het afgeloopen boekjaar ontleenen we het volgende Gemeente Onderzocht Reactie Open vormen Terschelling 1771 0,0 0 W.-Terschelling 288 0,0 0 Wieringen 1613 2,0 0 Texel 4685 2,5 3 Oostwoud 874 3,7 1 Hauwert 921 7,4 3 Marken 116 7,8 1 Hoogkarspel 1862 8,0 3 Binnenwijzend 1142 9,8 1 Alle andere aangesloten vereenigingen ver toonden een reactie-pct. boven de 10, Hier volgen de vereenigingen met de hoogste pet. Amsterdam 20610 32.3 92 Schermeer 395 31,6 I H.-Hugowaard 1082 30,1 5 Ursem-Z 573 27,6 4 Wogmeer 243 27,6 2 Haarlem 2295 27,5 7 Burgerbrug 343 27,4 2 's Gravenland 1647 27,3 2 Middelie 1573 25,2 13 Over alle aangesloten vereenigingen gerekend is het gemidd. reactiepet. 20,3 pet.vorig jaar één pet hooger. Uit het bovenstaande blijkt, dat Texel met zijn gering aantal reactiedieren wel een zeer eervolle plaats inneemt. Naar alle waarschijn lijkheid zullen dit jaar ook de laatste reactie dieren worden opgeruimd, zoodat onze gemeente zich met Terschelling aan de spits van de Noordhollandsche gemeenten zal kunnen stellen waar het betreft de leverantie van melk van tbc-vrije koeien. TEXELSCHE COURANT LICHT OP zijn Poeders alleen wanneer zij de hond- Maagpoeders, Hoofdpijnpoeders, Kiespijn poeders, Hoestpoeders, Wormpoeders, enz. Per poeder 8 ct. Per doos van 6 stuks 45 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1