I N TRIUMPH DE BESTE SIGARET No. 5230 51s" Jaargang Zaterdag 12 Febr. 1938 Q rCMT EERSTE BLAD. OVER HONDERD JAAR. REIST PER WACO Texelsche Berichten Polder Waal-en-Burg. EEL TEXEL WEET HET Uw advertentie In dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. VOOR DE ZONDAG Als we jong en vol verwachting zijn ot als wij ouder zijn en alles gaat naar wensch, dan schijnt het leven ons te kort, maar er komen oogenblikken, waarin vele menschen liever vandaag dan morgen dit lastige leven zouden willen verlaten. Het grootste gevaar voor levensteleur stelling, die zoo groot is, dat de dood begeerlijker schijnt dan het leven, loo- pen zij, die alles alleen hebben moeten van „het goede der aarde". Xerxes ver- heugde zich bij de aanblik van zijn mach tig leger en zijn vloot, maar hoe moet het hem te moede zijn geweest, toen hij eens zijn vreeselijke nederlaag leed bij Salamis en van zijn mooie vloot niets over bleef? Het stoffelijke verging, het niet-stoffelijke, de droefheid, bleet hem.. Wij kunnen ons verlustigen in onze mooie villa, onze uitgestrekte gronden, ons ander matereel bezit, maar welke kracht moet ons blijvend doen hechten aan dit leven, als al dat begeerlijks, in dien het 't eenige is, dat ons boeit, on9 ontvalt. We streven naar dat goede der aarde, maar juist door dat streven gaan er zoo- velen volkomen ten gronde. De gevange nissen zitten vol met menschen, die zich tot kruipende slaven van de materieel» goederen gemaakt hebben en een zeer groot deel- van het lijden der menschen heeft een materieels ondergrond: we hechten te groote waarde aan bezit, on danks de uitspraak, dat eerder een ke mel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het konink rijk der hemelen. Zoeken naar het goede der aarde? De menschheid begint tenslotte in te zien, dat ze deze aarde verwoest door te veel zoeken naar het goede daarop. Over honderd jaar zal geen van ons zich meer verheugen over zijn stoffelijk bezit, geen onzer zal zich bedroeven over het verlies ervan, en zoo gezien, kan men de afzonderlijke menschen, waaruit im mers de menschheid bestaat, geen groo- tere dienst voor geheel hun leven bewij zen, dan door hen te leeren inzien, dat alleen dan geen uit de stoffelijke wereld opgekomen rampen hen kunnen treffen,, als ze zich daaraan niet met hun ziel hebben vastgeklampt. ZONDAG, 13 Februari 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Wie niet in kennis vooruitgaat, gaat achteruit. T almud. MAANDAG Wanneer gij geeft, geeft dan met vreugde en een lach op het gelaat. J o u b e r t. DINSDAG De twijfel voert u tot steeds grootere hoogten; doch de vertwijfeling stort u in de afgrond. 4 Rueckert. WOENSDAG Wie in het verleden niet leeft, wordt door de toekomst gestraft. DONDERDAG Voor hen, die leeren willen is overal een school. VRIJDAG Goedheid, die niet grenzeloos is, ver dient die naam niet. E b n e r-E schenbach. ZATERDAG De wereld heeft niets grooters dan groote mannen, die bescheiden zijn. B o s s u e t. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Dinsdagmiddag is in café Den Burg een vergadering gehouden van hoofdinge landen van Waalenburg. De voorz., de heer K. W. Roeper, heette de aanwezi gen hartelijke welkom op deze, zijn eerste vergadering als dijkgraaf. De beide nieuw benoemde leden, de heeren M. Zuide- wind en L. Roeper werden door spr. met hun benoeming gelukgewenscht en op de gebruikelijke wijze geïnstalleerd. De heeren K. Langeveld en L. C. Keijser werden wegens hun herbenoe ming mede gefeliciteerd. De notulen, door de secretaris gelezen, werden onveranderd goedgekeurd. VERHUUR VISCHWATER. Na eenige discussie werd besloten het vischwater in de polder weer te verhuren aan de heer C. Visman en wel voor de tijd van een jaar tegen een pachtsom van 1175. Hoewel onder de oogen was gezien, dat het over het algemeen voor de bevor dering van de vischstand wenschelijk is, het vischwater voor een langere tijd, b.v. vijf, zes jaar te verhuren, achtte de vergadering het beter, onder de be staande omstandigheden het vischwater voorloopig ieder jaar opnieuw te ver pachten. WATERMOLEN. Van