2de Reis door Sprookjesland. SIGARET No. 5232 51ste Jaargang Zaterdag 19 Febr. 1938 EERSTE BLAD. VOORUIT Brieven van Texelaars in den Vreemde. Texelsche Berichten De Poppenkast met Jan Klaasen. Lichtbeelden, Muziek, Zang, Verloting. Vereen, voor berlrijfsvoor lichting voor de Landbouw Abonneert U op dit blad. s - MIDDENST ANDERS. Uw advertentie in dit blad wcrrdt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG We zien gaarne terug in het verleden. Het is goed er leering uit te trekken voor heden en toekomst. Maar we moe ten, hetgeen toen schoon en goed was, zien in het raam der omstandigheden. We willen daarmede zeggen dat wij voor zichtig moeten zijn liet verleden weer te willen reconstrueeren voor de toekomst terwille van goede en schoone dingen uit het verleden. Wat voorbij is, is nu een maal voorbij. Een nieuwe tijd eischt nieu we zorgen en we moeten ons niet op het voorbije blind staren, zoodat we het toe komende niet meer tijdig kunnen zien. Hoe liet ons ook het verleden is, de toe komst is méér waard, omdat daarin nog menschen en met die menschen eeuwig- heidsbelangen gevormd moeten worden. Laten we dus terugzien, niet om het ver leden maar om de toekomst. ZONDAG, 20 Februari 1938. - t: r X VOOR HOOFD EN HART. üllilllll' Niet slechts het aangeborene, ook het verworvene is de mensch. Wantrouw uw wantrouwenhet be driegt u vaker., dan men u zou bedriegen. Een mensch heeft nauwelijks iets ot wat, ot andere menschen ergert dat. Fatsoen is als vroomheid. Het moet van binnen uit komen, anders stoot het at. Schaam u voor uzelf; dat is de aan vang van alle voortreffelijkheid. Hoe meer gij hebt beleefd, gevoeld, gedacht, des te langer hebt gij geleefd. Niets zoo bekrompen, niets zoo be- kommerlijk, niets zoo klaaglijk, of scherts en humor maken het voor elkeen wel draaglijk. Pretoria, 18 Jan. 1938. II. EEN DIAMANT. Het is middag geworden, voor met het wasschen wordt begonnen. Het diamant- houdende grint zit vol grond en moe' daar van gezuiverd worden. Het reini gingsinstrument is zooiets als een blcem- bollenzeet, maar dan met kleiner mazen. Een hoeveelheid grint wordt er op ge schept en in een kuip met water rond gedraaid. Dat was alles. Na eenige tijd was hét vuil verdwenen en *BIeéT het grint over. Nu begon onze „Oom" weer te ver tellen. Kijk, je ziet, er is nu alleen nog maar een bak vol grint. En weet je nu, hoe je daar nu een diamant uit optilt als hij er in is? Bijna zonder uitzondering kruipt hij precies naar het midden van de zeet toe. Er zijn uitzonderingen. Echter heel zelden. Maar toch kwapi deze uitzonde ring opdagen, toen ik de grootste dia mant vond, welke ik ooit vond. Hij leverde 70 p.st. op en zaf aa,n de 'kant van de zeet verscholen. Zeventig pond! Denk eens aan. Ali re kende eventjes gauw om. Zes honderd en dertig Hollandsche guldens. En dat had de oude bijna als waardelooze rommel op zij gegooid! Onder gezellig gebabbel ging zoo de waschpartij verder en al die tijd was mijn blik op de zeet gericht. Soms rcerden zijn handen in de zeef rond en raapten ze een steentje op, dat, na een kortston dige inspectie weer tusschen de aardklui ten verdween om eeuwen verder te slui meren. Zachtjes aan begon de hoop grint; te minderen; raakte al weer bijna op. Zou er weer een heele week vruchteloos ge arbeid zijn? Er begon waarachtig eenige spanning in te komen. Tenminste voor Ali en mij. Het gezicht van de oude baas verried niets. Dat had de tijd hem wel geleerd. De kafter leek mij nog de opgewektste. Het grint minderde, Inin- derdeStraks was de week om, met ot zonder diamanten. Plotseling werd ik op mijn schouders getikt. NAAR ZUID-AFR1KA? Hoe staat het met de werkgele genheid daar en wie hebben de meeste kans van slagen Gezien het aantal permits, dat in het afgeloopen jaar aan Nederlanders is ver strekt, mag worden geconstateerd, dat; de Unie van Zuid-Afrika gunstig gestemd is ten opzichte van de toelating van Nederlanders. Atwijzingen kwamen slechts