is die %/u>afae ^wv^dfiijri f TWEEDE BLAD TEXELSCHE COURANT Texelsche Berichten Woensdag 9 Februari 1938 S.V. TEXEL. Uitslagen van Zondag: Assendelft-Helder 0-1, Volewijckers-Alk- maarsche Boys 1-0, APGS-Purmersteijn 1-2, Succes-Zaandijk 2-3, Texel-Hollan- dia 2-1. Een prachtige voetbalzondag was het. Geen wind, geen regen, zoodat er groote belangstelling was voor de wedstrijd Texel-Hollandia. Gezien het goede spel, vorige week tegen Zaandijk, was een optimistische stemming gerechtvaardigd. Toch werd het maar een kleine zege. Er werd minder goed gespeeld en het was gelukkig, dat Dukers, Joost, Niek en Herman prima verdedigden. De kant- halfs bleven beneden hun vorm, terwijl in de voorhoede Maarten pas in het laatst los kon komen. Het tempo was iets minder. Kees Bakker speelde een veelbelovende wedstrijd. Vooral voor de rust was T. sterker en werd er vele ma len aangevallen. Jammer, dat te weinig geprofiteerd werd van het vrije opstellen van P.Neijens. Vermelding verdient, dat Dukers een strafschop stopte en na de le helft Hollandia sterker was. Scheid- rechter Van Dam had zijn dag niet, zijn beslissingen waren nogal eens mis, wat de verhouding in het veld niet ten goede kwam. Als T aftrapt gaan ze 'direct ten aan val en moet de keeper een hoogbal van Gom verwerken. H antwoordt met een tegenaanval, waaruit een corner ontstaat. Deze wordt afgeslagen. We zien T. op rechts ten aanval trekken, maar hoewel de H-back- onzeker werken, geeft hun linkshalf al heel weinig kans. Telkens belet hij Maarten de doorgang. Plotse ling wordt de T-achterhoede omspeeld en komt de midvoor geheel vrij voor Dukers, maar zijn schot gaat naast. T is het meest aanvallend. Met moeite weet de H-defensie een doelpunt te voorko men. Als Arie achter zijn voorhoede aansluit, krijgt hij de bal teruggespeeld. Hij schiet en de bal verdwijnt in de uiterste hoek. T leidt 1-0. Na goed sa menspel wordt door Gom met een scherp schot fnaast geschoten. Maarten weet door te breken, maar wordt ten val gebracht. H weet van buitenspel zetten, wat door onze spelers te weinig wordt begrepen. Als H aanvalt en Niek zal wegkoppen, wordt hij in de rug aan gevallen, waardoor de rechtsbinnen van H vrijkomt en doelpunt 1-1. Scheids rechter liet gewoon doorspelen. T blijft aanvallen. Als bij een corner de bal ge vaarlijk voor de H-doelniond zweeft, wordt voor rust gefloten. In de 2e helft is T het eerst aanval lend, maar haar achterhoede krijgt het moeilijk, Evenals in Hoorn wordt T nu en dan geheel overspeeld. Het zijn vooral onze backs en Nic, die nog juist op tijd weten te redden, terwijl Dukers op zijn post is. Als T doorbreekt gaat de bal van Maarten naar P. Neijens, deze zet voor, P. Kikkert geeft door naar het doel waar Kees, naar binnen gekomen, in kopt 2—1. We hebben weer de leiding tot groote vreugde van de heele T-fam. H wordt steeds sterker. Dan zet Gom een mooie aanval op, maar de bal gaat tenslotte corner, welke door Nic juist over de lat gekopt wordt. Als bij een H-aanval Nic een overtreding begaat, krijgt H een strafschop te nemen, welke door Joop goed wordt gehouden. Plot seling Is P." Kikkert doorgebroken, maar het schot gaat naast. Dan zien we P. Neijens alleen op de keeper afgaan, maar als hij zal schieten, wordt hij gehaakt wat scheidsrechter niet bestraft. Bij