NELLIE. <D mmmini DE NIEUWE MODE OVERGOOIER met blouse VKK 2087. Hij heeft aan de rug een tamelijk hooge ronde hals, doch is aan de voorzijde diep uitgesneden; lijfje en rok zijn aan elkaar gezet. De bïouse, die boven de taille met zoom en elastiek is afgewerkt, heeft ruime pofmouwen, die onder en boven de elleboog gedragen en met elastiek afgewerkt worden. Smalle op staande kraag met strik. Patronen 35 ct., voor 1216 jaar. Gelieve de patronen te bestellen: Mu- zenstraat, Den Haag, Vereen. Persbu- reau's. Postzegels bijsluiten. RECEPTEN. RIJST MET GEHAKT. 4 ons kalfsge hakt, 2 flinke sneden oud brood, wat peper en nootmuskaat, wat zout, half ons boter, 3 afgestreken eetlepels bloem, 2 Maggi's Bouillonblokjes in 'n halve L. kokend water (een pond rijst). Maakt het gehakt op de bekende wijze aan met zout, peper, nootmuskaat en in wat water geweekt brood; vorm er onge veer 20 gelijke balletjes van. Laat de boter in een braadpannetje lichtbruin worden, doe er de balletjes in en wen tel ze in de boter rond, tot ze een lichtbruine kleur hebben; giet er dan de bouillon van de Maggi's Bouillonblok jes bij en laat de balletjes in de gesloten pan op een zacht vuur verder gaar wor den. Kook intusschen op de gewone wijze ook de rijst gaar. Meng de bloem met wat koud water tot een gemakke lijk vloeibaar papje en bind daarmee tenslotte de bouillon van de balletjes. Doe de rijst in een dekschaal, schep de balletjes op een vleeschschotel en giet de achterblijvende saus gedeeltelijk in een sauskom (desverlangd onder toe voeging van wat citroensap). ffi Verzamel uw uitknipsels in ons BB plakboek, groot 24 bij 32 cM.; in BR 11 stevig omslag160 blz.; met alfa- El 12 bet. Prijs voor abonné's slechts H ffi 35 cent. ffi ffiilififfiffiffiffifflffiEl y fflfflÜllESESElffifflff FEUILLETON XVI. Het was de derde dag na de begrafe nis. De uren in deze korte periode wa ren als in een roes voorbijgegaan. Smar telijke momenten hadden we meege maakt en van vele zijden bewijzen van deelneming ontvangen. Onze beste ken nissen waren allen persoonlijk geweest. Ook Winifred Warner bevond zich on der hen en ik begreep, dat haar woor den van deelneming oprecht waren. Ook Walter Maynard, de nieuwe kostschool directeur. waarover Algy mij schreef, had zich als een sympathieke, oudere vriend van mijn broer doen kennen. En nu zat ik in de salon zwijgend voor mij uit te staren. Vally was boven druk in gesprek met haar kleermaker over de rouwkleeding, terwijl A(gy in de bibliotheek een gesprek voerde met de zaakwaarnemer. Ik richtte mijn blik op de scheurka lender en schrok. De dag tevoren zou KAMERPLANTEN. CYCLAME. Alpenviooltje. Afkomstig uit Griekenland, KI. Azië. Het mooist en het langst houdt men haar in iets ver warmde kamer, volop in het licht. Als het er te warm is, duurt de bloei maar kort. Na de bloei minder gieten, tot Mei plm. Daarna voorzichtig wat nieuwe aarde geven of een keertje meer slappe koemest. NUTTIGE WENKEN. Brilleglazen. Het beslaan kunt u voorkomen door de glazen, wanneer ze droog zijn, met glycerine licht in te vet ten en dan met droge droge doek af te nemen. Ondertrouwkaarten verzendt men op de dag van de ondertrouw. De adres sen worden met de hand geschreven; niet op de machine. Vuile karaffen reinigt men grondig door schudden met water waarin fijn gesneden aardappelschillen, vergruizelde eierschalen en wat ammoniak. BINNENLAND Te Dordrecht is een rijksveldwachter uit Dubbeldam door de krachtige wind, tegen de grond gesmakt. Hij kwam on dei' een vrachtauto en wer!d gedood. Te Langelo, gem. Haaksbergen, is een '55-j. landbouwer gearresteerd, die gepoogd had zijn 23-j. zoon met muizen- tarwc te vergiftigen. De man is niet toe rekenbaar. - De