Natuurmonu menten was een verzoek binnengekomen; om een watermolen te plaatsen op Jan Koornsland. Niemand zal van deze wa termolen hinder ondervinden, aldus dei voorz., die er danook in het geheel geen bezwaar tegen heeft. De vergadering wil ligde het verzoek in. VERHUUR POLDERZICHT. tiet Dag. Bestuur deed het voorstel 0111 Pol- derzicht, groot 20 bunders, te verhuren aan de heer Brak voor til00 per jaar voor de tijd van twee jaar. Dit voorstel werd aangenomen. WESTERWEG. Tenslotte kwam de Westerweg ter sprake. Het bestuur van de Polder wilde de wieg tot 3.20 M. ver- breeden. De gemeente achtte het wen- schelijker met het oog op het verkeer naar en van het vliegveld, dat de weg 4 M. breed wordt. Maar dan zal de ge meente subsidie moeten verstrekken. Daar over zullen besprekingen worden ge voerd. Ook is het niet uitgesloten, dat) de Westerweg binnenkort tot tertiaire weg verklaard zal worden, waardoor de polder recht zou hebben op subsidie uit hei) wegenfonds. De aanwezigen gingen in geheime ver gadering om deze kwestie nader te be spreken. OEFENING MET VUURPIJLTOESTEL BIJ AVOND Dinsdagavond is op het strand voor de eerste maal in het duister een oefe ning gehouden met het vuurpijltoestel van de N.Z.R.M. Alles verliep naar wensch. Omstreeks acht uur werden de ver schillende benoodigdheden naar 't strand vervoerd, waar zich al spoedig een groo te menigte verzamelde om van de oefe ning getuige te zijn. In het licht van een groote electr. lamp, waarvoor de stroom door een door handkracht bewo gen dynamo geleverd werd, en in dat van stal- en zaklantaarns werden de voor bereidingen getroffen. Alles had een vlot verloop. Op een afstand van driehonderd meter werden, vijftien meter van elkaar, twee stallantaarns opgesteld. Deze vorm den het doelwit. Het „kanon" werd ge richt en daarop afgeschoten. Bij onder zoek bleek, dat de pijl eenige d.M. naast! een der lantaarns de grond had geraakt en toen nog circa honderd M. was door geschoten. Er was dus ongeveer 400 M. touw meegenomen. Het doel was der halve bereikt. (In geval van nood wordt zoo een verbinding tusschen gestrand schip en strand tot stand gebracht. Met behulp van het touw wordt een stevige kabel van het schip naar de wal ge haald, waarlangs b.v. redding van schip breukelingen kan plaats hebben). De oefe ning, welke geschiedde in tegenwoordig heid van de heeren W. H. Lap en A. Epe, leden van de plaatselijke commissie der N.Z.R.M., was hiermede beëindigd. VAN OVER DE GRENS. BR1TSCH-ITALIAANSCHE TOENADERING? De torpedeering van de Endvmion en de bornbardeering van de Alcira heeft op Londen wel een zeer diepe indruk ge maakt, want loo slechts valt de zeer krachtige houding, die Engeland in deze kwestie heeft aangenomen, te ver klaren. De Britten hebben het dit keer niet bij halve maatregelen gelaten. Ze wisten te bereiken, dat het accoord van Nyon thans in zooverre is uitgebreid,, dat de patrouilleerende oorlogsschepen, 't recht gekregen hebben, op elke onder zee varende duikboot te schieten. Uit de Fransche bladen heeft men kunnen verne men, dat er door de Engelsche en Fran sche oorlogsbodems een cordon rondom Franco's vlootbasis Mallorca is gelegd. Dit zal aan de moderne zeeroovers de lust om voor een tijdje onder water te gaan wel benemen. Dat de uitbreiding van het accoord van Nyon intusschen zoo betrekkelijk ge makkelijk van stapel liep, is niet in de laatste plaats ook aan de welwillende houding, die Italië op het oogenblik aan neemt, toe te schrijven. Tegen veler ver wachting is, was Rome onmiddellijk be reid zich onder eenig voorbehoud bij de maatregelen van Engeland en Frankrijk aan te sluiten. Dit besluit heeft met zich mede gebracht .dat er thans weer van eenige ontspanning tusschen Londen en Rome kan worden gesproken. Dit komt ook tot uiting in de vriendelijke woorden die de pers van de beide landen over en weer schrijft. Men vraagt zich thans al gemeen at, ot er nu nieuwe mogelijkheden de non-interventie zijn geopend. Londen weet in ieder geval het ijzer te smeden, als het heet is; lord Plymouth, de voor zitter van de