c/asee maten De Nieuwe Tpxelsche Courant No. 5231 51ste Jaargang Woensdag 16 Febr. 1938 EERSTE BLAD. Texelsche Berichten De Zuiderzeesteunwet Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1030 In dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer y. uur later.) 18 19 20 21 22 23 24 Febr 11,20 11.47 0.03 0,32 1,02 1,42 2,41 LICHT OP RIIWIELF.N en RIITUIGEN 5 44 UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.—; losse nrs 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS WAT GEBEURT IN DUITSCHLAND? Aan het einde van de vorige week, die toch reeds zoo rijk was aan belangrijke politieke gebeurtenissen, deden in allo buurstaten" van Duitschland geruchten over ernstige gebeurtenissen in Berlijn en elders de ronde. Deze geruchten zijn wei onjuist geweest, maar desondanks krijgt men de indruk, dat de crisis tusschen, de partij en zekere legerkringen nog geenszins geëindigd is. Dit sluit intus- schen niet uit, dat deze crisis zeer wel zal kunnen worden opgelost, zonder de binnenlandsche orde te verstoren. Over de gebeurtenissen van 4 Februari en de daarop volgende dagen worden op het oogenblik in het buitenland twee le zingen gegeven, die van de Duitsche ot- ficieele mededeelingen verschillen. De eene lezing zegt het volgende: het huwe lijk, dat Von Blomberg beneden zijn stand sloot, was voor de generaalsgroep onder leiding van Von Fritsch slechts een voor wendsel om bij Hitier op ontslag van de veldmaarschalk, die men in legerkringen „Hitlerjunge Quex" noemde, hoewei hij zeker geen volbloed nazi was, aan te dringen, om in zijn plaats Von Fritsch benoemd te krijgen. Het initiatief van het leger had in zooverre succes, dat Hitier Von Blomberg, om welke redenen is nog onbekend, inderdaad liet vallen. Maur1 daarmede was het probleem regime-leger nog geenszins opgelost. Dit ontstond eigenlijk eerst op het oogenblik, dat het vraagstuk van Von Blomberg's opvolger ter sprake kwam. Het is duidelijk, dat er toen van officierszijde getracht is, een op perbevelhebber benoemd te krijgen, die nog minder nationaal-socialistisch dan Von Blomberg was, terwijl de nazi-krin gen natuurlijk op de benoeming van een zuiver nation.-socialistische opperbevel hebber aandrongen. De candidaat der of ficieren was Von Fritsch, terwijl de nazi's Goering, Von Reichenau en mis schien ook Himmler op hun lijstje had den staan. De officieren zouden met ge vaarlijke consequenties gedreigd hebben, indien een van deze drie partijleden be noemd zou worden. Toen werd generaal Keitel als compromis-candidaat op de voorgrond geschoven en deze generaal, die er ongeveer dezelfde opvattingen als Von Blomberg op na zou houden, werd inderdaad, zij het ook onder een andere titel, de opperbevelhebber van de Duit sche weermacht, terwijl Von Fritsch ge dwongen werd, zijn ontslag te nemen Volgens deze lezing zou dus alles bij het oude gebleven zijn. De pro-nazistische Von Blomberg en de anti-nazistische Von Fritsch zijn verdwenen en vervangen door, de ietwat neutrale Keitel en Von Brau- chitsch. Het evenwicht zou dus zijn be waard, want het ontslag van 13 verdere generaals had inderdaad slechts plaats, wijl zij voor hun functie reeds veel te oud waren. Nu is er echter een tweede lezing, die aanmerkelijk van de eerste verschilt. Volgens deze zou generaal Keitel niet de neutrale persoon zijn, voor wie men hem in het algemeen houdt. Hij zou behooren tot de menschen, die meenen, dat niet de legerleiding, maar de 'S.S. plus de Ge stapo verreweg de sterkste machten in het land zijn. Derhalve zou hij de poor ten van het leger voor de parfiij willen openen, wijl dit toch op een gegeven oogenblik en dan misschien met ern stige wrijvingen zou moeten gebeuren. Zoo gaarne willen we anderen vol maakt zien, maar onze eigen gebre ken verbeteren wij niet. Wij willen, dat men anderen scherp terechtwijst, maar zelf nemen we geen terechtwij zing aan. Ons mishaagt de ruime vrijheid, die anderen genieten. En zelf willen wij van onze eischen niets laten vallen. Wij willen dat men