TESSEL. Jeugdherberg Panorama" in 1937. BEATRIX. Zij, die gelukkig maakt Wij hebben het vernomen En toen is in ons hart Iets wonderwarms gekomen. Aan Hollands horizon Begon een licht te gloren. Zij, die gelukkig maakt, Beatrix werd geboren. Zij, die gelukkig maakt Geen voornaam der geslachten, Traditie werd verzaakt Voor hóógere gedachten. Gewijde symboliek In 't donkerst diep der dagen, Waarin zoo menig kroon En troon werd stukgeslagen. Thans geen Texel meer maar Tessel. Nu, dat 's niet zoo'n groot bezwaar. Voor die x een tweetal essen En de zaak is voor mekaar. Wat voor nut dit af zal werpen, Dat begrijp ik minder goed, Maar er zijn zoo van die dingen, Die je maar aanvaarden moet. 't Aardrijkskundige Genootschap Heeft een heele lange lijst Met veranderingen liggen, Waarmee 't ons een dienst bewijst. Want als je de namen nagaat Van veel plaatsen in ons land, Dan ligt deze naamsverandering Heel begrijpelijk voor de hand. „Knijpe Wadwaij Biggenkerke - Goor Os -Een Balk Moddergat".... Vul maar in, zoo ge idee hebt, Er is waarlijk keuze zat. Moog'lijk past men ook nog namen Bij d' omstandigheden aan. Nu, dan komen we beslist nog Voor verrassingen te staan. Misschien blijkt het goede „Haagje" Wel de naam van „Knijpe" waard, Want daar zet men in de regel Toch de knijper op de staart. Maar wat men ook mag verand'ren, Wat voor nieuws wordt uitgedacht „Huis aan huis het Tesselaartje" Blijft vóór alles toch van kracht. HUIB DE RIJMELAAR. In het begin van het seizoen liet het zich aanzien, dat het jaar 1937 niet zoo gunstig zou zijn als het vorige. Begin Juli was het aantal overnachtingen on geveer 200 minder dan in 1936 op de zelfde tijd. Dit is gedeeltelijk hieraan toe te schrijven, dat Paschen dit jaar zeer vroeg was. Hoewel 500 prospecti werden gezonden aan de hoofden van onderwijsinrichtingen, was het aantal overnachtingen van schoolkinderen op vallend klein, n.l. 186 tegen 789 in 1934. Zoodra echter de vacantietijd was aan gebroken, ongeveer midden Juli, was de jeugdherberg dadelijk geheel bezet en dit is zoo gebleven tot eind Augustus. In deze tijd was het bezoek grooter dan het vorige jaar, zoodat het totaal aantal overnachtingen ondanks de achterstand steeg van 3914 in 1936 tot 4063. Hierbij zijn 1897 overnachtingen van „jeugdige individueele trekkers" (van 15 tot 21 jaar) en 1921 van „individueele trek kers" (van 21 jaar en ouder). Vermoe delijk doordat de jongens meer uit kam peeren gaan, is het aantal meisjes van deze beide groepen veel grooter dan dat van de jongens, n.l. 2209 tegen 1409. Aan het gebouw werd een belang rijke verbetering aangebracht. Het dak van de vliering, die tot nog toe alleen als noodslaapplaats werd gebruikt, werd beschoten, terwijl tevens een dakkapel met brandladder werd aangebracht. Hier door kregen we de beschikking over 10 zeer goede slaapplaatsen, die dan ook in de zomermaanden voortdurend in ge bruik waren. J. .8 O, Koning van 't heelal, O, Bron van al het Goede; Vervult Gij deze wensch Van koninklijken bloede. HUIB FENIjN. BAARN's BURGEMEESTER geeft op het bordes van het stadhuis officieel bekendheid aan de geboorte van Prinses Beatrix. (Wordt vervolgd.) HANDELSREGISTER. Bakkerij Wed. Th. J Zijm, Weverstraat, is overgegaan aan H. J. Zijm. DE EERSTE. De eerste advertentie „gemeubileerd huis gevraagd voor de zomermaanden" vindt u al weer in dit