1 MI KIM L# WIKKEL St. Caecilia-Oratorium 't Fruithuis PLAATSMAN „TEX BLAARTJES". ADVERTENTIËN vertrekt Donderdag naar Rotterdam. een degelijk woonhuis Abonneert U op dit blad. Dramatisch Tooneelspel met Zang Donderdag 10 Februari 1938 te 8 uur in de groote zaal van PEN, Voor allen toegankelijk. Heeft U een nieuw rijwiel noodig Bevelander pootaardappelen U komt toch ook 150 Texelsche Gymnasten een vaste knecht, Koopt geen R M. S LANGEVELD Mannen Rasibloc probeeren. Puike eetaardappelen f 9000 Ie hypotheek. Groote afslag HERO-Busgroenten Aanbesteding. Het bouwen van een woonhuis met schuur, Komt U even kijken. A. v. d. VIS. 160 a 210 180 a 300 90 a 130 r KG 0,30 a 0,60 7,-a 18 59 a 61 30,- a 46. 28,- a 34, 16, - a 26. Eendeieren f 3,50 en heette allen welkom. De opkomst was niet zoo groot als de Vereen, verdient. Flink werd met het Bondslied „Een in geest en streven" ingezet. Na nog twee nrs. declameerde Mej. Marie Kooger op zeer verdienstelijke wijze een stuk getiteld „De drie sterren". Mej. Kooger legde er veel eer mee in Wederom deed de Zangvereen. zich hooren, waarna Jan Daalder voor prettige afwisseling zorgde, o.a door stukken voor te dragen van H. Fenijn, Leo Lens, Clinge Doorenbos. Een er van had betrekking op Prinses Beatrix. Het Wilhelmus werd staande gezongen. De Lofstem heeft de be zoekers door goede zang weer zeer aan zich verplicht. Het was een hoewel niet druk bezochte toch zeer geslaagde avond De heer C. Timmer richtte aan het slot tot alle medewerkers een woord van dank, liet zingen Ps. 1501 en sloot met dank gebed. D. TER VERBETERING. Aan de Boschweg nabij Koppens boschje wordt flink aan de wegverbreeding ge werkt Enkele heiningen werden reeds ver plaatst. Het streven van de Dertig Polders om de verkeersproblemen op te lossen zal hier zeker bij iedere weggebruiker waar deering vinden. D OUDESCHILD. STRANDVONDERIJ MET GEVOLGEN Hier en daar zijn Zaterdag j.l. vaten wijn opgepikt, o.a. bij de PHSluis door dhr T.Dogger. Ook door een kotter is een vat opgevischt. Zaterdagavond laat is deze in de haven gekomen; het vat heeft aan boord eenige tijd onbeheerd gelegen. Liefhebbers van een wijntje hebben toen van de gelegenheid gebruik gemaakt, om wat in te slaan, zoodat 't vat later nog slecbts enkele liters bleek te bevatten. De aanbrengers van de wijn kwamen daardoor in moeilijkheden. De kotter TX 11, schipper P. Vlaming, en de TX 49, die bij het aan boord halen hadden geholpen werden Maandagmor gen, toen ze aan Den Helder visch af scheepten, vastgehouden. De TX 49 kon spoedig weer vertrekken, doch de TX 11 pas's avonds laat. Te Oudeschild zijn eenige huiszoekingen gedaan. EEN LACH EN EEN TRAAN. „De auto brengt u op plekjes, die u zonder auto nooit zoudt kunnen berei ken", lezen wij in een prospectus, en als men de dagelijksche ongelukkenlijst inkijkt, kan inen dat niet ontkennen. Er zijn Pariische taxi-chauffeurs, die 7 a 8 talen spreken lazen wij ergens.. En daar komt dan nog bij, de taal, die zij uitslaan als zij geen fooi krijgen. UIT DE KEUKEN VAN DE KRANT. DE GROOTSTE COURANT. Dag in dag in leest de beschaafde mensch zijn krantje, maar meestal vergeet hij er aan te denken, hoe zooiets tot stand komt eu hoeveel men aan zoo'n stapel bedrukt pa pier eigenlijk verdient. De grootste krant ter wereld is de in Londen verschijnende' „Daily Express", die in een oplaag van 3 millioen exemplaren gedrukt wordt, waarvan er dagelijks 2.407.780 verkocht worden. Over de inkomsten van deze krant geefr de bezitter, Lord Beaverbrook, zelf de noodige inlichtingen. De jaarlijk- sche bruto-inkomsten bedragen ruim vijf millioen pond sterling, waarvan ruim 1 millioen pond voor papier en drukinkt afgetrokken moet worden. 