een nieuwe T-aanval schiet P. Kikkert kei hard via de onderkant der lat in. Scheids rechter kon niet constateereu, dat de doellijn gepasseerd was, dus ook deze kans gaat verloren. Het spel wordt ruwer. De T-spelers voelen scheidsrechters op treden als onjuist, temeer, daar deze heer kwistig is met vrije schoppen. Uit een dezer voor ons doel geplaatst gaat de bal via de staanpaal naast, waar Herman nog juist weet te redden. De spanning is ten top. Horloges worden erbij gehaald Zou ons de overwinning, die zeker ver diend is, nog ontgaan Dan zien we Maarten eenige doorbraakpogingen on- nernemen en eenmaal een verrassend schot inzenden. Zoo verstrijkt de tijd, zonder dat gedoelpunt wordt, leder is verheugd met deze. overwinning. Volhou den Texel, er kan nog veel gebeuren. Hier is nu het begin. Gaat door zoo. Adsp.: Vergadering op Vrijdag avond 7.15 uur in de Cantine .op het Sportterrein. Bespreking zomerprogram- ma. Voorstel van HZC uit Sneek moet worden behandeld. Niemand blijve thuis. Trainen: Hedenavond jongste klasse aanvang 7 uur, gymn. lokaal. A.s. Zondag gaat Texel op bezoek bij Helder; dat dit een moeilijke op dracht wordt, is duidelijk voor ieder. We verwachten, dat een groot aantal getrouwen deze wedstrijd willen mee maken. NHVB. 2e kl. G: BKC 2-JVC 0-1, zoo dat de spanning ten top is gestegen, In dien het programma niet gewijzigd wordt, moet Tex. Boys tegen JVC spe len; een zeer moeilijke opdracht dus. 4 E: Oosterend heeft in Den Helder van Waterv. 3 gewonnen met 5-1, zoo dat T 3 in haar wedstrijd op a.s. Zon dag tegen HRC 8, haar kampioenschap zal moeten behalen. HRC 8 won met 2-1 van Atlas 3. Training op hedenavond. De heer Bollington is uitgenoodigd om een trainingsbeurt te geven. Er zijn een aantal leden aangewezen om daaraan deel te nemen. Dat niet alle spelers direct geplaatst kunnen worden laat zich begrijpen. De leden die zich dus nu reeds gepasseerd gevoelen, vatten hun verplichtingen niet goed op. Niemand denke aan zichzelf, maar in de eerste plaats aan de Vereen. Dat in de eerst komende dagen Texel 1 het voornaam ste is en dat het daar in het biezonder zoo vlug omgaat, zal ieder moeten be grijpen. T. 3 wordt Donderdagavond in zijn geheel ter training verwacht. Ook voor anderen is er dan nog wel plaats. TRAIN1NGSFONDS. Reeds eenige tijd is dit fonds actief. Er wordt contributie geïnd, terwijl 31 Jan. en 1 Febr. oranjemuisjes en speldjes werden verkocht. Dit bracht 60 gulden winst op. Nu kan meer aandacht aan de training onder leiding van een bekwaam trainer, besteed worden. S.V. Texel nam voor f 100 deel, zoodat tezamen met de andere inkomsten gelegenheid om spoe dig aan te vangen bestond. Met twee Eng. trainers,' werd gecorrespondeerd en reeds komt heden Mr. Bollington, trainer van „Haarlem", een proefavond geven. We verwachten, dat een overeenkomst kan worden aangegaan. Dat iedere speler, die wordt aangewe zen, van de partij zal zijn, spreekt van zelf. Nu is er gelegenheid om te toonen, dat het u ernst is. Gaarne brengen we dank aan het trainingsfonds, het bestuur en alle anderen die zich verdienstelijk maakten. Maar... het fonds zal nog meer leden moeten tellen. Voor 1 dubbeltje per week of meer kunt ook gij dit werk steunen. Geeft u op als lid, liefst van daag nog. D.D. Deze spelers komen hedenavond 8 