de vrijheid van anderen door voorschriften beperken zal, en zelt dulden wij onder geen voorwaarde, dat men onze teugel ook maar iets strakker zou aantrekken. Zoo blijkt het dan, hoe zelden wij de naaste en onszelf niet gelijke maat meten. GENERAAL KEITEL. De nieuwe opperbevelhebber van de Duitsche weermacht. Nationaai-socialistische propaganda in 't leger, verwijdering van niet geheel be trouwbare officieren en de benoeming van nieuwe officieren onder controle van Himmler met zijn Gestapo zouden daar van het gevolg zijn. Verder wijst deze tweede lezing er op, dat Keitel door menschen, die hem kennen, als „Mussolini's man" wordt be schouwd en zijn benoeming als „Musso lini's overwinning in Berlijn". Keitel zou de Italiaansche weermacht voor veel so- lieder houden dan zijn ten val ge brachte collega's van beide faculteiten, Von Blomberg en Von Fritsch. Derhal ve zou hij zich niet verzetten tegen een nog nauwere samenwerking met Rome. Eerst de komende weken zullen 'kun nen toonen, wélke lezing de juiste is. Het zal interessant zijn, de verdere ont wikkeling in Duitschland met aandacht te volgen. HET PROCES - NIEMOELLER. Zekere aanwijzingen over het verder verloop der ontwikkelingen in het Der de Rijk zai'l misschien net proces-Nie moelier kunnen geven. Het is bekend, dat de dappere dominé van Dahlem de sympathie genoot van machtige leger kringen, wie het een doorn in het oog was, dat de vroegere duikbootkapitein loor de nazi's als een staatsvijand werd behandeld. Uit het proces, dat tegen hem gevoerd wordt, zal nu "kunnen blijken, ot de hem steunende kringen Inderdaad nog over invloed beschikken. Tot op het oogenblik ziet het er naar uit, dat dit niet meer het geval is. Nadat verschil-, lende voorstellen van zijn verdedigers over de kwestie der openbaarheid, het oproe pen van getuigen, enz., wa en verwor pen, besloot de rechtbank de vertegen woordigers van de z.g.. Belijdeniskerk, die tot op dat oogenblik in de zaai waren toegelaten, eveneens uit te sluiten. Dit besluit noopte Ds. Niemoeller tot de verklaring, dat hij onder deze omstan digheden van elke verdediging afzag, wijl deze dan toch doelloos zou worden, in deze omstandigheden staat het proces er voor Ds. Niemoeller weinig gunstig voor. ENGELSCH-ITALIAANSCHE TOENADERING. Na de uitbreiding van het accoord van Nyon blijven de Engelsche en Italiaan-, sche pers nog steeds vriendelijke woorden :illllll!llllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll<IIIIIUIIIIIIIIII!ll|||ill GEA1EENTE TEXEL Er wordt de aandacht op gevestigd, dat brieven, aanvragen en andere stuk ken, bestemd voor het Gemeentebestuur, dienen te worden geadresseerd aan den Burgemeester van Texel, ZONDER ver melding van diens naam. Stukken, die niet per post worden toegezonden, be hooren TEN RAADHUIZE te worden bezorgd en NIET aan de woning van den Burgemeester. Door op de gevraagde wijze te han delen wordt eventueele vertraging bij afwezigheid van den Burgemeester voor komen en een spoedige afdoening be vorderd. over en weer vinden. Dat is een verblij dend verschijnsel juist in een tijd, dat de veranderingen de vrees doen ontstaan, voor nauwer Italiaansch-Duitsche sa menwerking, ook in Spanje. Nu wordt echter beweerd, dat de toegeeflijke hou ding van Mussolini juist een gevolg is van de gebeurtenissen in Duitschland. „Duitschland, in Weenen heerschend": Dit is het eenige werkelijke gevaar, dat er voor Italië in Europa bestaat. Daar tegen zou Mussolini nu beveiliging zoe ken door een nieuwe toenadering tot Engeland. Ons schijnen deze politieke - combinaties veel 'te ver te gaan en zoo lang er nog geen begin gemaakt is met de terugtrekking der Italiaansche vrijwil ligers uit Spanje, zal ons optimisme ge temperd moeten blijven. DE REGEERING - GOGA TRAD AF. Het halt fascistische kabinet van Goga in Roemenië is maar een kort leven be- scuoren geweest. Onder de druk der openbare meening is zijn bewind jammer lijk ineengestort. De koning vormde daar op een regeering van nationale eenheid en stelde de verkiezingen voor onbepaalde tijd uit. Dat is inderdaad de beste op lossing om een einde te maken aan dc in Roemenië gevoerde strijd en "dreigende onlusten te voorkomen. Men zal in Eer lijn en Rome teleurgesteld, daarentegen, in Londen en Parijs, alsmede natuurlijk in Joodsche kringen, verheugd zijn. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. De oorlog in China wordt met ver schillend resultaat in de verschillende oor logsgebieden voortgezet. Hoewel de Chineezen dapper weerstand blijven bie den, krijgt men in de laatste dagen doch de indruk, dat er in het Hemelsche Rijk iets begint te hapeien. Hier en daar zou den zich reeds onlusten hebben voorge daan en in het kamp van Tsjiang Kai- sjek zouden verschillende scheuringen vallen waar te nemen. Voor de Japanners zou dat zeer aangenaam zijn, maar toch verbetert hun positie zich weinig. Rusland concentreert al sterker strijd krachten in het Verre Oosten en het is duidelijk, dat het eens van de onvermijde lijke uitputting der Japanners denkt te piofiteeren. Ook Engeland en de Vereen. Staten nemen een steeds krachtiger hou ding tegen Tokio aan; ze hebben reeds gedreigd een vlootbouwwedstrijd te zul len ontketenen, waarmede Japan geen ge lijke tred zal kunnen houden. GRAVIN G. APPONYI. De verloofde van Koning Zogoe van Albanië. TEXELS GEMEENTEBESTUUR HOUDT VOL. Wederom een uitvoerig schrijven aan de Tweede Kamer. Niet de wier ziekte, maar de AFSLUITDIJK is oorzaak van het niet terugko men van het wier. Het Gemeentebestuur heeft een uitvoe rig schrijven gericht aan de Tweede Ka mer der Staten Generaal. In deze brief wordt de teleurstelling tot uitdrukking gebracht over het teit, dat door de Minis ter van Waterstaat in Maart 1937 geen gevolg is gegeven aan de (voor Texel gunstige) conclusie der Commissie voor de verzoekschriften inzake het adres van D. Vlas c.a. te Oudeschild. Zooals be kend, betreft het hier de erkenning dey visschers benoorden de Afsluitdijk als belanghebbenden in de zin der Zuiderzee steunwet. Ook wordt in het schrijven van Burge meester en Wethouders van Texel op nieuw geargumenteerd om mede de wier- visschers te erkennen. De Minister van Waterstaat is van mee ning, dat het verdwijnen van het wier uit sluitend is te wijten aan het optreden van de wierziekte, die ook in het buitenland veelvuldig voorkomt. Op Texel heerscht echter de overtuiging, dat de afsluitdijk de oorzaak is, dat het wier niet terugkomt. Teneinde bewijsmateriaal te verkrijgen, heeft burgemeester Kamp in 1936 en 1937 een enquête ingesteld bij een aantal bui- tenlandsche biologische visscherijstations, met de vraag ol het wier, waar dit ten gevolge van de bekende ziekte is verdwe nen, reeds is teruggekomen. Uit een aan tal der in beide genoemde jaren ontvan gen antwoorden blijkt, dat inderdaad net wier op sommige plaatsen in het bui tenland terugkomt. De bij deze enquête verzamelde gegevens zijn bij het schrij ven van het Gemeentebestuur aan de» Tweede Kamer overgelegd. Thans moet worden afgewacht, wat het standpunt van de nieuwe Minister van Waterstaat zal zijn, wanneer een ander maal ingezonden adres, op deze materie betrekking hebbende, zal worden behan deld. Zijn wij goed ingelicht, dan hebben ook de gemeentebesturen van Den Helder, Wieringen, Harlingen en Terschelling zich tot de Tweede Kamer gewend. DEN HOORN. VERLOTING D.E.K. Vanavond kwart voor zeven heeft in Loodsmanswelvaren de trekking plaats van de D.E.K.-verloting. WAARHEEN ZEEMAN? Vanavond hoopt de heer J. C. Boeré in Ons Huis een lezing te houden over de Nederlandsche Zeemanscentrale. Dei aanvang is bepaald op halt acht. De le zing zal met lichtbeelden worden ver duidelijkt en belooft belangwekkend te zijn, daar de heer Boeré als administra teur van genoemde Centrale zijn onder-, werp volledig beheerscht en veel interes sante biezonderheden zal kunnen vertellen. HOE LAAT STOOMBOOTDIENST TEXEL-DEN HELDER v.v Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35;. 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1