Rotterdainsche Bankvereeniging heeft haar dividend tot 6 pet. verhoogd (was vorig jaar 5.5 pet.) Te Raalte is een man gearresteerd,, verdacht van dierenmishandeling. Van verscheidene koeien heeft de schurk de laatste maanden de tepels afgesneden. Voorts is de man verdacht van eenige in braken en van brandstichting in een hooiberg. BUITENLAND België. Door een aardverschuiving bij een berg kolengruis te Courcelles zijn 25 huizen verwoest. De bewoners konden tijdig gewaarschuwd worden. - Spanje. Barcelona is wederom ge bombardeerd. Zondag vielen plm. 3Ó0 dooden. SMIRNOF. De nieuwe Soviet-Volkseommissa- ris, opperbevelhebber van de vloot, wiens eerste taak zal zijn het vesti gen van een krachtige marinebasis te Leningrad. ik zijn getrouwd. Bij tante Gabrielle lag mijn kostbaar bruidstoilet. Wat zou er nu gebeuren? Mijn besluit stond vast. Ik wilde niets meer met het plan te maken hebben. Ik wenschte mijn vrijheid terug en het huwelijk zou niet door gaan. Behalve Algy wist niemand er iets van af; ook Vally niet, die dacht, dat het huwelijk slechts voor een korte poos was uitgesteld. Evenmin kon mr. Fishe eenig vermoeden hebben. Hij was overhaast gekomen, weer vertrokken zon der mij te spreken en zou vandaag te- rugkeeren. Het kon mij niets schelen, wat voor een sensatie mijn weigering zou ver wekken. De woorden van mijn vader klonken mij elk oogenblik in de ooren en ik begreep, dat ik mij hieraan moest houden, indien ik ten minste niet wilde dat mijn huwelijk ten slotte niets meer zou zijn dan een gewoon koopcontract. Eerder dan ik had gedacht kwam ons dienstmeisje mr. Fishe aandienen. Met een angstig kloppend hart verwachtte ik zijn binnenkomst. Wat moest ik hem zeggen? Hij trad binnen. Ik beefde van het hoofd tot de voeten. Plotseling viel het mij op, dat hij mij geen hand gaf, mjün op een afstand weifelend bleef GENERAAL GAMELIN. De Chef van de Fransche stat, die met het opperbevel over de gan- sche weermacht der Fransche repu bliek werd belast. Frankrijk. De Air France zal spoe dig de dienst over het Z. deel van de At lantische Oceaan voor passagiers open stellen: ParijsSantiago. Deze verbin ding wordt reeds jaren door de Air France onderhouden als luchtpostdienst. Engeland. Ten noorden van Schot land is de Britsche trawler „Leicester shire" met man en muis vergiaian. Er wa ren 15 opvarenden aan boord. Engeland. Zondagmorgen zijn door een plotselinge ontploffing in de Dum- breck steenkolenmijnen bij Kilsyth Stir ling negen arbeiders gedood. - Engeland. Te Londen zijn het atge- loopen jaar 5ÜÜÜ branden gebluscht. To tale schade 7 millioen gld. Er waren 10.000 brandmeldingen, waarvan 4000 valsch. Duitschland. is van plan het meer van Constanz met de Atlantische Oceaan te verbinden, door de Rijn tusschen Bazel, en het meer van Constanz bevaarbaar te maken. Voorts is de Duitsche regeering voornemens het meer van Constanz met, de Don au te verbinden. Italië. De buskruitfabriek Segui, 50 K.M. afstand van Rome, is in de luch gevlogen. Van de 6000 arbeiders werden 0 gedood en 200 gewond. De oorzaak, is een onvoorzichtigheid van een arbeider, die een ijzeren flesch met samengeperste lucht heeft laten springen. Portugal. In de voorstad van Lissa bon Alcantara zijn onderaardsche gangen ontdekt, die duizenden jaren oud schij nen te zijn. Men heeft op de muren tee- keningen gevonden, die aanwijzingen ge ven over de levensgewoonten der men- schen in het grijze verleden. Het aantal padvinders over de we reld steeg vorig jaar met 263.000, waar mede een totaal van 2.850.000 werd be reikt. Hiervan behooren ruim een millioen tot het Britsche Rijk. De Zuid-Afrikaansche goudproductie bedroeg het afgeloopen jaar 11.7 millioen ounce tegen 