uur trainen onder leiding van de Engelschman Bollington. J. Dukers, D. Zuidewind, J. Ran, H. Neijens, N. de Graaf, A. Huizinga, C. Bakker, M. Vlaming, P. Kikkert, G.Wit vliet, A. van Anraat, H. Ran, W. Vlas, A. Verseput, D.J.BIom, J. Weijdt, J. Hel sloot, P. Hemelrijk, J. Kiljan, J. Bruin (Oudeschild.) Watervogels III—OVV 1: 1-5. Met drie invallers speelden we Zondag in Den Helder tegen Watervogels 111 Erg veel moed hadden we niet op de uitslag. Eerst wegen de partijen tegen elkaar op. Jaap komt voor open doel, een hard schot volgtrakelings over. Maar Wim profiteert van een voorzet: 0 -1. Nadat W op de O verdediging is gestrand, maakt Arie 2—0 voor O Na de koffie zet O goed door en maakt Wim 3—0 voor O. Dan stuit een bal in strafschopgebied tegen Simon's hand. Strafschop; W-midvoor'schiet in rechter benedenhoek, waar Kees keurig corner werkt. O werkt zich los en maakt 4-0 vo >r O. Dan redt W de eer: 1—4 voor W. In de laatste 10 mnt maakt Jaap er met een zachte schuiver 51 voor O. Een ver diende overwinmng. Nog twee wedstrijden zijn er te spelen Die kunnen ook gewonnen worden. - J. M HELPT U MEE? We herinneren aan de rondgang met Vonk's Geluidsinstallatie ten bate van Texels Kleedingcomité. Deze morgen wordt Oos terend bezocht, vanmiddag Oudeschild en Den Hoorn, vanavond Den Burg Wie een prijs heeft voor de verloting, geve die aan de auto af. PAARDENSPORT. Op 11 Maart wordt in hotel Texel een fiim vertoond vanwege de Federatie van Landelijke Rijvereenigingen. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 0,00; 12.20; 6.30. BEL OP NO Na het verschijnen van de nieuwe locale gids, zijn op Den Burg aangesloten: J. G. van Leeuwen, no. 121. S C. Eelman, no 122 C. Keijser Hz., no. 123 GIFTEN AL.G. WIJKVERPLEGING. N.N., Den Burg f 5. CON AMORE. De uitvoering van de R K. Gemengde Zangvereen. Con Amore is nu bepaald op 23 Eebr. ONTWIKKELINGSAVONDEN in lokaal „Den Burg". We herinneren aan de filmavond voor heeren van minstens 16 jaar, vandaag, aanvang 7,45. Er worden Texelsche films vertoond, maar ook opnamen uit den vreemde. Toegang vrij. TEXELS FANFARE. Zeer geslaagd is de uilvoering, welke Texels Fanfare gisteren in Pen's zaal gaf. Helaas was de opkomst niet zoo groot als we anders gewend zijn MUZIEK EN ZANG. Houdt Zaterdag 12 Febr. vrij voor V.I.O.S. en Nieuw Leven. Deze vereen, geven die dag 's avonds in Pen's Zaal haar jaarlijksche gecombineerde uitvoe ring. Als steeds wordt een welverzorgd programma geboden, dat bezoekers(sters) ook nu zeker zal voldoen. WAARHEEN ZEEM4N. Over dit onderwerp zal de administra teur van de Ned. Zeemaiiscentrale, de heer J. C. Boeré, een lezing houden: 15 Febr. in de Ned. Herv. Kerk te De Koog, 16 Febr. in Den Hoorn. CAEC1L1A ORATORIUM Onze oudste mannelijke ingezetene, Corn van der Vlies, vierde Zaterdag j.l. zijn 93e verjaardag. Het was te voorzien, dat zijn familie, buren en andere bekenden de jubilaris op die blijde dag niet vergeten zouden; maar, dat het voor de krasse baas zulk een feest worden zou, neen dat had niemand durven verwachten. Immers Het eene cadeau was nauwelijks gebracht of er volgde al weer een ander. Dat ging zoo de heele dag door. 