nummer van ons blad. De pensiongids van Mooi Texel ging reeds ter perse TEXELS KLEIN TOONEEL Texels Klein Toneel heeft in studie ge nomen „Aannemen! Ik kom", een liefdes potpourri in drie bedrijven, door Th. de Jongere en Jan Everwijn. Het ligt in de bedoeling dit stuk 2e Paaschdag in Pen's Zaal op te voeren. ||||||||IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIII IIIIHIIIHI R1JAAELARIJTJE. Illllllllfll iiil||iiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii!iiiiiiiiiimini t. Z „DE EENDRACHT Hei jaar was gunstig. Kleinere aan voer van schapenmelk. Maandagmiddag werd in De Zwaan een al- gemeene ledenvergadei ing gehouden van de C. Z' de Eendracht. Nadat de voorz., de lieer C. Stoepker de aanwezigen de vergadering was tamelijk druk bezocht welkom had ge- heeten, opende deze om kwart over twaalf de vergadering. Aangemeld hadden zich acht nieuwe leden, die met algemeene stemmen werden toegelaten. DE TOESTAND. De directeur de heer Ens hield vervolgens een algemeene beschouwing over het afgeloopen jaar. We mogen over het algemeen tevreden zijn, aldus spr. mdien we de huidige prijzen met die van vorige jaar ver gelijken, vallen ze ten gunste vau dit jaar uit. De melkprijs was hoogerwe kunnen thans spreken van een loonende melkprijs. Deze betere prijzen hebben ook tot gevolg gehad, dat de Regeering in het najaar de crisismaat regelen aanmerkelijk kon vereenvoudigen. Nu de boterprijs omhoog gaat, is de heffing gelijk gemaakt aan de toeslag. Op het oogenblik is de boterprijs 80 ct., de heffing 65 ct., dus de eigenlijke prijs f 1,45. De toeslag is nu ook 65 ct. dus voor de boter krijgen we werkelijk f 1,45. De Regeering zal deze regeling twee jaar vol houden, indien de boterprijs niet beneden de 65 "ct daalt. Dat deze prijs op het oogenblik iets lager is, hangt met verschillende factoren, als b.v. de exportmoeilijkheden, samen, maar is nog niet verontrustend. De regeling zal nog blijven voortduren. De resultaten van het filiaal aan de Kooger straat zijn gunstig, de omzet is gestegen, zoo dat wel een flinke winst geboekt zal worden. Na de aanvankelijk vijandige tegenwerking van de melkslijters, aldus de directeur, is thans een regeling getroffen, die in de toekomst bevre digend zal kunnen werken. Wederzijds werden eenige toezeggingen gedaan. Over de aanvoer van koemelk valt niet te klagen, sommige tijden was deze zelfs zeer goed. Tot nu toe was de aanvoer iets minder dan het vorig boekjaar, maar in de laatste weken wordt circa 4000 kg meer aangevoerd dan vorig jaar. Tot nu toe werd aangevoerd 2.734.000 kg (vorig j. 2.765.000 kg). Spr. hoopte echter voor het einde van het boekjaar de achterstand te hebben in- geloopen. De 3 millioen kg zal in ieder geval worden overschreden. De aanvoer van schapenmelk was minder dan vorig jaar. Dit jaar 125.000 kg (v.j. 137000 kg) Voor het komende jaar zag spr graag een nog grootere melkaanvoer. Gezien de melk prijzen, lijkt het hem niet onwaarschijnlijk, dat sommige boeren er toe zullen besluiten een koe meer te melken. Spr. hoopte dat velen dit zouden doen. Aangezien de regeering van plan is, de door haar getroffen regeling twee jaren te laten voort duren, zal de boterprijs voorloopig constant blijven, zoo ook de melkprijs. De kaasprijs heeft hier weinig mede te maken, doch er blijkt alle weken een tekort aan kaas te zijn, zoodat verondersteld