11.3 millioen in 1936. Tot nu had 1032 een recordproductie gemaakt van 11.5 millioen ounce. December was een recordmaand met 0.9 millioen ounce. Vereen. Staten. Voor de wereldten toonstelling, volgend jaar te New-York, hebben zich reeds 63 landen opgegeven. Vereen. Staten. Vijf bandieten zijn te New-York een juwelierswinkel binnenge drongen. Ze werden echter door de po litie verrast. Er ontstond een vuurge vecht, waarbij een roover werd gewond en een brigadier gedood. De Vereen. Staten willen hun actiet leger op een sterkte van 675.000 man brengen. Dat is een pijnlijke geschiedenis, Nellie, zei hij tenslotte, nadat hij zijn keel eenige malen had geschraapt. Ik begreep niet, waar hij op doelde, en ik vroeg mij af of hij misschien iets ver moedde van hetgeen ik hem te zeggen had. Pijnlijk herhaalde ik, hem ver baasd aanziend. Hij knikte. Ik ben natuurlijk ten zeerste getroffen door hetgeen is gebeurd, maar ik had gedacht, dat het in de verhou ding tusschen jou en mij geen verschil zou maken. Ik zag hem ontsteld aan. Hij had het dus geraden. Hij haaide een brief uit zijn binnenzak en overhandigde deze aan mij, ik nam hem echter niet aan. Van je broer, zei hij. Ik ontving hem juist voordat ik vertrok. Ik dacht er eerst schriftelijk op te antwoorden inplaats van te komen, maar bij nader inzien besloot ik toch maar te gaan; misschien er glinsterde iets van hoop in zijn oogen weet je niet wat er in staat en geschiedde het zonder jouw voorkennis. Hij kwam een stap nader, maar bleef weer staan, toen ik mijn hand ophief. Hij keek beurtelings naar mij en naar de brief. IIIIIIIIIHI ZOO SCHREEFIHIIIIIII BULLETIN COUNCIL of Intern. At fairs (Nanking): Het Chineesche ras maakt een vierde deel uit van de bevol king van de wereld. De op- en neergang van onze natie moet dus een groote in vloed hebben, zoowel op de wereldvrede als op de welvaart van de menschheidl een feit, dat trouwens goed gerealiseera wordt door de staatslieden van bevriende! mogendheden. Alle soorten INKT, inktlinten schrijfmachines, carbon, papier.... 4 BOEKHANDEL PARKSTRAAT. HET WAS ANDERS. Dus je weet er van? vroeg hij. Je broer zegt hier, dat dat je een ver- gissing hebt begaan en dat je het huwelijk niet wenscht te laten doorgaan. Algy mijn dappere broer had mij geholpen zonder er mij iets van te zeggen. Is dat waar? vroeg hij weer. Ik hield mij staande aan een stoel. Ja, stamelde ik. Hij staarde mij even aan en zei toen langzaam: Dat is dus wel een plotselinge verandering. Niet zoo heel plotseling, mompelde ik bijna onverstaanbaar. Ik ik wist niet, dat Algy had geschreven, maar het is waar, volkomen waar, en ik hoop, dat Ik kon mijn zin niet voltooien; hij glimlachte grimmig. Ik geloof niet, dat je verder nog veel behoeft te zeggen, zei hij. Je zou mij er allten aan kunnen herinneren, dat sommige jonge dames nogal eens dik wijls van gedachten veranderen en jij bent er een van. Weet je wel zeker, voegde hij er aarzelend aan toe, dat je niet weer van gedachten verandert? Ja, dat weet ik zeker zei ik met neergeslagen blik. (Wordt vervolgd.) Illll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll""l!"!"l"!!"!!!l"!^!!!l!"!!l"llllll IIIIIIIIIHI VOOR DE VROUW. mrxir jnrerxjmnnEDCCrxiuarmmrxirxicaccaDDT] 46 Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll IIIIIIIIIHI GEMENGD NIEUWS IIIIIIIIIL lllllliiiiiiiiiiiillliiiiililiiiiillliiliiiiiiiiiiiiliiiillllliiuiilliiliiiliillllliiiiiiiiiillllll ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllll|||||l ||||l|llllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!lllllllllll>llllllllllllllllllll!llllll!IIIII"llllll copyright K. I, B. Bo* 6 Copenhagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 4