's Middags was de woning haast te klein, zoovelen kwa men hun gelukwenschen aanbieden. Daaraan zal de heer Van der Vlies zeker de meest aangename herinneringen be houden. Moge hij nog menig jaar voor zijn familie en zijn vele vrienden worden gespaard. OOSTEREND. DE LOFSTEM. Vrijdagavond gaf De Lofstem, Directeur C. Bremer, in het Gebouw voor Chr. B. een uitvoering, wdke door de heer C. Timm r, eere-voorz. werd geopend. Spr. liet zingen Ps. 75:1, ging voor in gebed 12 cachets 50 ct. Proefdoosje 2 cachets 10 ct. BijApoth.enDrog. ||||||iiiiiiiii!iiiiiiii:iiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii:iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii|||||| SPORT OP TEXEL JAARVERGADERING V 10 D Kinderen kunnen thans reeds als zij een maand oud zijn, worden verzekerd. Geen verlaging hypo theekrente. Maandagavond heeft de Vereeniging tot uit- keering bij overlijden V.I.O.D. in de Lindeboom haar jaarlijksche algemeene vergadering gehou den, welke door 31 leden was bezocht, De heer IJ. Brouwer, Voorz., heette om plm. half negen de vergadering was tegen acht uur aangekondigd de aanwezigen hartelijk wel kom en opende de bijeenkomst. De heer P. Lieuwen, Secrt., las de notulen voor, welke onveranderd werden goedgekeurd. Bij enkele candidaatstelling de lijst was door 29 leden onderteekend werd de heer Kelder tot commissaris gekozen inplaats van de aftredende comm. Jb. Daalder. Nadat de Voorz. nog eenige woorden tot de nieuwe en vertrekkende commissaris had ge richt, bracht de Penn. de heer F. v. Heerwaar den het finantieel verslag uit over 1937. De ontvangsten bedroegen f9428,56, de uitgaven f 5173,80, zoodat er een vermeerdering van liet kapitaal is van f 4254,76. De bezittingen van de Vereen, zijn; hypotheken f62,700,Boe renleenbank f 6,667,76, Postspaarbank f738,35, effecten f 23,000, kassaldo f 539,67, zoodat het generale bezit groot is f 93,645,78. De boeken en bescheiden waren door de kascommissie in goede orde bevonden. Het woord van lof kwam Penningm. en Boekhouder zeker toe. Het JAARVERSLAG over 1937, sprak van een bevredigend jaar. In 1936 waren 45 uitkee- ringen gedaan, in 1937 slechts 34. Hierdoor kan het saldo zoo beduidend grooter zijn. Er werden 66 nieuwe polissen uitgereikt70 ver zekerden verloor de vereeniging wegens over lijden. bedanken of royement. Op 1 Jan. 1938 telde V.I.O.D. 3426 leden. In het bestuur kwam geen verandering. In de laatste bestuursvergadering werd de heer IJ. Brouwer met algemeene stemmen tot Direc teur herkozen. (Deze mededeeling werd door de vergadering met langdurig applaus ontvan gen). Het jaarverslag eindigt weinig optimis tisch voor de toekomst. De rente wordt be langrijk minder, hetgeen voor de Vereen, minder inkomsten beteekent. REGLEMENTSWIJZIGING. Na een korte pauze, waarin de leden een gratis gelagje door het bestuur werd aange boden, kwam (ie reglementswijziging aan de orde, welke z.h.s. werd aangenomen. Ingevolge deze wijziging kunnen thans reeds kinderen, die een maand oud zijn, lid worden tegen een premie van 2,5 ct, per week. De uitkeeringen per verzekering zijn thans aldus vastgesteld bij overlijden van een maand tot 1 jaar f 10.van 1 jaar tot 2 jaar f 15,—, van 2 jaar tot 3 jaar f25,—, van 3 jaar tot 7 jaar f35,—, van 7 jaar tot 12 jaar f58,—, op 12-j.leeftijd of daarboven 87,50 gld. Wanneer uit een gezin, waarin alle gezinleden lid der vereeniging zijn, een kind beneden de leeftijd van 1 jaar komt te