mag worden, dat de kaasprijs tamelijk constant zal blijven. De uitkeering aan het ledenkapitaal zal tien cent per honderd kg bedragen. De balans is gunstig. Het voordeelig saldo bedraagt f 17000. Er bestaat nog een reserve in de kaasvoorraad en in nog te ontvangen toe slag van de N.C,Z. REKENING. Uit het verslag van de finan- cieele commissie over het tijdvak 1 April18 Sept., uitgebracht door de heer M. C. Keijser, bleek, dat in die periode 1,790,125 Kg. koe melk werd verwerkt en 124,286 Kg. schapen melk. De producten van de melk brachten op: f 113,251,71. Hiervan werd voor de koemelk f72,672,75 betaald en voor de schapenmelk f8,326,32. Voor onkosten werd uitgetrokken f28,716., waarvan f17,436 werd gebruikt. Er blijft dus een saldo over van f11,280. BESTUUR. De periodiek aftredende be stuursleden, de heeren C. Stoepker, C. Kuip en C. H. Roeper Lz. werden bij eerste stem ming herkozen. Tot lid van de financieele commissie in de vacature-M. C. Keijser werd na tweede stemming de heer S.C.Witte geko zen. Eenige leden wilden de bepalingen inzake toetreding van nieuwe leden veranderd zien. Dhr Joh. Kuip stelde voor te beginnen met volgend jaar een entree te heffen voor nieuwe leden. Misschien kan dat een stimulans zijn dadelijk op te geven. Dhr C. van Heerwaarden opperde het plan het ledengeld met 5 ct. te verhoogen, eveneens om niet-leden tot toe treding op te wekken. Het bestuur wilde deze kwestie eens nader onder de oogen zien. Er zijn ook wel bezwaren tegen. Voor dit jaar zal echter de bestaande regeling gehandhaafd blijven. RONDVRAAG. Dhr Kuiper vroeg, wat de bedoeling was van „de regeling met de slijters." Dhr Ens verklaarde, dat het altijd in de be doeling heeft gelegen een goede samenwerking met de melkslijters te krijgen Thans is dit gelukt. De melkslijters hebben o.m. beloofd meer van onze producten te zullen verkoopen. Wfj hebben de melkprijs weer op tien cent gebracht. Dit is wel wat hoog, doch het ligt in de lijn der verwachtingen, dat binnenkort de prijs weer dwingend vastgesteld zal worden. Spr. zag er danuok geen bezwaar in, de tijd iets vooruit te loopen en thans reeds de melk prijs op 10 cent te brengen. Om 3 uur sloot de voorzitter de vergadering. VEREEN TEXEL TOT BESTRIJDING VAN DE RUNDER-T.B C en andere veeziekten- Bovengenoemde Vereen, hield Vrijdag j.l. haar algem. vergadering in Hotel De Linde boom. Als de Voorz. de heer C. de Wit, omstreeks 8,30 u. met een woord van welkom opent, zijn slechts 22 leden aanwezig. Over deze geringe opkomst geeft spr. zijn spijt te kennen. De Voorz. stelt daarop voor de heer E. van den Ban te verzoeken als adviseerend lid in het bestuur plaats te willen nemen. De verga dering geeft haar instemming door luid applaus te kennen. Hierna merkt de voorz. op dat er het afge loopen jaar. dank zij de activiteit der heeren veeartsen, geen open vormen voorgekothen zijn. Er is een jaar gew< est, waarin er wel 32 geconstateerd werden. Na lezing der notulen, door de secr.