700.000 Pond is voor het personeel, terwijl de ver zendkosten 600.000 pond bedragen. Niet minder dan 400.000 p. st. wordt voor reclame gebruikt, iets, wat zelfs een krant niet missen kan. De zuivere ver dienste bedraagt 150.000 pond, dus on geveer 3 pet jran de bruto-inkomsten. UIT ONZE TAAL TUIN. DE BOKKEPRUIK OP HEBBEN. Deze uitdrukkingis hier te lande in de 18e eeuw ontstaan. In die tijd droegen de meeste menschen pruiken. En de wijze, waarop die pruiken gedragen werden, gold weldra als kenmerk voor de stem ming ,waari nmen op dat oogenblik ver keerde. Zat de pruik netjes en had men dus veel zorg aan zijn toilet besteed, dan werd daaruit opgemaakt, dat de drager in een prettige en tevreden bui was. Stond daarentegen de pruik scheef ,dan zag men, dat de drager (ot draagster) geen lust gehad had zich mooi te maken en dus om een of andere reden niet in zijn schik was. En daar een bok voor een norsch en onvriendelijk beest doorgaat, dat nooit in zijn schik is, kwam men eï toe die scheeve pruik de.... bokkepruik te noemen. VRAGEN, van onze abonné's, worden hier opgenomen, en, zoo mogelijk, beant woord. Welk bloempje uit onz taaltuin heeft uw aandacht getrokken HET IS MAAR EEN GREEP Vanaf Aschbakjes 19 ct. Atlassen, groote verscheidenheid Brievenwegers, nauwkeurig - 75 c. Brievenstandaards 471/2 ct. Brievenbakjes 132y2 ct. Briefopeners 12 ct. Band, voor pakjes, gekleurd - 6 ct. Betaal matjes 40 ct. Bladwijzers 8 ct. Boeksteuners 67 ct. Boekomslagen, luxe 35 ct. Drukkerijtjes, 112 letters 10 c. Driehoeken Datumstempels 27 ct. Ecoline p. etui 75 ct. Griffels iy2 ct. Huishoudboek 35 ct. Inktlapjes 4 ct. Inktkokers 25 ct. Inktstel, luxe 60 ct. Kalendertjes, luxe 17 ct. Kluwenhouder, met raffia 36ct. Kleurpotlooden, Faber 10 ct. Kleuricrijt in doosje (6) 5 c. Koord, gekleurd, vooir pakjes - 5 c. Kantoorkussens (rubber) 110 c. Linialen 3 ct. Notitieboekje met potlood luxe 15 ct. Oliekrijtjes 24 stuks 15 ct. Plakboeken voor krantenuitknipsels - 35 ct. Potlooden 3 ct. Potlood, veelkleurig 5 ct. Potloodslijpers 4 ct. Potloodverlenger 5 ct. Potloodstandaards 90 ct. Portefeuillepotloodjes 4 ct. Puntbeschermers 5 ct. Postzegeldoosjes 75 ct. Post, in doozen 30 ct. Penseelen 5 ct. Passers 12 ct. Passerdoozen 52y2 Pnessepapiers Portemonnaies 24 ct. Portefeuilles 70 ct. Pennenbakjes 40 ct. Rubber cijfers op kaart 12 ct. Radeermesjes 4(1 ct. RUILEN is toegestaan. ALLES is goedkoop in BOEKHANDEL PARKSTRAAT PREDIKBEURTEN HERV. GEMEENTE. ZONDAG A.S. Burg 'sav. half 8 ds. Van 't Hooft. De Koog, 10 uur, ds. Van 't Hooft. Oudeschild vm. 10 uur ds. Scholte. Den Hoorn, 10 uur, Ds. Moen. Oosterend vm. 10 uur ds. A.W.Kok. De Cocksdorp vm. 10 uur Ds. Salm n.m. 7 uur Ds. Salm. GEREF. H.V. Oosterend, vm 10 uur ds. Kok. nm. 3 u. dezelfde DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal, vm. 10 uur Dr. Vis. SAMENKOMSTEN LEGER DES HEILS. Zaterdag 8 uur: Straatzang den Burg. Zondagmorgen 7 uur Bidstond. Zondagmorgen 10 uur Heiligingssamenk. Zondagmiddag 4 uur Soldatensamenkomst Zondagavond 8 uur Verlossingssamenk. Maandagmiddag 2,30 Gezinsbondssamenk. Maandagavond 8 uur Bijz. samenkomst Inzegening van Zr. Lievense tot gezinsbonds secretaresse. Al deze samenkomsten zullen geleid wor den door Majoor en Mevrouw Kolder met medewerking van 8 zusters van den Helder Dinsdag nm 8 uur Soldatensamenkomst Woensdagmiddag 3 heiligingssamenkomst Woensdagavond 8 uur straatz. Oost en de Waal Donderdagavond 8 uur: Heiligingsdienst Jeugddiensten: Zondag: vm. 9 uur Handleiding. 12.30 uur compagniesamenk. 