sporadisch voor, waarbij het dan ook twijfelachtige gevallen betrof. Mede in verband met uitlatingen van hooge func tionarissen in dat land mag verwacht) worden, dat deze gunstige stemming te onzen opzichte ook in de toekomst" ge handhaafd zal blijven. Aangaande de werkgelegenheid in Zuid-Afrika kan worden geconstateerd, dat de gunstige positie nog steeds blijft voortduren, al is er een voorbehoud tere aanzien van sommige beroepen. Een goede kans op plaatsing maken nog steeds metselaars, stucadoors en tegel zetters; voor timmerlieden zijn de kansen meer beperkt als gevolg van het groote aantal van deze vaklieden, dat reeds daar heen is vertrokken. In het algemeen kan, slechts aan die timmerlieden worden ge adviseerd naar Zuid-Afrika te vertrekken, die over iets meer geld beschikken dan als minimum eisch wordt verlangd en indien zij geen onderhoudsplichten in ons land achterlagen, waardoor zij meer risi co's kunnen dragen. Voor schilders zijn de kansen uiterst beperkt. Voorts vinden plaatsing electriciens, loodgieters, algemeen gevormde metaal bewerkers (lasschers, draa'iers en bank werkers) en automobielmonteurs. De eerste twee categoriën moeten een licentie, hebben, waartoe aldaar meestal' een exa men moet worden afgelegd. (Zie verder blz. 2 in dit nummer) - Kijk, daar in die hartjie van die seef. Sien jij daar die steentjie, anderste dan anders Ik had al die tijd met scherpe blik in de bak getuurd, maar niets gezien. En tochja, nu zag ik het. Dat puntje was „anderste". Het glinsterde tusschen de doffe massa. Daar lag een echte diamant. Om de beurt namen we hem ter hand. Er gleed iets over mijn rug Dat was dus een echte diamant. Op wiens borst zou hij eens pronken Wiens das, zou hij eens sie-en, doen blin- ren, dit prachtige steentje? Daar heb ik de heele week naar gezocht, merkte de oude guitig op. Hij is je gegund hoor, oompie;was onze opmerking: Je hebt hem wel ver diend. Ik keek eens rond. De aarde was dor en droog en heet. De eenige bcomen, welke hier groeiden, waren doringboomen met hun scherpe doorns, wel 5 cM. lang, waar geen dier zich aan zou wagen. Ver in de omtrek was geen huis te bekennen, want hoe zal men hier leven En hier werden juist deze kostbare sieraden gevonden. De kaffer zeefde al weer verder. Nog 'n beetje en dan was de week vol; dan kon hij zijn loon in ontvangst nemen. Een loon, waar ik maar een halve dag voor hoet te werken. En door mijn handen gaan ruwe steenen, geen edelsteenen. Hoeveel zou deze diamant waard zijn? vroeg ik. De oude woog hem eens in zijn hruine hand: Hij is gaat, ou seun. Ek krij vijt pond voor hom. Moontlik zes. Vijt ot zes pond. En daar moet hij dan zijn vier boys ook nog van betalen. Ere vorige week had hij bijna niets. Ook maar 'n schraal bestaan! Vandaag niets, morgen iets meer. Ik keek eens naar zijn gebruinde kop. Die was weer scherp op de laatste resten van het grint gericht., zou er nog iets in zijn? Wanneer zal hij, eens z ij n diamant vinden Z ij n dia mant, die hem eens zal rijk maken ot tenminste een onbezorgde oude dag zal schenken Op dat moment hoopt en wacht hij iedere dag weer. En ik ver moed, dat hij zal blijven wachten tot zijn dood toe. S1EM DE WAAL. ZATERDAG 5 MAART 1938 IN PEN'S ZAAL. NIEUW PROGRAMMA (Slot.) De heer K. Lap Pz., assistent-bedrijfs- consulent, geeft hierna verslag van de STALVOEDERCONTROLE. Er werden 95 monsters genomen. In 90 gevallen werden goedkooper rantsoe nen verschaft. Het jong vee kreeg in het algemeen te veel bieten. Goed hooi is beter. De mineralen krijgen vaak te wei nig aandacht. De Sesamkoek is een goed product. Er wordt thans veel mengvoeder gegeven. Het geven van andere krachtvoe- voeders is dan overbodig. Het eiwitge halte wordt bij mengvoeders vaak uit het oog verloren. Het gehalte is 20-25 pet.., terwijl 28 eerst voldoende is. De heer1 Lap merkt verder op, dat er niet te veel aan cijfers vastgehouden dient te worden. De dieren zelf goed bekijken heeft ook veel