-penn. de heer J. C. Kager, de«lt de voorz. mee, dat het bestuur in de loop van de winter met het Gemeentebestuur en het Hoofdbestuur van de Prov. Bond besprekingen gevoerd heeft om ons eiland GEHEEL vrij van rundvee-t.b.c. te maken. We zagen toen maar één weg, vervolgt hij, en die was: Het krachtig in werking stel len van de gemeente-verordening, welke het houden van reactiedieren verbiedt. Ook de be sturen der Zuivelfabrieken hebben hun mede werking toegezegd. Het onderzoek wordt door het mond- en klauwzeer vertraagd, daar er boeren zijn, die uit vrees voor besmetting van hun stal, het onderzoek nog wat willen doen wachten. Daardoor zal het onderzoek dit seizoen op 1 Mei waarschijnlijk nog niet geëindigd zijn. Aangezien het H.B. te Alkmaar er echter op staat, dat alle runderen, ook dit seizoen, moe ten worden onderzocht, zullen de dieren na de staltijd, voor zoover dit nog noodig is, in de weide onderzocht worden. Na het onderzoek zullen de aangetaste dieren van het eiland moeten verdwijnen. Ook de invoer zal dan goed geregeld worden Meegedeeld wordt, dat in Dec. j.l. met het H.B. en twee inspecteurs over de kwestie gesproken is Er werd toen besloten de verordening na 1 Mei streng toe te passen. Het mond- en klauwzeer stak ech ter een spaak in het wiel. Er zijn reeds veel stallen onderzocht, maar menig bedrijf op ver zoek nog niet. Dit verzoek moeten we respec teeren. De bezwaren en de daardoor ontstane vertraging zullen met het gemeentebestuur be sproken worden. De heer J. C. Kager is het hiermee eens. Spr. verklaart, dat B enW. het bezwaar heb ben ingezien, maar toch aandringen op snel mogelijk onderzoek van de heele veestapel. De heer A. Dros vindt, dat dergelijke maat regelen eerst in een ledenvergadering bespro ken hadden moeten zijn, daar er bezwaren aair verbonden zijn. De voorz. herinnert er even wel aan, dat zulks is geschied en dat allen er toen mee accoord gingen. De heer Dros meent, dat de hoeveelheid melk, welke van t.b.c. vrije koeien naar de vaste wal geleverd wordt, maar gering is. De Voorz. wijst er op dat het in de eerste plaats om de gezondheid van de veestapel en de volksgezondheid gaatde reclame, welke van het t.b.c. vrij zijn uit zal gaan, komt pas in de tweede plaats. De heer Dros zegt dat de afzet van fokvee ook maar een klein voordeel ondervinden zal. De heer A. J. Keijser merkt op, dat de afzet van.jong melkvee niet onbeteekenend geweest is. De heer Dros betoogt, dat de maatregelen voor vetveestallen drastisch moeten worden genoemd. De voorz. acht de bezwaren overko- menlijk. Er worden meest jonge dieren inge voerd en daarvan is het pet. reageerders meest zeer klein. De heer De Lugt deelt de bezwaren van de heer Dros. De heer A. Eelman, Harkebuurt, geeft zijn teleurstelling te kennen over het feit, dat te Den Helder slijters verbaliseerd werden omdat ze op hun wagen een bord met „melk van t.b.c.-vrije koeien" hadden aangebracht. Toch was het de waarheid. Voorz. verzekert, dat er pogingen in het werk gesteld zijn, om voor Texel het, in Den Hel der verboden, predikaat te krijgen. De waren wet verbiedt dat echter nog. De heer A. Eelman acht het onbegrijpelijk, dat de levering van melk aan het hospitaal te Den Helder b.v. steeds aan personen uit Den Helder gegund wordt, terwijl men wéét, hoe gezond de bedrijven er hier voorstaan. De heer De Lugt vraagt zich af, of het wel noodzakelijk is, ,de verordening zoo streng uit te voeren, terwijl de gezondheidstoestand van het vee nog steeds vooruit gaat. Hoewel koeien geweerd worden zal er toch zoo nu en dan nog wel eens een reactiekoe aangetroffen worden. De Voorz. zegt, dat het de plicht der Vereen, is, om nu door te zetten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 2