5 uur heilsbijeenkomst Dinsdagavond 7 uur Jongsoldatensamenk. MARKTBERICHTEN Eierveiling Hollands Noorderkwartier Alkmaar, 5 Febr. Kipeieren aatwoer 190,000 56-58 KG 3.45 a 3,55 per 100 stuks 58-60 3.50 a 3.6 60-62 3,55 a 3 75 62-64 3,60 a 3,85 64-66 3.70 a 4.05 Kleine eieren l - ,0 a f 0,— Eierveiling T -xel 7 Febr. Aangevoerd werden 47320 stuks kipeieren 46-50 0.a 0, - 50-56 3 a 3,40 58-62 3,40 a 3,55 62-66 3,50 a 3,65 66-70 3,70 a 4,00 Texel 7 Febr. 2 koeien 9 nucht. kalveren 4 rammen 4 schrammbn 15 biggen 2 geiten 20 kippen Purmerend 8 Febr Aangevoerd 400 stuks 220 vette roeien 0,59 geldek'ieien melkkoeien 12 paarden 35 vette kalveren pc 600 nueh kalveren 166 vette varkens 40 magere varkens 730 schapen 230 biggen Kipeieren 13 15-3 25 180 a 220 12 a 20 25.- a 30.- 18 a 22 14 a 18 4. a 5, 0,70 a 1,10 totaal. a 0,68 VOORJAAR 1938 Laat nu Uw tuin in orde maken. Voor radig alle soorten vaste planten en heesters. Beleefd aanbevelend, W. RIJK Wz. Wie gisteravond uit het kleedlokaal van de Oranjeboom een BLAUWE REGENJAS merk English Coat meenam, wordt ve 2 zocht deze terug te bezorgen ij BINNENBURG 9, Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, na een langdurig en geduldig lijden onze geliefde Echtgenoote en zorgzame Moeder MAATJE CORNELIA R1EMENS oud 43 jaar en 9 maanden. Haar diepbedroefde man en kinderen, J. P. SLIK Czn. C. SLIK. J. P. SLIK. Oosterend, 8 Febr. 1938. TE HUUR GEVRAAGD te Oudeschild of Den Burg. Direct te aan vaarden. R BERKENBOSCH, Slingerwegje, Den Burg. door R. K. Meisjes-Vereeniging van BREEZAND. Prachtige Costuums. Boeiende Inhoud. Veel kleurige lichttableaux. Slot-apotheose. Entree 30 cent. Plaatsbespreken lOcent Famiiiekaart voor 4 personen a fl.— Vraagt dap eerst prijs bij ons. Aanbevelend, C. BRUIN, Oosterend. TE KOOP: klasse A S. C. KEIJSER, Korenschoof. Eierland. op de Gymnastiek Uitvoeringen waaraan mede werken op Vrijdag 25 Febr. en Zondagmidd. 27 Febr. Gevraagd met 20 Maart goed kunnende melken. JOH KIKKERT, Westergeest. 4 pond spruiten 4 pond zuurkool 10 pond wortelen 4 pond z z handappelen 4 pond stoofzoet 3 pond stoofperen 3 pond zoete hand Jaffa 5 a 6 25 ct 25 25 25 25 25 25 25 Beleefd aanbevelend, voor Beter Kwaliteit. Ziet U er tegen op om u te scheren. Wil het dan eens met een Het nieuwste scheermiddel ter verzorging van de huid. RASIBLOC is een geneesmiddel. De ge voeligste huid wordt gaaf en zacht. Ge makkelijke behandeling in 3 minuten klaar. 80 a 90 keer scheren voor 50 cent. Verkrijgbaar in DE MAGNEET. TE KOOP P DE WIT, Eierland. GEVRAAGD. Rente en aflossing nader overeen te komen. Brieven onder no. 623 aan het bureau van dit blad. Spercieboonen Liters 22 ct Snijboonen 24 Andijvie 22 Spinazie 20 Appelmoes 25 O. a. Jams, Vruchten, Uitjes en Augurken. Heden het beste voor ongekende lage prijzen. M. S. LANGEVELD. Ondergeteekende is voornemens namens zijn principaal, de heer S. Keizer te Oosterend op 18 Februari a. s. (behoudens goedkeuring van B. en W.) aan te besteden aan de Zuidhaffelerweg te Texel. Bestek en teekening a f3,— (rest. f 1,50) verkrijgbaar bij den architect N. SCHERMER, Den Burg. is altijd goedkooper 4 pond Bellefieurs 25 ct 2 pond pracht precent v. Engeland 25 5 groote Jaffa sinaasappelen 25 6 pracht citroenen 25 3 pond precent v. Engeland 25 4 pond stoofperen 25 4 pond stoofappelen 25 3 pond goudreinetten 25 2 groote cocosnoten 25 2 pond Buitenlandsche appelen 35 2 pond Buitenlandsche peren 45 Gekookte bieten per pond 6 Zuurkool pei pond 6 Uiën per pond 8 4 pond winterwortelen 10 Pracht lof 2 pond 25 Pracht andijvie 2 pond 25 4 pond spruiten 25 Beleefd aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 6