nut. Een ieder wordt in de gelegen held gesteld, het rantsoen te laten wegen. Spr. raadt dit met klem aan. Ook tie heer Lap mag een hartelijk applaus in ontvangst nemen. De heer P. de Graat vraagt ot het hooi uit Eierland ook onderzocht is. Hij acht het van veel nut als van verschillende gronden het hooi onderzocht wordt. De heer Lap antwoordt, dat het hoo; onderzocht kan worden. De heer Jb. Lap Kz. vraagt, welke soor ten bieten het best bij Den Burg volde den. De heer Van den Ban verklaart, dat bieten in hooge droge stofgroepen het best waren. De Eureka, Ovana en vooral de Groenkraag G.P. gaven goede oogst. Er wordt de aandacht gevestigd op het door de Vereen, uitgegeven Maandblad, dat vele biezonderheden en raadgev'nje''( bevat. De leden kunnen hierdoor grat s veel belangrijks aan de weet komen. Het blad zal een jaar lang als proet be- Een abonnement hij Q N.V. PROVINCIAAL BELANG 0 Handelsinformatie- en lncas- O sobureati voor de Midden- stand, opgericht 186-1, biedt O in deze tijd groote voordoe- len. Een volledig prospectus, C waaruit zulks duidelijk blijkt O met een ex. van de 11-daag- sche zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- El vrage p.o. verstrekt. £3 N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- O fen worden. schouwd worden. Het eerste nr. verscheen in Januari. De heer Van den Ban zal de Texelsche Courant als landbouwmedewer- ker zijn krachten blijven geven op de zelfde wijze als tot nu toe. GERST. Ingekomen was een schrijven van dö> N ACC I-Brouwerij. Onder toezicht der vereen. wiH»j acht H.A gerst laten verbouwen, n.l. Isaria en Kenia gerst. Zij garandeert tien pet. boven de marktprijs. De L.T.B lanceerde de plannen hiertoe. Bij de heer P. Stoepker zal vier H.A. gezaaid worden. De landbouwkundige van de NACO acht het wenséhelijk, dat de andere vier H.A. in dezelfde buurt ge zaaid wordt, op dezelfde grondsoort. Ife brouwerij neemt proeven door het heele land. Als nu blijkt, dat de gerst het hier beter doet, zal dit voor Texel van betee- kenis zijn. Het zaaizaad was echter vrij duur (f 13.50). De heer Joh. de Graat vraagt ot de tarieven voor de warmwaterbehandelmg voor niet-leden hooger zijn. Dit blijkt niet het geval. De voorz. acht het wel van belang een hoogere heffing te vragen, daar er veel kosten zijn. Hij vreest echter, dat niet-leden daardoor afgestooten zullen worden. De heer Van den Ban wijst er op, dat de organisaties de installatie plaatsten. Er zijn er, die wel lid van de org. zijn. De vereen, draagt gezamenlijk met de org. de verantwoordelijkheid. De vereen, moet echter zelt voor de financiën zorgen. De plannen zullen met de org. besproken worden. De heer R.W.Stoepker verzekert, dat de afd. Eierland van de H.M.v.L. vóór veihooging heffing voor niet-leden zal zijn. Laat ze maar lid der vereen, wor den, zegt hij. De heer A.J.Keijser wil lidmaatschap der vereen, afhankelijk stellen van lid maatschap der landb. org. De heer Van den Ban zegt, dat de bedrijfsvereen. moet beschouwd worden als aanhangsel der Landb. org. Zij is alleen op technisch ge bied werkzaam. De contributie is boven dien 2.5 cent hooger voor niet-leden eener org. (zij betalen n.l. 12>/2 ct.) Er is iets voor te zeggen dit verschil grooter te ma ken. De leden eener Landb. org. zullen alle mogelijke faciliteiten gegeven worden. De heer Blokker vraagt of de TOKAZ 15000 Kg. redstar (maat 35 50)-pootgoedi gebi uiken kan. De TOKAZ blijkt er zelt evenwel geen weg voor te weten. Er is geen weg voor Red-Star-pootgoed. Het bu.tenland neemt niet meer af. Eigenhei-, mers van 5060 zouden nog geplaatst kunnen worden. Door de N.A.K. is er n.l. wel 1000 van de 2800 Kg. afgekeurd. Het is reeds elt uur geworden als de voorz. met een woord van dank voor de vele medewerking sluit. De heer C. de Wit richt tenslotte nog woorden van dank tot de voorz., die tevens als adviseur de ver. een. zoovele diensten bewijst. J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1