overlijden of levenloos wordt aangegeven, wordt een toelage verstrekt van f6, - RONDVRAAG. De heer N. Ran bracht namens de kascom missie nogmaals salarisverhooging yoor de Penningm. ter sprake, gezien het vele werk, dat deze voor de Vereen, verricht en waar onder ongetwijfeld zijn eigen werk moet lijden Dft voorstel werd door de vergadering bij acclamatie ondersteund. De Voorz, deelde mede, dat deze kwestie aan de bestuurstafel is besproken en dat het besluit tot volle tevredenheid van de Penn. is gevallen. Nadat de Penningm. zijn standpunt heeft uiteengezet, deed de heer Rail het voor stel om alle salarissen te verhoogen. Dit zal door het bestuur nader worden besproken. De heer C. Mooijen vroeg, of het mogelijk is op de hypotheken evenals dit in Oude schild is gebeurd één pCt. reductie te geven. Vijf procent rente is in deze tijd zéér hoog. De heer M. Witte vroeg iets in dezelfde geest. Het bestuur voelde hier niets voor. De Voorz. deelde mede, dat de hypotheken zijn aange gaan tegen 5 pet. in een tijd, toen de rentevoet elders 6-6.5 of 7 pet. was.'Toen is er geen alarm geblazen. Spr. gaf toe, dat het verschil groot is, leder kan zijn hypotheek met 3 maanden opzeggen en dan elders een hypo theek tegen lagere rente aangaan. Alleen er zijn kosten aan verbonden, die men misschien na vijf jaar door de lagere rente heeft terug verdiend. Maar het is mogelijk, dat dan de rentevoet inmiddels alweer gestegen is. leder bedenke zich dus tweemaal voor hij deze stap onderneemt. De voorwaarden bij V I.O.D. zijn zoo soepel mogelijk. Ook in deze zaak zullen we soepel heid betrachten, aldus de Voorz. Doch verla ging van de rente kunt U van ons niet ver wachten. Ook de Penningm. achtte het niet verantwoord om tot verlaging over te gaan. Het zou voor de leden eeri nadeel beteekenen, voordeel zou het slechts enkelen brengen. Om kwart over elf sloot de Voorz. de vergadering. Illlll iiiiiiiiiiii!i:!iiiiiii:iiiii::iiiiii:;!iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| HOE LAAT STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Spel van heldenmoed en vertrouwen. Dit oratorium verplaatst ons in de eerste Christentijd: een tijd van barbaarsche vervol ging, maar ook van sublieme geloofsmoed. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk. De heilige Caecilia is een der maagd—martela ressen, die in de oude Romeinsche kerk in hooge eere staan. Haar marteling valt in de de tijd van Keizer Alexander Severus in 230. Haar leven is een leven vol van God, vol van bovenaardsche liefde en hemelsch vuur. Vrij willig belooft zij alleen Christus te dienen door een gelofte van maagdelijkheid. Uitgehuwelijkt, volhardt zij daarin. Een engel beschermt haar en brengt Valerianus en tal van anderen tot het Christendom. Voor de prefect geleid, be lijdt zij Christus: „Wij belijden zijn heilige naam en verloochenen Hem niet." Zij wordt tot onthoofding veroordeeld. Drie siagen doet de beul, hij laat haar in haar bloed liggen. Zij leeft nog drie dagen, moedigt de armen aan en bestemt haar woning tot Godshuis. Haar roem is onver gankelijk Het Caecilia Ora'orium door de meisjes van Breezand zal U dit in spel en zang op uit muntende wijze vertolken. U is van harte welkom. DE KOOG CORN. VAN DER VLIES WERD 93!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 5