sub-commissie voor de non- interventie heeft onmiddellijk overleg ge pleegd met de ambassadeurs van Frank rijk, Italië en Rusland. Daarbij zou de reeds zoo lang sleepende kwestie van de M l. V L IAI terugtrekking der vrijwilligers weer eens ter sprake zijn gebracht. Het gerucht; doet zelfs de "ronde, dat Rome en Berlijn thans bereid zouden zijn 75 pet. der vrij willigers terug te trekken. Nu is er in de loop van het Spaan- sche conflict wel meer hoop in rook vervlogen en alleen dit is al een reden, om ietwat matiging in zijn optimisme aan te brengen. Desondanks kan worden ge zegd, dat de vooruitzichten thans wat gunstiger zijn. De inmenging in Spanje schijnt zoo langzamerhand boven de ti- nancieele krachten van Italië te gaan en bovendien heeft men in Rome dringer/ behoefte aan Engelsch kapitaal voor de verdere ontwikkeling van Abessinië. En men weet maar al te goed, dat de Lon- densche City niet tot het verstrekken/ van credieten bereid zal zijn, alvorensi Mussolini zijn Spaansche avontuur ge liquideerd heeft. Daarbij komt nog, dat na de nederlaag, die Franco's /troepen bij Teruel hebben geleden, de hoop op GENERAAL DE JORDANA. Vice-president en Minister van Buitenl. Zaken in de door Generaal Franco (Spanje) ingestelde Regeering. WALTHER FUNK. De opvolger van Dr. Schacht als minister van Economische Zaken in Duitschland. een spoedige beslissing van de burger oorlog ten gunste van Franco uiterst ge ring is geworden. Tenslotte moet er nogi op worden gewezen, dat de toestanden in het republikeinsche Spanje thans meer! geordend zijn, zoodat Mussolini, zonder daarbij tegenover zijn landgenooten iets aan prestige te verliezen, zou kunnen ver klaren, thans zijn „vrijwilligers" terug te zullen trekken, „wijl het communis-! tische gevaar in Spanje geweken is". KRACHTIGE GELUIDEN. Niet slechts in Salamanca, waar Londen naar aanleiding van de incidenten in de Middellandsche Zee een scherpe nota heeft laten overhandigen, maar ook in Tokio heeft het in de samenwerking met Washington en Parijs krachtige geluiden laten hooren. Men heeft te Tokio niets minder geëischt .dan in kennis te worden gesteld van de Japansche vlootbouvv-- plannen. Men had er te Tokio en te Lon- de lucht van gekregen, dat er op de Japansche werven, die voor de oogen der buitenlanders zijn gesloten, naar alle waarschijnlijkheid slagschepen worden gebouwd, die de bij de oude verdragen vastgestelde tonnemaat verre zouden overschrijden. De nota's van Londen, Washington en Parijs hebben nu aan dui- delijkheid niets te wenschen overgelaten; wordt er met Japan geen overeenstem-' ming bereikt, dan zullen Engeland, Ame rika en Frankrijk eveneens overgaan tot) de bouw van de z.g. super-dreadnoughts. Tokio is nu in lastige omstandigheden gebracht en heeft eigenlijk alle reden om het Amerikaansche voorstel, om tot nieuwe onderhandelingen te komen, ta aanvaarden. Het oude vlootverdrag van Washington was tenslotte voor Japan zeer gunstig en het wegloopen van de vloot- conferentie is thans voor Tokio een na deel gebleken. Want blijft Japan thans bij zijn starre houding volharden, dan wordt er automatisch een vlootbouwwed- strijd ontketend, waarbij het arme Japan tegenover zijn met zooveel meer rijkdom men gezegende tegenstanders een uiterst slechte kans heeft. DUITSCHLAND EN HET BUITENLAND. De reactie in het buitenland op de ver anderingen in de Duitsche regeering is over het algemeen rustig gebleven. Wel neemt men aan, dat deze veranderingen' levendige Duitsche buitenlandsche poli tiek, gegrond op het anti-Komintern-be- ginsel en op de driehoek Berlijn-Rome- Tokio, tengevolge zullen hebben, maar men ziet hierin vooralsnog geen reden tot bezorgdheid. Slechts de Fransche Temps liet zich tot een scherpe aanval op Duitschland ver leiden, wat door Berlijn beantwoord werd met een verbod van dit blad in het Duit sche Rijk. TEXELSCHE COURANT |i||||llllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIUIIII!llll!lllllllllllllll!llllllllll!lllllllllllllllll|||||| w r. IAIs het staat in de Texelsche Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1